Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo

br. 28/2024 оd 18.07.2024.


 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO DA IZVRŠI PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME DVIJE RADNICE NA ODRŽAVANjU HIGIJENE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO DA IZVRŠI PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME TRI RADNIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI KLINIČKOM CENTRU UNIVERZITETA U SARAJEVU DA IZVRŠI PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME 27 RADNIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI OPĆA BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH NAKAŠ" DA IZVRŠI PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME DVA RADNIKA
 • ODLUKA O METODOLOGIJI IZRADE I DONOŠENjA PLANOVA RADA I IZVJEŠTAJA O RADU VLADE KANTONA SARAJEVO I KANTONALNIH ORGANA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA IZGRADNjU KANTONA SARAJEVO ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA O DJELU
 • ODLUKA O USVAJANjU POSEBNOG PROGRAMA VLADE KANTONA SARAJEVO ZA DEFICITIRANA ZANIMANjA U OSNOVNOM I SREDNjEM ODGOJU I OBRAZOVANjU U KANTONU SARAJEVO ZA PERIOD 2024.-2029. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOST MINISTRICI ZA ODGOJ I OBRAZOVANjE KANTONA SARAJEVO DA ZAKLjUČI UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA KANTONA SARAJEVO UDRUŽENjU "DRUŠTVO FIZIČARA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" ZA FINANSIRANjE TROŠKOVA PUTOVANjA JEDNOG TAKMIČARA NA 54. MEĐUNARODNOJ OLIMPIJADI IZ FIZIKE (IPHO 2024)
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA O DODJELI SREDSTAVA UDRUŽENjU "DRUŠTVO FIZIČARA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" ZA FINANSIRANjE TROŠKOVA PUTOVANjA DVA TAKMIČARA I JEDNOG VODITELjA EKIPE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO, KOJI PREDSTAVLjA BOSNU I HERCEGOVINU NA BALKANSKOJ OLIMPIJADI IZ FIZIKE
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA ZA UČESTVOVANjE U RADU I ODLUČIVANjU NA SJEDNICI SKUPŠTINE DRUŠTVA "ZADRUGAR" D.D. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU" ZA PRIJEM ŠEST RADNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA KANTONA SARAJEVO ZA TROŠKOVE ADVOKATA, ZAKONSKIH ZATEZNIH KAMATA, TROŠKOVE PARNIČNOG POSTUPKA I OBAVEZE PO OSNOVU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDžETSKIH KORISNIKA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA BUDžETSKIH KORISNIKA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA BUDžETSKIH KORISNIKA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PROMJENU NAZIVA UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA U NAZIV UNIVERZITET U SARAJEVU - KINEZIOLOŠKI FAKULTET
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI KANTONALNOM JAVNOM PREDUZEĆU "SARAJEVO - ŠUME" D.O.O. SARAJEVO ZA PRIJEM PET (5) RADNIKA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA POTICAJA RAZVOJA TURIZMA I AVIO - SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO, ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O PRIHVATANjU MOLBE ZA FINANSIJSKU PODRŠKU OBILjEŽAVANjA 29. GODIŠNjICE GENOCIDA NAD BOŠNjACIMA "SIGURNE ZONE UN-A" SREBRENICE
 • ODLUKA O POSTOJANjU JAVNOG INTERESA ZA DODJELU KONCESIJE ZA ISTRAŽIVANjE I EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE DOLOMITA NA LOKALITETU "PLjEŠEVAC", OPĆINA ILIDžA
 • ODLUKA O POSTOJANjU JAVNOG INTERESA ZA DODJELU KONCESIJE ZA IZGRADNjU I KORIŠTENjE POSTROJENjA ZA PRETVARANjE ENERGIJE SUNCA U ELEKTRIČNU ENERGIJU - SOLARNE ELEKTRANE "HP SOLAR 1", INSTALISANE SNAGE 120 KW, OPĆINA HADžIĆI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENjA, GRAĐENjA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA TEKST SPORAZUMA O DODATNIM MJERAMA OBEZBJEĐENjA POTRAŽIVANjA U SLUČAJU NEADEKVATNOG I NEBLAGOVREMENOG IZVRŠENjA RADOVA UGOVORA I ZA "IZVOĐENjE RADOVA NA REALIZACIJI IZGRADNjE GRADSKE SAOBRAĆAJNICE IX TRANSVERZALE, DIONICA: OD UL. DžEMALA BIJEDIĆA DO SPOJA SA RONDOOM, PODDIONICA: OBJEKAT NADVOŽNjAKA PREKO ŽELjEZNIČKE PRUGE" I UGOVORA VII ZA "IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI PRVE ETAPE II FAZE IX TRANSVERZALE - RONDO SA VEZAMA I IZMJEŠTANjEM VODOVODNE MREŽE"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KONSOLIDACIJE POSLOVANjA KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRAS" D.O.O. SARAJEVO SA PLANOM RAZVOJA POSLOVANjA U PERIODU 2025.-2027. GODINA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ZBRINjAVANjA RADNIKA I GENDER AKCIONI PLAN ZA KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRAS" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA BORAČKA PITANjA KANTONA SARAJEVO ZA USMJERAVANjE SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKTA OPĆINE VOGOŠĆA UGRADNjA PLATFORMI/LIFTOVA U KORIST INVALIDNIH LICA IZ BRANILAČKE POPULACIJE
