Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona

br. 16/2022 оd 26.08.2022.


 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM
 • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI
 • ODLUKA O OSNIVANjU TURISTIČKE ZAJEDNICE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA POSTUPANjE SA STALNIM SREDSTVIMA I SITNIM INVENTAROM PREDLOŽENIM ZA RASHODOVANjE PO IZVRŠENOM REDOVNOM GODIŠNjEM POPISU SA STANjEM NA DAN 31.12.2021. GODINE
 • ODLUKA O TRAJNOM RASHODOVANjU STALNIH SREDSTAVA PREDLOŽENIH ZA RASHODOVANjE PO IZVRŠENOM REDOVNOM GODIŠNjEM POPISU SA STANjEM NA DAN 31.12.2021. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O ODOBRAVANjU I DODJELI SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU NAMIJENjENOM SUBVENCIONIRANjU PROJEKATA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O ODOBRAVANjU I DODJELI SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU NAMJENjENOM ZA SUBVENCIONIRANjE "PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU KONKURENTNOSTI PRIVREDE ZA 2022. GODINU"
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USVAJANjU PLANA JAVNIH NABAVKI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE NAKNADE NA IME KORIŠTENjA GODIŠNjEG ODMORA (REGRESA) ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA DRUGIM NIVOIMA VLASTI IZ OBLASTI CESTOVNE INFRASTRUKTURE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA JU INSTITUT ZA ZDRAVLjE I SIGURNOST HRANE ZENICA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA JAVNO-ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
 • ODLUKA O ODBRAVANjU NAMJENSKIH SREDSTAVA PRIKUPLjENIH OD NAKNADE ZA ZAKUP SPORTSKO-PRIVREDNIH LOVIŠTA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU ISPLATE SREDSTAVA NA IME PROVOĐENjA MJERE PREVENTIVNE VAKCINACIJE ŽIVOTINjA PROTIV CRNOG PRIŠTA NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA MEDžLISU ISLAMSKE ZAJEDNICE ZENICA U SVRHU SUFINANSIRANjA PROJEKTAIZGRADNjE I OPREMANjA INTERIJERA ISLAMSKOG CENTRA U ZENICI
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA OPĆINI TEŠANj U SVRHU SUFINANSIRANjA PROJEKTA IZGRADNjE NOVOG ŠKOLSKOG OBJEKATA JU OSNOVNE ŠKOLE "9. SEPTEMBAR" TEŠANj
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA OPĆINI OLOVO U SVRHU SUFINANSIRANjA PROJEKATA IZGRADNjE NOVOG OBJEKTA DJEČIJEG VRTIĆA U OLOVU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA OPĆINI ŽEPČE U SVRHU SUFINANSIRANjA PROJEKATA IZGRADNjE NOVOG ŠKOLSKOG OBJEKTA JU OSNOVNE ŠKOLE "ŽEPČE" ŽEPČE I IZGRADNjE NOVE ŠKOLSKE SALE JU OSNOVNE ŠKOLE "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ZA "PROGRAM SUFINANSIRANjA ZAPOŠLjAVANjA SARADNIKA/ASISTENATA NA UNIVERZITETU U ZENICI 2022-2023"
 • ODLUKA O SUFINANSIRANjU PROJEKTA "IZGRADNjA DRUŠTVENOG DOMA U MZ KOPICE", OPĆINA MAGLAJ
 • ODLUKA O SUFINANSIRANjU PROJEKTA "SANACIJA DIJELA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE BREZA"
 • ODLUKA O SUFINANSIRANjU INFRASTRUKTIRNIH PROJEKTA U POVRATNIČKIM MJESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU GRADA DOBOJA
 • ODLUKA O SUFINANSIRANjU PROJEKTA "ASFALTIRANjE LOKALNE PROMETNICE U POVRATNIČKOM NASELjU ŠIMUNOVIĆI U ULARICAMA", OPĆINA USORA
 • ODLUKA O SUFINANSIRANjU PROJEKTA "SANACIJA I REKONSTRUKCIJA NEKATEGORISANOG PUTA U NASELjU BRADIĆI DONjI - PUT ZA RIDžALE", OPĆINA MAGLAJ
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA DJECU I ODRASLE OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID 19 U ZENIČKO- DOBOJSKOM KANTONU NA DAN 7.8.2022. GODINE SA PRIJEDLOGOM NAREDBI KRIZNOG ŠTABA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, BROJ: 02-33-12325/22
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADE I TROŠKOVA PREVOZA MRTVOZORNIKA ZA OBAVLjANjE PREGLEDA, UTVRĐIVANjE VREMENA I UZROKA SMRTI OSOBA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • OGLASI/SLUŽBENE OBJAVE