Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo

br. 29/2021 оd 22.07.2021.


 • ZAKLjUČAK ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2021. GODINU
 • IZVJEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA OPĆINE TRNOVO ZA PERIOD 01.01.2021. DO 31.03.2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA ODGOJ I OBRAZOVANjE KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA DOPUNU BROJ 1. PRILOGA F KAO SASTAVNOG DIJELA AMANDMANA BROJ 5 SPORAZUMA O FINANSIRANjU IZMEĐU RAZVOJNOG PROGRAMA UJEDINjENIH NACIJA (UNDP) I KANTONA SARAJEVO - MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENjA, GRAĐENjA I ZAŠTITE OKOLIŠA (SADA MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENjA, GRAĐENjA I ZAŠTITE OKOLIŠA)
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRILOG A SPORAZUMA O FINANSIRANjU IZMEĐU RAZVOJNOG PROGRAMA UJEDINjENIH NACIJA (UNDP) I KANTONA SARAJEVO - MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENjA, GRAĐENjA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO NA IMPLEMENTACIJI PROJEKTA "ZELENI EKONOMSKI RAZVOJ III FAZA"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ŠEFICI KABINETA PREMIJERA KANTONA SARAJEVO ZA ZAKLjUČIVANjE UGOVORA O DJELU
 • ODLUKA O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNIM MJERAMA ZA IZVORIŠTA LAĐEVAC, VRANOVAC, VELEŠKOVAC I RAKITNICA
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA OPĆINE TRNOVO ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE ILIDžA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANjU BUDžETA OPĆINE TRNOVO ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IMENOVANjU, BROJ: 01-06-02/21
 • ODLUKA O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SLUŽBENOG PUTOVANjA ŠEFICI KABINETA PREMIJERA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UPOTREBE SREDSTAVA BUDžETSKE REZERVE IZ BUDžETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO
 • ODLUKA O PRESTANKU STATUSA NEPOKRETNOSTI U OPĆOJ UPOTREBI
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "INDIVIDUALNO STANOVANjE RAJLOVAC" - IZMJENA GRANICA (PO SKRAĆENOM POSTUPKU)
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "SOKOLjE" - IZGRADNjA SPORTSKO REKREACIONOG CENTRA "ZLATNO POLjE" I IZMJENA GRANICA (PO SKRAĆENOM POSTUPKU)
 • ODLUKA O PROVOĐENjU REGULACIONOG PLANA "RIVERINA - SASTAVCI", BROJ: 01-02-3038/21-2B
 • ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA HUMANITARNOG KARAKTERA SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO U 2021. GODINI
 • ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA BORAČKIH UDRUŽENjA U 2021. GODINI
 • ODLUKA O UPLATI DOPRINOSA ZA PENZIONO OSIGURANjE U SVRHU PENZIONISANjA ZAPOSLENIKA KJKP "GRAS" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O USVAJANjU ELABORATA ZAŠTITE IZVORIŠTA LAĐEVAC, VRANOVAC, VELEŠKOVAC I RAKITNICA
 • ODLUKA O USVAJANjU IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENI U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU MINISTARSTVA ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANjE I MLADE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O USVAJANjU REGULACIONOG PLANA "RIVERINA - SASTAVCI", BROJ: 01-02-3038/21-2A
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU IZNOSA NOVČANIH SREDSTAVA OSNIVAČA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ZA POTREBE TROŠKOVA VOĐENjA POSTUPKA OSNIVANjA UNIVERZITETA, VISOKE ŠKOLE, FAKULTETA, AKADEMIJE, INSTITUTA, ODSJEKA I INSTITUTA KAO PODORGANIZACIONE JEDINICE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-04-2146/21
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU TROŠKOVA POSTUPKA INSTITUCIONALNE AKREDITACIJE I AKREDITACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA
 • ODLUKA, BROJ: 07-05-04-27243/21
 • ODLUKU O DAVANjU SAGLASNOSTI V.D. UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKA FILHARMONIJA" ZA IMENOVANjE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKA FILHARMONIJA"
 • PRAVILNIK O KRITERIJIMA, NAČINU I POSTUPKU DODJELE BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA POTICAJ ZAPOŠLjAVANjU NA PODRUČJU OPĆINE ILIDžA
 • PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U KANTONALNOJ JAVNOJ USTANOVI ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
 • PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MES - MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKA FILHARMONIJA"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MES - MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKA FILHARMONIJA"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MES - MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKA FILHARMONIJA"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKA FILHARMONIJA"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MES - MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS"