Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Tuzlanskog kantona | br. 5 оd 05.06.2019


 • IZMJENE I DOPUNE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA OSNOVNU MUZIČKU I OSNOVNU BALETNU ŠKOLU U DIJELU UPIS UČENIKA U OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU - ODSJEK BALET
 • ISPRAVKA BUDžETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU
 • KRITERIJI ZA ISKAZIVANjE PRESTANKA POTREBE ZA ZAPOSLENICIMA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
 • KRITERIJI ZA ISKAZIVANjE PRESTANKA POTREBE ZA ZAPOSLENICIMA U SREDNjIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
 • NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA STRUČNO ZVANjE EKONOMSKI TEHNIČAR - PREDUZETNIŠTVO
 • ODLUKA O VISINI DJEČIJEG DODATKA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O VISINI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA IZDRŽAVANjE HRANjENIKA U TRADICIONALNOM HRANITELjSTVU ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O VISINI, USLOVIMA I NAČINU OSIGURANjA JEDNOG OBROKA U VRIJEME NASTAVE U ŠKOLAMA OSNOVNOG OBRAZOVANjA
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA ZAHVATANjE VODE IZ VLASTITIH IZVORA VODOSNABDIJEVANjA - BUNARA B-1 I B-2, KOJI SU IZGRAĐENI NA ZEMLjIŠTU OZNAČENOM KAO K.Č. BROJ: 1004 UPISANO U K.O. HRGOVI, OPŠTINA GRADAČAC, ZA POTREBE SNABDIJEVANjA VODOM POTROŠAČA NASELjA VUČKOVCI I SRNICE DONjE, OPŠTINA GRADAČAC, BROJ: 02/1-25-8341/19 OD 15.04.2019. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" - POTROŠAČKA JEDINICA 11050001, BROJ: 02/1-14-6287/19 OD 05.04.2019. GODINE (ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "RMU - BANOVIĆI" BANOVIĆI)
 • ODLUKA O PREUZIMANjU SPISKA ODOBRENIH RADNIH UDžBENIKA, UDžBENIKA, PRIRUČNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA OSNOVNE ŠKOLE, GIMNAZIJE, SREDNjE TEHNIČKE I STRUČNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2019/20. GODINI KOJI JE ODOBRILO FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANjA I NAUKE I OBJAVILO NA VEB STRANICI WWW.FMON.GOV.BA
 • ODLUKA O REALIZACIJI PLANA IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE ZA UKLjUČIVANjE DJECE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OBRAZOVANjE SA SEDMOGODIŠNjIM PLANOM IMPLEMENTACIJE U TUZLANSKOM KANTONU ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-38-9032-1/19 OD 29.04.2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU GODIŠNjEG OBRAČUNA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-7815/19 OD 23.04.2019. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-4823-3/19 OD 15.04.2019. GODINE (JU OŠ "MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LjUBUŠAK" SRNICE DONjE, GRADAČAC)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-7060-2/19 OD 09.05.2019. GODINE (JU OŠ "SJENjAK" TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-7814-2/19 OD 09.05.2019. GODINE (JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA ČELIĆ)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-8353-2/19 OD 09.05.2019. GODINE (JU SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-4824-3/19 OD 15.04.2019. GODINE (JU OŠ "MEHMEDBEG KAPETANOVIĆ LjUBUŠAK" SRNICE DONjE, GRADAČAC)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-8299-2/19 OD 29.04.2019. GODINE (JU ZAVOD ZA ZAŠTITU I KORIŠĆENjE KULTURNO - ISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLjEĐA TK)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA PERIOD APRIL - JUNI ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA, USLOVA I POSTUPKA ZA RASPODJELU SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010003 - TROŠKOVI MANIFESTACIJA, BROJ: 02/1-14-8347/19 OD 23.04.2019. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA, USLOVA I POSTUPKA ZA RASPODJELU SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 32010003 - MANIFESTACIJE KULTURE OD INTERESA ZA TUZLANSKI KANTON, BROJ: 02/1-14-8884/19 OD 09.05.2019. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU NOVČANE POMOĆI U PREHRANI DJETETA DO ŠEST MJESECI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA DODJELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA U TROŠKOVIMA UČEŠĆA, ORGANIZOVANjA I ODRŽAVANjA SPORTSKIH TAKMIČENjA I MANIFESTACIJA U INVALIDSKOM SPORTU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA ZA OBAVLjANjE VOLONTERSKOG STAŽA BRANILACA I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-18-9433/19 OD 30.04.2019. GODINE (PRIVREDNO DRUŠTVO RUDNICI MRKOG UGLjA "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI)
