Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori | br. 5 оd 14/06/2018


 • MEMORANDUM O SARADNjI U OBLASTI MLADIH IZMEĐU MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA OBRAZOVANjA, NAUKE, ISTRAŽIVANjA I SPORTA REPUBLIKE SLOVAČKE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BR. 3 NA UGOVOR O FINANSIRANjU ZAKLjUČEN IZMEĐU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DANA 15. JULA 2008. U SARAJEVU I 18. AVGUSTA 2008. U LUKSEMBURGU I NAKNADNI AMANDMAN NA UGOVOR/VODOVOD I KANALIZACIJA U FEDERACIJI BIH - FI 24.569 (UGOVOR O FINANSIRANjU)
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA NA SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE SAVJETA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI SA REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM I U VEZI SA DRUGIM POTPROJEKTOM U OKVIRU DRŽAVNOG PROJEKTA STAMBENOG ZBRINjAVANjA U BOSNI I HERCEGOVINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU IZMJENA I DOPUNA (IZ 2016. GODINE) KONVENCIJE O RADU NA MORU (MLC) IZ 2006. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA IZ 2014. GODINE UZ KONVENCIJU MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA O PRISILNOM RADU IZ 1930. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANjU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNjE BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2015. - 2017., ZA 2016. GODINU, IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O SAGLASNOSTI NA UVEĆANjE ZAJMA I PRIHVATANjU UVEĆANjA OBAVEZA PO UGOVORU O GARANCIJI (BANjA LUKA - DOBOJ - FAZA 1) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ I UGOVORA BROJ 2 O AMANDMANU NA UGOVOR O ZAJMU POTPISAN 26. APRILA 2012. (BANjA LUKA - DOBOJ - FAZA 1) IZMEĐU JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" BANjA LUKA I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI AMANDMANA BR. 1 NA UGOVOR O FINANSIRANjU, ZAKLjUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE DANA 19. MAJA 2014. GODINE U SARAJEVU I 5. JUNA 2014. GODINE U LUKSEMBURGU ("UGOVOR O FINANSIRANjU") - DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE BIH/C (FI 82.304 - SERAPIS 2010-0562)
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA NACIONALNE ODBRANE NARODNE REPUBLIKE KINE O VOJNOJ POMOĆI ZA BOSNU I HERCEGOVINU
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANjU I PROJEKTU IZMEĐU KFW-A, FRANKFURT NA MAJNI ("KFW"), I BOSNE I HERCEGOVINE ("PRIMALAC"), KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ("FEDERACIJA"), KOJU ZASTUPA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA, I GRADA ZENICA ("AGENCIJA ZA SPROVOĐENjE PROJEKTA"), KOJU PREDSTAVLjA GRADONAČELNIK U IZNOSU OD 13.016.696,80 EVRA (ULAGANjE) I 500.000,00 EVRA (PRATEĆE MJERE) - PRIKUPLjANjE I TRETMAN OTPADNIH VODA, ZENICA

  • Radno vrijeme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30

  • Kontaktirajte nas:


  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155

  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-912
  • +387 64 4600-915

  • SARAJEVO
  • +387 33 873 770
  • +387 33 873 771
  • +387 33 873 772