Zastava Srbije

UTVRĐIVANjE ČINjENICA SLOBODNOM OCJENOM DOKAZA

Zakon o parničnom postupku

član 123

  • Slobodna ocjena dokaza se mora zasnivati na savjesnoj i brižljivoj ocjeni, ne samo jednog pojedinačnog dokaza, već svih dokaza skupa, kao i rezultata cjelokupnog postupka.

Obrazloženje:

"Prvostepenom presudom Općinskog suda u C. broj … od 23.11.2012. godine odbijen je tužbeni zahtjev da se smatra ništavim ugovor o poklonu kojeg su dana 06.02.1999. godine zaključili sada umrli S. B. i P. M., te da nekretnine cijele k.č. broj... "M." kuća i dvorište u površini od 224 m2, k.č.br.... "M." njiva 2. klase u površini od 5583m2, upisane u pl.br...., k.o. T., k.č.br. … "K." šuma 3. klase u površini od 5018m2, upisana u pl.br. …, k.o. K., k.č.br. … "D. Nj." kuća, dvorište i njiva 2. klase u površini 923m2, k.č.br.... "S." njiva 2. klase u povšrini 1777m2, k.č.br.... "T." njiva 2. klase u površini 1543m2, kč.br.... "T." 1. 2. klase u površini 2469m2, upisane u pl.br.... k.o. P. (vangruntovna svojina) i sav svoj suvlasnicki dio u zk.ul.br...., k.o. T. u naravi k.č.br.... "D. Nj." u površini 4779m2, što po novom katastarskom operatu predstavlja k.č.br...., "D. Nj." njiva 2. klase u površini 4779m2, upisana u pl.br...., k.o. P., predstavljaju ostavinsku masu iza umrlog S. B. (stav prvi).

Tužiteljici je naloženo da tuženom nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 2.948,00 KM (stav drugi).

Tužiteljica je oslobođena od obaveze plaćanja sudske takse u ovom parničnom postupku (stav treći).

 Drugostepenom presudom Kantonalnog suda u B. … od 18.07.2013. godine žalba tužiteljice je odbijena i prvostepena presuda potvrđena. Odbijen je zahtjev tužiteljice za naknadu parničnog troška za sastav žalbe u iznosu od 900,00 KM.

Protiv drugostepene presude reviziju je blagovremeno izjavila tužiteljica zbog povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da se revizija usvoji, osporena presuda preinači na način da se tužbeni zahtjev usvoji, uz naknadu troškova cijelog postupka ili ukine i predmet vrati na ponovno suđenje.

Odgovor na reviziju nije podnesen.

Ispitujući pobijanu presudu u granicama razloga navedenih u reviziji i po službenoj dužnosti u smislu odredbe člana 241. Zakona o parničnom postupku (u daljem tekstu ZPP-a), koji se u ovom predmetu primjenjuje na osnovu člana 106. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ovaj sud je odlučio kao u izreci iz sljedećih razloga:

Revizija nije osnovana.

Suprotno revizijskim navodima, prihvaćanjem sudske ocjene dokaza izvedenom od strane prvostepenog suda, u postupku pred drugostepenim sudom nije učinjena povreda odredaba parničnog postupka iz člana 209. ZPP-a u vezi sa članom 8. ZPP-a.

Naime, sudsku ocjenu dokaza prvostepeni sud je izveo na način propisan odredbom člana 8. ZPP-a tako da je izvedene dokaze ocijenio po slobodnom uvjerenju, na osnovu savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno. To uvjerenje opravdao je uvjerljivim i logičnim razlozima, pa u postupku pred drugostepenim sudom, prihvaćanjem takve ocjene dokaza nije ostvarena povreda odredaba parničnog postupka iz člana 8. ZPP-a.

Drugostepeni sud je naveo jasne razloge o onim žalbenim navodima koji su bili od odlučnog značaja - član 231 ZPP-a, nasuprot stavu revidenta, koji i ne navodi koje konkretno žalbene prigovore nije raspravio drugostepeni sud.

Nije učinjena ni povreda odredaba parničnog postupka koje sadržavaju pravila o teretu dokazivanja iz člana 7. stav 1. i člana 123. stav 1. ZPP-a jer je tužiteljica tokom postupka bila dužna dokazati odgovarajućim dokazima - medicinskim vještačenjem činjenicu nesposobnosti njenog prednika za rasuđivanje prilikom sklapanja predmetnog ugovora o poklonu. Ona takav dokaz nije predlagala tokom postupka, pa neosnovano u reviziji tvrdi da sud bez tog dokaza nije mogao utvrditi tu odlučnu činjenicu da li je prednik tužiteljice u momentu zaključenja predmetnog ugovora bio sposoban za rasuđivanje. Raspravno načelo izraženo u navedenim zakonskim odredbama oslobađa sud da po službenoj dužnosti prikuplja dokaze i istinito utvrđuje sporne činjenice.

Zbog toga, revizijski razlog povrede odredaba parničnog postupka nije osnovan.

Predmet spora je zahtjev za utvrđenje ništavosti ugovora o poklonu zbog nesposobnosti za rasuđivanje poklonodavca, umrlog S. B., oca tužiteljice.

U postupku su nižestepeni sudovi, na osnovu saslušanja više svjedoka, utvrdili da poklonodavac, sada umrli S. B., kao osoba starije dobi i slabijeg zdravstvenog stanja, u vrijeme zaključenja ugovora o poklonu 06.02.1999. godine sa poklonoprimcem P. M., nije bio nesposoban za rasuđivanje i mogao je shvatiti značaj preduzete pravne radnje.

Prema tome, upravo revidentica u cjelokupno prikupljenoj i obrađenoj činjeničnoj građi selektivno pridaje dominantni značaj samo onom dokaznom sredstvu koji je za nju bio povoljan-njen iskaz kao parnične stranke, a pri tome ispušta iz vida da se slobodna ocjena dokaza mora temeljiti, kao što je u konkretnom slučaju, na savjesnoj i brižljivoj ocjeni ne samo nekog pojedinog dokaza, već svih dokaza zajedno, kao i rezultata cjelokupnog postupka.

Zbog toga nije ostvaren ni revizijski razlog pogrešne primjene materijalnog prava jer nije utvrđeno postojanje nesposobnosti za rasuđivanje na strani poklonodavca kao razloga apsolutne ništavosti ugovora o poklonu u smislu odredbe člana 56. u vezi sa članom 103. Zakona o obligacionim odnosima.

Budući da ne postoje razlozi zbog kojih je izjavljena, te da nisu počinjene ni povrede odredaba parničnog postupka na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, to je reviziju valjalo odbiti kao neosnovanu primjenom odredbe iz člana 248. ZPP-a."

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 20 0 P 018157 13 Rev od 1.9.2016. godine)