Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona

br. 8/2024 оd 15.05.2024.


 • ZAKON O PRESTANKU VAŽENjA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE
 • ODLUKA O KREDITNOM ZADUŽENjU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA U 2024. GODINI ZA REALIZOVANjE PROJEKTA PRILAGODBE HOTELA "ERO" ZA SMJEŠTAJ ORGANA I TIJELA UPRAVE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA HNK ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENjU TEKUĆE REZERVE BUDžETA HNK ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA (PO ODLUCI VLADE)" UTVRĐENE IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O POVEĆANjU PRIHODA I RASHODA U BUDžETU HNK ZA 2024. GODINU NA POZICIJI "NAMJENSKA SREDSTVA OD VODNIH NAKANADA" ZA 2024. GODINU UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU SA POZICIJE "NAMJENSKA SREDSTVA VODNIH NAKNADA"
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU U VLADI I ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU KOEFICIJENATA ZA PLAĆE ZAPOSLENIH U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O VISINI PLAĆE I VISINI NAKNADA ZA TOPLI OBROK I PREVOZ ZA ASISTENTE U NASTAVI ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA U HNK
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA ZA NOVČANE PODRŠKE U PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I PREHRAMBENO-PRERAĐIVAČKOJ PROIZVODNjI ZA 2024. GODINU
 • PROGRAM UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA ZA NOVČANE PODRŠKE U PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I PREHRAMBENO-PRERAĐIVAČKOJ PROIZVODNjI ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA ZA RASPISIVANjE JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM I ŠKOLOVANjE KADETA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA S POZICIJE "TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI (GRAD MOSTAR-ZRAČNA LUKA)"
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU MINISTALSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE, BROJ: 01-1-02-995/24
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ANEKS UGOVORA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE "RAZNI SITNI GRAĐEVINSKI RADOVI, MOLERSKI RADOVI, SITNI VODOINSTALATERSKI RADOVI I SITNI ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE I PLAĆANjE OPREME MINISTARSTVU PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE IZ SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU KANTONALNOM TUŽILAŠTVU HNK ZA REKONSTRUKCIJU I INVESTICIONO ODRŽAVANjE
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU OPĆINSKOM SUDU U ČAPLjINI
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE I PLAĆANjU KANTONALNOM TUŽILAŠTVU HNK IZ BUDžETA HNK ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZMIRENjA DUGA IZ 2021. GODINE OPĆINSKOM SUDU U ČITLUKU IZ SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI, NAČINU RADA I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA PEDAGOŠKOG ZAVODA MOSTAR
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjEM UREĐENjU, NAČINU RADA I SISTEMATIZACIJI POSLOVA UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
 • ODLUKA O USVAJANjU INFORMACIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE O KVARTALNOM IZVJEŠTAJU REALIZACIJE PROGRAMA FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE KANTONALNE BOLNICE "DR. SAFET MUJIĆ" MOSTAR ZA IV KVARTAL 2023. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU S POZICIJE MINISTARSTVA FINANSIJA "TEKUĆA REZERVA" UPRAVI ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "SUFINANSIRANjE ODRŽAVANjA KONGRESA, SIMPOZIJA I DANA U ZDRAVSTVU", BROJ: 01-1-02-1032/24
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "SUFINANSIRANjE ODRŽAVANjA KONGRESA, SIMPOZIJA I DANA U ZDRAVSTVU", BROJ: 01-1-02-1033/24
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "SUFINANSIRANjE ODRŽAVANjA KONGRESA, SIMPOZIJA I DANA U ZDRAVSTVU", BROJ: 01-1-02-1034/24
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU I NAČINU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "SUFINANSIRANjE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO", BROJ: 01-1-02-1036/24
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "LOS ROSALES"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "DOM ZA SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZBRINjAVANjE OSOBA S INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA" STOLAC
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "SVETA OBITELj"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "GRANT ZA PODRŠKU "SIGURNA KUĆA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "CRVENI KRIŽ HNK"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "TRANSFER ZA DOBROVOLjNO DRUŠTVO MERHAMET"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "USTANOVA "CENTAR ZA STARE OSOBE PODVELEŽ" MOSTAR
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI CENTAR "SV. JOSIP RADNIK" ČITLUK"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "PROJEKT ZAŠTITE PORODICE - CARITAS"
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU CIJENA USLUGA SMJEŠTAJA U USTANOVI "DOM ZA SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZBRINjAVANjE OSOBA S INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA" STOLAC
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O POKRETANjU POSTUPKA ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA O VANSUDSKOJ NAGODBI I ISPLATI POTRAŽIVANjA PO ZAKLjUČENOM UGOVORU
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA SKLAPANjE ANEKSA SPORAZUMA O OBROČNOM PLAĆANjU DUGA ZA NAJAM POSLOVNIH PROSTORIJA S GRADOM MOSTAROM
 • ODLUKA O DAVANjU PUNOMOĆI, BROJ: 01-1-02-1025124
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU ZA MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA S POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU ZA MINISTARSTVO POLjOPLIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE S POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU ZA NARODNU BIBLIOTEKU HNK MOSTAR S POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE SEDAM AUTOMATSKIH BROJAČA PROMETA ZA POTREBE MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I VEZA - UPRAVE ZA PUTEVE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE I PLAĆANjA OPREME OPĆINSKOM SUDU U MOSTARU IZ BUDžETA HNK ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA ZA RASPISIVANjE JAVNOG POZIVA ZA PREDLAGANjE PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE, RADI SUFINANSIRANjA IZ SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA ZA RASPISIVANjE JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANjE DJELATNOSTI I PROJEKATA IZ OBLASTI SPORTA, IZ SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA GRAĐENjA I PROSTORNOG UREĐENjA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA ZA PITANjA BORACA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I VEZA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLINE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU LISTE LIJEKOVA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U HNK ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O PROVEDBI LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RJEŠAVANjE PROBLEMA ROMA U OBLASTI STAMBENOG ZBRINjAVANjA, OBRAZOVANjA, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE, JAČANjA INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ROMSKIH ZAJEDNICA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA, TE ZAPOŠLjAVANjA U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU 2021. -2024. GODINA ZA 2023. GODINU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ŽALBENOG VIJEĆA VLADE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA NABAVKU ROBA, VRŠENjE USLUGA I IZVOĐENjE RADOVA ZA POTREBE VLADE, MINISTARSTAVA, DRUGIH ORGANA KANTONALNE UPRAVE I OSTALIH KORISNIKA BUDžETA HNK
 • PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UTVRĐENIH BUDžETOM HNK/Ž ZA 2024. GODINU SA POZICIJE "NAMJENSKA SREDSTVA VODNIH NAKNADA" ZA 2024. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KANCELARIJSKOM POSLOVANjU U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O TROŠKOVIMA POLAGANjA STRUČNOG ISPITA
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O KONTROLI I NADZORU ISPUNjENOSTI USLOVA RADA AUTO-ŠKOLA, OSPOSOBLjAVANjA I PROVEDBE ISPITA KANDIDATA ZA VOZAČA MOTORNOG VOZILA
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O AKREDITACIJI VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA
 • OGLASI/SLUŽBENE OBJAVE