Zastava Srbije

OBUKA

KPE
4 boda

Broj prijavljenih:
20 / 33

Praktična primjena PIFC aplikacije (kroz primjere i unos podataka u realnom vremenu u aplikaciju) u procesu planiranja interne revizije i polugodišnjem i godišnjem izvještavanju

Prijavite se

PROGRAM SATNICA

Opis obuke

Obuka ima za cilj upoznavanje sa tehnikom kreiranja strateških i godišnjih planova interne revizije zasnovanih na procjeni rizika u PIFC aplikaciji kroz praktičan rad svakog pojedinog učesnika u samoj aplikaciji (kroz konkretne primjere, unosom podataka u realnom vremenu u aplikaciju i na pojedinačnom računaru za svakog učesnika u okviru modernih računarskih sala Lanaco tehnološkog centra).

Zakonska i metodološka obaveza rukovodioca jedinice za internu reviziju da na osnovu objektivne procjene rizika predlaže strateški i godišnji plan vršenja interne revizije, podržana je PIFC aplikacijom. Interni revizori će se upoznati sa tehnikom dokumentovanja procjene rizika u kopiji registra rizika matične institucije, na kojoj će se zasnivati izrada strateškog i godišnjeg plana interne revizije i upoznavanje sa tehnikom izdrade istih, na konkretnim primjerima.

Obaveza polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja u internoj reviziji prema važećoj regulativi se odvija elektronski, kroz primjenu PIFC aplikacije od strane internih revizora. S obzirom da slijedi godišnje izvještavanje za 2023. godinu, korisno je da se interni revizori upoznaju sa tehnikom izrade izvještaja u aplikaciji ili osvježe svoje znanje na konkretnom primjeru godišnjeg izvještaja na pojedinačnom nalogu u aplikaciji i sami izrade jedan izvještaj u PIFC aplikaciji kroz unos podataka u modul predviđen za izvještavanje interne revizije u realnom vremenu.

Predavači

Jelena Ljuboja
načelnik Odjeljenja za pripremu programa za obuku i certifikaciju internih revizora i programa za obuku FMC osoblja u Centralnoj jednici za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Sprske

Ivana Ljubojević
viši stručni saradnik u Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srpske

Teme obuke

Praktična primjena PIFC aplikacije u procesu planiranja interne revizije zasnovanog na registru rizika, na konkretnom primjeru i pojedinačnom subjektu javnog sektora

Polugodišnje i godišnje izvještavnje o internoj reviziji u subjektima javnog sektora Republike Srpske i primjena PIFC aplikacije u svrhu izvještavanja na konkretnom primjeru i kroz aplikaciju - obaveza polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja u internoj reviziji, sadržaj, forma, način i rokovi dostavljanja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja uz praktičan prikaz unosa podataka u procesu dostavljanja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o internoj reviziji CJH u PIFC aplikaciji za svakog pojedinačnog učesnika

Zašto da dođete na Paragrafovu obuku?

Svi interni interni revizori i ostali zainteresovani učesnici koji žele da se upoznaju sa zahtjevima, funkcionalnostima i pogodnostima koje pruža novo softversko rješenje za internu reviziju ili prošire svoje znanje i unaprijede vještine korištenja PIFC aplikacije i to u dijelu koji se tiče planiranja i izvještavanja prema CJH i to na konkretnim primjerima u samoj aplikaciji.

Prisustvo savjetovanju se priznaje kao program kontinuirane profesionalne edukacije kod Centralne jedinice za harmonizaciju finansijskog upravljanja, kontrole i interne revizije (CJH) Ministarstva finansija Republike Srpske, i to 4 boda (EOJ) za KPE.

Kome je obuka namijenjena?

Obuka je namijenjena ovlašćenim internim revizorima u javnom sektoru i ostalim zainteresovanim licima.

Kotizacija obuke obuhvata

Cjenovnik

* Na navedene iznose se obračunava PDV u iznosu od 17%

PRETPLATNIK

150KM


NEPRETPLATNIK

170KMFORMULAR ZA PRIJAVU

Podaci o subjektu

Poslovno ime *
JIB *
Kontakt osoba *
Poštanski broj *
Mjesto *
Ulica i broj *
E-mail *
Telefon *
Fax

Podaci o učesniku

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "+ Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa i telefon