Zastava Srbije

PREBIJANjE U VEZI SA IZVRŠNIM POSTUPKOM

Zakon o izvršnom postupku

član 47 tačka 8)

  • U izvršnom postupku ne dolazi u obzir stavljanje prigovora radi prebijanja, koji je ograničen na parnični postupak i to njegov dio koji se odvija pred prvostepenim sudom, dok na postupak izvršenja uticaj ima građansko pravna kompenzacija (prebijanje) za čiji nastanak je potrebna izjava jedne stranke o prijeboju, koja izjava ako je data nakon momenta iz odredbe člana 47. tačka 8) Zakona o izvršnom postupku, koji je odlučan za ocjenu da li prestanak obaveze predstavlja opravdan razlog za prigovor izvršenika protiv rješenja o izvršenju, tada kompenzacija dovodi do prihvatanja prigovora.

Obrazloženje:

"Prvostepenim rješenjem Osnovnog suda u Gradišci broj:... od 09.12.2013. godine, usvojeni su prigovori izvršenika Đ. M. i Đ. S. izjavljeni protiv rješenja o izvršenju broj:... od 16.05.2009. godine, pa je rješenje o izvršenju broj:... od 16.05.2009. godine stavljeno van snage i obustavljen je izvršni postupak u cjelosti i ukinute su sve sprovedene radnje u postupku.

Blagovremeno izjavljenom žalbom ovo rješenje pobija tražilac izvršenja iz svih razloga propisanih odredbom čl. 208. st. 1. Zakona o parničnom postupku, s prijedlogom da se žalba uvaži, pobijano rješenje poništi (pravilno ukine) i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak. U žalbi je istaknut zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka na ime sastava žalbe sa paušalom u ukupnom iznosu od 300,00 KM.

Izvršenici su dali odgovor na žalbu u kojem tvrde da navodi žalbe nisu osnovani i predlažu da se žalba odbije.

Žalba je osnovana.

Prvostepeni sud je imao u vidu sadržaj prijedloga za izvršenje kojim je tražilac izvršenja tražio djelimičnu isplatu duga iz izvršne isprave (presuda Osnovnog suda u Gradišci broj:... od 19.04.2004. godine koja je pravosnažna sa danom 30.10.2006. godine), te je utvrdio da je tražilac izvršenja tražio da se potraživanje iz označene izvršne isprave od 3.445,00 KM umanji za iznos od 1.306,25 KM koji je tražilac izvršenja dužan izvršenicima po izvršnoj ispravi koju predstavlja rješenje Osnovnog suda u Gradišci broj:... od 30.06.2005. godine. Prvostepeni sud je našao da su se u ovom postupku izvršenja izvršenici pozvali na svoja potraživanja i to na potraživanje iz rješenja Osnovnog suda u Gradišci broj:... od 09.03.2010. godine u iznosu od 1.380,00 KM, kao i na potraživanje iz rješenja Osnovnog suda u Gradišci broj:... od 30.06.2005. godine u iznosu od 1.306,25 KM. Postojanje ovih potraživanja prvostepeni sud je utvrdio na temelju sadržaja parničnih predmeta Osnovnog suda u Gradišci broj:... i parničnog predmeta broj:... Ukupna potraživanja izvršenika u iznosu od 2.686,25 KM prvostepeni sud je stavio u odnos sa potraživanjem sa tražiocem izvršenja utemeljenim na predmetnoj izvršnoj ispravi i zaključio da izvršenici duguju tražiocu izvršenja iznos od 758,75 KM. Nadalje je prvostepeni sud našao da izvršenicima na iznose dosuđene naprijed navedenim izvršnim ispravama pripada i zakonska zatezna kamata i to na iznos od 1.380,00 KM od 09.04.2010. godine i na iznos od 1.306,25 KM od 16.07.2005. godine. Slijedom ovog utvrđenja prvostepeni sud zaključuje da je kamata na navedena potraživanja izvršenika dostigla glavnicu i da zbog toga izvršenici tražiocu izvršenja ne duguju ništa po izvršnoj ispravi na kojoj se temelji predmetno izvršenje. Slijedom prednjeg utvrđenja prvostepeni sud donosi pobijano rješenje.

