BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA BANKAMA ZA UBLAŽAVANjE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLjENjEM COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)

Predmet

Član 1

(1) Ovom odlukom utvrđuju se privremene mjere sa ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom virusnog oboljenja "COVID-19" (u daljem tekstu: pandemija) i očuvanja stabilnosti bankarskog sektora Republike Srpske, a koje se odnose na:

1) odobravanje olakšica klijentima banke koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim efektima,

2) posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom, koja banka primjenjuje u slučaju da odobri posebne mjere klijentu,

3) mjere sa ciljem očuvanja kapitala banaka.

(2) Banka odobrava olakšice, odnosno posebne mjere iz člana 3. ove odluke klijentima sa ciljem prevazilaženja poteškoća sa kojima se suočavaju i olakšavanja klijentima da u narednom periodu uredno izmiruju svoje obaveze prema banci.

(3) Odredbe ove odluke primjenjuju se na banke sa sjedištem u Republici Srpskoj kojima je Agencija za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) izdala dozvolu za rad.

Pojmovi

Član 2

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj odluci imaju sljedeće značenje:

1) Kreditne obaveze su potraživanja banke od fizičkih i pravnih lica nastalih po osnovu ukupnog iznosa dospjele i nedospjele glavnice, obračunate i nenaplaćene kamate i naknade vezane za kreditno-garancijski posao, kao i potraživanja po finansijskom lizingu i faktoring poslovima u skladu sa zaključenim ugovorom.

2) Klijent banke je fizičko ili pravno lice čija je kreditna sposobnost usljed negativnog uticaja pandemije pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu usljed toga smanjeni i time mu je otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci.

3) Materijalno značajan iznos ima isto značenje kao u Odluci o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka (u daljem tekstu: Odluka o upravljanju kreditnim rizikom).

4) Posebne mjere su mjere privremenog karaktera i odnose se na pružanje mogućnosti odgode plaćanja kreditnih obaveza, reprogramiranja kreditnih obaveza ili odobravanje drugih olakšica koje imaju za posljedicu modifikaciju izloženosti koju je banka odobrila fizičkim i pravnim licima sa ciljem ublažavanja negativnih posljedica uticaja pandemije na kreditnu sposobnost klijenta banke i održivost njegovog poslovanja, a uz preduzimanje svih ostalih mjera za upravljanje kreditnim rizikom.

Posebne mjere

Član 3

(1) Banka može odobriti klijentima iz člana 2. stav 1. tačka 2. ove odluke sljedeće posebne mjere:

1) moratorijum, odnosno odgodu u otplati kreditnih obaveza na period od najduže šest mjeseci,

2) uvođenje grejs-perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 12 mjeseci,

3) produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,

4) produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže 12 mjeseci, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišćen na dan modifikacije,

5) odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću,

6) prilagođavanje plana otplate srazmjerno smanjenju prihoda ili nekom drugom relevantnom parametru koji određuje banke,

7) druge mjere sa ciljem olakšavanja izmirivanja kreditnih obaveza klijenta i održavanja poslovanja klijenta.

(2) Posebne mjere iz stava 1. ovog člana mogu da uključe i druge modalitete prilagođavanja načina i dinamike otplate kreditnih obaveza, primjerene olakšice i druge oblike podrške banke klijentima iz člana 2. stav 1. tačka 2. ove odluke.

(3) U okviru posebnih mjera iz stava 1. ovog člana banka je dužna sprovoditi sve potrebne aktivnosti radi adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom i prilagođavanja trenutnim i privremenim okolnostima u poslovanju sa ciljem stvaranja uslova za naknadni oporavak i ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom na održivost poslovanja klijenta.

(4) U maksimalni period trajanja posebnih mjera iz stava 1. t. 1, 2. i 4. ovog člana nije uključen period na koji su bile odobrene eventualne mjere u skladu sa Odlukom o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 27/20 i 56/20).

(5) Banka je dužna Program posebnih mjera donesen u skladu sa Odlukom iz stava 4. ovog člana uskladiti sa odredbama ove odluke, te isti redovno ažurirati.

