Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta BiH

br. 4/2021 od 02.04.2021.


 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-1472/21 OD 24.3.2021. GODINE
 • ZAKON O IZVRŠENjU BUDžETA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PODSTICAJU U POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI
 • ZAKON O IZMJENI ZAKONA O PRAVOSUDNOJ KOMISIJI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ZAKON O SPREČAVANjU SUKOBA INTERESA U INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ISPRAVKA ODLUKE O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA NOVČANIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-576/21
 • JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE ZAMJENIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE
 • JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE ČLANOVA NEZAVISNE KOMISIJE ZA PRAĆENjE USLOVA BORAVKA U ZAVODIMA, POSTUPANjE I POŠTIVANjE LjUDSKIH PRAVA LICA NAD KOJIMA SE IZVRŠAVAJU KRIVIČNE SANKCIJE I DRUGE MJERE KOJE JE IZREKAO U KRIVIČNOM POSTUPKU SUD BOSNE I HERCEGOVINE, STRANI SUDOVI ZA DJELA PREDVIĐENA KRIVIČNIM ZAKONOM BOSNE I HERCEGOVINE ILI MEĐUNARODNIM UGOVOROM ČIJA JE POTPISNICA BOSNA I HERCEGOVINA ILI DRUGI SUD U SKLADU SA ZAKONOM BOSNE I HERCEGOVINE
 • KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA CENTRA ZA EDUKACIJU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U REPUBLICI SRPSKOJ
 • KONKURS ZA IZBOR NOTARA U BRČKO DISTRIKTU BIH
 • NAREDBA ZA PROVOĐENjE POSLOVA DERATIZACIJE, DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 01-02-1231/21 OD 10.3.2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 01-02-1254/21 OD 10.3.2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 01-02-1459/21 OD 24.3.2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 01-02-1461/21 OD 24.3.2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 01-02-1471/21 OD 24.3.2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 01-02-1473/21 OD 24.3.2021. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSJEDAVAJUĆIH I ČLANOVA STALNIH SKUPŠTINSKIH KOMISIJA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANjU KOMISIJE ZA PRAĆENjE PRIMJENE ZAKONA O SPOMENICIMA I SIMBOLIMA
 • ODLUKA O NAČINU I POSTUPCIMA RASPOLAGANjA TRAJNO ODUZETIM PREDMETIMA
 • ODLUKA O ODREĐIVANjU NOVE LOKACIJE ZA IZGRADNjU GROBLjA
 • ODLUKA O POVLAČENjU NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE IZ SKUPŠTINSKE PROCEDURE
 • ODLUKA O POVLAČENjU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANjU I GRAĐENjU IZ SKUPŠTINSKE PROCEDURE
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BRČKO DISTRIKTA BIH 2007-2017. GODINA
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI REGULACIONOG PLANA "ZONA RADA I INDUSTRIJE - BAZA MCGOVERN" U BRČKO DISTRIKTU BIH
 • ODLUKA O REZRJEŠENjU DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP "RADIO BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH
 • ODLUKA O USVAJANjU ZAPISNIKA SA 2. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA BRČKO DISTRIKTA BIH ZA PERIOD OD 1.1. DO 30.9.2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O POSLOVANjU JP "RADIO BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU DIREKCIJE ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU JP "KOMUNALNO BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU SAVJETA ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU SAVJETA ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-1249/21 OD 10.3.2021. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-1250/21 OD 10.3.2021. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-1251/21 OD 10.3.2021. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-1252/21 OD 10.3.2021. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU NERADNIH DANA U BRČKO DISTRIKTU BIH ZA PERIOD APRIL 2021 - JANUAR 2022. GODINE
 • ODLUKA O FORMIRANjU POSEBNE KOMISIJE
 • ODLUKA, BROJ: 01-02-1581/21 OD 31.3.2021. GODINE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • RJEŠENjE, BROJ: 97 0 U 002269 20 OUS

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772