Ovaj sud je ispitao osporenu prvostepenu odluku, u smislu odredbe čl. 221. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13), i odlučio kao u izreci drugostepenog rješenja iz slijedećih razloga:

Tražilac izvršenja u žalbi navodi da od izvršenika potražuje razliku između iznosa od 3.445,00 KM i iznosa od 1.306,25 KM, odnosno da potražuje iznos od 2.138,75 KM. Nadalje tražilac izvršenja u žalbi tvrdi da je za navedeni iznos od 1.306,25 KM Osnovni sud u Gradišci donio rješenje o izvršenju broj:... od 27.12.2006. godine. Tražilac izvršenja u žalbi ukazuje da izvršenici nisu tražili izvršenje radi naplate iznosa od 1.380,00 KM koji im je dosuđen po presudi (pravilno rješenje) Osnovnog suda u Gradišci broj:... od 09.03.2010. godine, te da im označenom izvršnom ispravom, kao i izvršnom ispravom kojom im je dosuđen iznos od 1.306,25 KM nije dosuđena zakonska zatezna kamata. Slijedom ovih navoda tražilac izvršenja tvrdi da prvostepeni sud nije pravilno utvrdio potraživanja stranaka i da nije izvršio prebijanje međusobnih potraživanja, kako je to naznačio tražilac izvršenja u svom prijedlogu za izvršenje.

Izvršenici u odgovoru na žalbu tvrde da se potraživanje izvršenika temelji na pravosnažnim i izvršnim presudama, te da su izvršenici od suda u ovom postupku tražili da se međusobne obaveze izvršenika i tražioca izvršenja prebiju. Izvršenici u odgovoru na žalbu još tvrde da su predmetne obaveze izvršenika i tražioca izvršenja uzajamne obaveze u smislu odredbe čl. 31. Zakona o izvršnom postupku.

Iz stanja spisa ovog izvršenja proizilazi da je prvostepeni sud usvojio prijedlog za izvršenje tražioca izvršenja i donio rješenje o izvršenju broj:... od 14.08.2008. godine. Prvostepeni sud je o prigovoru izvršenika odlučio rješenjem broj:... od 16.05.2009. godine. Protiv označenog rješenja žalbu su izjavili izvršenici, pa je rješenje Osnovnog suda u Gradišci broj:... od 16.05.2009. godine ukinuto rješenjem ovoga suda broj:... od 13.11.2009. godine, te je spis vraćen prvostepenom sudu radi ponovnog odlučivanja o prigovoru izvršenika.

Shodno navedenom, valjalo je odlučiti o prigovoru izvršenika izjavljenom protiv rješenja o izvršenju broj:... od 14.08.2008. godine. Prvostepeni sud nije odlučio o prigovoru protiv označenog rješenja o izvršenju saglasno uputama iz naprijed označenog rješenja ovoga suda.

Iz stanja spisa nadalje proizilazi da je prvostepeni sud u ponovnom postupku zakazao ročište za raspravljanje o prigovoru. Uredno pozvane stranke na ročište nisu pristupile. Stoga je ovaj sud imajući u vidu sadržaj pismenih isprava, u vezi sa navodima o kompenzaciji (prijedloga za izvršenje, prigovora, žalbi i odgovora na žalbu), te imajući u vidu sadržaj relevantnih odredaba materijalnog prava (čl. 336. do čl. 343. Zakona o obligacionim odnosima), odlučio kao u izreci ovog drugostepenog rješenja.

Potraživanja na koje se pozivaju tražilac izvršenja i izvršenik sadržano u različitim izvršnim ispravama su samostalna potraživanja, te se suprotno tvrdnji izvršenika iz odgovora na žalbu u konkretnom slučaju ne radi o uslovnim obavezama iz odredbe čl. 31. st. 1. Zakona o izvršnom postupku, jer uslovna obaveza može biti određena samo izvršnom ispravom, sudskom odlukom sa dispozicijom u smislu odredbe čl. 122. Zakona o obligacionim odnosima što ovdje nije slučaj.

