Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo | br. 29 оd 12/07/2018


 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HADžIĆI"
 • ISPRAVKA ODLUKE O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
 • OBJAVA MEMORANDUMA KOJI JE SASTAVNI DIO UREDBE O SADRŽAJU, IZGLEDU I NAČINU KORIŠTENjA MEMORANDUMA KANTONA SARAJEVO, BROJ 02-05-26420-1/18
 • ODLUKA O GUBITKU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE ŠKOLA ZA SREDNjE STRUČNO OBRAZOVANjE I RADNO OSPOSOBLjAVANjE SARAJEVO
 • ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA IZ GRANTA ZA AKTIVIZAM MLADIH OPĆINE CENTAR SARAJEVO
 • ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA IZ GRANTA ZA MOBILNOST MLADIH OPĆINE CENTAR SARAJEVO
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI JAROSLAVA ČERNIJA BROJ 1
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTAVLjANjU FIRMI, REKLAMA I DRUGIH SADRŽAJA NA GRAĐEVINAMA I FASADAMA I UREĐENjU FASADA NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIZNANjIMA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLjANjE, ZAŠTITU I ODRŽAVANjE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO "LOKOM" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI ARS AEVI SARAJEVO"
 • ODLUKA O KONAČNOM IMENOVANjU IZVRŠNOG DIREKTORA SEKTORA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE JP "LOKOM" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2018. GODINU SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ EPARHIJI DABROBOSANSKOJ SARAJEVO ZA OBNOVU I REKONSTRUKCIJU PALATE MITROPOLIJE
 • ODLUKA O ODREĐIVANjU VISINE PLAĆE ORGANA UPRAVLjANjA I DRUGIH ORGANA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI ARS AEVI SARAJEVO"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA SLUŽBA ZA PROTOKOL KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "CENTAR - VOGOŠĆA" NA LOKALITETU UZ ULICU SPASOJA BLAGOVČANINA (SKRAĆENI POSTUPAK)
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI REGULACIONOG PLANA "SREBRENIČKI ARBORETUM"
 • ODLUKA O PROVOĐENjU, IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "SEDRENIK" LOKALITET "MIHRIVODE 3"
 • ODLUKA O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O RASPOREDU DIJELA NERASPOREĐENIH SREDSTAVA
 • ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O KORIŠTENjU SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM POSLOVNIH PROSTORA
 • ODLUKA O TUMAČENjU ODREDBI KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI ZDRAVSTVA ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O USVAJANjU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "SEDRENIK" LOKALITET "MIHRIVODE 3"
 • ODLUKA O USVAJANjU PLANA ZIMSKOG ČIŠĆENjA PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA U SEZONI 2018/2019. GODINE
 • RJEŠENjE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, BUDžET, PRIVREDU, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANjA
 • RJEŠENjE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANjA
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA BROJ: 02-05-24990-14.2/18 OD 14.06.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "SABURINA"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA KANTONALNOG ODBORA ZA RAZVOJ ZA PROCES IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO DO 2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ZAIM KOLAR"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ZAHID BARUČIJA"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "FATIMA GUNIĆ"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HADžIĆI"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HILMI EF. ŠARIĆ"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "SOKOLjE"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "SABURINA"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "SOKOLjE"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ZAIM KOLAR"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ZAHID BARUČIJA"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "FATIMA GUNIĆ"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HILMI EF. ŠARIĆ"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DIREKTORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA OBRAZOVANjE, KULTURU I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE ZA POSLOVNE PROSTORE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA KANTONALNOG ODBORA ZA RAZVOJ ZA PROCES IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO DO 2020. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, BUDžET, PRIVREDU, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANjA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANjA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO

  • Radno vrijeme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30

  • Kontaktirajte nas:


  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155

  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-912
  • +387 64 4600-915

  • SARAJEVO
  • +387 33 873 770
  • +387 33 873 771
  • +387 33 873 772