Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo

br. 40/2023 оd 21.09.2023.


 • ZAKLjUČAK O UTVRĐIVANjU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU MJESEČNE NOVČANE EGZISTENCIJALNE NAKNADE DEMOBILIZIRANIM BRANIOCIMA ZA PERIOD JULI - SEPTEMBAR 2023. GODINE, BROJ: 02-04-39464-19/23
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-39464-20/23
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-39464-21/23
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-39464-22/23
 • IZVJEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA OPĆINE HADžIĆI ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06.2023. GODINE
 • OGLASI/SLUŽBENE OBJAVE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE SREDNjA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA CJENOVNIK O NAPLATI ULAZA I DRUGIH USLUGA U ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM PODRUČJIMA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA CJENOVNIK O NAPLATI USLUGA PREVOZA ELEKTRIČNIM VOZILOM I TURISTIČKIM VOZOM NA ELEKTROPOGON U ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM PODRUČJIMA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DODJELI PRIZNANjA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA, BROJ: 01/14-04-6185/23
 • ODLUKA O DODJELI PRIZNANjA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA, BROJ: 01/14-04-6186/23
 • ODLUKA O DODJELI PRIZNANjA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA, BROJ: 01/14-04-6187/23
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KRITERIJIMA ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNjIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA OPĆINE HADžIĆI ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O STANDARDIMA I KRITERIJIMA ZA IMENOVANjE NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNIH USTANOVA IZ OBLASTI RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELjENIH LICA I IZBJEGLICA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA, BROJ: 02-04-6666-23/23 OD 16.03.2023. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO DA IZVRŠI NABAVKU SANITETSKOG VOZILA SA PRATEĆOM OPREMOM ZA POTREBE ZDRAVSTVENE USTANOVE AMBULANTA ZA LIJEČENjE, ZDRAVSTVENU NjEGU I REHABILITACIJU "EMMAUS" SREBRENICA
 • ODLUKA O IZRADI STRATEGIJE DEMOGRAFSKOG RAZVOJA KANTONA SARAJEVO 2022-2031
 • ODLUKA O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE TRNOVO
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE HADžIĆI ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA KABINET PREMIJERA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O OSNIVANjU, ORGANIZACIJI I DJELOKRUGU RADA OPĆINSKIH SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE HADžIĆI
 • ODLUKA O PRIHVATANjU PRIJEDLOGA PROTOKOLA O VOĐENjU PREGOVORA SA SAMOSTALNIM SINDIKATOM OSNOVNOG OBRAZOVANjA I ODGOJA FEDERACIJE BIH - KANTONALNI ODBOR SSOOIO KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O TUMAČENjU ČLANA 59 KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA BUDžETSKIH KORISNIKA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDžETSKIH KORISNIKA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU, BROJ: 02-04-39464-3/23
 • ODLUKA O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDžETSKIH KORISNIKA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU, BROJ: 02-04-39464-4/23
 • ODLUKA O USVAJANjU IZMIJENjENOG KAPITALNOG PROJEKTA "ADAPTIVNO UPRAVLjANjE SAOBRAĆAJEM"
 • ODLUKA O USVAJANjU IZMIJENjENOG KAPITALNOG PROJEKTA "IZGRADNjA TRAMVAJSKE PRUGE ILIDžA - HRASNICA"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA O IZMJENAMA I DOPUNI PROGRAMA RASPODJELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA INFRASTRUKTURNO UREĐENjE POSLOVNIH ZONA KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DRŽANjA KUĆNIH LjUBIMACA PASA I MAČAKA, NAČINU POSTUPANjA SA NAPUŠTENIM I IZGUBLjENIM ŽIVOTINjAMA I PSIMA LUTALICAMA, DIVLjIM I OPASNIM ŽIVOTINjAMA NA PODRUČJU OPĆINE HADžIĆI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "BIBLIOTEKA SARAJEVA"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA, ČLANOVA, ZAMJENIKA ČLANOVA I ZAPISNIČARA DISCIPLINSKE KOMISIJE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE ZA TUMAČENjE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANjA I NAUKE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU SLUŽBENIKA ZA INFORMISANjE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE" SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "BIBLIOTEKA SARAJEVA"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA KOMISIJE ZA TUMAČENjE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANjA I NAUKE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA JULI 2023. GODINE