Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona

br. 10/2021 оd 05.07.2021.


 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU NAREDBI I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA, BROJ: 02-33-7326/21
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU NAREDBI I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA, BROJ: 02-33-8007/21
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU NAREDBI I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA, BROJ: 02-33-8612/21
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UNUTRAŠNjIM POSLOVIMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU
 • JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA, PROJEKATA I SRODNIH AKTIVNOSTI IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA ZA POTPISIVANjE UGOVORA, MJENICA, MJENIČNIH OVLAŠTENjA I DRUGIH DOKUMENATA POTREBNIH ZA REALIZACIJU KREDITA KOD RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE (CEB) ZA PROJEKAT "IZGRADNjA REGIONALNOG VODOVODA PLAVA VODA"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA VISINU ŠKOLARINE ZA STRANE DRŽAVLjANE STUDENTE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA VISINU ŠKOLARINE ZA STRANE DRŽAVLjANE STUDENTE PRVOG CIKLUSA STUDIJA I INTEGRISANOG STUDIJA OPĆE MEDICINE NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA VISINU ŠKOLARINE I DRUGIH NAKNADA KOJE PLAĆAJU STUDENTI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA VISINU ŠKOLARINE I DRUGIH NAKNADA KOJE PLAĆAJU STUDENTI PRVOG CIKLUSA STUDIJA I INTEGRISANOG STUDIJA OPĆE MEDICINE NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA GRADA VISOKO ZA PERIOD 2014. DO 2034. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZBORU STALNIH RADNIH TIJELA 8. SAZIVA SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O POTVRĐIVANjU VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PRIVREMENOM UPRAVLjANjU POSLOVNIM PROSTORIJAMA
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ŠUMSKO-PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA" D.O.O. ZAVIDOVIĆI NA KRAĆI PERIOD
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU OPREME PREMA PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA ZA KAPITALNA ULAGANjA ZA 2021.GODINU - NAMJENSKA SREDSTVA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ZA REKONSTRUKCIJE I INVESTICIONO ODRŽAVANjE PREMA PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA ZA KAPITALNA ULAGANjA ZA 2021. GODINU - NAMJENSKA SREDSTVA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SA PODRUČJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA ZA POKRIĆE TROŠKOVA NABAVKE MEDICINSKOG KISIKA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA ZA USLUGE FULL ODRŽAVANjA MEDICINSKE OPREME PROIZVOĐAČA "SIEMENS"-CT APARAT SOMATOM EMOTION 6
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02-11-7755/21
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02-11-8566/21
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02-11-8567/21
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02-11-8903/21
 • ODLUKA O PRIVREMENOM RASPOLAGANjU NAMJENSKIM SREDSTVIMA BUDžETA
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ŠUMSKO-PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA" D.O.O. ZAVIDOVIĆI
 • ODLUKA O RASPODJELI PLANIRANIH SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU NA POZICIJI "KAPITALNI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI- ZA ZDRAVSTVO"
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLjENIH U SKUPŠTINI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA MJESEC APRIL 2021. GODINE
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLjENIH U SKUPŠTINI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA MJESEC MAJ 2021. GODINE
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02-11-8897/21
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02-11-8898/21
 • ODLUKA O USVAJANjU PLANA JAVNIH NABAVKI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USTUPANjU PRIVREDNOG LOVIŠTA "KAMENICA", NA PODRUČJU OPĆINE ZAVIDOVIĆI NA KORIŠTENjE I UPRAVLjANjE JP "ŠPD ZDK" D.O.O. ZAVIDOVIĆI ZA LOVNU 2021/2022. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA NADZORNI ODBOR JAVNOG PREDUZEĆA "ŠUMSKO-PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA" D.O.O. ZAVIDOVIĆI KOJI SE IMENUJU NA KRAĆI PERIOD
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA NADZORNI ODBOR PRIVREDNOG DRUŠTVA T.P. "NOVA TRGOVINA" D.D. ŽEPČE
 • POSLOVNIK O RADU VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • PRAVILNIK O IZBORU I IMENOVANjU DIREKTORA OSNOVNE ŠKOLE
 • PRAVILNIK O IZBORU, IMENOVANjU I RAZRJEŠENjU DIREKTORA SREDNjE ŠKOLE
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNjAVATI IZVOĐAČI RADOVA U ŠUMARSTVU
 • RJEŠENjE O KONAČNOM O IMENOVANjU DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU ISPITNIH KOMISIJA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PROVOĐENjE ISPITA ZA DOBIJANjE LICENCE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KANTONALNOG KOORDINATORA ZA UNOS PODATAKA O PROJEKTIMA U PIMIS
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O USPOSTAVLjANjU POLICIJSKOG ODBORA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA I IMENOVANjU NjEGOVIH ČLANOVA
 • SPISAK VERIFIKOVANIH OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA/CENTARA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU UPISANIH U REGISTAR USTANOVA ZA OBRAZOVANjE ODRASLIH
 • SPISAK VERIFIKOVANIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA S PODRUČJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA UPISANIH U REGISTAR PREDŠKOLSKIH USTANOVA