Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Tuzlanskog kantona

br. 9/2021 оd 04.06.2021.


 • ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O MJERAMA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-6341/21 OD 07.04.2021. GODINE (MINISTARSTVO FINANSIJA, MINISTARSTVO OBRAZOVANjA I NAUKE I BUDžETSKI KORISNICI)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-6788-7/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "STUPARI" STUPARI, KLADANj, BROJ: 02/1-34-6788-2/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-8652-4/21 OD 22.04.2021. GODINE (JU OŠ "TURIJA" LUKAVAC)
 • ODLUKA O DONOŠENjU PROGRAMA POLAGANjA MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANjE NAOČALNI MAJSTOR OPTIKE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA DODJELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA U TROŠKOVIMA UČEŠĆA, ORGANIZOVANjA I ODRŽAVANjA SPORTSKIH TAKMIČENjA I MANIFESTACIJA U INVALIDSKOM SPORTU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" - POTROŠAČKA JEDINICA 0001, BROJ: 02/1-11-8404/21 OD 20.04.2021. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU STUDIJE TEHNO-EKONOMSKE OPRAVDANOSTI DODJELE KONCESIJE, BROJ: 20/1-21-8702/21 OD 22.04.2021. GODINE (PRIVREDNO DRUŠTVO "TBG BH" D.O.O. KAKANj)
 • ODLUKA O USVAJANjU STRATEGIJE RAZVOJA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2021-2027. GODINA
 • ODLUKA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANjA PRAVA NA PRIVREMENE MJERE ZA OPORAVAK OD NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA UZROKOVANIH PANDEMIJOM VIRUSA "COVID 19" ZA KORISNIKE KREDITA ZA STAMBENO ZBRINjAVANjE BORACA I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA, BROJ: 02/1-04-3179/21 OD 20.04.2021. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DIJELA TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-7930/21 OD 20.04.2021. GODINE (MINIST. FINANSIJA I MINISTARSTVO PRIVREDE)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-5398-2/21 OD 07.04.2021. GODINE (JU MS SAOBRAĆAJNA ŠKOLA TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-5433-2/21 OD 07.04.2021. GODINE (JU MUZEJ ISTOČNE BOSNE TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-4148-2/21 OD 07.04.2021. GODINE (JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "DERVIŠ SUŠIĆ" TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-4915-2/21 OD 07.04.2021. GODINE (JU MSŠ TEOČAK)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-5553-1/21 OD 20.04.2021. GODINE (JU DOM ZA DJECU BEZ RODITELjSKOG STARANjA TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-5553-2/21 OD 20.04.2021. GODINE (JU DOM ZA DJECU BEZ RODITELjSKOG STARANjA TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-5629-2/21 OD 07.04.2021. GODINE (JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "DERVIŠ SUŠIĆ" TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-7499-2/21 OD 20.04.2021. GODINE (MINIST. FINANSIJA I MINISTARSTVO OBRAZOVANjA I NAUKE)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-7509/21 OD 07.04.2021. GODINE (MINIST. FINANSIJA I VLADA TK)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-7510/21 OD 07.04.2021. GODINE (MINIST. FINANSIJA I VLADA TK)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-7636-2/21 OD 27.04.2021. GODINE (JU OŠ "DR. SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" GRADAČAC)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 02/1-19-7678/21 OD 07.04.2021. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA, USLOVA I POSTUPKA ZA RASPODJELU SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 32010003 - MANIFESTACIJE KULTURE OD INTERESA ZA TUZLANSKI KANTON, BROJ: 02/1-36- 5952-1/21 OD 27.04.2021. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU USLOVA ZA RAD I AKTIVNOSTI KANTONALNIH UDRUŽENjA PRIPADNIKA BRANILAČKE POPULACIJE OD POSEBNOG DRUŠTVENOG INTERESA I POSTUPKA ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA, BROJ: 02/1-04-5202/21 OD 13.04.2021. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU USLOVA I KRITERIJA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE NAMJENSKIH SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU NAKNADE ZA OBAVLjENE TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA, BROJ: 02/1-11-8374/21 OD 27.04.2021. GODINE
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE PRODUŽENOG BORAVKA ILI CJELODNEVNOG BORAVKA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI
 • PROGRAM KORIŠĆENjA SREDSTAVA PRIKUPLjENIH OD PROMJENE NAMJENE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U 2021. GODINI
 • PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU ZAKONA O ŠUMAMA ZA 2021. GODINU
