BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O OBAVEZAMA DOMOVA ZDRAVLjA U REPUBLICI SRPSKOJ U OBAVEZNOM SPROVOĐENjU MJERA ZA REAGOVANjE NA POJAVU BOLESTI (COVID-19) IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA SARS-COV-2 U REPUBLICI SRPSKOJ, BROJ: 53-4/20

1. Nalaže se svim domovima zdravlja u Republici Srpskoj obavezno sprovođenje mjera za reagovanje na pojavu bolesti (COVID-19) izazvane novim virusom "SARS-CoV-2", u Republici Srpskoj i to:

1) da sve svoje raspoložive kapacitete (ljudske, prostorne, opremu) uključe u prevenciju širenja virusa "SARS-CoV-2", zbrinjavanje i rješavanje pacijenata oboljelih od COVID-19,

2) da sa svojih 100% kapaciteta organizuju pružanje specijalističkih zdravstvenih usluga a domovi zdravlja u jedinicama lokalne samouprave u kojim je došlo do pogoršanja epidemiološke situacije u kapacitetu od 75 do 100% od 20. oktobra 2020. godine:

- uz organizovanje strogog režima naručivanja pacijenata,

- uz obavezno korištenje maski za pacijente,

- uz pridržavanje mjera fizičke distance od dva metra i mjera lične i respiratorne higijene,

- uz obezbjeđivanje pisanih uputstava za pacijente na vidnom mjestu u čekaonici (posteri, promotivni flajeri),

- uz nošenje lične zaštitne opreme od strane zdravstvenih radnika shodno preporukama koje podrazumijevaju mjere da se svaki pacijent tretira kao potencijalno zaražen,

- uz sprovođenje trijaže pacijenata na COVID-19 i kod sumnje na isti obavezno prijavljivanje higijensko-epidemiološkoj službi doma zdravlja,

- uz pojačavanje higijenskih mjera pranja i dezinfekcije površina, prostorija i pribora za rad i

- uz pojačan inspekcijski nadzor nad sprovođenjem mjera,

3) da prioritetno i bez zadrške sprovode epidemiološke ankete svihlica koja su bila u kontaktu sa zaraženim, sa predlaganjem odgovarajućih epidemioloških mjera i da dostavljaju JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske" i nadležnim institucijama svetražene podatkeu skladu sa preporukama,

4) da imaju planove o raspoređivanju zdravstvenih i drugih lica za funkcionisanje doma zdravlja,

5) da u dodatnim prostornim kapacitetima sa ispunjenim uslovima vrše pregled i druge intervencije potrebne za oboljele od COVID-19 uz pridržavanje svih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije,

6) da obezbjede uzimanje briseva licima za koja se sumnja da su oboljela od COVID-19 ili da su zaražena virusom "SARS-CoV-2", u prostorijama za pregled i druge intervencije ili u kućnim uslovima,

7) da centri za zaštitu mentalnog zdravlja doma zdravlja u saradnji sa centrima za socijalni rad obezbijede psihosocijalnu podršku fizičkih lica koja se nalaze u kućnoj izolaciji,

8) da obezbijede neolhodne lijekove i medicinska sredstva za sprovođenje njihovog plana rada,

9) da održavaju redovnu komunikaciju između nadležnog doktora medicine - specijaliste epidemiologije, JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske", doktora medicine - specijaliste infektologije nadležne bolnice, odnosno kliničkog centra, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Štaba za vanrednu situaciju nadležne jedinice lokalne samouprave,

10) da u slučaju pojave infekcije izazvane virusom "SARS-CoV-2" kod zaposlenih u domu zdravlja hitno obave epidemiološko istraživanje i preduzmu sve potrebne mjere u skladu sa istim,

11) da o svim aktivnostima i dešavanjima u domu zdravlja izvještavaju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite,

12) da prilikom upućivanja pacijenta u nadležnu bolnicu, odnosno klinički centar uz uputnicu za bolničko liječenje obavezno dostave i popunjenu epidemiološku anketu kreiranu od strane JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske",

13) da nadležnoj inspekciji u jedinicama lokalne samouprave, u cilju blagovremene izrade inspekcijskih rješenja, u roku od 24 časa dostavljaju tačne i potpune podatke o licima koja su oboljela od COVID-19 ili su zaražena virusom "SARS-COV-2", kao i podatke o licima koja su bila u kontaktu sa oboljelim licima,

14) da nadležnoj inspekciji i komunalnoj policiji u jedinicama lokalne samouprave dostavljaju podatke o završenom zdravstvenom nadzoru nad licima iz tačke 1. podtačke 13. ovog zaključka,

15) da se prilikom upućivanja pacijenata oboljelih od COVID-19 iz domova zdravlja u JZU UKC Republike Srpske i javne zdravstvene ustanove - bolnice u Republici Srpskoj u kojima se liječe pacijenti oboljeli od COVID-19 pridržavaju smjernica dostavljenih od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

2. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

3. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obavezama domova zdravlja u Republici Srpskoj u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj broj: 39-3/20 od 30.03.2020. godine, 43-3/20 od 16.06.2020. godine i 46-5/20 od 29.06.2020. godine.

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Samostalne odredbe Zaključka o izmjeni
Zaključka o obavezama JZU domova zdravlja u Republici Srpskoj u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti (COVID-19) izazvane novim virusom korona "SARS-CoV-2" u Republici Srpskoj

2. Primjena zaključka iz tačke 1. ovog zaključka produžava se do 31.12.2020. godine.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.