Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona

br. 14/2023 оd 11.09.2023.


 • UREDBA O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA REALIZACIJU RJEŠENjA O IZVRŠENjU NA TERET BUDžETA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU, BROJ: 02-11-12653/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA NA IME PODRŠKE REGISTRIRANIM OBRTIMA IZ OBLASTI PČELASTVA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA DRUGIM NIVOIMA VLASTI IZ OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU ISPLATE SREDSTAVA NA IME PROVOĐENjA MJERE PREVENTIVNE VAKCINACIJE ŽIVOTINjA PROTIV CRNOG PRIŠTA NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA OD KONCESIONIH NAKNADA IZ PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD KONCESIJA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA NA IME PODRŠKE ZA REGISTROVANU PROIZVODNjU JAGODIČASTOG I OSTALOG VOĆA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA NA IME PODRŠKE ZA ZASNIVANjE ZASADA KOŠTIČAVOG, JABUČASTOG I JEZGRASTOG VOĆA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA KOJE ĆE SE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI IZ SREDSTAVA BUDžETA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA PREDVIĐENIH ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA USTANOVAMA I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA SA PODRUČJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA RASPODJELU BUDžETSKIH SREDSTAVA NAMIJENjENIH ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA POSVEĆENIH OBILjEŽAVANjU ZNAČAJNIH DATUMA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM, KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ SREDSTAVA BUDžETA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA PREDVIĐENIH ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE/SUFINANSIRANjE RADA JAVNIH KUHINjA IZ SREDSTAVA BUDžETA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA PREDVIĐENIH ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU I DODJELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA NAMJENjENIH SUBVENCIONIRANjU PROJEKATA RAZVOJNIH AGENCIJA
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU, BROJ: 02-11-12670/23
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU, BROJ: 02-11-12671/23
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLjENIH U SKUPŠTINI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA MJESEC JULI 2023. GODINE
 • ODLUKA O POKRETANjU STUDIJSKOG PROGRAMA ZDRAVSTVENA NjEGA I MENADžMENT DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA "TEKUĆEG TRANSFERA ZA USTANOVE KULTURE" ZA KOLOVOZ/AUGUST 2023. GODINI
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU, BROJ: 02-11-12990/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA JU INSTITUT ZA ZDRAVLjE I SIGURNOST HRANE ZENICA ZA FINANSIRANjE PROJEKTA HPV VAKCINACIJA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU, BROJ: 02-11-12998/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ZA ISPLATU NAKNADA ZA NEKRETNINE EKSPROPRISANE RJEŠENjIMA SLUŽBE ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA GRADA ZENICA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI STATUTA JU INSTITUT ZA ZDRAVLjE I SIGURNOST HRANE ZENICA
 • ODLUKA O IZBORU BANKE ZA PLASMAN KREDITNE LINIJE UZ SUBVENCIONIRANjE DIJELA KAMATE OD STRANE MINISTARSTVA ZA PRIVREDU/GOSPODARSTVO ZA MSP KOJA POSLUJU NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU, BROJ: 02-11-13251/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA GRADU ZENICI U SVRHU SUFINANSIRANjA KAPITALNIH PROJEKATA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA GRADU VISOKO U SVRHU SUFINANSIRANjA KAPITALNOG PROJEKTA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA OPĆINI OLOVO U SVRHU SUFINANSIRANjA KAPITALNOG PROJEKTA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA OPĆINI TEŠANj U SVRHU SUFINANSIRANjA KAPITALNIH PROJEKATA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA OPĆINI MAGLAJ U SVRHU SUFINANSIRANjA KAPITALNOG PROJEKTA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU, BROJ: 02-11-13257/23
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU, BROJ: 02-11-13258/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA NA IME PODRŠKE ZA POLjOPRIVREDNU PROIZVODNjU U PLASTENICIMA I STAKLENICIMA
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU, BROJ: 02-11-13454/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU I DODJELI SREDSTAVA POTICAJA NAMIJENjENIH SUBVENCIONIRANjU TROŠKOVA ORGANIZACIJE I IZGRADNjE POSLOVNIH ZONA NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU I DODJELI SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU NAMIJENjENOM PODRŠCI RAZVOJA ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" TEŠANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU "PENZIONERSKI DOM SA STACIONAROM" ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU KVARTALNOG IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE I RESTRUKTURIRANjA JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA I NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA DOZNAČENIH IZ BUDžETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 01.04. - 30.06.2023. GODINE
 • IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA ZA OSNOVNU ŠKOLU
 • IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA ZA SREDNjU ŠKOLU
 • OGLASI/SLUŽBENE OBJAVE