 • REGISTAR BUDžETSKIH KORISNIKA TUZLANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O IZMJENAMA I DOPUNAMA RJEŠENjA O IMENOVANjU DOKTORA MEDICINE OVLAŠTENIH ZA UTVRĐIVANjE VREMENA I UZROKA SMRTI LICA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 13/1-37- 27903-6/18 OD 21.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "PAZAR" TUZLA, BROJ: 02/1-34-6788-12/21 OD 13.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "ISMET MUJEZINOVIĆ" TUZLA, BROJ: 02/1-34-6453-15/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA ŽIVINICE, BROJ: 02/1- 34-6102-17/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-6788-12/21 OD 07.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-6453-20/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-6225-16/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANjE OSOBA SA SMETNjAMA U PSIHIČKOM I TJELESNOM RAZVOJU TUZLA, BROJ: 02/1-34-6788-6/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA GRAĐEVINSKO- GEODETSKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-6453- 10/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA EKONOMSKO- HEMIJSKA ŠKOLA LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-6453- 16/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-6102- 18/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA MAŠINSKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-6453-13/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA HEMIJSKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-6102-13/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA DOBOJ ISTOK, BROJ: 02/1-34-6453-17/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-6102-1/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA KALESIJA, BROJ: 02/1-34-6102-15/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-6102-12/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-6453-12/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-6255-10/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-6453-4/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "BRIJESNICA" BRIJESNICA VELIKA, DOBOJ ISTOK, BROJ: 02/1-34-6255-11/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "VIŠĆA" VIŠĆA, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-6453-19/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "VUKOVIJE" VUKOVIJE, KALESIJA, BROJ: 02/1-34-6225-15/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "GORNjA ORAHOVICA" GORNjA ORAHOVICA, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-6255- 6/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "GRIVICE" BANOVIĆI, BROJ: 02/1-34-6225-20/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "DOBOŠNICA" DOBOŠNICA, LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-6114-16/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "DUBOKI POTOK" DUBOKI POTOK, SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-6225-13/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "DUBRAVE" DUBRAVE, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-6788-10/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ĐURĐEVIK" ĐURĐEVIK, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-6225-19/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "EDHEM MULABDIĆ" MEĐIĐA DONjA, GRADAČAC, BROJ: 02/1-34-6225-14/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "JALA" TUZLA, BROJ: 02/1-34- 6453-5/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "KLOKOTNICA" KLOKOTNICA, DOBOJ ISTOK, BROJ: 02/1-34-6255-12/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "LIPNICA" TUZLA, BROJ: 02/1- 34-6453-2/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MALEŠIĆI" MALEŠIĆI, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-6255-8/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MEJDAN" TUZLA, BROJ: 02/1-34- 6225-18/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MILADIJE" TUZLA, BROJ: 02/1- 34-6453/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MIRIČINA" MIRIČINA, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-6788-11/21 OD 07.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ORAHOVICA" ORAHOVICA DONjA, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-6453-6/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "PAZAR" TUZLA, BROJ: 02/1-34- 6453-3/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "PODRINjE" MIHATOVIĆI, TUZLA, BROJ: 02/1-34-6788-5/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "PURAČIĆ" PURAČIĆ, LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-6225-17/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "RAINCI GORNjI" RAINCI GORNjI, KALESIJA, BROJ: 02/1-34-6788-8/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "RAPATNICA" RAPATNICA, SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-6114-20/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SAPNA" SAPNA, BROJ: 02/1-34- 6114-19/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SLAVINOVIĆI" TUZLA, BROJ: 02/1-34-6453-1/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SOLINA" TUZLA, BROJ: 02/1-34- 6255-1/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "STJEPAN POLjE" STJEPAN POLjE, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-6255-7/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "TINjA" TINjA, SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-6788/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "TOJŠIĆI" TOJŠIĆI, KALESIJA, BROJ: 02/1-34-6255-4/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "TURIJA" TURIJA, LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-6114-17/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "TUŠANj" TUZLA, BROJ: 