BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA ZA UBLAŽAVANjE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLjENjEM COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 30/2020)

Predmet

Član 1

(1) Ovom odlukom utvrđuju se privremene mjere sa ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom virusnog oboljenja COVID-19 i očuvanja stabilnosti mikrokreditnog sektora Republike Srpske, a koje se odnose na:

1) odobravanje olakšica klijentima mikrokreditnih organizacija koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim efektima,

2) posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom, koja mikrokreditna organizacija primjenjuje u slučaju da odobri posebne mjere klijentu,

3) preventivne mjere sa ciljem očuvanja kapitala/uloga mikrokreditnih organizacija.

(2) Mikrokreditna organizacija odobrava olakšice, odnosno posebne mjere iz člana 3. ove odluke klijentima sa ciljem prevazilaženja poteškoća sa kojima se suočavaju i olakšavanja klijentima da u narednom periodu uredno izmiruju svoje obaveze prema mikrokreditnoj organizaciji.

(3) Odredbe ove odluke primjenjuju se na mikrokreditne organizacije sa sjedištem u Republici Srpskoj i na organizacione dijelove mikrokreditnih organizacija čije je sjedište u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koje posluju u Republici Srpskoj, kojima je Agencija za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) izdala dozvolu za rad, odnosno dozvolu za osnivanje organizacionog dijela.

Pojmovi

Član 2

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj odluci imaju sljedeće značenje:

1) Kreditne obaveze su potraživanja mikrokreditne organizacije od klijenta nastala po osnovu ukupnog iznosa dospjele i nedospjele glavnice, obračunate i nenaplaćene kamate i naknade vezano za kreditne poslove.

2) Klijent mikrokreditne organizacije je fizičko ili pravno lice čija je kreditna sposobnost usljed negativnog uticaja pandemije virusnog oboljenja COVID-19 pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu kreditnih obaveza usljed toga smanjeni i time je klijentu onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema mikrokreditnoj organizaciji.

Posebne mjere

Član 3

(1) Mikrokreditna organizacija može odobriti klijentima iz člana 2. stav 1. tačka 2. ove odluke sljedeće posebne mjere:

1) moratorijum, odnosno odgodu u otplati kreditnih obaveza,

2) uvođenje grejs-perioda za otplatu glavnice kredita na period od najduže šest mjeseci, u slučaju kredita koji se otplaćuje anuitetno,

3) produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,

4) produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem na period od najduže šest mjeseci,

5) odobravanje dodatnog iznosa mikrokredita za prevazilaženje njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću,

6) druge mjere sa ciljem olakšavanja izmirivanja kreditnih obaveza klijenta i održavanja poslovanja klijenta.

(2) Posebne mjere su privremenog karaktera i odnose se na pružanje mogućnosti odgode plaćanja kreditnih obaveza, reprogramiranja kreditnih obaveza ili druge kreditne olakšice koje imaju za posljedicu modifikaciju kreditnih obaveza koju je mikrokreditna organizacija odobrila klijentima zbog okolnosti koje mogu dovesti do otežanog izmirenja njihovih kreditnih i drugih obaveza prema mikrokreditnoj organizaciji, uz preduzimanje svih ostalih mjera za upravljanje kreditnim rizikom radi ublažavanja negativnih posljedica na kreditnu sposobnost klijenta mikrokreditne organizacije, održivost njegovog poslovanja i poslovanja mikrokreditne organizacije.

(3) Posebne mjere iz stava 1. ovog člana mogu da uključe i druge modalitete prilagođavanja načina i dinamike otplate kreditnih obaveza, primjerene olakšice i druge oblike podrške mikroreditne organizacije klijentima iz člana 2. stav 1. tačka 2. ove odluke.

(4) U okviru posebnih mjera iz stava 1. tačka 1. ovog člana mikrokreditna organizacija dužna je sprovoditi sve potrebne aktivnosti radi adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom i prilagođavanja trenutnim i privremenim okolnostima u poslovanju s ciljem stvaranja uslova za naknadni oporavak i ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja COVID-19 na održivost poslovanja klijenta.

(5) Tretman posebnih mjera iz ovog člana mogu da imaju mjere koje je mikrokreditna organizacija odobrila na osnovu pojedinačne analize kreditnog rizika ili rizika portfolija i/ili kreditnog proizvoda, sektorske strukture izloženosti, na osnovu kojih je procijenila da će odobrene mjere omogućiti u narednom periodu uredno izmirenje kreditnih obaveza prema mikrokreditnoj organizaciji.

(6) Mikrokreditna organizacija neće odobravati posebne mjere za klijente za koje nisu nastale promjene u njihovoj platežnoj sposobnosti.

(7) Mikrokreditne organizacije su dužne objaviti informacije o mogućim posebnim mjerama na svojoj internet stranici.

