Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo

br. 22/2021 оd 03.06.2021.


 • ZAKLjUČAK O PRISTUPANjU IZRADI NACRTA NOVOG STATUTA OPĆINE STARI GRAD
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA ZAKLjUČIVANjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA ODGOJ I OBRAZOVANjE ZA UPIS U EMIS SISTEM I DODJELU OID BROJA UČENICIMA KOJI NISU OSTVARILI MINIMALAN BROJ BODOVA U SKLADU SA KRITERIJIMA ZA UPIS U SREDNjE ŠKOLE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU BIBLIOTEKA SARAJEVA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU OŠ "9. MAJ" PAZARIĆ
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
 • ODLUKA O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDžETSKIH KORISNIKA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROJEKATA JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU DOMENE I PODDOMENA INTERNET PORTALA I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE U KANTONU SARAJEVO
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU NAMJENE, KRITERIJA I NAČINA RASPODJELE SREDSTAVA ZA PODRŠKU NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO IZ BUDžETA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU TEKSTA IZJAVE SUPERVIZORA
 • PRAVILNIK O KRITERIJIMA, NAČINU I POSTUPKU DODJELE BUDžETSKIH SREDSTAVA MLADIMA ZA POTICAJ RAZVOJU PODUZETNIČKE INICIJATIVE I ZAPOŠLjAVANjA NA PODRUČJU OPĆINE ILIDžA
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA DODJELU PLASTENIKA NA PODRUČJU OPĆINE ILIDžA
 • REGISTAR BUDžETSKIH KORISNIKA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2022. GODINU
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA URBANI RAZVOJ I EKOLOGIJU
 • ODLUKA O KRITERIJIMA ZA PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNjIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO, BROJ: 02-04-22595-14/21
 • INSTRUKCIJA O IZMJENAMA I DOPUNI INSTRUKCIJE O HITNOM, TEKUĆEM, POVREMENOM I STATISTIČKOM IZVJEŠTAVANjU UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU ODOBRENjA ZA ZAKLjUČIVANjE UGOVORA O NABAVCI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U RADNI ODNOS U KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA IZGRADNjU KANTONA SARAJEVO ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA O DJELU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA IZGRADNjU KANTONA SARAJEVO ZA PLAĆANjE USLUGE OBAVEZNOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" ZA POPUNU UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA BORAČKA PITANjA KANTONA SARAJEVO ZA USMJERAVANjE SREDSTAVA KAO POMOĆ U REKONSTRUKCIJI I DOGRADNjI CENTRALNOG SPOMEN OBILjEŽJA BRANIOCIMA GORAŽDA NA PODRUČJU BOSANSKO-PODRINjSKOG KANTONA GORAŽDE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANjE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA BROJ 5
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI SAFVET-BEGA BAŠAGIĆA BROJ 35
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ORGANIZACIJI OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE VLADE KANTONA SARAJEVO, BROJ 02-04-18959-2/21 OD 21.04.2021. GODINE
 • ODLUKA O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANjE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNjIH ŠKOLA KAO JAVNIH USTANOVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO, ČIJA KONAČNA IMENOVANjA VRŠI VLADA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O KRITERIJIMA ZA PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNjIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO, BROJ: 02-04-21805-21/21
 • ODLUKA O NAKNADI ZA RAD SUPERVIZORA
 • ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA IZGRADNjU STAMBENOG/STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI MAGUDA U SARAJEVU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UPOTREBE SREDSTAVA BUDžETSKE REZERVE, BROJ: 03/1-19-600/2021
 • ODLUKA O OSLOBAĐANjU OBAVEZE PLAĆANjA ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE U VLASNIŠTVU OPĆINE ILIDžA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU BUDžETSKOG KORISNIKA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA DRUGA GIMNAZIJA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA"
 • ODLUKA O PROVOĐENjU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "LIJEVA OBALA MILjACKE - BISTRIK" (SKRAĆENI POSTUPAK)
 • ODLUKA O PRODUŽENjU MANDATA ČLANOVIMA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
 • ODLUKA O RADNO PRAVNOM STATUSU ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
 • ODLUKA O RADNO PRAVNOM STATUSU ZAMJENICE PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
 • ODLUKA O RADNO PRAVNOM STATUSU PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
 • ODLUKA O RASPODJELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE RADA BORAČKIH UDRUŽENjA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "LIJEVA OBALA MILjACKE - BISTRIK" /SKRAĆENI POSTUPAK/
 • ODLUKA O USVAJANjU PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE PRIZEMNOG DIJELA OBJEKTA ZA POTREBE DNEVNE BOLNICE JU OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
 • PRAVILNIK O IZRADI PROPISA I DRUGIH AKATA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
 • PRAVILNIK O KORIŠTENjU I UPOTREBI FIKSNIH I MOBILNIH TELEFONA U SLUŽBENE SVRHE U KANTONALNOJ JAVNOJ USTANOVI ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANjE I MLADE
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANjE KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO", BROJ 02-04-20473-24.2 OD 07.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU" SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, LjUDSKA PRAVA I SLOBODE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA OBRAZOVANjE, KULTURU I KULTURNO - HISTORIJSKO NASLIJEĐE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA PITANjA BORACA I ŽRTAVA RATA
 • RJEŠENjE, BROJ: 02-04-21805-32.1/21
 • RJEŠENjE, BROJ: 02-04-21805-32.2/21
 • RJEŠENjE, BROJ: 02-04-21805-33/21
 • UREDBA O DODJELI TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA IZ BUDžETA KANTONA SARAJEVO

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772