Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta BiH | br. 6 оd 04.03.2019

 • ETIČKI KODEKS INSPEKTORA INSPEKTORATA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-517/19
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-518/19
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-520/19
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-538/19
 • KOEFICIJENTI RASTA POTROŠAČKIH CIJENA U BRČKO DISTRIKTU BIH U SEPTEMBRU I OKTOBRU 2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN POSLOVANjA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE "ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO" BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STATUTA RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-540/19
 • ODLUKA O USVAJANjU ZAPISNIKA SA 38. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O USVAJANjU ZAPISNIKA SA 39. REDOVNE, 12. I 13. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA BRČKO DISTRIKTA BIH ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 30. SEPTEMBRA 2018. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA BRČKO DISTRIKTA BIH NA DAN 31.12.2017. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA RADA DIREKCIJE ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-528/19
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-529/19
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU LISTE RADNIH MJESTA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BIH ČIJI ĆE IZVRŠIOCI IMATI PRISTUP TAJNIM PODACIMA DRUGE DRŽAVE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ILI REGIONALNE ORGANIZACIJE
 • PRAVILNIK O ELEMENTIMA, SADRŽAJU I NAČINU IZRADE ŠUMSKOPRIVREDNE OSNOVE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O DETALjNOM IZGLEDU, BOJI, OPISU, SIROVINSKOM SASTAVU I VREMENU TRAJANjA UNIFORME POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNIFORMI POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I PROCEDURAMA ZA PERIODIČNE I VANREDNE LjEKARSKE PREGLEDE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPKU I KRITERIJIMA OCJENjIVANjA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
 • PRAVILNIK O KONTROLI IZRADE ŠUMSKOPRIVREDNE OSNOVE
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU ZAPISNIKA O INSPEKCIJSKOM PREGLEDU
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA
 • PRAVILNIK O OPĆIM, TEHNIČKIM I STRUČNIM USLOVIMA ZA OSNIVANjE I RAD USTANOVE ZA DNEVNI BORAVAK KORISNIKA SOCIJALNE ZAŠTITE
 • PRAVILNIK O OCJENjIVANjU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA POLICIJE BRČKO DISTRITKA BOSNE I HERCEGOVINE
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJE O INSPEKCIJKOM NADZORU
 • SAOPŠTENjE O PROSJEČNOJ NETO I BRUTO PLATI ZAPOSLENIH U BRČKO DISTRIKTU BIH ZA SEPTEMBAR I OKTOBAR 2018. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU LISTE RADNIH MJESTA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BIH ČIJI ĆE IZVRŠIOCI IMATI PRISTUP TAJNIM PODACIMA

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772