Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona

br. 5/2021 оd 24.06.2021.


 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2020. GODINU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ŽALBENOG VIJEĆE VLADE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-1-02-1033/21 OD 19.4.2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-1-02-950/21 OD 8.4.2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS PRIPRAVNIKA OPĆINSKOM SUDU U ČAPLjINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTRU SAOBRAĆAJA I VEZA ZA DONOŠENjE ODLUKE O STATUSU NAPUŠTENOG DIJELA JAVNE CESTE I KOREKCIJU TRASE R 425A U MEĐUGORJU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA LISTU POSLOVNIH SUBJEKATA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATA NA ODOBRENA KREDITNA SREDSTVA U SKLADU SA PROTOKOLOM O SARADNjI IZMEĐU RAZVOJNE BANKE FBIH I HNK
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA STRUČNE SLUŽBE ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA HNK
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ANEKSA 1. UGOVORA O KONCESIJI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ANEKSA 1. UGOVORA O KONCESIJI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG UGOVORA O KONCESIJI ZA KORIŠTENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG UGOVORA O KONCESIJI ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA ZA ELEKTROENERGETSKI OBJEKAT FOTONAPONSKA ELEKTRANA"TC SOLAR", NA LOKALITETU INDUSTRIJSKA ZONA ČITLUK, OPĆINA ČITLUK
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG UGOVORA O KONCESIJI ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOLARNU FOTONAPONSKU ELEKTRANU "ST-1"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA MINISTARSTVO ZA PITANjA BORACA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA TEKST UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA ZA POTREBE MINISTARSTVA ZA PITANjA BORACA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU ZA IMENOVANjE DIREKTORA USTANOVE "DOM ZA SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZBRINjAVANjE OSOBA S INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA" STOLAC
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENjE VODA ZA UZGOJ RIBE U POSTAVLjENOM RIBOGOJILIŠTU KAVEZNOG TIPA U HIDROAKUMULACIJI SALAKOVAC NA LOKALITETU UZVODNO OD TUNELA VIDIKOVAC PREDUZEĆU "LAKS" EXPORT-IMPORT D.O.O MOSTAR
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENjE VODA ZA UZGOJ RIBE U POSTAVLjENOM RIBOGOJILIŠTU KAVEZNOG TIPA U HIDROAKUMULACIJI SALAKOVAC NA LOKALITETU UZVODNO OD TUNELA VIDIKOVAC PREDUZEĆU "SALMON" D.O.O. LjUBUŠKI
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENjE VODA ZA UZGOJ RIBE U POSTAVLjENOM RIBOGOJILIŠTU KAVEZNOG TIPA U HIDROAKUMULACIJI SALAKOVAC NA LOKALITETU UZVODNO OD HE SALAKOVAC PREDUZEĆU "SALMON" D.O.O. LjUBUŠKI
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENjE VODA ZA UZGOJ RIBE U POSTAVLjENOM RIBOGOJILIŠTU KAVEZNOG TIPA U HIDROAKUMULACIJI SALAKOVAC OBRTI RIBOGOJILIŠTE "PASTRMKA M.A." MOSTAR
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENjE VODA ZA UZGOJ RIBE U POSTAVLjENOM RIBOGOJILIŠTU KAVEZNOG TIPA U HIDROAKUMULACIJI SALAKOVAC OBRTU RIBOGOJILIŠTE "DREŽANjKA" MOSTAR
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENjE VODA ZA UZGOJ RIBE U POSTAVLjENOM RIBOGOJILIŠTU KAVEZNOG TIPA U HIDROAKUMULACIJI SALAKOVAC PREDUZEĆU "RIBLjA FARMA FORELLE" D.O.O. MOSTAR
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENjE VODA RIJEKE BUNE I JAVNOG VODENOG DOBRA UZ RIJEKU BUNU S CILjEM UZGOJA RIBE U BETONSKOM OBJEKTU PREDUZEĆU "LAKS" EXPORT-IMPORT D.O.O MOSTAR
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DVA ELEKTROENERGETSKA OBJEKTA - SOLARNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA "ECO SWIS 1", I SOLARNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA "ECO SWIS 2" NA LOKALITETU HODOVO, OPĆINA STOLAC
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SEDAM ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA - SOLARNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA "HODOVO 4", SOLARNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA "HODOVO 5", SOLARNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA "HODOVO 6", SOLARNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA "HODOVO 7", SOLARNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA "PJEŠIVAC 5", SOLARNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA "PJEŠIVAC 6",, SOLARNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA "PJEŠIVAC 7", K.O. PJEŠIVAC, OPĆINA STOLAC, NA LOKALITETU HODOVO, OPĆINA STOLAC
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA ELEKTROENERGETSKI OBJEKAT FOTONAPONSKE ELEKTRANE "PAŽIN" OPĆINA STOLAC
