Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona

br. 14/2021 оd 13.09.2021.


 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU I USVAJANjU NAREDBI KRIZNOG ŠTABA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, BROJ: 02-33-11666/21 OD 26.8.2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU I USVAJANjU NAREDBI KRIZNOG ŠTABA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, BROJ: 02-33-12225/21 OD 9.9.2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRIHVATANjE GRANTA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (INVESTICIONI GRANT IZ REGIONALNOG PROGRAMA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST ZA ZAPADNI BALKAN (REEP)) ZA PROJEKAT POBOLjŠANjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JU KANTONALNOJ BOLNICI ZENICA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA VISINU ŠKOLARINE ZA STRANE DRŽAVLjANE STUDENTE PRVOG CIKLUSA STUDIJA I INTEGRISANOG STUDIJA OPĆE MEDICINE NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU KORIŠTENjA SREDSTAVA "TEKUĆE REZERVE" BUDžETA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ZA NEREALIZOVANE ZAHTJEVE IZ PRETHODNOG PERIODA I POMOĆ U POSEBNIM OKOLNOSTIMA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA ZA USLUGE ODRŽAVANjA IMPAX (PACS/RIS) SISTEMA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA ZA USLUGE ODRŽAVANjA I SERVISIRANjA LIS-A, MODUL TRANSFUZIJA, LABORATORIJA I MIKROBIOLOGIJA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA NA IME POMOĆI OPĆINI ŽEPČE RADI SANIRANjA ŠTETA NASTALIH PRIRODNIM NEPOGODAMA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA OPĆINI DOBOJ JUG U SVRHU SUFINANSIRANjA PROJEKTA IZGRADNjE OBJEKTA JU "OPĆA BIBLIOTEKA" DOBOJ JUG
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA OPĆINI ŽEPČE U SVRHU SUFINANSIRANjA PROJEKATA IZGRADNjE ŠKOLSKOG OBJEKTA JU OSNOVNA ŠKOLA "ŽEPČE" I ŠKOLSKE SALE JU OSNOVNE ŠKOLE "ABDUVEHAB ILHAMIJA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA OPĆINI OLOVO U SVRHU SUFINANSIRANjA PROJEKATA IZGRADNjE OBJEKTA VANjSKIH BAZENA NA TERMALNU VODU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA OPĆINI TEŠANj U SVRHU SUFINANSIRANjA PROJEKTA IZGRADNjE NOVOG ŠKOLSKOG OBJEKATA JU OSNOVNE ŠKOLE "9. SEPTEMBAR" TEŠANj
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA OPĆINI USORA U SVRHU SUFINANSIRANjA PROJEKTA IZGRADNjE ŠKOLSKE SALE JU OSNOVNE ŠKOLE "FRA IVANA FRANE JUKIĆA" USORA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA REGISTROVANIM FARMAMA GOVEDA
 • ODLUKA O OPRIHODOVANjU VLASTITIH PRIHODA BUDžETSKIH KORISNIKA IZ OBLASTI OSNOVNOG, SREDNjEG I VISOKOG OBRAZOVANjA NEUTROŠENIH DO 30.06.2021. GODINE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLjENIH U SKUPŠTINI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA MJESEC AUGUST 2021. GODINE
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O IMPLEMENTACIJI STRATEGIJE RAZVOJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KONAČNE LISTE KANDIDATA ZA NADZORNI ODBOR JAVNOG PREDUZEĆA"ŠUMSKO-PRIVREDNOG DRUŠTVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA" D.O.O. ZAVIDOVIĆI
 • ODLUKA, BROJ: 02-11-12221/21
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU ŽIGOSANjA, OBROJČAVANjA, PREMJERAVANjA, SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANjA OTPREMNOG ISKAZA ZA DRVO
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU DAVANjA ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU U ZAKUP I USPOSTAVI PRAVA SLUŽNOSTI
 • PRAVILNIK O POSTUPCIMA U PROVOĐENjU PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE ZA PERIOD OD 2021. DO 2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IZMJENAMA RJEŠENjA O IMENOVANjU ISPITNIH KOMISIJA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU ISPITNIH KOMISIJA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
 • UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O NAČINU, USLOVIMA OSNIVANjA I UTVRĐIVANjU VISINE NAKNADE ZA RAD KOMISIJA KOJE OSNIVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA I RUKOVODILAC KANTONALNOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE