Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori

br. 8/2021 оd 05.07.2021.


  • ODLUKA O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 2 NA SPORAZUM O GRANTU U OKVIRU INVESTICIJSKOG GRANTA SIDA-E BIH MUNIC WATSAN ZAKLjUČENOG OD STRANE I IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE DANA 30.04.2013. GODINE U LUKSEMBURGU I 14. MAJA 2013. GODINE U SARAJEVU, IZMIJENjENOG 25. SEPTEMBRA 2018. (SPORAZUM O GRANTU)
  • ODLUKA O RATIFIKACIJI PRVOG AMANDMANA NA SPORAZUM O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZMEĐU RAZVOJNE BANKE SAVJETA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI SA REGIONALNIM PROGRAMOM STAMBENOG ZBRINjAVANjA I U VEZI SA ŠESTIM POTPROJEKTOM U OKVIRU PROJEKTA STAMBENOG ZBRINjAVANjA U BOSNI I HERCEGOVINI
  • ODLUKA O RATIFIKACIJI UGOVORA O GRANTU (PROJEKAT KORIDOR VC2 PODDIONICA: TUNEL ZENICA - DONjA GRAČANICA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONI GRANT IZ PROGRAMA EVROPSKI ZAJEDNIČKI FOND ZA ZAPADNI BALKAN
  • ODLUKA O RATIFIKACIJI UGOVORA O GRANTU (PROJEKAT KORIDOR VC2, PODDIONICA: BUNA-POČITELj) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONU PODRŠKU IZ PROGRAMA EVROPSKI ZAJEDNIČKI FOND ZA ZAPADNI BALKAN