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ODUZIMANjU KONCESIJE
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE "LOT-2 "GORIVO ČAPLjINA" U OTVORENOM POSTUPKU
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE "LOT-4 "GORIVO STOLAC" U OTVORENOM POSTUPKU
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE "LOT-6 "GORIVO KONjIC" U OTVORENOM POSTUPKU
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE "LOT-8 "GORIVO NEUM" U OTVORENOM POSTUPKU
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE "NABAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME" U OTVORENOM POSTUPKU
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE "ODRŽAVANjE RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME "U OTVORENOM POSTUPKU
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE "ODRŽAVANjE SLUŽBENIH VOZILA: GOLF, PASSAT I DR." U OTVORENOM POSTUPKU"
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA U OTVORENOM POSTUPKU "ODRŽAVANjE KLIMA UREĐAJA"
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O PRISTUPANjU IZRADI PROSTORNOG PLANA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA PERIOD OD 2012. DO 2022. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O STAVLjANjU NA RASPOLAGANjE I ODOBRAVANjU UTROŠKA RAZGRANIČENIH PRIHODA IZ 2020. GODINE ZA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA-UPRAVA ZA PUTEVE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU I NAČINU UTROŠAKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI UTVRĐENIH BUDžETA HNK ZA 2021. GODINU SA POZICIJE MINISTARSTVA ZA PITANjA BORACA ZA POKRIVANjE TROŠKOVA LIJEČENjA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE I PLAĆANjA OPREME KANTONALNOM SUDU HNK IZ BUDžETA HNK ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE I PLAĆANjA OPREME KANTONALNOM TUŽILAŠTVO HNK IZ BUDžETA HNK ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE I PLAĆANjA OPREME OPĆINSKOM SUDU U KONjICU IZ BUDžETA HNK ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE I PLAĆANjA OPREME OPĆINSKOM SUDU U MOSTARU IZ BUDžETA HNK ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE I PLAĆANjU OPREME MINISTARSTVU PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE IZ SREDSTAVA PREDVIĐENIH U BUDžETU HNK ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME NEMATERIJALNE ŠTETE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME NEMATERIJALNE ŠTETE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PLAĆANjA TROŠKOVA ODRŽAVANjA KOLEKTIVNIH CENTARA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PRENOSA I UTROŠKU SREDSTAVA PLANIRANIH U BUDžETU HNK ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU FINANSIJA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PRENOSA NOVČANIH SREDSTAVA OSIGURANIH U BUDžETU HNK ZA 2021. GODINU MEĐUNARODNOJ ZRAČNOJ LUCI-AERODROMU MOSTAR D.O.O. MOSTAR
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠAKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O POVEĆANjU PRIHODA I RASHODA U BUDžETU HNK ZA 2021.GODINU UPRAVI ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO NA POZICIJI "IZDACI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NEPOGODA"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI I DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOČI RADI OBNOVE PORODIČNE KUĆE IZGORJELE U POŽARU
 • ODLUKA O PRERASPODJELI I UTROŠKU NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA KANTONALNOM SUDU HNK IZ SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA KANTONALNOM TUŽILAŠTVO HNK IZ SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA OPĆINSKOM SUDU U MOSTARU IZ SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU S POZICIJE MINISTARSTVA FINANSIJA, "TEKUĆA REZERVA" MINISTARSTVU PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
 • ODLUKA O PRISTUPANjU SE RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANjE UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O PRISTUPANjU SE RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANjE UPRAVNOG ODBORA USTANOVE "DOM ZA SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZBRINjAVANjE OSOBA S INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA" STOLAC
 • ODLUKA O PRIHVATANjU SPORAZUMA O FINANSIRANjU IZMEĐU RAZVOJNOG PROGRAMA UJEDINjENIH NACIJA I VLADE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O PROVOĐENjU PROSTORNOG PLANA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA DODJELU RIBOLOVNOG PRAVA NA DIJELU RIBOLOVNOG PODRUČJA - RIBOLOVNIM ZONAMA ZA OBAVLjANjE SPORTSKO-REKREATIVNOG RIBOLOVA NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA ZA 2020. GODINU O REALIZACIJI GODIŠNjEG PLANA PROVOĐENjA PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE HNK 2016.-2020. GODINE I STRATEGIJE RAZVOJA MALOG I SREDNjEG PODUZETNIŠTVA U HNK ZA PERIOD 2012.-2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA HNK ZA ZA PERIOD 1.1.-31.3.2021. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENjU TEKUĆE REZERVE BUDžETA HNK ZA ZA PERIOD 1.1.-31.3.2021. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU ŽALBENOG VIJEĆA VLADE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA ZA IMENOVANjE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U HNK