(6) Banka je dužna informacije o posebnim mjerama koje odobrava klijentima u skladu sa Programom iz stava 5. ovog člana objaviti na svojoj internet stranici.

Modalitet

Član 4

(1) Banka je dužna za klijente iz člana 2. stav 1. tačka 2. ove odluke definisati primjeren modalitet koji sadrži posebne mjere iz člana 3. ove odluke koji će pomoći klijentima da u narednom periodu uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju kreditne obaveze prema banci.

(2) Modalitet može sadržavati jednu ili kombinaciju posebnih mjera, na osnovu zahtjeva klijenta i sprovedene kreditne analize, na osnovu kojih je banka procijenila da će odobrene mjere pomoći klijentu da u narednom periodu uredno izmiruje svoje obaveze prema banci.

(3) Ukoliko modalitet podrazumijeva kombinaciju mjera iz člana 3. stav 1. t. 1. i 2. ove odluke banka može odobriti te posebne mjere najduže na period od ukupno 12 mjeseci.

(4) Prilikom definisanja modaliteta za pravna lica koji imaju izloženosti u drugim bankama i nedepozitnim finansijskim organizacijama, banka treba da aktivno djeluje s ciljem usaglašenog djelovanja sa drugim bankama i nedepozitnim finansijskim organizacijama u pronalaženju zajedničkog modaliteta za naknadno prilagođavanje realnih mogućnosti otplate kreditnih obaveza.

Modifikacija

Član 5

(1) Modifikacija izloženosti podrazumijeva izmjenu nekih ili svih uslova originalnog ugovora, te je banka može smatrati značajnom modifikacijom u smislu Odluke o upravljanju kreditnim rizikom, kada banka prestaje priznavati originalnu stavku finansijske aktive i počinje priznavati novu stavku, ali nije u obavezi da utvrđuje da li predmetna stavka predstavlja imovinu stečenu uz umanjenje vrijednosti (POCI imovina).

(2) U okviru primjene posebnih mjera kamatna stopa za modifikovane izloženosti ne može biti veća nego što je bila definisana postojećim ugovorom.

(3) Prilikom ugovaranja posebnih mjera, banka ne može naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge, odnosno naknade povezane sa modifikacijom izloženosti.

(4) Za promjene prvobitno ugovorenih uslova kredita banke su u obavezi obezbijediti saglasnost svih ostalih ugovornih strana u kreditnom poslu.

(5) U toku trajanja moratorijuma banka ne smije obračunavati zateznu kamatu na iznos dospjelih potraživanja.

Posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom

Član 6

(1) Banka ne može odobriti posebne mjere u skladu sa ovom odlukom klijentima kod kojih postoji kašnjenje u izmirivanju obaveza prema banci duže od 90 dana u materijalno značajnom iznosu, odnosno dozvoljeno je odobravanje posebnih mjera samo klijentima čije su izloženosti raspoređene u nivo kreditnog rizika 3 na osnovu uslova prema kojima se smatra izvjesnim da dužnik neće u potpunosti izmiriti svoje obaveze prema banci definisanih članom 20. stav 3. Odluke o upravljanju kreditnim rizikom.

(2) Izuzetno, klijentima koji su raspoređeni u nivo kreditnog rizika 3, a koji se nalaze u periodu oporavka i kod kojih postoji urednost u otplati u posljednja tri mjeseca, banka može odobriti posebne mjere.

(3) Banka modifikacije kreditnih obaveza koje su bile raspoređene u nivo kreditnog rizika 1 ili 2 na dan modifikacije označava u svom informacionom sistemu kao modifikacije uzrokovane tekućim potrebama dužnika, a modifikacije izloženosti koje su raspoređene u nivo kreditnog rizika 3 na dan modifikacije označava u svom informacionom sistemu kao restrukturirane izloženosti.

