Zastava Srbije

USPOSTAVA RADNO-PRAVNOG STATUSA KAO POSLjEDICA NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU

Zakon o radu

član 96

  • Ako zaposlenik uspostavu radno-pravnog statusa i povrat na posao traži kao posljedicu nezakonitog otkaza ugovora o radu, sud nije ovlašten da u parničnom postupku ocjenjuje njegovu radnu sposobnost kao uslov za uspostavu radno-pravnog statusa.

Obrazloženje:

"Prvostepenom presudom Opštinskog suda u S. broj: … od 20.12.2013. godine odlučeno je:

"Poništava se nezakonito rješenje o otkazu ugovora o radu broj … od 10.05.2010. godine koje je izdano od strane tuženika, pa se tuženik obavezuje uspostaviti tužitelju radno-pravni status i vratiti ga na posao, isplatiti mu naknadu plaća za vremensko razdoblje od 01.05.2010. godine pa do 01.09.2012. u ukupnom iznosu od 22.658,01 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:

- na iznos od 626,32 KM počevši od 01.07.2010.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 812,67 KM počevši od 01.08.2010.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 812,67 KM počevši od 01.09.2010.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 812,67 KM počevši od 01.10.2010.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 812,67 KM počevši od 01.11.2010.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 812,67 KM počevši od 01.12.2010.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 812,67 KM počevši od 01.01.2011.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 812,67 KM počevši od 01.02.2011.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 812,67 KM počevši od 01.03.2011.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 812,67 KM počevši od 01.04.2011.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 812,67 KM počevši od 01.05.2011.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 812,67 KM počevši od 01.06.2011.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 817,15 KM počevši od 01.07.2011.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 817,15 KM počevši od 01.08.2011.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 817,15 KM počevši od 01.09.2011.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 817,15 KM počevši od 01.10.2011.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 817,15 KM počevši od 01.11.2011.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 817,15 KM počevši od 01.12.2011.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 817,15 KM počevši od 01.01.2012.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 817,15 KM počevši od 01.02.2012.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 817,15 KM počevši od 01.03.2012.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 817,15 KM počevši od 01.04.2012.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 817,15 KM počevši od 01.05.2012.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 817,15 KM počevši od 01.06.2012.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 821,63 KM počevši od 01.07.2012.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 821,63 KM počevši od 01.08.2012.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 821,63 KM počevši od 01.09.2012.godine pa do konačne isplate

- na iznos od 821,63 KM počevši od 01.10.2012.godine pa do konačne isplate

u korist tužitelja uplatiti Federalnom zavodu za penzijsko-invalidsko osiguranje doprinose za razdoblje od 01.05.2010.godine do 01.09.2012. godine u iznosu od 8.079,90 KM, kao i naknaditi mu troškove parničnog postupka u iznosu od 5.156,80 KM, a sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe.

Odbacuje se dio zahtjeva kojim je zatraženo da se utvrdi da je nezakonito rješenje o otkazu ugovora o radu broj … od 10.05.2010. godine koje je izdano od strane tuženika".

Drugostepenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu broj: … od 07.11.2016. godine odbijena je žalba tužene i potvrđena prvostepena presuda.

Protiv drugostepene presude reviziju je blagovremeno izjavila tužena i to zbog povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, sa prijedlogom da revizijski sud usvajanjem revizije preinači drugostepenu presudu na način da usvoji žalbu tužene, preinači prvostepenu presudu, odbije tužbeni zahtjev u cijelosti i obaveže tužitelja da tuženoj naknadi troškove cjelokupnog postupka, ili da ukine drugostepenu presudu i predmet vrati drugostepenom sudu na ponovno suđenje.

U odgovoru na reviziju tužitelj je predložio da revizijski sud odbije reviziju kao neosnovanu.

Ispitujući pobijanu presudu u granicama razloga iz revizije i po službenoj dužnosti u smislu odredbe člana 241. Zakon o parničnom postupku ("Službene novine F BiH" broj 53/03, 73/05 i 19/06 - u daljem tekstu: ZPP-a), koji se u konkretnom postupku primjenjuje na osnovu odredbe člana 106. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Službene novine F BiH" broj 98/15), ovaj sud je odlučio kao u izreci iz slijedećih razloga:

Revizija nije osnovana.