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O UTROŠKU NOVČANIH SREDSTAVA ODOBRENIH U BUDžETU HNK ZA 2021. GODINU MEĐUNARODNOJ ZRAČNOJ LUCI-AERODROMU MOSTAR D.O.O. MOSTAR
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA UPRAVE ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO O PRIKUPLjANjU I KORIŠTENjU SREDSTAVA OSTVARENIH NA OSNOVU POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU INFORMACIJE MINISTARSTVA PRIVREDE O REALIZACIJI ELEKTROENERGETSKOG BILANSA ZA 2020. GODINU I PLANA PROIZVODNjE I POTROŠNjE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 2020. GODINU NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O USVAJANjU INFORMACIJE MINISTARSTVA PRIVREDE O REALIZACIJI PROMETA NAFTNIH DERIVATA ZA 2020. GODINU NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O USVAJANjU PLANA KORIŠTENjA SREDSTAVA POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANjE U 2021. GODINI
 • ODLUKA O USVAJANjU PLANA PROMETA NAFTNIH DERIVATA MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2021. GODINU NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O USVAJANjU PLANA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA ZA 2021. GODINU ZA UPRAVU ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO "IZDACI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVO"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA ZA NOVČANE PODRŠKE U PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I PREHRAMBENO-PRERAĐIVAČKOJ PROIZVODNjI ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE S POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE S POZICIJE "TRANSFERI U VETERINARSTVU"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA UPRAVU ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE S POZICIJA "POMOĆ POVRATNICIMA ANEX 7", "ZAŠTITA RASELjENIH OSOBA I POVRATNIKA" I "POMOĆ U ODRŽIVOM POVRATKU"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE, S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROSTORNOG PLANA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O USVAJANjU RANG-LISTE USPJEŠNIH KANDIDATA ZA IZBOR I IMENOVANjE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE ZA PODMIRENjE TROŠKOVA UKOPA RASELjENIH OSOBA I POVRATNIKA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA ZA IMENOVANjE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE UPLATE DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE RASELjENIH OSOBA I POVRATNIKA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKE O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME NEMATERIJALNE ŠTETE
 • ODLUKE O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME NEMATERIJALNE ŠTETE
 • ODLUKE O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENA BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA OBNOVU U POTRESU OŠTEĆENE OSNOVNE ŠKOLE DRAGUTINA TADIJANOVIĆA U PETRINjI, REPUBLIKA HRVATSKA
 • ODLUKE O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIM BUDžETOM HNK ZA 2020. GODINU MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE ZA NABAVKU METADONA
 • PLAN KORIŠTENjA SREDSTAVA POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANjE U 2021. GODINI
 • PROGRAM UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA ZA NOVČANE PODRŠKE U PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I PREHRAMBENO-PRERAĐIVAČKOJ PROIZVODNjI ZA 2021. GODINU
 • PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA MINISTARSTVO ZA PITANjA BORACA
 • PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE S POZICIJE "TRANSFERI U VETERINARSTVU"
 • PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE, S POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI"
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjE IMENOVANjU RADNE GRUPE ZA PROVEDBU "MAPE PUTA ZA IMPLEMENTACIJU PREPORUKA ZBOG USKLAĐIVANjA SISTEMA PROCJENE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU S MEĐUNARODNOM KLASIFIKACIJOM ZDRAVLjA, INVALIDITETA I FUNKCIONIRANjA (MKF)" NA PODRUČJU HERCEGOVAČKONERETVANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VIJEĆA ZA RAZVOJNO PLANIRANjE I UPRAVLjANjE RAZVITKOM
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU
 • RJEŠENjE, BROJ: 01-1-02-1279/21 OD 11.5.2021. GODINE