Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona BiH | br. 4 оd 05.07.2019.

 • ODLUKA O VISINI UČESTVOVANjA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA U TROŠKOVIMA NABAVKE I DRUGIH POMAGALA KOJA SE MOGU PROPISIVATI U OKVIRU OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA MINISTRU UNUTRAŠNjIH POSLOVA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA PITANjA BORACA ZA POKRETANjE POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA PRUŽANjE USLUGA BANjSKO-KLIMATSKOG LIJEČENjA/MEDICINSKE REGABILITACIJE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE ZA POKRETANjE POSTUPKA NABAVKE ŠKOLSKOG PRIBORA I ŠKOLSKIH TORBI ZA UČENIKE IZ SOCIJALNO UGROŽENIH PORODICA S PODRUČJA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA ZA RASPISIVANjE JAVNOG POZIVA ZA PREDLAGANjE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE RADI SUFINANSIRANjA IZ SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA ZA RASPISIVANjE JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANjE DJELATNOSTI I PROJEKATA IZ PODRUČJA SPORTA RADI SUFINANSIRANjA IZ SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ANEKS UGOVORA O PRUŽANjU SULUGA TEKUĆEG ODRŽAVANjA ZGRADE HOTELA "ERO" U MOSTARU
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE "LOŽ ULjE" U OTVORENOM POSTUPKU
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE "SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE" U OTVORENOM POSTUPKU
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PROJEKTNOG BIROA KOJI ĆE SAČINITI PROJEKTNI ZADATAK ZA PRILAGODBU HOTELA "ERO" ZA SMJEŠTAJ KANTONALNIH ORGANA I TIJELA KANTONALNE UPRAVE
 • ODLUKA O IZBORU NAPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE "LOT-1 GORIVO - MOSTAR" U OTVORENOM POSTUPKU
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU LISTE LIJEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDžETA HNK ZA 2019. GODINU ZA PROVEDBU PROJEKTA PESCAR
 • ODLUKA O ISPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENjE GODIŠNjEG ODMORA IZ BUDžETA HNK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O KORIŠTENjU GODIŠNjEG ODMORA RUKOVODILACA KANTONALNIH ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE, DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U VLADI KANTONALNIM ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O NAČINU OBRAČUNA TROŠKOVA PREVOZA ZA UPOSLENE KORISNIKE BUDžETA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O NAČINU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA I UTVRĐIVANjU BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "FINANSIRANjE PROJEKATA SOCIJALNE POLITIKE" ZA FINANSIRANjE PROJEKTA PUTEM JAVNOG POZIVA U OBLASTI SOCIJALNE POLITIKE ZA 2019. GODINU U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU
 • ODLUKA O NAČINU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA SA POZICIJE "GRANT OPĆINAMA (ZA PREVOZ PO ODLUCI VLADE)"
 • ODLUKA O NAČINU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA SA POZICIJE "GRANT OPĆINAMA (ZA PREVOZ PO ODLUCI VLADE)"
 • ODLUKA O NAČINU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA SA POZICIJE "TRANSFER ZA POMOĆ MEDIJSKIM KUĆAMA (PO ODLUCI VLADE)
 • ODLUKA O NAČINU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA, UTVRĐIVANjU KRITERIJA, USLOVA I NAČINA RASPODJELE SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE SA POZICIJE "GRANT JAVNIM KUHINjAMA"
 • ODLUKA O ODBIJANjU PRIJATELjSKE NAGODBE U PREDMETU AP, BROJ: 10770/18
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU SA POZICIJE MINISTARSTVA ZA PITANjA BORACA ZA POKRIVANjE TROŠKOVA LIJEČENjA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI UTVRĐENIH UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU SA POZICIJE MINISTARSTVA ZA PITANjA BORACA ZA POKRIVANjE TROŠKOVA LIJEČENjA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA JAVNOM PREDUZEĆU ŠUMSKO-PRIVREDNO DRUŠTVO "ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE" D.O.O. MOSTAR
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE PRIJENOS NOVČANIH SREDSTAVA JAVNOM PREDUZEĆU ŠUMSKO-PRIVREDNO DRUŠTVO "ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE" D.O.O. MOSTAR
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU SA POZICIJE "TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI PRIVREDA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE I PLAĆANjA OPREME KANTONALNOM SUDU MOSTAR IZ BUDžETA HNK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE PUTNIČKOG VOZILA ZA POTREBE ZAVODA ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLjEĐA/POVIJESNE BAŠTINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDžETA HNK ZA 2019. GODINU NA IME PLAĆANjA NOTARSKE USLUGE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU S POZICIJE MINISTARSTVA FINANSIJA "TEKUĆA REZERVA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU S POZICIJE MINISTARSTVA FINANSIJA "TEKUĆA REZERVA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE ZA NABAVKU METADONA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH U BUDžETU HNK ZA 2019. GODINU SA POZICIJE MINISTARSTVA FINANSIJA "TEKUĆA REZERVA" ZAVODU ZA ŠKOLSTVO MOSTAR
 • ODLUKA O PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH U BUDžETU HNK ZA 2019. GODINU SA POZICIJE MINISTARSTVA FINANSIJA "TEKUĆA REZERVA" MINISTARSTVU PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH U BUDžETU HNK ZA 2019. GODINU SA POZICIJE MINISTARSTVA FINANSIJA "TEKUĆA REZERVA" OPĆINSKOM SUDU U KONjICU
 • ODLUKA O PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH U BUDžETU HNK ZA 2019. GODINU SA POZICIJE MINISTARSTVA FINANSIJA "TEKUĆA REZERVA" OPĆINSKOM SUDU U ČAPLjINI
 • ODLUKA O PROGLAŠENjU MEĐUNARODNOG SAJMA PRIVREDE OD ZNAČAJA ZA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON U 2019. GODINI
 • ODLUKA O PROGLAŠENjU POLjOPRIVREDNIH SAJMOVA, MANIFESTACIJA I IZLOŽBI OD ZNAČAJA ZA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON U 2019. GODINI
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVAČNIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA SA POZICIJE "OSTALI IZDACI ZA SPORT" + USPJEŠNIM POJEDINCIMA (PO ODLUCI VLADE)
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDžETA HNK ZA 2019. GODINU OPŽINSKOM SUDU U ČAPLjINI
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE PREDVIĐENIH U BUDžETU HNK ZA 2019. GODINU ZA PROJEKAT PESCAR
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ARHIVU U HNK
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE A POZICIJI "NAMJENSKA SREDSTVA OD NAKNADA ZA ŠUME"
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH U BUDžETU HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA - UPRAVA ZA PUTEVE
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH U BUDžETU HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA - UPRAVA ZA PUTEVE
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH U BUDžETU HNK ZA 2019. GODINU MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH U BUDžETU HNK ZA 2019. GODINU MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH U BUDžETU HNK ZA 2019. GODINU MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH U BUDžETU HNK ZA 2019. GODINU SREDNjOJ MEDICINSKOJ ŠKOLI SESTARA MILOSRDNICA MOSTAR
 • ODLUKA O USVJANjU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA PERIOD 1.1.-31.3.2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU AKCIONOG PLANA ZA PERIOD 2019-2021 GODINA
 • ODLUKA O USVAJANjU ZBIRNOG PLANA ZA 2019. GODINU SVIH NOSIOCA PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE HNK 2016-2020. GODINE I STRATEGIJE RAZVOJA MALOG I SREDNjEG PODUZETNIŠTVA U HNK 2012-2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENjU TEKUĆE REZERVE BUDžETA HNK ZA PERIOD 1.1.-31-3-2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI ZBIRNOG PLANA ZA 2018. GODINU SVIH NOSIOCA PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE HNK 2016-2020. GODINE I STRATEGIJE RAZVOJA MALOG I SREDNjEG PODUZETNIŠTVA U HNK 2012-2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O UTROŠKU NOVČANIH SREDSTAVA ODOBRENIH U BUDžETU HNK ZA 2018. GODINU MEĐUNARODNOJ ZRAČNOJ LUCI MOSTAR, AERODROM MOSTAR
 • ODLUKA O USVAJANjU IZMJENA I DOPUNA PLANA I PROGRAMA UPRAVE ZA PUTEVE MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I VEZA HNK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA ZA SPOZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA ZA POLjOPRIVREDNE SAJMOVE, MANIFESTACIJE I IZLOŽBE OD ZNAČAJA ZA HNK U 2019. GODINI UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI-POLjOPRIVREDA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO GRAĐENjA I PROSTORNOG UREĐENjA SA POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO ZA PITANjA BORACA SA POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO ZA PITANjA BORACA SA POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA SA POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO FINANSIJA SA POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA STRUČNU SLUŽBU VLADE SA POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TRANSFER ZA JAČANjE TURISTIČKIH KAPACITETA" UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA" UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO GRAĐENjA I PROSTORNOG UREĐENjA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA SA POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE SA POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA URED PREDSJEDNIKA VLADE SA POZICIJE - "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O USVAJANjU SMJERNICA EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA PERIOD 2020-2022. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE NAKNADE ZA TOPLI OBROK ZA MJESEC APRIL-JUN 2019. GODINE SVIM KORISNICIMA KOJI PRIMAJU PLAŽU IZ BUDžETA HNK
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU OSTVARIVANjA PRAVA NA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA
 • PRESUDA, BROJ: U-22/16
 • PROGRAM UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA ZA POLjOPRIVREDNE SAJMOVE, MANIFESTACIJE I IZLOŽBE OD ZNAČAJA ZA HNK ZA 2019. GODINI UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI-POLjOPRIVREDA
 • RJEŠENjA O REGISTRACIJI UDRUŽENjA GRAĐANA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjE STRUČNE LjEKARSKE KOMISIJE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DOKTORA MEDICINE OVLAŠTENIH ZA PREGLED I UTVRĐIVANjE VREMENA I UZROKA SMRTI LICA UMRLIH VAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NOTARA
 • RJEŠENjE O OSLOBAĐANjU OD PLAĆANjA TROŠKOVA POLAGANjA ISPITA O OSPOSOBLjENOSTI ZA PRAVILNO DRŽANjE, NOŠENjE I RUKOVANjE ORUŽJEM
 • RJEŠENjE O PRODUŽENjU MANDATA PRIVREMENOM DIREKTORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "RAMA WERK" D.O.O. PROZOR - RAMA (UNIS "TVORNICA POGONSKO-KOČIONIH SISTEMA" PROZOR-RAMA)
 • RJEŠENjE O UTVRĐIVANjU VISINE NAKNADE ZA RAD KOMISIJI ZA IZRADU UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA KOJA NEMAJU KARATKER PLATE
 • RJEŠENjE O UTVRĐIVANjU VISINE NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA MEĐURESORNE NARODNE RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA ODLUKE O OBRAČUNU TROŠKOVA PREVOZA ZA KORISNIKE BUDžETA HNK
 • REGISTAR BUDžETSKIH KORISNIKA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • UREDBA O NAKNADAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA KOJA NEMAJU KARAKTER PLATE
 • UREDBA O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772