Nije osnovan revizijski prigovor da je drugostepeni sud povrijedio odredbu člana 209. ZPP-a u vezi sa odredbama člana 231., 176. stav 1. u vezi sa članom 191. stav 3. ZPP-a, jer, prema navodima revizije, nije sankcionisao povredu prekoračenja tužbenog zahtjeva od strane prvostepenog suda, na koju povredu je revident ukazivao i u žalbi na prvostepenu presudu. Tužbenim zahtjevom u ovoj pravnoj stvari tužitelj je tražio da sud poništi kao nezakonito rješenje tužene o otkazu ugovora o radu tužitelju od 10.05.2010. godine, da obaveže tuženu da tužitelju uspostavi radno - pravni status i vrati ga na posao, isplati mu platu za vremenski period od 01.05.2010. godine do 01.09.2012. godine u ukupnom iznosu od 22.658,01 KM, sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama i da za taj period u korist tužitelja uplati doprinose Federalnom Zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Odlučujući o tužbenom zahtjevu koji se odnosi na isplatu novčanog iznosa od 22.658,01 KM prvostepeni sud je u izreci umjesto riječi na ime "isplate plate", koje riječi je upotrijebio tužitelj u tužbenom zahtjevu, naveo da se obavezuje tužena da tužitelju taj iznos isplati na ime "naknade plate". Tačan je revizijski navod da "isplata plate" i "naknada plate" nemaju isto značenje i da su različiti uslovi pod kojima zaposlenik ima pravo na "isplatu plate", u odnosu na uslove pod kojima ima pravo na "naknadu plate". Ti uslovi su regulisani odgovarajućim odredbama Zakona o radu ("Službene novine F BiH" broj 43/99, 32/00 i 29/03, dalje: ZOR-a), dakle radi se o institutima materijalnog prava. Sud u skladu sa odredbom člana 2. stav 1. ZPP-a u parničnom postupku odlučuje o granicama zahtijeva koji su stavljeni u postupku, a u skladu sa stavom 2. iste zakonske odredbe sud u postupku primjenjuje materijalno pravo po vlastitoj ocjeni i nije vezan za navode stranaka u pogledu materijalnog prava. Iz ove zakonske odredbe proizilazi da je sud u granicama postavljenog tužbenog zahtjeva, na osnovu činjenica utvrđenih u postupku, dužan pružiti pravnu zaštitu tužitelju ako usvajanje (potpuno ili djelimično) tužbenog zahtjeva omogućava bilo koja norma materijalnog prava, bez obzira kako je tužitelj pravno kvalifikovao spor. Tužitelj je tužbenim zahtjevom, u relevantnom dijelu, tražio isplatu iznosa od 22.658,01 KM sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, a zasnovao ga je na činjenicama da zbog nezakonitog otkaza u vremenskom periodu od nezakonitosti otkaza pa do 01.09.2012. godine nije radio i nije ostvario platu, a da nije bilo nezakonitog otkaza da bi radio i ostvario platu u ukupnom iznosu od 22.658,01 KM. Tužitelj nije ni tvrdio u toku postupka da je radio u tom periodu i da mu tužena nije isplatila plate, u kom slučaju bi imao pravo na isplatu plate. Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku, prvostepeni sud je pravilno našao da je tužbeni zahtjev tužitelja u tom dijelu osnovan po odredbi člana 96. ZOR-a i samo koristio terminologiju iz te zakonske odredbe i dosudio tužitelju iznos koji je tražio tužbenim zahtjevom. Dakle, prvostepeni sud je, a kako je to pravilno zaključio i drugostepeni sud, na osnovu činjenica utvrđenih u postupku, u granicama postavljenog tužbenog zahtjeva, pružio pravnu zaštitu tužitelju na osnovu odredbe materijalnog prava koja tu zaštitu omogućava, bez obzira na pravnu kvalifikaciju spora od strane tužitelja. Nije prema tome osnovan revizijski razlog povrede odredaba parničnog postupka (clan 240. stav 1. tačka 1. ZPP-a).

Nije osnovan ni revizijski razlog pogrešne primjene materijalnog prava (član 240. stav 1. tačka 2. ZPP-a).

Iz pravno relevantnih činjeničnih utvrđenja nižestepenih sudova, za koja je vezan revizijski sud, proizilazi da je tužitelju kao zaposleniku tužene 10.05.2010. godine otkazan ugovor o radu od strane tužene zbog povrede radne obaveze, bez otkaznog roka i bez prava na otpremninu, da je sa tim danom tužitelj odjavljen kao osiguranik kod nadležnog Fonda penzijsko i invalidskog osiguranja, da je istog dana kada je otkazala tužitelju ugovor o radu tužena pokušala od tužitelja dobiti izjašnjenje odnosno odbranu zbog teže povrede radne obaveze, da je to pismeno tužena pokušala dostaviti tužitelju na poznatu adresu, ali isto nije uručeno tužitelju iz razloga što je otac tužitelja odbio primiti to pismeno uz izjavu da je tužitelj otputovao, da je tužitelj u vrijeme otkaza ugovora o radu bio štićenik Udruženja za pomoć u rehabilitaciji ovisnika M. o. u M., da bi tužitelj da nije bilo nezakonitog otkaza na ime plata za utuženi period primio iznos od 22.658,01 KM.

Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja pravilno su nižestepeni sudovi primijenili materijalno pravo, odredbe člana 89., 90. i 96. ZOR-a, kao i odredbe člana 5,. 7.-10 i člana 17. Pravilnika o disciplinskoj i materijalnog odgovornosti tužene, te su u obrazloženjima svojih presuda dali razloge koje kao pravilne prihvata i ovaj sud (povrijeđeno pravo na odbranu).

Nije osnovan ponovljeni revizijski prigovor da je u toku ovog postupka utvrđeno da je tužitelj nesposoban za rad, te da je stoga neosnovan dio tužbenog zahtjeva kojim je tražena uspostava radno - pravnog statusa i povrat na posao tužitelja. Tužitelj je uspostavu radno - pravnog statusa i povrat na posao tražio kao posljedicu nezakonitog otkaza ugovora o radu, a što mu pripada u skladu sa odredbom člana 96. ZOR-a. Sud nije ovlašten da u parničnom postupku ocjenjuje radnu sposobnost zaposlenika kao uslov za uspostavu radno - pravnog statusa kao posljedicu nezakonitog ugovora o radu.

Kako nisu osnovani revizijski razlozi, a ni razlozi na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, to je primjenom odredbe člana 248. ZPP-a reviziju valjalo odbiti."

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 65 0 Rs 222943 17 Rev od 5.7.2018. godine)