Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Tuzlanskog kantona

br. 1 оd 29.01.2020.


 • ISPRAVKA KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI ZDRAVSTVA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA OBNAVLjANjE UGOVORA O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU KVARCNOG PIJESKA, BROJ: 02/1-18-21118/19 OD 30.12.2019. GODINE ("TUZLA-KVARC" D.O.O. TUZLA)
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 02/1-34-26002-1/19 OD 17.12.2019. GODINE (RAZRJEŠENjE DUŽNOSTI RAVNATELjA JU VETERINARSKI ZAVOD TK TUZLA)
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 02/1-34-26002-2/19 OD 17.12.2019. GODINE (IMENOVANjE VRŠITELjA DUŽNOSTI RAVNATELjA JU VETERINARSKI ZAVOD TK TUZLA)
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU TEHNIČKOGRAĐEVINSKOG KAMENA KREČNjAKA NA LEŽIŠTU "GRADINA- POTPEĆ" (ISPOD KUGA) NA PODRUČJU OPĆINE SREBRENIK, BROJ: 02/1-18-5461-7/19 OD 17.12.2019. GODINE
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE JAVNOM PODUZEĆU "KOMUNALAC" D.D. KLADANj BROJ: 02/1-25-11945-4/19 OD 24.12.2019. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POZITIVNOJ LISTI LIJEKOVA TUZLANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RASPOREDA SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010002 - KAPITALNI IZDACI ZA KORISNIKE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA, BROJ: 02/1-14-22857/19 OD 17.12.2019. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA KORIŠTENjA SREDSTAVA ZA REALIZIRANjE DOPUNSKIH PRAVA I OSTALIH IZDVAJANjA SA KRITERIJIMA ZA RASPODJELU KORISNICIMA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE U 2019. GODINI, BROJ: 02/1-14-25430/19 OD 10.12.2019. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANjU MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA TUZLANSKI KANTON ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANjU MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA TUZLANSKI KANTON ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA NOVČANIH PODRŠKI U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI, BROJ: 02/1-14-013020-11/19 OD 30.12.2019. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA RASPOREDA SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010002 - KAPITALNI IZDACI ZA KORISNIKE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA, BROJ: 02/1-14-22809/19 OD 31.12.2019. GODINE (MINISTARSTVO NAOBRAZBE I ZNANOSTI)
 • ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA RASPOREDA SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010002 - KAPITALNI IZDACI ZA KORISNIKE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA, BROJ: 02/1-14-15020-3/19 OD 10.12.2019. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ŠKOLSKOG KALENDARA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA TUZLANSKOG KANTONA 2021.-2027. BROJ: 02/1-05-27076/19 OD 30.12.2019.GODINE
 • ODLUKA O IMENOVANjU VRŠITELjA DUŽNOSTI RAVNATELjA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U TUZLI, BROJ: 03-629/2019 OD 30.12.2019. GODINE
 • ODLUKA O LISTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA ČIJI UPOSLENICI MOGU PROPISIVATI LIJEKOVE ZA LIJEČENjE BOLESTI OVISNOSTI U 2020. GODINI, BROJ: 13/1-37-21248-2/19 OD 15.01.2020. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" BROJ:02/1-14-26616/19 OD 24.12.2019. GODINE (MINISTARSTVO FINANCIJA- SREDSTVA ZA IZVRŠENjE SUDSKIH RJEŠENjA)
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA", BROJ: 02/1-14-27081/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "HAMDIJA KREŠEVLjAKOVIĆ" KAMBERI, GRADAČAC)
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA", BROJ: 02/1-14-27225/19 OD 30.12.2019. GODINE (ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI)
 • ODLUKA O RASPOREĐIVANjU SREDSTAVA PRORAČUNA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, NAMIJENjENIH FINANCIRANjU POLITIČKIH STRANAKA, PARLAMENTARNIH GRUPA, KOALICIJA I NEOVISNIH POSLANIKA U SKUPŠTINI TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02-02-35-1/20 OD 20.01.2020. GODINE
 • ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKA O PROGLAŠENjU CESTA OD ZNAČAJA ZA TUZLANSKI KANTON, BROJ: 02/1-05-25933-1/19 OD 17.12.2019. GODINE
 • ODLUKA O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU BROJ: 02/1-14-26615-1/19 OD 24.12.2019. GODINE (IZMEĐU KORISNIKA I MINISTARSTVA NAOBRAZBE I ZNANOSTI)
 • ODLUKA O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU BROJ: 02/1-14-26615-2/19 OD 24.12.2019. GODINE (IZMEĐU KORISNIKA I MINISTARSTVA NAOBRAZBE I ZNANOSTI)
 • ODLUKA O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU BROJ: 02/1-14-26615-3/19 OD 24.12.2019. GODINE (IZMEĐU KORISNIKA I MINISTARSTVA NAOBRAZBE I ZNANOSTI)
 • ODLUKA O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU BROJ: 02/1-14-26615-4/19 OD 24.12.2019. GODINE (IZMEĐU KORISNIKA I MINISTARSTVA NAOBRAZBE I ZNANOSTI)
 • ODLUKA O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU BROJ: 02/1-14-26615-5/19 OD 24.12.2019. GODINE (IZMEĐU KORISNIKA I MINISTARSTVA NAOBRAZBE I ZNANOSTI)
 • ODLUKA O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU BROJ: 02/1-14-26960/19 OD 24.12.2019. GODINE (IZMEĐU KORISNIKA I MINISTARSTVA NAOBRAZBE IZNANOSTI)
