Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo

br. 19/2022 оd 12.05.2022.


 • ZAKLjUČAK O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLjANjE I ODRŽAVANjE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVO SARAJEVO "ONSA" D.O.O. SARAJEVO
 • ZAKLjUČAK O INFORMACIJI O MJERENjU ZADOVOLjSTVA GRAĐANA JAVNIM USLUGAMA
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-18014-39/22
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA KANTONA SARAJEVO
 • ZAKON O KANTONALNOJ AGENCIJI ZA PRIVLAČENjE INVESTICIJA I PRIVATIZACIJU
 • IZVJEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA I GODIŠNjI OBRAČUN OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2021. GODINU
 • IZVOD IZ REGISTRA BUDžETSKIH KORISNIKA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2023. GODINU
 • IZMJENE I DOPUNE BUDžETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2022. GODINU
 • IZMJENE I DOPUNE BUDžETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2022. GODINU
 • IZMJENE I DOPUNE BUDžETA OPĆINE ILIDžA ZA 2022. GODINU
 • IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "MRAKOVO"
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE ILIJAŠ
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA OSNIVANjE PRIVATNE PREDŠKOLSKE USTANOVE "PANDA ŠKOLARAC"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA U MINISTARSTVU KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENjA, GRAĐENjA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI KANTONALNOM ZAVODU ZA PRUŽANjE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENjA, GRAĐENjA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENjA, GRAĐENjA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ANEKSA UGOVORA O OBAVLjANjU USLUGA I SUFINANSIRANjU ŽELjEZNIČKOG PUTNOG SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO NA RELACIJI LjEŠEVO - PODLUGOVI - ILIJAŠ - ŽELjEZNIČKA STANICA SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KONSOLIDACIJE POSLOVANjA KJKP "GRAS" D.O.O. SARAJEVO U PERIODU 2022.-2024. GODINA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI TURISTIČKOJ ZAJEDNICI KANTONA SARAJEVO, DA SUFINANSIRA PROJEKAT "28. SARAJEVO FILM FESTIVAL"
 • ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANjA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DODJELI PRIZNANjA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DODJELI PRIZNANjA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA I POSLOVNIH ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE ILIDžA
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI KOMUNALNIH TAKSI OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANjU BUDžETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA, NAČINU, KRITERIJIMA I IZNOSU SREDSTAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI LICIMA I DOMAĆINSTVIMA SA PODRUČJA OPĆINE NOVO SARAJEVO
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA JAVNE USTANOVE "MES - MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS"
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA EKSKURZIJE ZA DJECU SLABIJEG IMOVNOG STANjA
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI KOMUNALNIH TAKSI NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O MINIMALNOM RADNOM VREMENU U PRODAJNIM OBJEKTIMA I OBJEKTIMA U KOJIMA SE OBAVLjA UGOSTITELjSKA, OBRTNIČKA I OBRTNIČKOJ SRODNE DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE ILIDžA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANjU ETIČKE KOMISIJE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLjANjE I ODRŽAVANjE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVO SARAJEVO
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANjU KOMISIJE ZA BUDžET I FINANSIJE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANjU KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE
 • ODLUKA O IMENOVANjU JEDNOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE NOVI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE HADžIĆI ZA 2022. GODINU, BROJ: 11-11-3-3412-1/2022
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE HADžIĆI ZA 2022. GODINU, BROJ: 2-31-3-3482-1/22
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UNOSA PROJEKATA U PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2022.-2024. GODINA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENjA, GRAĐENjA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
 • ODLUKA O PRESTANKU STATUSA NEPOKRETNOSTI U OPĆOJ UPOTREBI
 • ODLUKA O PROVOĐENjU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "MRAKOVO"
 • ODLUKA O PROGLAŠENjU UDRUŽENjA "OBRAZOVANjE GRADI BOSNU I HERCEGOVINU - JOVAN DIVJAK" OD JAVNOG INTERESA ZA OPĆINU NOVO SARAJEVO
 • ODLUKA O RASPODJELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE RADA BORAČKIH UDRUŽENjA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA HUMANITARNOG KARAKTERA SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO U 2022. GODINI
 • ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA BORAČKIH UDRUŽENjA U 2022. GODINI
 • ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA U 2022. GODINI
 • ODLUKA O RASPOREDU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O REGISTRU JAVNIH OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O RJEŠAVANjU STATUSA I UPRAVLjANjA MEZARJIMA - GROBLjIMA NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ
 • ODLUKA O STATUSNOJ PROMJENI PRIPAJANjA JAVNE USTANOVE ZA KULTURU, SPORT I REKREACIJU HRASNICA-ILIDžA JAVNOJ USTANOVI "KULTURNO-SPORTSKI I REKREACIONI CENTAR" ILIDžA
 • ODLUKA O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA BUDžETSKIH KORISNIKA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU, BROJ: 02-04-18014-21/22
 • ODLUKA O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA BUDžETSKIH KORISNIKA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDžETSKIH KORISNIKA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDžETSKIH KORISNIKA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU, BROJ: 02-04-18014-19/22
 • ODLUKA O UREĐENjU GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA PREMA PROGRAMU UREĐENjA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ZA PODRUČJE REGULACIONOG PLANA ROSULjE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O POSLOVANjU JKP "VODOSTAN" D.O.O. ILIJAŠ ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "MRAKOVO"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA O IZMJENI PROGRAMA SUBVENCIONIRANjA TURISTIČKO-UGOSTITELjSKIH USLUGA SMJEŠTAJA PUTEM E-KODA "ODMORI U SARAJEVU"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDžETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O USTUPANjU OBJEKTA DOMA KULTURE "KINO IGMAN" NA KORIŠTENjE JAVNOJ USTANOVI "KULTURNO-SPORTSKI I REKREACIONI CENTAR" ILIDžA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU NAMJENE, KRITERIJA I NAČINA RASPODJELE SREDSTAVA ZA PODRŠKU NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO IZ BUDžETA KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
 • ODLUKU O ODOBRAVANjU DOPUNE PROJEKTA SANACIJE TRAFOSTANICE 797 - ORTOPEDIJA KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
 • POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA ILIJAŠ
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JAVNE USTANOVE "MES - MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS"
 • PRAVILNIK O STAVLjANjU VAN SNAGE PRAVILNIKA O POSTUPKU PRODAJE POKRETNIH STVARI PUTEM LICITACIJE ZA POTREBE ZAVODA ZA PLANIRANjE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
 • REGISTAR BUDžETSKIH KORISNIKA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2023. GODINU
 • RJEŠENjE O DOPUNI RJEŠENjA O IMENOVANjU DOKTORA MEDICINE OVLAŠTENIH ZA PREGLED, UTVRĐIVANjE VREMENA I UZROKA SMRTI OSOBA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNjU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA, POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILISANE BORCE I PROGNANE OSOBE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORICE DIREKCIJE ZA TURIZAM U MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA IMENOVANjE KANDIDATA NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNIH USTANOVA IZ OBLASTI RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELjENIH LICA I IZBJEGLICA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I JEDNOG (1) V.D. ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "PORODICE EF. RAMIĆ"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA SARADNjU SA DRUGIM OPĆINAMA, NAGRADE, PRIZNANjA, PRAZNIKE I OBILjEŽAVANjE ZNAČAJNIH DOGAĐAJA I LIČNOSTI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "PRVA OSNOVNA ŠKOLA"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "MLADEN POZAJIĆ"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ILIDžA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "6. MART"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "GRBAVICA I"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "OSMAN NAKAŠ"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HILMI EF. ŠARIĆ"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ŠEJH MUHAMED EF. HADžIJAMAKOVIĆ"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU TRI ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE VOGOŠĆA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA POSLOVNE PROSTORE I STANOVE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "POFALIĆI"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU V.D. DIREKTORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNjU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA, POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILISANE BORCE I PROGNANE OSOBE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU V.D. PREDSJEDNIKA I JEDNOG (1) V.D. ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "PORODICE EF. RAMIĆ"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "PRVA OSNOVNA ŠKOLA"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "MLADEN POZAJIĆ"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ILIDžA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "6. MART"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "GRBAVICA I"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "OSMAN NAKAŠ"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HILMI EF. ŠARIĆ"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ŠEJH MUHAMED EF. HADžIJAMAKOVIĆ"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "POFALIĆI"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, LjUDSKA PRAVA I SLOBODE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA POSLOVNE PROSTORE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I ŽALBE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA PROPISE I STATUT
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, LjUDSKA PRAVA I SLOBODE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, LjUDSKA PRAVA I SLOBODE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA URBANI RAZVOJ I EKOLOGIJU
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA URBANI RAZVOJ I EKOLOGIJU
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA SARADNjU SA DRUGIM OPĆINAMA, NAGRADE, PRIZNANjA, PRAZNIKE I OBILjEŽAVANjE ZNAČAJNIH DOGAĐAJA I LIČNOSTI
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA POSLOVNE PROSTORE I STANOVE
 • UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O PRIZNAVANjU PRAVA NA TOPLI OBROK U JAVNIM KUHINjAMA KANTONA SARAJEVO
 • UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O USPOSTAVLjANjU I VOĐENjU REGISTRA LIČNIH PODATAKA O IMOVINI I POSTUPKU PROVJERE IMOVINE NOSIOCA JAVNIH FUNKCIJA U KANTONU SARAJEVO