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-25-11242-7/19 OD 13.05.2019. GODINE (PRIVREDNO DRUŠTVO "DOMAŽIĆ" D.O.O. VUČKOVCI - GRADAČAC)
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-25-8909/19 OD 24.04.2019. GODINE (PRIVREDNO DRUŠTVO "EEH-HIDROENERGIJA" D.O.O. GRAČANICA)
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANjA STRUČNOG ISPITA NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U TUZLANSKOM KANTONU
 • PROGRAM KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU DOPUNSKIH PRAVA I OSTALIH IZDVAJANjA SA KRITERIJIMA ZA RASPODJELU KORISNICIMA BORAČKO - INVALIDSKE ZAŠTITE U 2019. GODINI, BROJ: 02/1-14-007388/19 OD 18.04.2019. GODINE
 • PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI ZA 2019. GODINU, BROJ: 09/1-14-8652/19 OD 16.04.2019. GODINE
 • PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA SUBVENCIJA ZA DJECU, UČENIKE I STUDENTE ZA 2019. GODINU, BROJ: 09/1-14-8648/19 OD 16.04.2019. GODINE
 • REGISTAR BUDžETSKIH KORISNIKA TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 07/1-14-9834/19 OD 08.05.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "ISMET MUJEZINOVIĆ" TUZLA, BROJ: 02/1-34-6370-2/19 OD 15.04.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE VETERINARSKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-24-7147/19 OD 05.04.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE BOSANSKI KULTURNI CENTAR TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-34-6342/19 OD 05.04.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "DERVIŠ SUŠIĆ" TUZLA, BROJ: 02/1-05-543-4/19 OD 15.04.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE SPECIJALNA BIBLIOTEKA "BEHRAM - BEG" U TUZLI, BROJ: 02/1-34-3886-1/19 OD 09.05.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-05-12372/19 OD 05.04.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "ISMET MUJEZINOVIĆ" TUZLA, BROJ: 02/1-34-6370-1/19 OD 15.04.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI IZDATAKA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-7673/19 OD 08.04.2019. GODINE (MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENjA I ZAŠTITE OKOLICE)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI IZDATAKA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-9514/19 OD 30.04.2019. GODINE (UNIVERZITET U TUZLI)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-11136/19 OD 17.05.2019. GODINE (MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANjA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-9591/19 OD 03.05.2019. GODINE (JU MSŠ BANOVIĆI)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-9963/19 OD 08.05.2019. GODINE (JU MS HEMIJSKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE, BROJ: 10/1-38-2591-3/19 OD 26.04.2019. GODINE (O ODOBRENjU UPOTREBE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA STRUČNO ZVANjE EKONOMSKI TEHNIČAR - PREDUZETNIŠTVO)
 • UPUTSTVO O NAČINU KORIŠĆENjA UPLAĆENIH I/ILI PRENESENIH, A MANjE PLANIRANIH POMOĆI, DONACIJA, PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE I TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE IZMEĐU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA IZNAD IZNOSA PLANIRANIH U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O ORGANIZOVANjU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANjA U TUZLANSKOM KANTONU
 • UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O PLATAMA I NAKNADAMA PLATA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA TUZLANSKOG KANTONA
 • UREDBA O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANjU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA ZA ODOBRAVANjE FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA POMOĆ U LIJEČENjU BRANILACA I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA
 • PRESUDA USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: U-22/16 OD 06.03.2019. GODINE

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772