Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Tuzlanskog kantona | br. 16 оd 29.11.2018


 • ANEKS III KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U TUZLANSKOM KANTONU
 • ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANjA U TUZLANSKOM KANTONU
 • ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNjEG OBRAZOVANjA U TUZLANSKOM KANTONU
 • IZMJENE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA STRUČNO ZVANjE EKONOMSKI TEHNIČAR - SMJER POSLOVNA INFORMATIKA
 • NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OBRAZOVANjE POLAZNIKA ZA STRUČNO ZVANjE TURISTIČKI TEHNIČAR
 • NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OBRAZOVANjE POLAZNIKA ZA STRUČNO ZVANjE UGOSTITELjSKI TEHNIČAR
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA PRIVREMENE ADMINISTRATIVNE KOMISIJE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-468-9/18 OD 14.11.2018. GODINE
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA PRIVREMENE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANjA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-468-8/18 OD 14.11.2018. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ULAGANjA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA U OBLASTI VODOPRIVREDE U 2018. GODINI, BROJ: 04/1-14-026056/18 OD 30.10.2018. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 24010023 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANjE, BROJ: 10/1-38-026639/18 OD 05.11.2018. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU PLATNIH RAZREDA I KOEFICIJENATA ZA PLAĆE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE TUZLANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA KORIŠTENjA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU DOPUNSKIH PRAVA I OSTALIH IZDVAJANjA SA KRITERIJIMA ZA RASPODJELU KORISNICIMA BORAČKO - INVALIDSKE ZAŠTITE U 2018. GODINI, BROJ: 02/1-02-25816/18 OD 01.11.2018. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA RASPOREDA SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010002 - KAPITALNI IZDACI ZA KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA, BROJ: 02/1-14-25461-2/18 OD 01.11.2018. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU PLATNIH RAZREDA I KOEFICIJENATA ZA PLAĆE NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE TUZLANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" - POTROŠAČKA JEDINICA 11050001, BROJ: 02/1-14-23667-1/18 OD 03.10.2018. GODINE (DRUŠTVO PEDAGOGA TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA TK)
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" - POTROŠAČKA JEDINICA 11050001, BROJ: 02/1-14-23667-2/18 OD 03.10.2018. GODINE (KANTONALNO TUŽILAŠTVO TUZLA)
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" - POTROŠAČKA JEDINICA 11050001, BROJ: 02/1-14-25174-1/18 OD 23.10.2018. GODINE (JU OŠ "KALESIJA" KALESIJA)
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" - POTROŠAČKA JEDINICA 11050001, BROJ: 02/1-14-25174-2/18 OD 23.10.2018. GODINE (UDRUŽENjE GRAĐANA VOKALNI ANSAMBL "DOBOŠČANKE" DOBOŠNICA)
 • ODLUKA O PROGLAŠENjU CESTE OD ZNAČAJA ZA TUZLANSKI KANTON, BROJ: 02/1-27-25880/18 OD 01.11.2018. GODINE
 • ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE, BROJ: 02/1-14-23159/18 OD 03.10.2018. GODINE (BROJ: 02/1-14-15918/18 OD 05.06.2018. GODINE)
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-23309/18 OD 03.10.2018. GODINE (BUDžETSKI KORISNICI)
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-23552/18 OD 03.10.2018. GODINE (BUDžETSKI KORISNICI)
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-24905/18 OD 23.10.2018. GODINE (BUDžETSKI KORISNICI)
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-25903-1/18 OD 01.11.2018. GODINE (BUDžETSKI KORISNICI)
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-25903-2/18 OD 01.11.2018. GODINE (BUDžETSKI KORISNICI)
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-25903-3/18 OD 01.11.2018. GODINE (JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE I JU OŠ "DOBOROVCI" GRAČANICA)
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-26076/18 OD 01.11.2018. GODINE (BUDžETSKI KORISNICI)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DIJELA DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-20672-2/18 OD 15.10.2018. GODINE (JU OŠ "ČELIĆ" ČELIĆ)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DIJELA DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-23663-2/18 OD 23.10.2018. GODINE (JU OŠ "HUMCI" ČELIĆ)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DIJELA TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-24981-2/18 OD 01.11.2018. GODINE (JU UNIVERZITET U TUZLI)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DIJELA TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-25656-2/18 OD 01.11.2018. GODINE (MINISTARSTVO