Kada se govori o prebijanju u vezi sa izvršnim postupkom, potrebno je razlikovati mogućnosti isticanja prigovora radi prebijanja od mogućnosti građansko pravne kompenzacije (prebijanje).

Prigovor radi prebijanja je ograničen na parnični postupak i to onaj njegov dio koji se odvija pred prvostepenim sudom. Taj se prigovor ne može u parničnom postupku po prvi put iznijeti u žalbi (čl. 207. st. 3. Zakona o parničnom postupku), pa pogotovo ne dolazi u obzir njegovo stavljanje u izvršnom postupku.

Građansko pravna kompenzacija ima uticaja na postupak izvršenja. To proizilazi iz odredbe čl. 47. tč. 8. Zakona o izvršnom postupku, odnosno ako je potraživanje prestalo na osnovu činjenice koje je nastala u vrijeme kada je izvršenik više nije mogao istaći u postupku iz kojeg potiče odluka, odnosno ako je potraživanje prestalo na osnovu činjenice koje je nastalo nakon zaključenog sudskog ili upravnog poravnanja. Do građansko pravne kompenzacije ne dolazi čim se sretne kompenzabilno potraživanje sa isto takvim potraživanjem, već je za njen nastanak potrebna izjava jedne stranke o prijeboju. Upravo ta kompenzaciona izjava je činjenica koja dovodi do prestanka povjeriočevog potraživanja, pa ako je ta izjava data nakon momenta koji je prema naprijed navedenoj odredbi čl. 47. tč. 8. Zakona o izvršnom postupku odlučan za ocjenu da li prestanak obaveze predstavlja opravdan razlog za žalbu izvršenika protiv rješenja o izvršenju, odnosno za prigovor izvršenika, tada će kompenzacija dovesti do prihvatanja prigovora.

Tvrdnja izvršenika da je došlo do kompenzacije potraživanja spriječila bi izvršenje u tč. 8. čl. 47. Zakona o izvršnom postupku, pod pretpostavkom da je došlo do građansko pravne, vanprocesne kompenzacije. Međutim, izvršenici u prigovoru, kao i u odgovoru na žalbu ne tvrde da je došlo do građansko pravne kompenzacije, već ističu prigovor radi prebijanja, traže da sud izvrši prebijanje potraživanja. Do prebijanja potraživanja ne može doći odlukom suda u izvršnom postupku.

Tražilac izvršenja predmetnim prijedlogom za izvršenje traži djelimičnu naplatu potraživanja iz izvršne isprave na koje se predmetni prijedlog za izvršenje temelji. Imajući u vidu žalbene tvrdnje tražioca izvršenja da se u pogledu potraživanja izvršenika vodi postupak izvršenja u predmetu izvršenja Osnovnog suda u Gradišci broj:..., odnosno da je doneseno rješenje o izvršenju isti broj od 27.12.2006. godine, kao i iz navoda predmetnog prijedloga za izvršenje, ni tražilac izvršenja ne tvrdi da je za potraživanje u iznosu od 1.306,25 KM došlo do građansko pravne kompenzacije.

Iz navedenih razloga, valjalo je odlučiti kao u izreci ovog drugostepenog rješenja, a primjenom odredbe čl. 235. tč. 3. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13), u vezi sa čl. 21. Zakona o izvršnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12 i 67/13).

Imajući u vidu stanje spisa ovog izvršenja, sadržaj prijedloga za izvršenje, sadržaj prigovora i žalbe izvršenika po kojoj je ukinuto ranije rješenje o izvršenju, kao i sadržaj predmetne žalbe i odgovora na žalbu, te okolnost da je ovom drugostepenom odlukom odlučeno o oba pravna lijeka stranaka, kvantitet i kvalitet ovog izvršenja nalagao je da se zahtjev tražioca izvršenja za naknadu troškova žalbenog postupka odbije."(Rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, 72 0 I 009899 14 Gž od 13.10.2014. godine)