Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo | br. 46 оd 08.11.2018


 • ZAKLjUČAK O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
 • ZAKLjUČAK O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
 • ZAKLjUČAK O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
 • IZMJENE I DOPUNE BUDžETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O GUBITKU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI, BROJ: 02-49-312/18
 • ODLUKA O GUBITKU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI, BROJ: 02-49-313/18
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE DIREKTORA OSNOVNE ŠKOLE "HAŠIM SPAHIĆ" ILIJAŠ
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI ĆEMALUŠA 1
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI ĆEMALUŠA 1 (DVORIŠTE)
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI HADžI-IDRIZOVA 14
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA PITANjA MLADIH
 • ODLUKA O IZBORU ČLANICE KOMISIJE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI KOMUNALNIH TAKSA NA PODRUČJU OPĆINE ILIDžA
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STATUTA OPĆINE ILIJAŠ - PREČIŠĆENI TEKST
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU CIJENE KOMUNALNE USLUGE - TRŽNO-PIJAČNIH USLUGA
 • ODLUKA O KORIŠTENjU SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM POSLOVNIH PROSTORA
 • ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
 • ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLjNIJE PONUDE NA JAVNOM POZIVU ZA ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU SREDNjA UGOSTITELjSKO-TURISTIČKA ŠKOLA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANjA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANjE, NAUKU I MLADE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA PRVA OSNOVNA ŠKOLA
 • ODLUKA O PRESTRUKTURIRANjU RASHODA U BUDžETU OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "VITKOVAC" - IZGRADNjA NASELjSKE SAOBRAĆAJNICE NA K.Č. 873/1, K.O. NOVO SARAJEVO IV
 • ODLUKA O PROŠIRENjU BROJA I STRUKTURE STUDENATA KOJI SE MOGU UPISATI U PRVU STUDIJSKU GODINU I I II CIKLUSA STUDIJA I INTEGRISANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018./2019. GODINI
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA PITANjA MLADIH
 • ODLUKA O RASPOREDU NERASPOREĐENIH SREDSTAVA, BROJ: 02-49-341/18
 • ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "GRAS" - TRAMVAJSKI DEPO - JAVNA PUNIONICA CNG GASA
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DRŽANjA KUĆNIH LjUBIMACA I NAČINU POSTUPANjA S NAPUŠTENIM I IZGUBLjENIM ŽIVOTINjAMA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA ZA IZGRADNjU NASELjSKE SAOBRAĆAJNICE SA DVIJE TRAKE U NASELjU HALILOVIĆI
 • PRAVILNIK O VOĐENjU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU I KRITERIJIMA ZA DODJELU NAMJENSKIH SREDSTAVA U OBLASTI ŠUMARSTVA IZ BUDžETA KANTONA SARAJEVO
 • PRAVILNIK O IZBORU, KRITERIJIMA ZA IZBOR, NADLEŽNOSTIMA I RADU DIREKTORA SREDNjIH ŠKOLA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA NOMINIRANjE/ IMENOVANjE NA POZICIJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA, ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA OBRAZOVANjE, KULTURU I KULTURNO-ISTORIJSKO NASLjEĐE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I ŽALBE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, ZANATSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU EKONOMSKU SARADNjU
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
 • RJEŠENjE O FORMIRANjU KOMISIJE ZA KONCESIJE

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772