BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA ZA UBLAŽAVANjE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLjENjEM COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)

Predmet

Član 1

(1) Ovom odlukom utvrđuju se privremene mjere sa ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom virusnog oboljenja "COVID-19" i očuvanja stabilnosti mikrokreditnog sektora Republike Srpske, a koje se odnose na:

1) odobravanje olakšica klijentima mikrokreditnih organizacija koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim efektima,

2) posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom, koja mikrokreditna organizacija primjenjuje u slučaju da odobri posebne mjere klijentu,

3) mjere sa ciljem očuvanja kapitala/uloga mikrokreditnih organizacija.

(2) Mikrokreditna organizacija odobrava olakšice, odnosno posebne mjere iz člana 3. ove odluke klijentima sa ciljem prevazilaženja poteškoća sa kojima se suočavaju i olakšavanja klijentima da u narednom periodu uredno izmiruju svoje obaveze prema mikrokreditnoj organizaciji.

(3) Odredbe ove odluke primjenjuju se na mikrokreditne organizacije sa sjedištem u Republici Srpskoj, kao i na organizacione dijelove mikrokreditnih organizacija čije je sjedište u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koje posluju u Republici Srpskoj, kojima je Agencija za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) izdala dozvolu za rad, odnosno dozvolu za osnivanje organizacionog dijela.

Pojmovi

Član 2

(1) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj odluci imaju sljedeće značenje:

1) kreditne obaveze su potraživanja mikrokreditne organizacije od klijenta nastala po osnovu ukupnog iznosa dospjele i nedospjele glavnice, obračunate i nenaplaćene kamate i naknade vezano za kreditne poslove,

2) klijent mikrokreditne organizacije je fizičko ili pravno lice čija je kreditna sposobnost usljed negativnog uticaja pandemije virusnog oboljenja "COVID-19" pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu kreditnih obaveza usljed toga smanjeni i time je klijentu otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema mikrokreditnoj organizaciji,

3) posebne mjere su mjere privremenog karaktera i odnose se na pružanje mogućnosti odgode plaćanja kreditnih obaveza, reprogramiranja kreditnih obaveza ili odobravanje drugih olakšica koje imaju za posljedicu modifikaciju kreditnih obaveza koje je mikrokreditna organizacija odobrila fizičkim i pravnim licima sa ciljem ublažavanja negativnih posljedica uticaja pandemije na kreditnu sposobnost klijenta mikrokreditne organizacije i održivost njegovog poslovanja, a uz preduzimanje svih ostalih mjera za upravljanje kreditnim rizikom.

Posebne mjere

Član 3

(1) Mikrokreditna organizacija može odobriti klijentima iz člana 2. stav 1. tačka 2. ove odluke, sljedeće posebne mjere:

1) moratorijum, odnosno odgodu u otplati kreditnih obaveza na period od najduže šest mjeseci,

2) uvođenje grejs-perioda za otplatu glavnice kredita na period od najduže 12 mjeseci, u slučaju kredita koji se otplaćuje anuitetno,

3) produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,

4) produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem na period od najduže 12 mjeseci,

5) odobravanje dodatnog iznosa kredita za prevazilaženje njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću,

6) prilagođavanje plana otplate srazmjerno smanjenju prihoda ili nekom drugom relevantnom parametru koji odredi mikrokreditna organizacija,

7) druge mjere sa ciljem olakšavanja izmirivanja kreditnih obaveza klijenta i održavanja poslovanja klijenta.

(2) Posebne mjere iz stava 1. ovog člana mogu da uključe i druge modalitete prilagođavanja načina i dinamike otplate kreditnih obaveza, primjerene olakšice i druge oblike podrške mikrokreditne organizacije klijentima iz člana 2. stav 1. tačka 2. ove odluke.

(3) U okviru posebnih mjera iz stava 1. ovog člana mikrokreditna organizacija je dužna sprovoditi sve potrebne aktivnosti radi adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom i prilagođavanja trenutnim i privremenim okolnostima u poslovanju, sa ciljem stvaranja uslova za naknadni oporavak i ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom virusnog oboljenja "COVID-19" na održivost poslovanja klijenta.

(4) U maksimalni period trajanja posebnih mjera iz stava 1. t. 1, 2. i 4. ovog člana nije uključen period na koji su bile odobrene eventualne mjere u skladu sa Odlukom o privremenim mjerama mikrokreditnim organizacijama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 30/20 i 56/20).

(5) Mikrokreditna organizacija dužna je Program posebnih mjera donesen u skladu sa Odlukom iz stava 4. ovog člana uskladiti sa odredbama ove odluke, te isti redovno ažurirati.

(6) Mikrokreditna organizacija dužna je informacije o posebnim mjerama koje odobrava klijentima u skladu sa Programom iz stava 5. ovog člana objaviti na svojoj internet stranici.

Modalitet

Član 4

(1) Mikrokreditna organizacija dužna je za klijente iz člana 2. stav 1. tačka 2. ove odluke definisati primjeren modalitet koji sadrži posebne mjere iz člana 3. ove odluke koji će pomoći klijentima da u narednom periodu uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju kreditne obaveze prema mikrokreditnoj organizaciji.

(2) Modalitet može sadržavati jednu ili kombinaciju posebnih mjera, na osnovu zahtjeva klijenta i pojedinačne kreditne analize, na osnovu kojih je mikrokreditna organizacija procijenila da će odobrene mjere pomoći klijentu da u narednom periodu uredno izmiruje svoje obaveze prema mikrokreditnoj organizaciji.