 • ODLUKA O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-26306/19 OD 16.12.2019. GODINE (IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DIJELA TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U PRORAČUN TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-23925-1/19 OD 30.12.2019. GODINE (KANTONALNO TUŽITELjSTVO)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DIJELA TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U PRORAČUN TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-23949-1/19 OD 30.12.2019. GODINE (KANTONALNI SUD)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U PRORAČUN TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-24289-2/19 OD 17.12.2019. GODINE (JU OŠ "SLADNA" SREBRENIK)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U PRORAČUN TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-24290-2/19 OD 17.12.2019. GODINE (JU MS HEMIJSKA ŠKOLA TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U PRORAČUN TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-24587-2/19 OD 17.12.2019. GODINE (JU MJEŠOVITA SREDNjA EKONOMSKO-HEMIJSKA ŠKOLA LUKAVAC)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U PRORAČUN TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-24856-2/19 OD 17.12.2019. GODINE (JU MJEŠOVITA SREDNjA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U PRORAČUN TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-25697-2/19 OD 24.12.2019. GODINE (JU OŠ "BRČANSKA MALTA" TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U PRORAČUN TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-26396-2/19 OD 30.12.2019. GODINE (ZAVOD ZA ZAŠTITU I KORIŠTENjE KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLIJEĐA TUZLA
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U PRORAČUN TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-025623-2/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U PRORAČUN TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-23193-2/19 OD 10.12.2019. GODINE (JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "DERVIŠ SUŠIĆ" TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U PRORAČUN TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-24248-2/19 OD 17.12.2019. GODINE (JU OŠ "PROKOSOVIĆI" LUKAVAC)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U PRORAČUN TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-24381-1/19 OD 17.12.2019. GODINE (JU SREDNjA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U PRORAČUN TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-25564-2/19 OD 24.12.2019. GODINE (JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "DERVIŠ SUŠIĆ" TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U PRORAČUN TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-26312-2/19 OD 30.12.2019.GODINE (JU OŠ "MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LjUBUŠAK" SRNICE D., GRADAČAC)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U PRORAČUN TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-26491-2/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "POLjICE" LUKAVAC)
 • RJEŠENjE O IZMJENAMA I DOPUNAMA RJEŠENjA O POSTAVLjENjU KOMADANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE, BROJ: 02/1-14-25874/19 OD 10.12.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA, BROJ: 02/1-05-36793/19 OD 17.12.2019. GODINE (IMENOVANjE KANTONALNOG ODBORA ZA RAZVOJ)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU RAVNATELjA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-37-27147-1/19 OD 30.12.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JU VETERINARSKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-05-26799-2/19 OD 26.12.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ARHIV TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-05-3632-4/19 OD 10.12.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE MUZEJ ISTOČNE BOSNE U TUZLI, BROJ: 02/1-34-25839-1/19 OD 10.12.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA PRIVREMENO IMENOVANOG UPRAVNOG ODBORA JU VETERINARSKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-05-26799-1/19 OD 26.12. 2019.GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU RAVNATELjA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-37-27147/19 OD 30.12.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE MUZEJ ISTOČNE BOSNE U TUZLI, BROJ: 02/1-34-25839/19 OD 10.12.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINE BROJ: 07/1-14-27441-4/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU GIMNAZIJA "MUSTAFA NOVALIĆ" GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-11-499/20 OD 10.01.2020. GODINE (DOPUNSKA PRAVA IZ BIZ-A)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-26878/19 OD 20.12.2019. GODINE (MINISTARSTVO NAOBRAZBE I ZNANOSTI)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-26880-1/19 OD 20.12.2019. GODINE (OPĆINSKI SUD SREBRENIK)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-26880/19 OD 20.12.2019. GODINE (OPĆINSKI SUD LUKAVAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-26973-1/19 OD 23.12.2019. GODINE (JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-26973/19 OD 23.12.2019. GODINE (JU OŠ "GORNjA TUZLA" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-26974-1/19 OD 23.12.2019. GODINE (OPĆINSKI SUD ŽIVINICE)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-26974/19 OD 23.12.2019. GODINE (JU ODGOJNI CENTAR TK)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27059/19 OD 24.12.2019. GODINE (MINISTARSTVO POLj., ŠUM. I VODOPRIVREDE)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27067-1/19 OD 24.12.2019. GODINE (JU OŠ "PURAČIĆ" LUKAVAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27067/19 OD 24.12.2019. GODINE (JU OŠ "MALEŠIĆI" GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27071-1/19 OD 24.12.2019. GODINE (JU GIMNAZIJA "MUSTAFA KAMARIĆ" GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27071-2/19 OD 24.12.2019. GODINE (JU MS MAŠINSKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27071/19 OD 24.12.2019. GODINE (JU OŠ "MEJDAN" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27073/19 OD 23.12.2019. GODINE (OPĆINSKI SUD GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27083/19 OD 24.12.2019. GODINE (JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27126-1/19 OD 25.12.2019. GODINE (OPĆINSKI SUD TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27126/19 OD 25.12.2019. GODINE (OPĆINSKI SUD GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27127/19 OD 25.12.2019. GODINE (MINISTARSTVO POLj., ŠUM. I VODOPRIVREDE)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27129-1/19 OD 25.12.2019. GODINE (JU SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27129-2/19 OD 25.12.2019. GODINE (JU OŠ "ĐURĐEVIK" ŽIVINICE)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27129-3/19 OD 25.12.2019. GODINE (JU OŠ "DOBOŠNICA" LUKAVAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27129-4/19 OD 25.12.2019. GODINE (JU OŠ "KLOKOTNICA" DOBOJ ISTOK)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27129/19 OD 25.12.2019. GODINE (JU OŠ "HUSINO" HUSINO, TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27221-1/19 OD 26.12.2019. GODINE (JU PRVA OŠ ŽIVINICE)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27221-2/19 OD 26.12.2019. GODINE (JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27221/19 OD 26.12.2019. GODINE (JU SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27223/19 OD 26.12.2019. GODINE (OPĆINSKI SUD KALESIJA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27227/19 OD 26.12.2019. GODINE (SKUPŠTINA TK)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27298-1/19 OD 27.12.2019. GODINE (MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27298/19 OD 27.12.2019. GODINE (MINISTARSTVO POLj., ŠUM. I VODOPRIVREDE)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27299/19 OD 27.12.2019. GODINE (MINISTARSTVO FINANCIJA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27331-1/19 OD 27.12.2019. GODINE (JU MS MAŠINSKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27331-2/19 OD 27.12.2019. GODINE (JU MJEŠOVITA SREDNjA EKONOMSKO-HEMIJSKA ŠKOLA LUKAVAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27331-3/19 OD 27.12.2019. GODINE (JU OŠ "KLADANj" KLADANj)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27331-4/19 OD 27.12.2019. GODINE (JU OŠ "BUKINjE" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27331-5/19 OD 27.12.2019. GODINE (JU UNIVERZITET U TUZLI)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27331/19 OD 27.12.2019. GODINE (JU GIMNAZIJA "MEŠA SELIMOVIĆ" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27365/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27366-1/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU MSŠ KALESIJA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27366-2/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "BANOVIĆI" BANOVIĆI)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27366/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "BRIJESNICA" BRIJESNICA VELIKA, DOBOJ ISTOK)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27423-1/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "DR. SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27423-2/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ" GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27423-3/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "HASAN KIKIĆ" GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27423-4/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "EDHEM MULABDIĆ" MEĐIĐA D. GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27423/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "TREŠTENICA" BANOVIĆI)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27424-1/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "DONjA ORAHOVICA" GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27424-2/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "STJEPAN POLjE" GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27424-3/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "HASAN KIKIĆ" GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27424-4/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "STUPARI" KLADANj)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27424/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "TOJŠIĆI" KALESIJA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27425-1/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "SIMIN HAN" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27425-2/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "JALA" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27425-3/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27425-4/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "GRAČANICA" ŽIVINICE)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27425/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "DOBOROVCI" GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27426-1/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "ŽIVINICE GORNjE" ŽIVINICE)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27426-2/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "BAŠIGOVCI" ŽIVINICE)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27426-3/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "ŠERIĆI" ŽIVINICE)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27426-4/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "SOKO" GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27426/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU DRUGA OŠ GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27427-1/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU MSŠ "HASAN KIKIĆ" GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27427-2/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "ČELIĆ" ČELIĆ)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27427-3/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "LUKAVAC