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRODUŽENjE RADNOG VREMENA U UGOSTITELjSKIM OBJEKTIMA I ZA OKUPLjANjE NA MJESTIMA GDJE SE JAVNO ODRŽAVAJU PROJEKCIJE 16. OMLADINSKOG FILMSKOG FESTIVALA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA ZA POZICIJU PSIHOLOG
 • ODLUKA KOJOM SE OVLAŠĆUJE MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO DA PROVEDE POSTUPAK DUGOROČNOG KREDITNOG ZADUŽIVANjA KANTONA SARAJEVO U 2024. GODINI, PUTEM JAVNOG POZIVA
 • ODLUKA O PRENAMJENI DIJELA NEUTROŠENIH KREDITNIH SREDSTAVA OBEZBIJEĐENIH KOD KOMERCIJALNIH BANAKA, RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I EMISIJOM OBVEZNICA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKU O DAVANjU SAGLASNOSTI KANTONALNOM JAVNOM PREDUZEĆU "VETERINARSKA STANICA" D.O.O. SARAJEVO ZA PRIJEM TRI (3) RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ISPRED USTANOVE UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MES - MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ISPRED USTANOVE UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MES - MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ISPRED USTANOVE NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKA FILHARMONIJA"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ISPRED USTANOVE NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKA FILHARMONIJA"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ISPRED USTANOVE UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE", SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ISPRED USTANOVE UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE", SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA KONCESIJE U POSTUPKU DODJELE KONCESIJE ZA IZGRADNjU I KORIŠTENjE POSTROJENjA ZA PRETVARANjE ENERGIJE SUNCA U ELEKTRIČNU ENERGIJU - SOLARNE ELEKTRANE "FOTONAPONSKA ELEKTRANA FILTER STANICA - ILIJAŠ 80 KW", INSTALISANE SNAGE 80 KW, OPĆINA ILIJAŠ
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "COLLEGIUM ARTISTICUM, SARAJEVO"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "COLLEGIUM ARTISTICUM, SARAJEVO"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA, SARAJEVO"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA, SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE", SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE", SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU V. D. PREDSJEDNIKA I V. D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU V. D. PREDSJEDNIKA I V. D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU V. D. PREDSJEDNIKA I V. D. ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLjA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLjA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU V. D. PREDSJEDNIKA I V. D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKO-NA O VISOKOM OBRAZOVANjU KANTONA SARAJEVO I TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI KANTONA SARAJEVO
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-36144-26/24
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-36144-27/24
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-36144-28/24
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-36144-29/24
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLjANjE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNjE I ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO I UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLAĆAMA I NAKNADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO I UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA, BROJ: 07-04-30-34172-1/24
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA KANTONALNI SUD U SARAJEVU
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU "SREDNjA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA KANTONALNA JAVNA USTANOVA - DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINjAVANjE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU-ŠUMARSKI FAKULTET
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANjE I MLADE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU "KAMERNI TEATAR 55"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JAVNA USTANOVA TERAPIJSKA ZAJEDNICA-KAMPUS KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU "SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO"
 • ODLUKA O DODJELI PRIZNANjA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 13-11-4373/24
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE ILIDžA ZA 2024. GODINU, BROJ: 06-11-205/24-45
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE ILIDžA ZA 2024. GODINU, BROJ: 06-11-205/24-46
 • IZMJENE I DOPUNE BUDžETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BANOVAC" POSLOVNO-STAMBENI KOMPLEKS UZ RIJEKU BOSNU - SKRAĆENI POSTUPAK -
 • ODLUKA O KREDITNOM ZADUŽENjU OPĆINE ILIJAŠ KOD RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA OZNAČENOG KAO K.Č. BROJ 776/3 K.O. ILIJAŠ GRAD
 • ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA OZNAČENOG KAO K.Č. BROJ 777/2 K.O. ILIJAŠ GRAD
 • ODLUKA O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA RADI IZGRADNjE SPOMEN OBILjEŽJA ŠEHIDIMA, POGINULIM BORCIMA I CIVILNIM ŽRTVAMA RATA NASELjA KARAŠNICA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA NAMJENSKIH SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠTENjE DRŽAVNIH ŠUMA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MEĐUNARODNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU NOVO SARAJEVO"
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O OSNIVANjU ZDRAVSTVENOG SAVJETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU DAVAOCA KOMUNALNE USLUGE NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU CIJENA PO ZONAMA ZA DODJELU PARKING MJESTA DAVAOCU KOMUNALNE USLUGE NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O DODJELI PARKING PROSTORA U ULICI LOGAVINA JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "OPĆINE STARI GRAD" D.O.O.
 • ODLUKA O DODJELI PARKING PROSTORA U ULICI DžENETIĆA ČIKMA JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "OPĆINE STARI GRAD" D.O.O.
 • ODLUKA O DODJELI PARKING PROSTORA U ULICI ZELENIH BERETKI JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "OPĆINE STARI GRAD" D.O.O.
 • ODLUKA O DODJELI PARKING PROSTORA NA TRGU AUSTRIJE JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "OPĆINE STARI GRAD" D.O.O.
 • ODLUKA O DODJELI PARKING PROSTORA U ULICI TOROMANOVA JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "OPĆINE STARI GRAD" D.O.O.
 • ODLUKA O DODJELI PARKING PROSTORA U ULICI STRELjAČKA JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "OPĆINE STARI GRAD" D.O.O.
 • ODLUKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA POSTAVLjANjE FASADNIH TENDI NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU SAOBRAĆAJNOG ELABORATA PARKIRANjA NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
 • ZAKLjUČAK O DAVANjU SAGLASNOSTI NA DOPUNU GODIŠNjEG PLANA I PROGRAMA ODRŽAVANjA I ZAŠTITE, KAO I PROGRAMA REKONSTRUKCIJE, IZGRADNjE I OBNOVE SAOBRAĆAJNICA ČIJI JE UPRAVITELj OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
 • ZAKLjUČAK O DAVANjU SAGLASNOSTI NA DOPUNU SREDNjOROČNOG PROGRAMA ODRŽAVANjA, ZAŠTITE, REKONSTRUKCIJE I IZGRADNjE LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA PERIOD OD 4 GODINE (01.05.2024. GODINE - 31.12.2027. GODINE)
 • ZAKLjUČAK O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE JKP "OPĆINE STARI GRAD" O UTVRĐIVANjU CIJENA PO PARKING ZONAMA NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ČLANOVIMA SKUPŠTINA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA TRNOVO
 • ODLUKA O PRESTRUKTUIRANjU RASHODA U BUDžETU OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2024. GODINU
 • ZAKLjUČAK O ISPRAVCI DIPLOME O ZAVRŠENOM STUDIJU ZA STICANjE VIŠE STRUČNE SPREME, BROJ: 691/02 OD 29.08.2002. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLjANjE, ZAŠTITU I ODRŽAVANjE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO "LOKOM" D.O.O. SARAJEVO