(3) Ukoliko modalitet podrazumijeva kombinaciju mjera iz člana 3. stav 1. t. 1. i 2. ove odluke, mikrokreditna organizacija može odobriti te posebne mjere najduže na period od ukupno 12 mjeseci.

Modifikacija

Član 5

(1) Modifikacija kreditnih obaveza iz člana 2. stav 1. tačka 1. ove odluke podrazumijeva izmjenu nekih ili svih uslova postojećeg ugovora i predstavlja ugovorom regulisano novo potraživanje kojem su zamijenjene postojeće kreditne obaveze klijenata, a mogu da uključuju i produženje roka vraćanja glavnice i/ili kamate/naknade, smanjenja kamatne stope, otpis dijela potraživanja, odobravanje novih kreditnih sredstava u skladu sa relevantnim zakonskim ograničenjima ili druge bitne promjene ugovorenih uslova kojima se olakšava položaj klijenata.

(2) U toku trajanja moratorijuma i grejs-perioda nominalna kamatna stopa i sve naknade mogu biti maksimalno do 75% od prethodno ugovorenih.

(3) Prilikom ugovaranja posebnih mjera mikrokreditna organizacija ne može naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge, odnosno naknade povezane sa modifikacijom kreditnih obaveza.

(4) Za promjene prvobitno ugovorenih uslova kredita mikrokreditne organizacije su u obavezi obezbijediti saglasnost svih ostalih ugovornih strana u kreditnom poslu.

(5) U toku trajanja moratorijuma mikrokreditna organizacija ne smije obračunavati zateznu kamatu na iznos dospjelih potraživanja.

Posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom

Član 6

(1) U slučaju da mikrokreditna organizacija klijentima odobri moratorijum iz člana 3. stav 1. tačka 1. ove odluke, tada u svojoj evidenciji može ove klijente zadržati u kategoriji klasifikacije sa pripadajućim procentom rezervisanja i klasifikacijom potraživanja u Centralnom registru kredita kod Centralne banke BiH (CRK) koji su bili na datum modifikacije.

(2) Nakon isteka perioda na koji je odobren moratorijum, klasifikacija i rezervisanja za očekivane kreditne gubitke dalje se vrše u skladu sa Odlukom o visini i načinu formiranja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka mikrokreditnih organizacija ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 3/07).

(3) U slučaju da mikrokreditna organizacija klijentu odobri druge posebne mjere iz člana 3. stav 1. ove odluke smatra se da je izvršena modifikacija prethodno ugovorenih kreditnih obaveza (uključuje i prethodni plan otplate kredita), te će od dana zaključenja ugovora dalja klasifikacija i rezervisanja za očekivane kreditne gubitke modifikovanih kreditnih obaveza zavisiti od broja dana kašnjenja u otplati modifikovanih kreditnih obaveza shodno Odluci o visini i načinu formiranja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka mikrokreditnih organizacija.

Odobrenje posebnih mjera

Član 7

(1) Posebne mjere mikrokreditna organizacija može sprovoditi na osnovu pisanog zahtjeva klijenta imajući u vidu nepovoljne ekonomske posljedice (direktne i/ili indirektne) uzrokovane pandemijom virusnog oboljenja "COVID-19".

(2) Prije odobrenja posebnih mjera propisanih ovom odlukom, mikrokreditna organizacija dužna je da klijente upozna sa mogućnostima korišćenja istih, svim uslovima i efektima mjera (ponuda), a klijenti su dužni izjasniti se o ponudi i dostaviti pisanu izjavu o prihvatanju ponude ako istu prihvataju.

(3) Mikrokreditna organizacija dužna je osigurati potpunu dokumentovanost sprovedenih postupaka.

Očuvanje kapitala/uloga mikrokreditne organizacije

Član 8

(1) Mikrokreditna organizacija dužna je sa posebnom pažnjom pratiti promjene u vlastitom poslovnom modelu, likvidnosti i rizičnom profilu, te u skladu sa tim preduzeti aktivnosti sa ciljem održavanja adekvatnog nivoa i strukture kapitala/uloga za pokriće svih rizika kojima je ili bi mogla biti izložena u nastalim okolnostima poslovanja.

(2) Postupanje mikrokreditne organizacije u skladu sa stavom 1. ovog člana podrazumijeva odgodu i/ili otkazivanje isplate dividende za vrijeme važenja ove odluke.

Izvještavanje

Član 9

(1) Mikrokreditna organizacija dužna je osigurati praćenje realizacije posebnih mjera, voditi posebne analitičke evidencije na način da sve aktivnosti o odobravanju i ugovaranju posebnih mjera iz ove odluke i njihovi efekti budu pregledni i dostupni za potrebe mikrokreditne organizacije, kao i u svrhu nadzora koji obavlja Agencija.

(2) Mikrokreditna organizacija dužna je izvještavati Agenciju o primjeni posebnih mjera u skladu sa formom i u rokovima utvrđenim posebnom instrukcijom.

Član 10

Završne odredbe

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

(2) Zahtjevi za primjenu mjera iz člana 3. ove odluke mogu se podnositi mikrokreditnim organizacijama do 31.12.2020. godine.

(3) Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o privremenim mjerama mikrokreditnim organizacijama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 30/20 i 56/20).