Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo

br. 13/2024 оd 04.04.2024.


 • ODLUKA O USVAJANjU PROJEKTA "DIGITALIZACIJA PATOHISTOLOGIJE U JAVNOJ USTANOVI OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 13-11-2029/24
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 13-11-2103/24
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 13-11-2132/24
 • IZVJEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA OPĆINE ILIJAŠ ZA PERIOD 01.01.2023 - 31.12.2023. GODINE
 • IZVJEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2023. - 31.12.2023. GODINE
 • IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I IZVRŠENIM RASHODIMA BUDžETA OPĆINE VOGOŠĆA I GODIŠNjI OBRAČUN ZA 2023. GODINU
 • IZMJENA I DOPUNA BUDžETA GRADA SARAJEVA ZA 2024. GODINU
 • IZMJENE I DOPUNE BUDžETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2024. GODINU
 • INSTRUKCIJA O IZNOSIMA NOVČANIH DAVANjA PO ZAKONU O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM
 • OGLASI/SLUŽBENE OBJAVE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "SEDMA OSNOVNA ŠKOLA"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "SILVIJE STRAHIMIR KRANjČEVIĆ" SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA U STRUČNOJ SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRIHVATANjE DOSTAVLjENIH IZVJEŠTAJA O IMPLEMENTACIJI ODOBRENIH SREDSTAVA PO ISTEKU PERIODA OD ŠEST MJESECI I PRIZNAVANjU OPRAVDANIH TROŠKOVA NASTALIH U PERIODU ŠEST MJESECI OD DANA UPLATE ODOBRENIH SREDSTAVA IZ UGOVORA O DODJELI POTICAJNIH SREDSTAVA PO OSNOVU PROGRAMA: "PODRŠKA MLADIMA ZA POKRETANjE START UP SUBJEKATA" ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "MLADEN POZAJIĆ" SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO DA VATROGASNOM DRUŠTVU "VOGOŠĆA", BEZ NAKNADE, USTUPI NA KORIŠTENjE DVA VATROGASNA VOZILA ZA GAŠENjE POŽARA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI KANTONALNOM JAVNOM PREDUZEĆU "POLjOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" D.O.O. SARAJEVO - ILIDžA ZA PRIJEM ČETIRI (4) RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI KANTONALNOM JAVNOM PREDUZEĆU CENTAR "SKENDERIJA" D.O.O. SARAJEVO ZA PRIJEM TRI (3) RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ZAPOŠLjAVANjE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA JAVNE USTANOVE "KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI UREDA VLADE KANTONA SARAJEVO ZA DIJASPORU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA TEKST UGOVORA O SUFINANSIRANjU PROJEKTA SANACIJE DIJELA PUTEVA U GRADU GORAŽDE
 • ODLUKA O DODJELI POJEDINAČNE PLAKETE OPĆINE TRNOVO
 • ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA EKSKURZIJE UČENIKA ZAVRŠNIH RAZREDA OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA
 • ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA VANREDNOG ŠKOLOVANjA, PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE NEZAPOSLENIH OSOBA
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANjU BUDžETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE VLADE KANTONA SARAJEVO O USVAJANjU STRATEGIJE I AKCIONOG PLANA ZA SPREČAVANjE I SUZBIJANjE ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA U KANTONU SARAJEVO ZA PERIOD 2024.-2028. GODINE
 • ODLUKA O OTPISU ZAKONSKIH ZATEZNIH KAMATA DUŽNIKU BEĆIRAGIĆ EMINI IZ SARAJEVA
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BANOVAC" REKREATIVNI KOMPLEKS UZ RIJEKU BOSNU - SKRAĆENI POSTUPAK -
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "CENTAR" STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT NA K.Č. 383 I DIJELU K.Č. 384/4 K.O. ILIJAŠ GRAD - SKRAĆENI POSTUPAK -
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UREĐENjA RIJEČNIH KORITA I ZAŠTITE OD POPLAVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDžETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELjENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDžETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELjENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROJEKTA DIGITALIZACIJE PATOHISTOLOGIJE ZA POTREBE KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA SARAJEVO
 • ODLUKA O USVAJANjU STRATEGIJE O IZMJENI STRATEGIJE I AKCIONOG PLANA ZA SPREČAVANjE I SUZBIJANjE ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA U KANTONU SARAJEVO ZA PERIOD 2024.-2028. GODINE
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANjA VODNIH AKATA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE PO 1 M2 KORISNE POVRŠINE U STAMBENOJ IZGRADNjI NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA U 2023. GODINI I VISINI NAKNADE ZA POGODNOST - RENTE NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2024. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I RASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI STARIJIM OSOBAMA
 • PRAVILNIK O KORISNICIMA, KRITERIJIMA I NAČINU REALIZACIJE PODSTICAJA ZAPOŠLjAVANjU I RAZVOJU PRIVREDE NA TERITORIJI OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2024. GODINU
 • PRAVILNIK O KRITERIJIMA I RASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA VANTJELESNE OPLODNjE I JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA ROĐENjE DJETETA
 • RJEŠENjE O DOPUNI RJEŠENjA O POSTAVLjENjU KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA NOMINIRANjE/IMENOVANjE NA POZICIJE DVA (2) ČLANA UPRAVNOG ODBORA I DVA (2) ČLANA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU - SARAJEVO, ISPRED KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA TUMAČENjE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANjA I NAUKE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU TIMA ZA IZRADU I IMPLEMENTACIJU AKCIONOG PLANA ZA PREVENCIJU MALOLjETNIČKOG PRIJESTUPNIŠTVA I RAD SA MALOLjETNICIMA U KONTAKTU SA PRAVOSUDNIM SISTEMOM U KANTONU SARAJEVO OD 2024. DO 2028. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČETIRI (4) ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA KANTONA SARAJEVO
 • UREDBA O IZMJENI UREDBE O PLAĆANjU TROŠKOVA DžENAZE/SAHRANE/UKOPA ZA SOCIJALNE KATEGORIJE