(4) Izloženost nastala usljed modifikacije kreditnih obaveza klijenta koje su u trenutku modifikacije bile raspoređene u nivo kreditnog rizika 1 može biti zadržana u nivou kreditnog rizika 1 na dan modifikacije, a osnovni kriterijum za dalje raspoređivanje izloženosti u nivoe kreditnog rizika za vrijeme važenja ove odluke je broj dana kašnjenja u materijalno značajnom iznosu.

(5) Izloženost nastala usljed modifikacije kreditnih obaveza klijenta koje su u trenutku modifikacije bile raspoređene u nivo kreditnog rizika 2 može biti zadržana u nivou kreditnog rizika 2 na dan modifikacije, a osnovni kriterijum za dalje raspoređivanje izloženosti u nivoe kreditnog rizika za vrijeme važenja ove odluke je broj dana kašnjenja u materijalno značajnom iznosu. Banka može rasporediti ove izloženosti u nivo kreditnog rizika 1 samo nakon isteka perioda oporavka definisanog Odlukom o upravljanju kreditnim rizikom.

(6) Izloženost nastala usljed modifikacije kreditnih obaveza klijenta koje su u trenutku modifikacije bile raspoređene u nivo kreditnog rizika 3 zadržava se u nivou kreditnog rizika 3 i može se rasporediti u nižu kategoriju izloženosti samo nakon isteka perioda oporavka definisanog Odlukom o upravljanju kreditnim rizikom.

(7) Banka ne može smanjivati procenat pokrivenosti izloženosti očekivanim kreditnim gubicima bez otplate modifikovane ili restrukturirane izloženosti.

(8) Banka je dužna pojačano pratiti rizike koji proizilaze iz portfolija banke kojima su odobrene posebne mjere, a naročito procjenjivati indikatore koji mogu potencijalno ukazati na poteškoće u izmirivanju kreditnih obaveza nakon isteka perioda na koji su odobrene posebne mjere iz člana 3. ove odluke.

Odobrenje posebnih mjera

Član 7

(1) Posebne mjere banka može sprovoditi po osnovu pisanog zahtjeva fizičkog i pravnog lica, imajući u vidu nepovoljne ekonomske posljedice (direktne i/ili indirektne) uzrokovane pandemijom.

(2) Prije odobrenja posebnih mjera propisanih ovom odlukom banka je dužna da klijente upozna sa mogućnostima korišćenja istih, svim uslovima i efektima mjera (ponuda), a klijenti su dužni izjasniti se o ponudi i dostaviti pisanu izjavu o prihvatanju ponude ako istu prihvataju.

(3) Banka je dužna osigurati potpunu dokumentovanost sprovedenih postupaka.

Očuvanje kapitala banke

Član 8

(1) Banka je dužna sa posebnom pažnjom pratiti promjene u vlastitom poslovnom modelu, likvidnosti i rizičnom profilu, te u skladu sa tim preduzeti aktivnosti sa ciljem održavanja adekvatnog nivoa i strukture kapitala za pokriće svih rizika kojima je ili bi mogla biti izložena banka u nastalim okolnostima poslovanja.

(2) Postupanje banke u skladu sa stavom 1. ovog člana podrazumijeva odgodu i/ili otkazivanje isplate dividende za vrijeme važenja ove odluke.

(3) Banka može koristiti zaštitni sloj za očuvanje kapitala za vrijeme važenja ove odluke, poštujući odredbe iz stava 2. ovog člana i uz prethodno obavještenje Agencije.

Izvještavanje

Član 9

(1) Banka je dužna osigurati praćenje realizacije posebnih mjera, voditi posebne analitičke evidencije na način da sve aktivnosti o odobravanju i ugovaranju posebnih mjera iz ove odluke i njihovi efekti budu pregledni i dostupni za potrebe banke, kao i u svrhu nadzora koji obavlja Agencija.

(2) Banka je dužna izvještavati Agenciju o efektima primjene posebnih mjera u skladu sa formom i u rokovima utvrđenim posebnom instrukcijom Agencije.

Prelazne i završne odredbe

Član 10

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

(2) Zahtjevi za primjenu mjera iz člana 3. ove odluke mogu se podnositi bankama do 31.12.2020. godine.

(3) Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 27/20 i 56/20).