Zastava Srbije

SAVJETOVANJE

Najčešća pitanja i nedoumice u primjeni Zakona o javnim nabavkama sa akcentom na planiranje nabavki za 2024. godinu i novi Pravilnik o e-aukciji


Datum i vreme održavanja savjetovanja:

18. decembar (ponedjeljak) 2023. godine
Registracija učesnika savjetovanja od 9:00h
Početak savjetovanja od 9:40h

Prijavite se

Iskoristite povlaštenu cijenu za prijave do 01.12.2023.

Opis savjetovanja

Paragraf Lex organizuje savjetovanje iz oblasti javnih nabavki u Bosni i Hercegovini uvažavajući aktuelni momenat za provođenje aktivnosti za pripremu plana javnih nabavki za narednu godinu, te novi podzakonski akt o e-aukciji čija primjena počinje 1.1.2024. godine.

Planiranje u svim poslovnim aktivnostima predstavlja veoma značajnu aktivnost, koja, ukoliko se na pravilan način provede, značajno olakšava poslovanje i smanjuje neizvjesnost. Na isti način u procesu javnih nabavki planiranje predstavlja jedan od najznačajnijih segmenata samog procesa koji može značajno doprinijeti unapređenju postupka javne nabavke, a kako bi se obezbijedila najbolja vrijednost za javni novac.

Cilj savjetovanja je upoznavanje sa najboljim praksama u pripremi plana nabavki, sa najčešćim greškama prilikom izrade plana nabavki, a sve kako bi se na najbolji mogući način pripremili za izradu plana nabavki za 2024. godinu. Pored navedenog, savjetovanje će obuhvatiti i prezentaciju postupaka male vrijednosti, te način kako navedene postupke provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Tokom 2016. godine na Portalu javnih nabavki u produkciju je pušten modul e-aukcije. Kontinuiranim praćenjem primjene e-aukcije, pokazalo se da e-aukcija zaista predstavlja snažan alat za efikasno trošenje javnih sredstava, ali istovremeno je pokazala i svoje nedostatke, te mogućnosti za zloupotrebu. Stoga je pristupljeno izradi novog teksta Pravilnika čija svrha i dalje predstavlja efikasno trošenje javnih sredstava, podsticanje konkurencije, veću transparentnost, ali i racionalizaciju vremena, smanjenje zloupotrebe i koluzije ponuđača.

Pored toga, na savjetovanju će se, kroz pregled dosadašnjih iskustava u primjeni legislative, proći i kroz praktična pitanja i nedomuice za koje odgovore nije moguće pronaći u Zakonu o javnim nabavkama, niti u pratećim podzakonskim aktima.

Predavači

Admir Ćebić
pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH, ovlašteni trener za javne nabavke

Miralem Kovačević
savjetnik za javne nabavke u Vladi Brčko distrikta BiH, ovlašteni trener za javne nabavke

Teme savjetovanja

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI - KAKO ISPRAVNO PRIPREMITI PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

 • Privremeni plan i konačan plan nabavke,
 • Koje podatke sadrži plan nabavke,
 • Kako utvrditi procijenjenu vrijednost prilikom izrade plana nabavke,
 • Pravilan odabir JRJN,
 • Grupisanje i sortiranje nabavki u planu nabavke,
 • Kada i gdje se objavljuje plan nabavke,
 • Izmjene plana nabavke,
 • Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke,
 • Najčešće greški pri izradi plana nabavke.

POSTUPCI MALE VRIJEDNOSTI - DIREKTNI SPORAZUM, KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

 • Vrijednosni razredi za postupke malih vrijednosti,
 • Specifičnosti direktnog sporazuma kao postupka javne nabavke,
 • Specifičnosti konkurentskog zahtjeva kao postupka javne nabavke,
 • Na koji način pravilno provesti direktni sporazum,
 • Na koji način pravilno provesti konkurentski zahtjev za dostavu ponuda,
 • Kako izbjeći najčešće greške u provođenju navedenih postupaka javnih nabavki.

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA E-AUKCIJE

 • Početak primjene (1.1.2024. godine),
 • Obaveznost provođenja aukcije,
 • Snižavanje cijene,
 • Takmičenje ponuđača za bilo koju poziciju na rang-listi,
 • Ponovno zakazivanje e-aukcije od strane ugovornih organa,
 • Sistemska notifikacija.

PREGLED DOSADAŠNJIH ISKUSTAVA U PRIMJENI LEGISLATIVE SA PRIMJERIMA IZ PRAKSE

 • Glavni i dodatni predmet nabavke,
 • Garancije uz ponudu,
 • Raspon snižavanja cijene u e-aukciji,
 • Umanjenje cijena nakon e-aukcije,
 • Povlačenje obavještenja sa Portala javnih nabavki,
 • Kriteriji za dodjelu ugovora po lotu,
 • Trajanje ugovora zaključenog na osnovu okvirnog sporazuma,
 • Nabavka po principu “staro za novo”,
 • Izdavanje potvrda o uredno izvršenim ugovorima,
 • Cijepanje nabavke,
 • Aneks ugovora o javnoj nabavci.

Zašto da dođete na Paragrafovo savjetovanje?

Iskoristite jedinstvenu priliku i saznajte na jednom mjestu sve u vezi načina izrade i objave plana nabavki, njegovim sadržajem, te kako da izbjegnete najčešće greške pri izradi plana. Budite u toku sa svim aktuelnostima vezanim za Zakon o javnim nabavkama i dočekajte spremni 2024. godinu kada počinje i primjena novog Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije.

Kome je savjetovanje namijenjeno?

Savjetovanje je namijenjeno svim praktičarima i profesionalcima koji se bave poslovima javnih nabavki unutar ugovornih organa i privrednih subjekata, a koji nastoje da prate najnovije aktuelnosti vezane za praksu javnih nabavki, razviju vlastitu dobru praksu, kako bi izbjegli nezakonito postupanje, odnosno, kada su u pitanju privredni subjekti, kako bi održali svoje ponude konkurentnim.

Kotizacija savjetovanja obuhvata

Cjenovnik

* Na navedene iznose se obračunava PDV u iznosu od 17%

PRETPLATNIK


100KM

NEPRETPLATNIK


115KM


PRIJAVA ZA SAVJETOVANJE


Podaci o subjektu

Poslovno ime *

JIB *

Kontakt osoba *

Poštanski broj *

Mjesto *

Ulica i broj *

E-mail *

Telefon *

Fax

Podaci o učesniku

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "+ Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa i telefon