02/1-34- 6788-4/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HASAN KIKIĆ" GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-6255-5/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HUMCI" HUMCI, ČELIĆ, BROJ: 02/1-34-6788-9/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HUSINO" TUZLA, BROJ: 02/1-34- 6255/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "CENTAR" TUZLA, BROJ: 02/1-34- 6453-7/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "DžAKULE" DžAKULE, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-6255-9/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ŠERIĆI" ŠERIĆI, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-6255-2/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ŠPIONICA" ŠPIONICA, SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-6788-1/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-6453-11/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-6102-14/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA, BROJ: 02/1-34-6453- 14/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU TURISTIČKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-6453-9/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA TUZLA, BROJ: 02/1-34-6453-8/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE NARODNO POZORIŠTE TUZLA, BROJ: 02/1-30-11368/21 OD 01.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-30-7933- 1/21 OD 20.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-30-7933/21 OD 20.04.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-8543-1/21 OD 21.04.2021. GODINE (JU MSŠ ŽIVINICE)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-8543-2/21 OD 21.04.2021. GODINE (JU OŠ "STJEPAN POLjE" GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-8543-3/21 OD 21.04.2021. GODINE (FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-8543/21 OD 21.04.2021. GODINE (JU OŠ "RAPATNICA" SREBRENIK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-8652-1/21 OD 22.04.2021. GODINE (JU OŠ "RAINCI GORNjI" KALESIJA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-8652-2/21 OD 22.04.2021. GODINE (JU MS ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-8652-3/21 OD 22.04.2021. GODINE (JU OŠ "PAZAR" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-8652/21 OD 22.04.2021. GODINE (JU OŠ "SLAVINOVIĆI" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-8928/21 OD 27.04.2021. GODINE (JU ARHIV TK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-8929/21 OD 27.04.2021. GODINE (MINIST. POLjOPRIVREDE, ŠUM. I VOD.)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-8930-1/21 OD 27.04.2021. GODINE (JU OŠ "SAPNA" SAPNA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-8930/21 OD 27.04.2021. GODINE (JU MSŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" KLADANj)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9059-1/21 OD 28.04.2021. GODINE (JU OŠ "KLADANj" KLADANj)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9059-2/21 OD 28.04.2021. GODINE (JU SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9059-3/21 OD 28.04.2021. GODINE (JU OŠ "KLOKOTNICA" DOBOJ ISTOK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9059-4/21 OD 28.04.2021. GODINE (JU MSŠ DOBOJ ISTOK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9059/21 OD 28.04.2021. GODINE (JU OŠ "MEMIĆI" KALESIJA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9170-1/21 OD 28.04.2021. GODINE (JU OŠ "VRAŽIĆI" ČELIĆ)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9170-2/21 OD 28.04.2021. GODINE (JU GIMNAZIJA "MUSTAFA NOVALIĆ" GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9170/21 OD 28.04.2021. GODINE (JU MSŠ TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9430-1/21 OD 30.04.2021. GODINE (JU OŠ "DOBOŠNICA" LUKAVAC)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9430-2/21 OD 30.04.2021. GODINE (JU OŠ "GNOJNICA" LUKAVAC)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9430-3/21 OD 30.04.2021. GODINE (JU OŠ "CENTAR" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9430-4/21 OD 30.04.2021. GODINE (JU OŠ "MEJDAN" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9430-5/21 OD 30.04.2021. GODINE (JU MSŠ GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9430-6/21 OD 30.04.2021. GODINE (JU MS SAOBRAĆAJNA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9430/21 OD 30.04.2021. GODINE (JU OŠ "HASAN KIKIĆ" GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9899-1/21 OD 06.05.2021. GODINE (JU GIMNAZIJA "MUSTAFA NOVALIĆ" GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9899-2/21 OD 06.05.2021. GODINE (JU GIMNAZIJA ŽIVINICE)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9899-3/21 OD 06.05.2021. GODINE (JU OŠ "PODORAŠJE" SREBRENIK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-9899/21 OD 06.05.2021. GODINE (JU CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA TUZLA)
 • UPUTSTVO O DOPUNAMA UPUTSTVA O POSTUPKU IZDAVANjA, REIZDAVANjA I OVJERE ZDRAVSTVENE LEGITIMACIJE U ZAVODU ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772