Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo | br. 28 оd 05/07/2018


 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-05-26226-11/18
 • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANjU BUDžETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ZAKON O IZMJENI ZAKONA O RADNO-PRAVNOM STATUSU ČLANOVA VLADE KANTONA SARAJEVO
 • ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I POREZU NA NASLIJEĐE I POKLONE
 • IZMJENE I DOPUNE BUDžETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
 • INSTRUKCIJA O IZNOSIMA NOVČANIH DAVANjA PO ZAKONU O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "SABURINA"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA SKLAPANjE UGOVORA O KORIŠTENjU METEOROLOŠKIH STANICA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA IZGRADNjU KANTONA SARAJEVO ZA ZAKLjUČIVANjE UGOVORA O ZAMJENI ZEMLjIŠTA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU I NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANjU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE AMBULANTE PORODIČNE MEDICINE JU DOM ZDRAVLjA KANTONA SARAJEVO - AMBULANTA ROSULjE, OPĆINA VOGOŠĆA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI O STATUSNOJ PROMJENI FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNjU I OČUVANjE GROBALjA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN OBILjEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O PREUZIMANjU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA I USKLAĐIVANjU ORGANIZACIJE I POSLOVANjA JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
 • ODLUKA O IMENOVANjU PRAVOBRANIOCA PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2018. GODINU UDRUŽENjU ZA ZAŠTITU KULTURE I KULTURNE BAŠTINE KLEPSIDRA
 • ODLUKA O OSNIVANjU JAVNE USTANOVE "COLLEGIUM ARTISTICUM" SARAJEVO
 • ODLUKA O OSNIVANjU JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
 • ODLUKA O OSNIVANjU JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ANEKS"
 • ODLUKA O OSNIVANjU PODRUŽNICE KJP "VETERINARSKA STANICA" D.O.O. SARAJEVO - "PODRUŽNICA 1" - PRAČA
 • ODLUKA O POVRĐIVANjU RAZRJEŠENjA ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "CENTAR SKENDERIJA" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARK" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POKOP" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "RAD" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TRŽNICE - PIJACE" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "VETERINARSKA STANICA" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "ZOI'84" OLIMPIJSKI CENTAR D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA ZA GOSPODARENjE DRŽAVNIM ŠUMAMA "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA KJP "POLjOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" D.O.O. SARAJEVO - ILIDžA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA CENTAR "SKENDERIJA" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU RAZRJEŠENjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA " TRŽNICE - PIJACE" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU RAZRJEŠENjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARK" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU RAZRJEŠENjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POKOP" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU RAZRJEŠENjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "RAD" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU RAZRJEŠENjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU RAZRJEŠENjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU RAZRJEŠENjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "VETERINARSKA STANICA" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU RAZRJEŠENjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "ZOI '84" OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU RAZRJEŠENjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "POLjOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU RAZRJEŠENjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA ZA GOSPODARENjE DRŽAVNIM ŠUMAMA "SARAJEVO - ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O PRESTANKU STATUSA NEPOKRETNOSTI U OPĆOJ UPOTREBI
 • ODLUKA O PRIPAJANjU FAKULTETA, AKADEMIJA I NAUČNOISTRAŽIVAČKIH INSTITUTA JAVNE USTANOVE UNIVERZITET U SARAJEVU SA SVOJSTVOM PRAVNOG LICA JAVNOJ USTANOVI UNIVERZITET U SARAJEVU U OKVIRU KOJEG NASTAVLjAJU SA RADOM KAO ORGANIZACIONE JEDINICE BEZ SVOJSTVA PRAVNOG LICA
 • ODLUKA O PROVOĐENjU REGULACIONOG PLANA "STUP NUKLEUS"
 • ODLUKA O PROŠIRENjU DJELATNOSTI ZA OBRAZOVANjE ODRASLIH JAVNE USTANOVE SREDNjA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA SARAJEVO
 • ODLUKA O PROŠIRENjU DJELATNOSTI ZA OBRAZOVANjE ODRASLIH JAVNE USTANOVE SREDNjOŠKOLSKI CENTAR HADžIĆI
 • ODLUKA O PROŠIRENjU DJELATNOSTI JAVNE USTANOVE SREDNjE ŠKOLE METALSKIH ZANIMANjA U SARAJEVU NA DJELATNOST OBRAZOVANjA ODRASLIH
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU PRAVOBRANIOCA PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UREĐENjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA I REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU REGULACIONOG PLANA "STUP NUKLEUS"
 • ODLUKA O USKLAĐIVANjU STATUSA KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "VETERINARSKA STANICA" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA, BROJ: 02-05-26226-7/18
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA APRIL 2018. GODINE
 • UREDBA O SADRŽAJU, IZGLEDU I NAČINU KORIŠTENjA MEMORANDUMA KANTONA SARAJEVO

  • Radno vrijeme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30

  • Kontaktirajte nas:


  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155

  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-912
  • +387 64 4600-915

  • SARAJEVO
  • +387 33 873 770
  • +387 33 873 771
  • +387 33 873 772