Zastava Srbije

Praktična implementacija izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku, Zakona o vanparničnom postupku i Porodičnog zakona


5. jun (srijeda) 2024. godine

Lanaco tehnološki centar u Banjaluci


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, u Banjaluci, 5. juna 2024. godine, savjetovanje na temu “Praktična implementacija izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku, Zakona o vanparničnom postupku i Porodičnog zakona”.

Predavači Nevenka Mitrić - sudija Osnovnog suda u Banjaluci, Irena Puzić-Obradović – advokat i Dejan Pilipović - viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci obradili su sledeće teme:

Cilj izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku:Cilj izmjena i dopuna Zakona o vanparničnom postupku:

Praktični aspekti implementacije novog Porodičnog zakona:Istambulska konvencija u vezi sa izmjenama porodičnog zakonodavstva u Republici Srpskoj i relevantna praksa Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu:


PITANJA I ODGOVORI SA SAVJETOVANJA

Iako se ne može osporiti da se može izvesti i tumačenje da se pod navedeni pravni standard mogu podvesti i novčana sredstva, ipak smatramo da time što je novelom brisano nabrajanje novčanih sredstava iz kruga eksplicitnog nabrajanja za koje se traži saglasnost organa starateljstva, da je cilj izmjena i dopuna PZ (2024) - ciljno tumačenje, da se za podizanje novčanih sredstava ne traži saglasnost CSR (to smatramo ispravnim tumačenjem) odnosno da novčana sredstva ne spadaju u neke druge kategorije poput vrijednijih stvari iz imovine maloljetnika. Time se došlo na poziciju kakva je bila i po ranijem zakonu u ovom pogledu. Ne može se narediti bankama kako da tumače propis u slučaju da ga ne tumače na način koji je zakonodavac imao u vidu, a u slučaju sumnje u namjeru zakonodavca, kao krajnja solucija ostaje da se inicira tumačenje zakonske odredbe od strane Narodne skupštine RS.

Dakle, prema našem mišljenju nije neophodna saglasnost CSR.

Postupak se vodi po ranijem PZ, jer je započeo po ranijem zakonu i nadležan je Centar za socijalni rad Petrovo. Smatramo da u kontekstu čl. 21 i 22 ZUP-a i čl. 40 Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugim zemalja nadležan Centar za socijalni rad Petrovo.

Nije regulisana primjena na vanbračne partnere, već samo za bračne.

Podrazumijevaju se npr. pokretne vrijednije stvari...

Ako je u toku postupak mirenja za vrijeme važenja novog PZ, primjenjuje se novi PZ. Prema novom PZ, nadležan je CSR prema prebivalištu ILI boravištu supružnika koji pokreće postupak ili posljednjem zajedničkom prebivalištu ili boravištu. Dakle, treba pribaviti dokaz o boravištu.

Može ili drugi dokazi o terenskoj provjeri o boravištu odnosno posljednjem zajedničkom boravištu.

Sve su to pojedini dokazi koji se cijene u sklopu drugih dokaza. Vanbračna zajednica se utvrđuje u parničnom postupku. Nije dovoljna samo izjava stranke da postoji vanbračna zajednica. Prijava na istoj adresi može da posluži kao dokaz, ali vanbračna zajednica se ne iscrpljuje samo življenjem na istoj adresi, već podrazumijeva i zajedničko ekonomisanje, vođenje domaćinstva, voljni, emocionalni, polni, ekonomski momenat itd. (koje treba dokazati). Upravo su teškoće u dokazivanju postojanja vanbračne zajednice razlog zašto ih zakonodavac nije u cijelosti izjednačio sa brakom, jer se kod braka lako može priznati pravo jer je brak registrovan i nema pravne nesigurnosti. U zemljama koje su izjednačile vanbračnu sa bračnom zajednicom u cijelini, vanbračna zajednica se upisuje u poseban registar da bi se sa sigurnošću mogla dati sva ista prava (to kod nas nije slučaj).

Ovdje se formalnopravno može zakazati ročište za pokušaj mirenja, jer se ne radi o razlogu koji postoji u momentu trajanja postupka mirenja, ali imajući u vidu cilj ove odredbe PZ, i da neće biti štetnih posljedica niti mogućnosti žalbe jer se sačinjava službena zabilješka, jasno je da se može postupiti na način da se ne održati ročište već sačini zabilješka.

Prema novom PZ, između ostalog, o promjeni prebivališta djeteta i izdavanju putnih isprava, bilo da je riječ o zajedničkom ili samostalnom vršenju roditeljskog prava, na zahtjev roditelja odlučuje organ starateljstva vodeći računa šta je u toj situaciji u najboljem interesu djeteta (postupa kao u svim predmetima kad cijeni određenu situaciju da li je u najboljem interesu djeteta, štop procjenjuju i stručna lica CSR prema pravilima struke).

U ovom slučaju se postavlja staratelj za poseban slučaj.

To treba da cijeni Centar (ako je postupak (započeo) prema ranijem PZ), odnosno sud po tužbi ako je riječ o zahtjevu nakon stupanja na snagu novog PZ, vođen glavnim kriterijumom da li to u najboljem interesu djeteta. Prema čl. 86. st. 7 održavanje ličnih odnosa se može ograničiti ili čak zabraniti, ako je to u najboljem interesu djeteta.

Navedeno predstavlja povredu roditeljske dužnosti, treba postupiti prema opcijama koje predviđa PZ.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772