Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta BiH | br. 18 оd 12.07.2019

 • DOPUNE POSLOVNIKA O RADU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANjE I MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE
 • ISPRAVKA, BROJ: 02-02-725/19 OD 11.7.2019. GODINE
 • ODLUKA O VISINI I NAČINU OBRAČUNA NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANjA U ORGANIMA JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O REALIZACIJI PROJEKTA FINANSIRANjA ASISTIRANE REPRODUKCIJE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆIH USLOVA ZA ISPORUKU I SNABDJEVANjE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU VISINE NAKNADE ODREĐENIH VRSTA ZDRAVSTVENIH USLUGA
 • ODLUKA O IMENOVANjU DIREKTORA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IMENOVANjU ZAMJENIKA DIREKTORA ZA EKONOMSKE I PLANSKO-ANALITIČKE POSLOVE FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IMENOVANjU ZAMJENIKA DIREKTORA ZA PRAVNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA, BROJ: SUPK-924/19 OD 7.6.2019. GODINE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI UREDA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANjU KORUPCIJE
 • PRAVILNIK O NAČINU ORGANIZOVANjA, PROVOĐENjA, DUŽINI TRAJANjA, POTREBNOM FONDU SATI ZA STICANjE SREDNjE STRUČNE SPREME, PROGRAMA PREKVALIFIKACIJE, PROGRAMA OSPOSOBLjAVANjA I PROGRAMA BRZE OBUKE ZA POTREBE POSLODAVCA

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772