Modalitet

Član 4

(1) Mikrokreditna organizacija dužna je za klijente iz člana 2. stav 1. tačka 2. ove odluke definisati primje- ren modalitet koji sadrži posebne mjere iz člana 3. ove odluke koji će pomoći klijentima da u narednom periodu uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju kreditne obaveze prema mikrokreditnoj organizaciji.

(2) Modalitet može sadržavati jednu ili kombinaciju posebnih mjera, na osnovu zahtjeva klijenta i pojedinačne kreditne analize, na osnovu kojih je mikrokreditna organizacija procijenila da će odobrene mjere pomoći klijentu da u narednom periodu uredno izmiruje svoje obaveze prema mikrokreditnoj organizaciji.

(3) Mikrokreditna organizacija može definisati modalitet za pojedinačnog klijenta ili na portfolio osnovu.

(4) Prilikom definisanja modaliteta za klijente koji imaju izloženosti u drugim nedepozitnim finansijskim institucijama i/ili bankama mikrokreditna organizacija treba da aktivno djeluje sa drugim nedepozitnim finansijskim institucijama i/ili bankama s ciljem usaglašenog djelovanja u pronalaženju zajedničkog modaliteta za naknadno prilagođavanje realnih mogućnosti otplate kreditnih obaveza.

(5) Prije definisanja primjerenog modaliteta mikrokreditna organizacija može klijentu odobriti moratorijum sa maksimalnim rokom trajanja do ukidanja stanja vanredne situacije u Republici Srpskoj, odnosno ukidanja stanja proglašene prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine s ciljem pripreme potrebne kreditne analize i utvrđivanja primjerenog modaliteta za klijenta.

(6) Moratorijum iz stava 5. ovog člana ne utiče na trajanje moratorijuma iz člana 5. stav 2. ove odluke.

Moratorijum

Član 5

(1) Moratorijum, u smislu ove odluke, predstavlja odgodu plaćanja kreditnih obaveza definisanih u članu 2. stav 1. tačka 1. ove odluke.

(2) Moratorijum kao jedna od posebnih mjera u okviru modaliteta može se ugovarati u trajanju do šest mjeseci.

(3) U toku trajanja moratorijuma mikrokreditna organizacija ne obračunava zateznu kamatu na iznos dospjelih potraživanja, a nominalna kamatna stopa i sve naknade mogu biti maksimalno do 75% od prethodno ugovorenih.

Ostale modifikacije

Član 6

(1) Modifikacija kreditnih obaveza iz člana 2. stav 1. tačka 1. ove odluke podrazumijeva izmjenu nekih ili svih uslova postojećeg ugovora i predstavlja ugovorom regulisano novo potraživanje kojem su zamijenjene postojeće kreditne obaveze klijenata, a mogu da uključuju produženje roka vraćanja glavnice i/ili kamate/naknade, smanjenja kamatne stope, otpis dijela potraživanja, odobravanje novih kreditnih sredstava u skladu sa relevantnim zakonskim ograničenjima ili druge bitne promjene ugovorenih uslova kojima se olakšava položaj klijenata.

(2) U toku trajanja grejs-perioda nominalna kamatna stopa i sve naknade mogu biti maksimalno do 75% od prethodno ugovorenih.

(3) Prilikom ugovaranja posebnih mjera mikrokreditna organizacija ne može naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge, odnosno naknade povezane sa modifikacijom kreditnih obaveza.

(4) Za promjene prvobitno ugovorenih uslova mikrokredita mikrokreditne organizacije su obavezne obezbijediti saglasnost svih ostalih ugovornih strana u kreditnom poslu.

Posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom

Član 7

(1) U slučaju da mikrokreditna organizacija klijentima odobri moratorijum na kreditne obaveze shodno članu 5. ove odluke, tada u svojoj evidenciji može ove klijente zadržati u kategoriji klasifikacije sa pripadajućim procentom rezervisanja i klasifikacijom potraživanja u Centralnom registru kredita kod Centralne banke BiH (CRK) koji su bili na datum modifikacije.

(2) Nakon isteka perioda na koji je odobren moratorijum, klasifikacija i rezervisanja za očekivane kreditne gubitke dalje se vrše u skladu sa Odlukom o visini i načinu formiranja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka mikrokreditnih organizacija ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 3/07).

(3) Na osnovu ugovora ili aneksa ugovora zaključenog između mikrokreditne organizacije i klijenta smatra se da je izvršena modifikacija prethodno ugovorenih kreditnih obaveza (uključuje i prethodni plan otplate mikrokredita), te će dalja klasifikacija i rezervisanja za očekivane kreditne gubitke modifikovanih kreditnih obaveza, za vrijeme važenja ove odluke, zavisiti od broja dana kašnjenja u otplati kreditnih obaveza shodno Odluci o visini i načinu formiranja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka mikrokreditnih organizacija.

