Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo | br. 28 оd 11.07.2019


 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAKUPU STANOVA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
 • PRAVILNIK O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA STRUČNE SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O POSTAVLjENjU KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE STARI GRAD SARAJEVO
 • ISPRAVKA ODLUKE O USVAJANjU URBANISTIČKOG PROJEKTA "BJELAŠNICA - ŠTINjI DO"
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE ILIJAŠ
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE ILIDžA
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA DODJELU KONCESIJE PRIVREDNOM SUBJEKTU JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO - ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLjA "BREZA" D.O.O. BREZA ZA ISTRAŽIVANjE I EKSPLOATA- CIJU MINERALNE SIROVINE UGLjA NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA ORGANA UPRAVE GRADA SARAJEVA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG SPORAZUMA O REALIZACIJI PROJEKTA REHABILITACIJE HISTORIJSKE GRAĐEVINE-ZGRADE ŽELjEZNIČKE STANICE BISTRIK U SARAJEVU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOGE UGOVORA O ZAKUPU NEKRETNINA - PROJEKAT OBNOVE I REHABILITACIJE HISTORIJSKE GRAĐEVINE ZGRADA ŽELjEZNIČKE STANICE BISTRIK U SARAJEVU KAO NACIONALNOG SPOMENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOGE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA - PROJEKAT OBNOVE I REHABILITACIJE HISTORIJSKE GRAĐEVINE ZGRADA ŽELjEZNIČKE STANICE BISTRIK U SARAJEVU KAO NACIONALNOG SPOMENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK ZA KORIŠTENjE POSLOVNIH PROSTORIJA U ULICI MARŠALA TITA 54, POVRŠINE 172 M² KAO UČEŠĆA U POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNjI SA TREĆIM LICEM
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI DžIDžIKOVAC 3
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI PEHLIVANUŠA BROJ 2
 • ODLUKA O IZBORU NAJBOLjE MJESNE ZAJEDNICE I SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE OPĆINE CENTAR SARAJEVO
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STIPENDIRANjU UČENIKA/ŠEGRTA IZ OBLASTI DEFICITARNIH I STARIH TRADICIONALNIH ZANATA/ZANIMANjA
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRODAJI POSLOVNIH PROSTORA
 • ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA RASPOLAGANjA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE ILIDžA
 • ODLUKA O NOVČANIM PODRŠKAMA U POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O PRESTANKU STATUSA NEPOKRETNOSTI U OPĆOJ UPOTREBI
 • ODLUKA O PRESTRUKTUIRANjU RASHODA U BUDžETU OPĆINE ILIJAŠ ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O PROVOĐENjU REGULACIONOG PLANA "NASELjE TRAVNjAK"
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU ZAVODA ZA IZGRADNjU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU REGULACIONOG PLANA "NASELjE TRAVNjAK"
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DODJELE "ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA"
 • PRAVILNIK O ISPUNjENOSTI UVJETA ZA RAD I AKREDITACIJU ORGANIZATORA ZA OBRAZOVANjE ODRASLIH
 • PRAVILNIK O PLAĆAMA I NAKNADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANjA KANTONA SARAJEVO
 • PRAVILNIK O PLAĆAMA I NAKNADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA STRUČNE SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
 • PRAVILNIK O STIPENDIRANjU NADARENIH SPORTISTA/ SPORTISTKINjA - UČENIKA OSNOVNOG I SREDNjEG OBRAZOVANjA SA PODRUČJA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
 • PRAVILNIK O STIPENDIRANjU NADARENIH UČENIKA I STUDENATA
 • PRAVILNIK O SUKOBU INTERESA ZA ZAPOSLENIKE MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANjA KANTONA SARAJEVO
 • REGISTAR BUDžETSKIH KORISNIKA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2020. GODINU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ETIČKE KOMISIJE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA BUDžET, PRIVREDU, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANjA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA PITANjA BORACA I ŽRTAVA RATA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA RAD SA MJESNIM ZAJEDNICAMA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA ODNOSE I SARADNjU SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA URBANI RAZVOJ I EKOLOGIJU
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ETIČKE KOMISIJE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA BUDžET, PRIVREDU, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANjA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU/IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA OBRAZOVANjE, KULTURU I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE
 • SAGLASNOST OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU - PRENOS PRAVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI KAZANDžILUK BROJ 25
 • MIŠLjENjE, BROJ: U-23/19

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772