Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Tuzlanskog kantona

br. 20/2022 оd 21.11.2022.


 • ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANjA U TUZLANSKOM KANTONU
 • ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNjEG OBRAZOVANjA U TUZLANSKOM KANTONU
 • IZMJENA NAČELA ZA ORGANIZOVANjE IZLETA, EKSKURZIJA I LOGOROVANjA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA
 • ISPRAVKA IZMJENA I DOPUNA BUDžETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ISPRAVKA OZNAKE BROJA NA STRANICAMA NOVINA U "SLUŽBENIM NOVINAMA TUZLANSKOG KANTONA", BROJ: 19/22, BROJ: 02-02-7-261/22 OD 14.11.2022. GODINE
 • JAVNI POZIV ZA IZBOR I IMENOVANjE ZDRAVSTVENOG SAVJETA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 13/1-33-010384-2/22 OD 18.10.2022. GODINE
 • KRITERIJI O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRITERIJA O UTVRĐIVANjU USLOVA NA OSNOVU KOJIH SE VRŠI IZBOR I IMENOVANjE KANDIDATA ZA DIREKTORA OSNOVNE ŠKOLE ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA
 • KRITERIJI O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRITERIJA O UTVRĐIVANjU USLOVA NA OSNOVU KOJIH SE VRŠI IZBOR I IMENOVANjE KANDIDATA ZA DIREKTORA SREDNjE ŠKOLE ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA
 • OGLASI/SLUŽBENE OBJAVE
 • ODLUKA O DOPUNAMA PROGRAMA NOVČANIH PODRŠKI U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2022. GODINI, BROJ: 02/1-11-4628-8/22 OD 11.10.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-599-13/22 OD 10.11.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA PRIVREMENE ADMINISTRATIVNE KOMISIJE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-599-11/22 OD 10.11.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA PRIVREMENE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANjA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-599-10/22 OD 10.11.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA TUZLANSKI KANTON ZA 2022. GODINU, BROJ: 02/1-11-26031/22 OD 11.10.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA TUZLANSKI KANTON ZA 2022. GODINU, BROJ: 02/1-11-27302/22 OD 18.10.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RASPOREDA SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010002 - KAPITALNI IZDACI ZA KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2022. GODINU, BROJ: 02/1-11-24331-1/22 OD 11.10.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RASPOREDA SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010002 - KAPITALNI IZDACI ZA KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2022. GODINU, BROJ: 02/1-11-26598-1/22 OD 18.10.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA ZA RASPODJELU SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 32010002 - TJELESNA KULTURA I SPORT ZA 2022. GODINU, BROJ: 02/1-36-1685-9/22 OD 18.10.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA KORIŠTENjA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU DOPUNSKIH PRAVA I OSTALIH IZDVAJANjA SA KRITERIJIMA ZA RASPODJELU KORISNICIMA BORAČKO - INVALIDSKE ZAŠTITE U 2022. GODINI, BROJ: 02/1-11-25878/22 OD 11.10.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA SUBVENCIJA ZA DJECU, UČENIKE I STUDENTE ZA 2022. GODINU, BROJ: 09/1-11-000189-7/22 OD 06.10.2022. GODINE
 • ODLUKA O IMENOVANjU ODBORA ZA REVIZIJU JAVNOG PREDUZEĆA "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O. I VISINI NAKNADE ČLANOVIMA ODBORA ZA REVIZIJU, BROJ: 07/III-5-5/22 OD 31.08.2022. GODINE
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU JAVNOG PREDUZEĆA "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O. I VISINI NAKNADE ČLANOVIMA ODBORA ZA REVIZIJU, BROJ: 07/III-7-5/22 OD 21.10.2022. GODINE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU KANDIDATA ZA IZBOR NA MJESTO PREDSJEDNIKA ILI ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-599-12/22 OD 10.11.2022. GODINE
 • ODLUKA, BROJ: 02/1-04-26633-2/22 OD 18.10.2022. GODINE (INFORMACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE O USVAJANjU DOKUMENTA POLITIKA UPRAVLjANjA LjUDSKIM RESURSIMA U DRŽAVNOJ SLUŽBI U FBIH)
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-14-030253/22 OD 08.11.2022. GODINE (T.S.E.-"TRANSPORT SPECIALI EUROPEI" D.O.O. KLADANj)
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU UPISA LICA U REGISTAR ISTRAŽIVAČA, BRISANjU IZ REGISTRA, OBIMU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA REGISTRA, TE SADRŽAJU OBRAZACA ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA ZA UPIS I OBRAZACA ZA IZVOD IZ REGISTRA
 • PRAVILNIK O NAČINU PEČAĆENjA POSLOVNIH PROSTORIJA, SREDSTAVA RADA I DIJELA PROCESA RADA U KOJIMA I NA KOJIMA JE ODREĐENA ZABRANA RADA
 • RJEŠENjE O IZMJENAMA I DOPUNAMA RJEŠENjA O IMENOVANjU DOKTORA MEDICINE OVLAŠTENIH ZA UTVRĐIVANjE VREMENA I UZROKA SMRTI OSOBA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 13/1-37-27903-10/18 OD 24.10.2022. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JZU OPĆA BOLNICA "DR. MUSTAFA BEGANOVIĆ" GRAČANICA, BROJ: 02/1-33-35043/22 OD 11.10.2022. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAŠTIĆENI PEJZAŽ "KONjUH" BANOVIĆI, BROJ: 02/1-19-14813-1/22 OD 18.10.2022. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-04-16149-1/22 OD 18.10.2022. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA REHABILITACIJU OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM SUPSTANCAMA, BROJ: 02/1-31-19590/22 OD 11.10.2022. GODINE
 • UPUTSTVO O PARTICIPACIJI ODNOSNO GODIŠNjOJ PREMIJI OSIGURANjA U POSTUPKU OSTVARIVANjA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA