Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo | br. 48 оd 05.12.2019.


 • PRAVILNIK O UPISU BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE
 • UPUTSTVO O VREMENSKIM NORMATIVIMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE POJEDINIH VRSTA VOZILA
 • ZAKLjUČAK O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-05-41151-37/19
 • ZAKLjUČAK O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-05-41151-36/19
 • ZAKLjUČAK O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-05-42169-2/19
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-05-41151-43/19
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-05-41151-44/19
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-05-41784-17/19
 • IZMJENE TARIFNOG SISTEMA KJKP "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O., SA METODOLOGIJOM OBRAČUNA ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI V.D. UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH" SARAJEVO ZA IMENOVANjE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH" SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI V.D. UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH" SARAJEVO ZA RAZRJEŠENjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH" SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA U SKLADU SA ČLANOM 363. ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA ZAKLjUČENjE SPORAZUMA O PRIVREMENOM KORIŠTENjU GRADSKOG NOGOMETNOG STADIONA U ILIJAŠU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POTPISIVANjE UGOVORA O ZAKUPU ZEMLjIŠTA U KRUGU GRADSKE DEPONIJE SMILjEVIĆI ZAKLjUČENOG IZMEĐU KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO I REGULATORNE AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJE BIH
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENjE DIREKTORA JU "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA IZGRADNjU KANTONA SARAJEVO ZA SKLAPANjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA O PRODAJI ZEMLjIŠTA PUTEM NEPOSREDNE POGODBE IMAMOVIĆ ELVIRU RADI OBLIKOVANjA GRAĐEVINSKE PARCELE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA DATUM PRESTANKA RADA SLUŽBE ZA PROTOKOL I PRESS SLUŽBE I DATUMA POČETKA RADA SLUŽBE ZA PROTOKOL I PRESS KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-37"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-91"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE U STAMBENOM OBJEKTU "K-36", IZGRAĐENOM NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, BROJ: 01-05-41300/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE U STAMBENOM OBJEKTU "K-36", IZGRAĐENOM NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, BROJ: 01-05-41301/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRTE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA-ETAŽNO VLASNIŠTVO U STAMBENO- POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELE B-1, B-2 I B-3, IZGRAĐENOM U NASELjU DOBRINjA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, KOJE ĆE KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO, KAO PRODAVAČ, ZAKLjUČITI SA KUPCIMA NEKRETNINA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANjA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O ZAŠTITI I ZAŠTITNIM MJERAMA ZA IZVORIŠTA PITKE PODZEMNE VODE BUNARA B-1 U PODRUČJU POGONA COCA COLA HBC B-H D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE "PUHOVIK"
 • ODLUKA O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE ZA BUNAR OB-1 U KRUGU POGONA MI "OVAKO"
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USVAJANjU TARIFNOG SISTEMA DAVAOCA USLUGE KJKP "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLjANjE I ODRŽAVANjE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVO SARAJEVO "ONSA" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLjANjE I ODRŽAVANjE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVO SARAJEVO "ONSA" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANA SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLjANjE I ODRŽAVANjE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVO SARAJEVO "ONSA" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA, BROJ: 00-02-04/19
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ BUDžETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2019. GODINU ASOCIJACIJI SPORTSKIH NOVINARA FBIH
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2019. GODINU KARATE KLUBU "BAŠČARŠIJA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2019. GODINU UDRUŽENjU BORACA "115. BRIGADA" STARI GRAD
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE HADžIĆI ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE: TEKUĆA REZERVA, BROJ: 01/05-14-6135-1/19
 • ODLUKA O POVEĆANjU PRIHODA I RASPOREDU RASHODA, BROJ: 13-14-1993/19
 • ODLUKA O PRESTRUKTURIRANjU RASHODA U BUDžETU OPĆINE ILIJAŠ ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI PLANA PARCELACIJE STAMBENO NASELjE "DROZGOMETVA" HADžIĆI
 • ODLUKA O PRIHVATANjU ZADUŽENjA PO UGOVORU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) ZA PROJEKAT "JAVNI PREVOZ SARAJEVO - DIO 2"
 • ODLUKA O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA PUTEM NEPOSREDNE POGODBE RADI OBLIKOVANjA GRAĐEVINSKE PARCELE
 • ODLUKA, BROJ: 01-05-41294/19
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA ZA UTVRĐIVANjE PRAVA NA UKOPNO MJESTO U "ALEJI VETERANA" U GROBLjU VLAKOVO
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANjA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, BUDžET, PRIVREDU, FINANSIJSKA I EKONOMSKA PITANjA
 • RJEŠENjE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANjA
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO, BROJ: 02-05-19730-37.2/19 OD 10.05.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO BROJ 02-05-30731-3.2/19 OD 15.08.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO, BROJ: 02-05-23496-19.2/19 OD 13.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, BUDžET, PRIVREDU, FINANSIJSKA I EKONOMSKA PITANjA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANjA
 • RJEŠENjE O FORMIRANjU RADNE GRUPE ZA IZRADU ELABORATA OPRAVDANOSTI USPOSTAVE CENTRA ZA UPRAVLjANjE KVALITETOM ZRAKA U KANTONU SARAJEVO
 • RJEŠENjE, BROJ: 02-05-41151-21/19
 • UREDBA O IZMJENI UREDBE O KONTROLI JAVNIH NABAVKI U SVIM INSTITUCIJAMA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772