PRIVREDE)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-21369-2/18 OD 03.10.2018. GODINE (JU OŠ "HAMDIJA KREŠEVLjAKOVIĆ" GRADAČAC)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-22352-2/18 OD 15.10.2018. GODINE (JU CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-23024-10/18 OD 01.11.2018. GODINE (JU CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-23024-11/18 OD 01.11.2018. GODINE (JU CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-23024-12/18 OD 01.11.2018. GODINE (JU CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-23024-13/18 OD 01.11.2018. GODINE (JU CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-23024-14/18 OD 01.11.2018. GODINE (JU CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-23024-15/18 OD 01.11.2018. GODINE (JU CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-23024-16/18 OD 01.11.2018. GODINE (JU CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-23024-9/18 OD 01.11.2018. GODINE (JU CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-23835-2/18 OD 23.10.2018. GODINE (JU CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-24134-2/18 OD 23.10.2018. GODINE (JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA SREBRENIK)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-22069-1/18 OD 01.11.2018. GODINE (JU OŠ "TEOČAK" TEOČAK)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-23823-2/18 OD 23.10.2018. GODINE (JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "DERVIŠ SUŠIĆ" TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-24074-1/18 OD 23.10.2018. GODINE (JU OŠ "SJENjAK" TUZLA)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA PERIOD OKTOBAR - DECEMBAR ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA ZA DODJELU SREDSTAVA SA BUDžETSKE POZICIJE "MINISTARSTVO PRIVREDE" - 31010001 EKONOMSKI KOD 614100 - "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI" ZA PODRŠKU JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U PRIPREMI PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA, BROJ: 03/1-14-20158/18 OD 23.08.2018. GODINE
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-18-25019/18 OD 16.10. 2018. GODINE ("KAMENOLOM DRIJENČA" D.O.O. GRAČANICA)
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-25-23889/18 OD 03.10. 2018. GODINE (SNjEŽNICA, ZA JP "ELEKTROPRIVREDA BIH" D.D. SARAJEVO)
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-25-24222/18 OD 10.10. 2018. GODINE ("M.H.GRAĐEVINAR" D.O.O. ŽIVINICE)
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-25-24223/18 OD 10.10. 2018. GODINE ("MAPEKS" D.O.O. ŽIVINICE)
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-25-24225/18 OD 10.10. 2018. GODINE ("ZDRAVNIK" D.O.O. GORNjI HRGOVI, OPĆINA SREBRENIK)
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROVJERE I VERIFIKACIJE POSLODAVACA KOD KOJIH SE OBAVLjA PRAKTIČAN RAD, SADRŽINI I NAČINU VOĐENjA REGISTRA POSLODAVACA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OSNOVAMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANjE PLAĆA I DRUGIH LIČNIH PRIMANjA UPOSLENIKA U JAVNIM USTANOVAMA U OBLASTI KULTURE
 • PRAVILNIK O NAČINU PROVJERE RADA NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA
 • PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANjA ODGOVORNOSTI I PRIJEVREMENOM RAZRJEŠENjU DIREKTORA OSNOVNE ŠKOLE ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA
 • PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANjA ODGOVORNOSTI I PRIJEVREMENOM RAZRJEŠENjU DIREKTORA SREDNjE ŠKOLE ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O IZMJENAMA RJEŠENjA O IMENOVANjU DOKTORA MEDICINE OVLAŠTENIH ZA UTVRĐIVANjE VREMENA I UZROKA SMRTI OSOBA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 13/1-37-30310-14/16 OD 01.11.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-38-25927-1/18 OD 01.11.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "VRAŽIĆI" VRAŽIĆI, ČELIĆ, BROJ: 02/1-34-16010-1/18 OD 01.11.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "ĐURĐEVIK" ĐURĐEVIK, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-22802-1/18 OD 23.10.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVINICE GORNjE" ŽIVINICE GORNjE, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-38-19814/18 OD 01.11.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "HUSINO" TUZLA, BROJ: 02/1-34-16068-1/18 OD 01.11.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "MUSTAFA NOVALIĆ" GRADAČAC, BROJ: 02/1-38-24612/18 OD 23.10.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-38-25918/18 OD 01.11.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "LUKAVAC MJESTO" LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-22260-1/18 OD 23.10.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "MALEŠIĆI" MALEŠIĆI, GRAČANICA, BROJ: 02/1-38-16371-2/18 OD 01.11.