Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo | br. 11 оd 14.03.2019


 • ZAKLjUČAK O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
 • ZAKLjUČAK O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBJAVLjIVANjU PROPISA I DRUGIH OPĆIH AKATA U "SLUŽBENIM NOVINAMA KANTONA SARAJEVO"
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE NOVO SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "KULTURNO-SPORTSKI I REKREACIONI CENTAR" ILIDžA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ZAIM KOLAR" DEJČIĆI-OPĆINA TRNOVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "IZET ŠABIĆ" HOTONj
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRTE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA - ETAŽNO VLASNIŠTVO U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B 2, IZGRAĐENOM U NASELjU DOBRINjA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, KOJE ĆE KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO, KAO PRODAVAC, ZAKLjUČITI SA KUPCIMA NEKRETNINA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRTE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA-ETAŽNO VLASNIŠTVO U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA 3, IZGRAĐENOM U NASELjU DOBRINjA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, KOJE ĆE KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO, KAO PRODAVAC, ZAKLjUČITI SA KUPCIMA NEKRETNINA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA JAVNE USTANOVE "SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN I ODLUKU O IZVRŠAVANjU FINANSIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE "SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DODIJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI GAJEV TRG BROJ 4/4
 • ODLUKA O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANjA "ZAHVALNICA OPĆINE HADžIĆI" - KOLEKTIVNA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANjA "ZAHVALNICA OPĆINE HADžIĆI" - KOLEKTIVNA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANjA "ZAHVALNICA OPĆINE HADžIĆI" - KOLEKTIVNA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANjA "ZAHVALNICA OPĆINE HADžIĆI" - POJEDINAČNA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANjA "ZAHVALNICA OPĆINE HADžIĆI" - POJEDINAČNA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANjA "ZAHVALNICA OPĆINE HADžIĆI" - POJEDINAČNA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANjA "ZLATNI GRB SA PLAKETOM OPĆINE HADžIĆI" ZA 2019. GODINU - POJEDINAČNA
 • ODLUKA O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANjA "ŠESTOMARTOVSKA PLAKETA" - KOLEKTIVNA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANjA "ŠESTOMARTOVSKA PLAKETA" - POJEDINAČNA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANjA "ŠESTOMARTOVSKA PLAKETA" - POJEDINAČNA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DODJELI PRIZNANjA OPĆINE ILIDžA U 2019. GODINI
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI KULOVIĆA 6
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI ĆEMALUŠA 3
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U DIJELU OBJEKTA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI VRAZOVA 11
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U DIJELU OBJEKTA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI VRAZOVA 11
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANjU POLITIČKIH STRANAKA I PARLAMENTARNIH GRUPA ZASTUPLjENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU CENTAR
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O PRISTUPANjU IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA "IGMAN-VELIKO POLjE"
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI O STATUSNOJ PROMJENI FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNjU I OČUVANjE GROBALjA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN OBILjEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆIH, ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆIH I ČLANOVA STALNIH RADNIH TIJELA, SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANjU I ORGANIZACIJI MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR SARAJEVO
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USKLAĐIVANjU STATUSA KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU GASA "SARAJEVO GAS" SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O KRITERIJIMA ZA KORIŠTENjE SREDSTAVA U SARADNjI SA BANKAMA - KREDITNA LINIJA ZA PODSTICAJ ZAPOŠLjAVANjU PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U 2019. GODINI
 • ODLUKA O NAKNADAMA VIJEĆNICIMA, ČLANOVIMA RADNIH TIJELA I ČLANOVIMA KOLEGIJA VIJEĆA
 • ODLUKA O NAKNADI ZA RAD SUPERVIZORA
 • ODLUKA O O DODJELI POSEBNOG POČASNOG PRIZNANjA "PRIJATELj HADžIĆA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU I IZDVAJANjU NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDžETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2019. GODINU ZA RVI 100% I GRUPE - PARAPLEGIČARE SA MJESTOM PREBIVALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA V.D. PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARK" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "ZOI '84" OLIMPIJSKI CENTAR D.O.O. SARAJEVO " D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA ZA GOSPODARENjE DRŽAVNIM ŠUMAMA "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU RAZRJEŠENjA VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU RAZRJEŠENjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARK" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU RAZRJEŠENjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "RAD" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU RAZRJEŠENjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "ZOI '84" OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU RAZRJEŠENjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA ZA GOSPODARENjE DRŽAVNIM ŠUMAMA "SARAJEVO - ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O PRESTANKU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZMJENAMA I DOPUNAMA REGULACIONOG PLANA "PRIVREDNA ZONA HADžIĆI"
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "JAGOMIR I" (PARCELE K.Č. BR. 294/1 I K.Č. BR. 295/1 K.O. SARAJEVO V)
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "JAGOMIR II" - IZGRADNjA STAMBENOG OBJEKTA NA K.Č. BR. 231/1, 231/2, 232/1 I K.Č. BR. 232/2 K.O. SARAJEVO VI
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "HOTONj I" (SKRAĆENI POSTUPAK)
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI PLANA PARCELACIJE STAMBENO NASELjE "ČEŠĆE" TARČIN
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI REGULACIONOG PLANA STAMBENO NASELjE "MIŠEVIĆI" - HADžIĆI
 • ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O IZMJENAMA STATUTA TURISTIČKE ZAJEDNICE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU IZJAVE SUPERVIZORA
 • ODLUKU O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA V.D. PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "RAD" D.O.O. SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA IZBOR, IMENOVANjA I PITANjA RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE STARI GRAD SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA IZBOR, IMENOVANjA I PITANjA RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
 • RJEŠENjE, BROJ: 02-05-3263-8.2/19
 • SAGLASNOST OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU - PRENOS PRAVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI GAZIHUSREVBEGOVA BROJ 28
 • SAGLASNOST OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU - PRENOS PRAVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI GAZIHUSREVBEGOVA BROJ 43
 • SAGLASNOST OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU - PRENOS PRAVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI TELALI BROJ 3
 • SAGLASNOST OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU POSLOVNOG PROSTORA U ULICI TRG FRA GRGE MARTIĆA BROJ 4

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772