(4) Mikrokreditna organizacija može u periodu od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke kao referentni datum za utvrđivanje kategorije klasifikacije i broja dana kašnjenja koristiti datum 29.2.2020. godine umjesto datuma modifikacije.

Odobrenje posebnih mjera

Član 8

(1) Posebne mjere mikrokreditna organizacija može sprovoditi na osnovu pisanog zahtjeva klijenta ili njihovo korišćenje može pokrenuti samoinicijativno u okviru redovnog procesa praćenja kreditnih obaveza, imajući u vidu nepovoljne ekonomske posljedice (direktne i/ili indirektne) uzrokovane pojavom virusnog oboljenja COVID-19.

(2) Prije odobrenja posebnih mjera propisanih ovom odlukom mikrokreditna organizacija dužna je da klijente upozna sa mogućnostima korišćenja istih, svim uslovima i efektima mjera (ponuda), a klijenti su dužni izjasniti se o ponudi i dostaviti pisanu izjavu o prihvatanju ponude ako istu prihvataju.

(3) Prihvatanje ponude iz stava 2. ovog člana smatraće se izjavom volje klijenta da je saglasan sa izmijenjenim uslovima kreditiranja, koja u vanrednoj situaciji izazvanoj pojavom COVID-19 može privremeno biti prihvaćena u elektronskoj formi.

(4) Izuzetno, ako mikrokreditna organizacija procijeni da fizičko lice neće biti u mogućnosti dati odgovor na datu ponudu zbog tehničkih ili drugih prepreka, mikrokreditna organizacija može aktivirati moratorijum iz člana 4. stav 5. ove odluke uz obavezu naknadnog informisanja istog i dokumentovanja razloga za takvo postupanje mikrokreditne organizacije.

(5) Mikrokreditna organizacija dužna je utvrditi način evidencije o postupanju u skladu sa odredbama ovog člana odluke i osigurati potpunu dokumentovanost sprovedenih postupaka.

Očuvanje kapitala/uloga mikrokreditne organizacije

Član 9

(1) Mikrokreditna organizacija dužna je sa dodatnom pažnjom pratiti promjene u vlastitom poslovnom modelu, likvidnosti i rizičnom profilu, te u skladu sa tim preduzeti aktivnosti sa ciljem održavanja adekvatnog nivoa i strukture kapitala/uloga za pokriće svih rizika kojima je ili bi mogla biti izložena u nastalim okolnostima poslovanja.

(2) Postupanje mikrokreditne organizacije u skladu sa stavom 1. ovog člana podrazumijeva:

1. sve neophodne mjere za uspostavljanje procesa kontinuirane analize rizika i efekata na osnovu identifikovanih klijenata koji su pogođeni negativnim ekonomskim efektima izazvanim virusom COVID-19 i procjene uticaja tih efekata na poslovanje mikrokreditne organizacije;

2. odgodu i/ili otkazivanje isplate dividende za 2019. godinu.

Izvještavanje

Član 10

(1) Mikrokreditna organizacija dužna je sačiniti i Agenciji dostaviti Program posebnih mjera u roku od petnaest (15) radnih dana od stupanja na snagu ove odluke.

(2) Mikrokreditna organizacija dužna je osigurati praćenje realizacije posebnih mjera, voditi posebne analitičke evidencije na način da sve aktivnosti o odobravanju i ugovaranju posebnih mjera iz ove odluke i njihovi efekti budu pregledni i dostupni za potrebe mikrokreditne organizacije i u svrhu nadzora koji obavlja Agencija.

(3) Mikrokreditna organizacija dužna je izvještavati Agenciju o efektima realizacije posebnih mjera u skladu sa formom i u rokovima koje će propisati direktor Agencije u roku od deset (10) dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

(4) Program posebnih mjera i izvještaji koji se dostavljaju Agenciji trebaju biti usvojeni od strane upravnog odbora mikrokreditne organizacije, odnosno drugog organa upravljanja shodno statutu mikrokreditne organizacije.

(5) Mikrokreditna organizacija dužna je da Programom posebnih mjera definiše:

1) ovlašćenja i odgovornosti u procesu sprovođenja mjera i aktivnosti,

2) sistem praćenja i izvještavanja u mikrokreditnoj organizaciji i izvještavanja Agencije o aktivnostima i mjerama iz ove odluke i rezultatima u vezi sa njihovom primjenom,

3) vrste privremenih mjera i olakšica i uslove za njihovu primjenu,

4) način dokumentovanja kreditnih aktivnosti,

5) postupak komunikacije sa klijentima u smislu odredaba ove odluke i druge elemente koje ocijeni relevantnim za primjenu odredaba iz ove odluke,

6) posebne mjere sistema internih kontrola.

Završne odredbe

Član 11

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".