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JU ARHIV TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-34-12545-5/18 OD 01.11.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "MALEŠIĆI" MALEŠIĆI, GRAČANICA, BROJ: 02/1-38-16371-1/18 OD 01.11.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU ARHIV TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-34-12545-4/18 OD 23.10.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-38-25927/18 OD 01.11.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "VRAŽIĆI" VRAŽIĆI, ČELIĆ, BROJ: 02/1-34-16010/18 OD 01.11.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "ĐURĐEVIK" ĐURĐEVIK, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-22802/18 OD 23.10.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "HUSINO" TUZLA, BROJ: 02/1-34-16068/18 OD 01.11.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI IZDATAKA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-23852/18 OD 04.10.2018. GODINE (JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "DERVIŠ SUŠIĆ" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI IZDATAKA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-24158/18 OD 09.10.2018. GODINE (JU UNIVERZITET U TUZLI)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI IZDATAKA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-27088/18 OD 08.11.2018. GODINE (UNIVERZITET U TUZLI)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI IZDATAKA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-27090/18 OD 08.11.2018. GODINE (JU MSŠ BANOVIĆI)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-23851/18 OD 04.10.2018. GODINE (KOMISIJA ZA KONCESIJE)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-24157/18 OD 09.10.2018. GODINE (JU OŠ "JALA" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-24380/18 OD 11.10.2018. GODINE (JU OŠ "SIMIN HAN" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-24652/18 OD 15.10.2018. GODINE (JU OŠ "LIPNICA" LIPNICA,TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-24654/18 OD 15.10.2018. GODINE (JU OŠ "MIRIČINA" GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-24656/18 OD 15.10.2018. GODINE (JU OŠ "SJENjAK" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-24662/18 OD 15.10.2018. GODINE (JU MS HEMIJSKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-25396/18 OD 22.10.2018. GODINE (MINISTARSTVO FINANSIJA I MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANjA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-25547/18 OD 23.10.2018. GODINE (JU OŠ "MILADIJE" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-25548/18 OD 23.10.2018. GODINE (JU OŠ "TOJŠIĆI" KALESIJA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-25550/18 OD 23.10.2018. GODINE (JU MEDICINSKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-25644/18 OD 24.10.2018. GODINE (JU OŠ "DUBOKI POTOK" SREBRENIK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-25646/18 OD 24.10.2018. GODINE (JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-25647/18 OD 24.10.2018. GODINE (JU OŠ "ŠPIONICA" SREBRENIK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-25648/18 OD 24.10.2018. GODINE (URED VLADE)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-25815/18 OD 25.10.2018. GODINE (OPĆINSKI SUD TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-26093/18 OD 30.10.2018. GODINE (JU OŠ "SLAVINOVIĆI" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-26843/18 OD 06.11.2018. GODINE (KOMISIJA ZA KONCESIJE)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-26846/18 OD 06.11.2018. GODINE (JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-26847/18 OD 06.11.2018. GODINE (JU OŠ "BRIJESNICA" BRIJESNICA VELIKA, DOBOJ-ISTOK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-26849/18 OD 06.11.2018. GODINE (UNIVERZITET U TUZLI)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-27092/18 OD 08.11.2018. GODINE (JU OŠ "LUKAVICA" GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-27093/18 OD 08.11.2018. GODINE (JU MSŠ BANOVIĆI)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-27200/18 OD 09.11.2018. GODINE (OPĆINSKI SUD GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-27362/18 OD 12.11.2018. GODINE (JU GIMNAZIJA "MUSTAFA KAMARIĆ" GRAČANICA)
 • SPORAZUM O IMENOVANjU ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA TUMAČENjE I PRAĆENjE ODREDBI KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U TUZLANSKOM KANTONU, BROJ: 02/1-05-22643-4/18 OD 08.11.2018. GODINE
 • UREDBA O PRAVILIMA, NAČINU I KRITERIJIMA OCJENjIVANjA RADA VANNASTAVNOG OSOBLjA U JAVNIM USTANOVAMA OSNOVNOG I SREDNjEG OBRAZOVANjA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
 • PRESUDA, BROJ: U-17/17

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772