MJESTO" LUKAVAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27427-4/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "GNOJNICA" LUKAVAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27427/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA ČELIĆ)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27428-1/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU GIMNAZIJA ŽIVINICE)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27428-2/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "HUSINO" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27428-3/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "KISELjAK" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27428-4/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "PAZAR" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27428/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU MSŠ GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27429-1/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "DUBOKI POTOK" SREBRENIK)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27429-2/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "CENTAR" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27429-3/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "TUŠANj" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27429-4/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "NOVI GRAD" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27429/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "SLADNA" SREBRENIK)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27430-1/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU MSŠ TEOČAK)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27430-2/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU KŠC "SVETI FRANjO" OPĆA GIMNAZIJA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27430-3/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU MS RUDARSKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27430-4/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU MS SAOBRAĆAJNA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27430/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU MSŠ ŽIVINICE)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27431-1/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU MJEŠOVITA SREDNjA EKONOMSKO- HEMIJSKA ŠKOLA LUKAVAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27431-2/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU MS HEMIJSKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27431-3/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU MS MAŠINSKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27431-4/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ GIMNAZIJA "MUSTAFA NOVALIĆ" GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27431/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU MSŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" KLADANj)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27433-1/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "SAPNA" SAPNA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27433-2/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU OŠ "BRIJESNICA" BRIJESNICA VELIKA, DOBOJ ISTOK)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27433-3/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "MRAMOR" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27433/19 OD 30.12.2019. GODINE (JU MSŠ BANOVIĆI)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27441-1/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "HASAN KIKIĆ" GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27441-2/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU GIMNAZIJA "ISMET MUJEZINOVIĆ" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27441-3/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "PROKOSOVIĆI" LUKAVAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27441-5/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "PASCI" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27441-6/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "SLADNA" SREBRENIK)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27441-7/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "POLjICE" LUKAVAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27441-8/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "TURIJA" LUKAVAC)
 • RJEŠENjE O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-27441/19 OD 31.12.2019. GODINE (JU OŠ "LUKAVICA" GRAČANICA)
 • SPORAZUM O UTVRĐIVANjU OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE ZA PERIOD SIJEČANj-OŽUJAK 2020. GODINE I OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE ZA PERIOD TRAVANj-PROSINAC 2020. GODINE, KAO I NAKNADE ZA ISHRANU U TIJEKU RADA (TOPLI OBROK), TE NAKNADE ZA KORIŠTENjE GODIŠNjEG ODMORA (REGRES) ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE ZAPOSLENE KOD KORISNIKA PRORAČUNA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU
 • SPORAZUM O UTVRĐIVANjU OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE, UVEĆANjU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE, UTVRĐIVANjE NAKNADE ZA ISHRANU U TIJEKU RADA (TOPLI OBROK) TE NAKNADE ZA KORIŠTENjE GODIŠNjEG ODMORA (REGRES) ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA OSNOVNE NAOBRAZBE TK ZA 2020. GODINU
 • SPORAZUM O UTVRĐIVANjU OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE, UVEĆANjU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE, UTVRĐIVANjE NAKNADE ZA ISHRANU U TIJEKU RADA (TOPLI OBROK) TE NAKNADE ZA KORIŠTENjE GODIŠNjEG ODMORA (REGRES) ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA SREDNjE NAOBRAZBE TK ZA 2020. GODINU

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772