Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta BiH | br. 54 оd 26.12.2018

 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANjU I GRAĐENjU
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEKRETNINE U BRČKO DISTRIKTU BIH ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 01-02-506/18 OD 18.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 01-02-507/18 OD 18.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU ORGANIZOVANjA, UPRAVLjANjA I KORIŠTENjA JAVNIH PARKIRALIŠTA U BRČKO DISTRIKTU BIH
 • ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANjU ODJELjENjA I INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BIH ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2019. DO 31. MARTA 2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU AMANDMANA NA BUDžET BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU ZAPISNIKA SA 36. REDOVNE I 11. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM POSLOVANjEM JP "PUTEVI BRČKO" D. O. O. BRČKO DISTRIKT BIH ZA PERIOD 1. JANUAR - 30. JUN 2018. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-504/18 OD 18.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-505/18 OD 18.12.2018. GODINE
 • ODLUKA, BROJ: 01-02-497/18 OD 18.12.2018. GODINE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA ZA PODSTICAJ U POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI ZA 2018. GODINU
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM I FUNKCIONALNIM KARAKTERISTIKAMA DIJELOVA FISKALNIH SISTEMA I OZNAKAMA DIJELOVA FISKALNOG SISTEMA
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI UREDA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANjU KORUPCIJE
 • PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH GRANTOVA ZA PERIOD OD 1.1. DO 31.12.2018. GODINE U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BIH - V DIO

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772