Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona BiH | br. 3 оd 07.05.2019.

 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA HNK O IMENOVANjU V.D. DIREKTORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA PRIVREDE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA TEKST PRIJEDLOGA ANEKSA BROJ 4. UGOVORA O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE DOLOMITA I KREČNjAKA NA LOKALITETU "ZUKULjA" GRAD MOSTAR
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU S POZICIJE MINISTARSTVA ZA PITANjA BORACA ZA POKRIVANjE TROŠKOVA LIJEČENjA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE I PLAĆANjE OPREME KANTONALNOM JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU IZ BUDžETA HNK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE I PLAĆANjE OPREME OPĆINSKOM SUDU U MOSTARU IZ BUDžETU HNK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE PUTNIČKOG AUTOMOBILA ZA POTREBE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE PUTNIČKOG AUTOMOBILA ZA POTREBE MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU SA POZICIJE MINISTARSTVA FINANSIJA "TEKUĆA REZERVA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU O NAČINU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "FINANSIRANjE NABAVKE VAKCINA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PLAĆANjA TROŠKOVA ODRŽAVANjA KOLEKTIVNIH CENTARA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA U BUDžETU HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE NA POZICIJI "NAMJENSKA SREDSTVA ZA ŠUME"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I VEZA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE ZA FINANSIRANjE DDD MJERA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE S POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE S POZICIJE "NABAVKA STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE S POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O POVEĆANjU PRIHODA I RASHODA U BUDžETU HNK ZA 2019. GODINU MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE NA POZICIJI "NAMJENSKA SREDSTVA OD NAKNADA ZA ŠUME"
 • ODLUKA O POVEĆANjU PRIHODA I RASHODA U BUDžETU HNK ZA 2019. GODINU UPRAVI ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO NA POZICIJI "IZDACI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA"
 • ODLUKA O PRIHVATANjU IZVJEŠTAJA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA S IZVJEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PRIHVATANjU SPORAZUMA O SUFINANSIRANjU IZMEĐU RAZVOJNOG PROGRAMA UJEDINjENIH NACIJA I VLADE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O SAGLASNOSTI NA TEKST UGOVORA O UČESTVOVANjU U PROVEDBI KANTONALNOG PROGRAMA RANOG OTKRIVANjA RAKA DOJKE 2019. - 2022. GODINA
 • ODLUKA O STAVLjANjU NA RASPOLAGANjE I ODOBRAVANjE UTROŠKA RAZGRANIČENIH PRIHODA IZ 2019. GODINE ZA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA - UPRAVU ZA PUTEVE
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI I UTROŠKU NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH U BUDžETU HNK ZA 2019. GODINU ZA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "JAVNO ZDRAVSTVENA DJELATNOST (PREVENTIVNE MJERE, PROTIVEPIDEMIJSKE MJERE, DDD MJERE I UZIMANjE UZORAKA BRISOVA)"
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH U BUDžETU HNK ZA 2019. GODINU MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH U BUDžETU HNK ZA 2019. GODINU MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA - UPRAVA ZA PUTEVE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU ARHIVA HNK ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU ŽALBENOG VIJEĆA VLADE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA PERIOD OD 19.12.2018. GODINE DO 18.3.2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLIJEĐA/BAŠTINE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA ŠKOLSTVO MOSTAR ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU KANTONALNOG JAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTAVA GRAĐENjA I PROSTORNOG UREĐENjA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTAVA ZA PITANjA BORACA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTAVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTAVA OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTAVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTAVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTAVA PRIVREDE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTAVA SAOBRAĆAJA I VEZA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTAVA TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLINE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTAVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTAVA FINANSIJA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA MOSTAR ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVE ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVE ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA CENTRALNE INVENTURNE KOMISIJE O IZVRŠENOM POPISU OSNOVNIH SREDSTAVA, OBAVEZA I POTRAŽIVANjA BUDžETA HNK SA STANjEM NA DAN 31.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU INFORMACIJE MINISTARSTVA PRIVREDE O REALIZACIJI ELEKTROENERGETSKOG BILANSA ZA 2018. GODINU I PLAN PROIZVODNjE I POTROŠNjE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 2019. GODINU NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O USVAJANjU INFORMACIJE MINISTARSTVA PRIVREDE O REALIZACIJI PROMETA NAFTNIH DERIVATA ZA 2018. GODINU NA PODRUČJU HNK
 • ODLUKA O USVAJANjU PLANA I PROGRAMA UPRAVE ZA PUTEVE MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I VEZA HNK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PLANA KORIŠTENjA SREDSTAVA POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANjE U 2019. GODINI
 • ODLUKA O USVAJANjU PLANA PROMETA NAFTNIH DERIVATA MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2019. GODINU NA PODRUČJU HNK
 • ODLUKA O USVAJANjU PLANA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA ZA 2019. GODINU ZA UPRAVU ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO S POZICIJE "SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVO"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA UPRAVU ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE S POZICIJA "ZAŠTITA RASELjENIH OSOBA I POVRATNIKA" I "POMOĆ U ODRŽIVOM POVRATKU"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA NOVČANE PODRŠKE U PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I PREHRAMBENO-PRERAĐIVAČKOJ PROIZVODNjI S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "POTICAJ ZA POLjOPRIVREDU" UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE SA POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA (PO ODLUCI VLADE)", UTVRĐENE BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU SA KRITERIJIMA RASPODJELE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU ZA UPRAVU ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE S POZICIJE "UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE RAK 001 - KATASTAR"
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE NAKNADE ZA RAD CENTRALNE INVENTURNE KOMISIJE ZA POPIS OSNOVNIH SREDSTAVA, OBAVEZA I POTRAŽIVANjA BUDžETA HNK SA STANjEM NA DAN 31.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU METODOLOGIJE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA U 2019. I 2020. GODINI
 • PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA NOVČANE PODRŠKE U PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I PREHRAMBENO-PRERAĐIVAČKOJ PROIZVODNjI S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "POTICAJ ZA POLjOPRIVREDU" UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2019. GODINU MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • RJEŠENjA O REGISTRACIJI UDRUŽENjA GRAĐANA
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU KOORDINACIONOG TIJELA ZA POSLOVE EU INTEGRACIJA
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU RADNE GRUPE ZA IZRADU LOKALNOG PLANA AKCIJE (LPA) ZA POBOLjŠANjE POLOŽAJA ROMA U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ŽALBENOG VIJEĆA VLADE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ISPITNE KOMISIJE ZA PROVOĐENjE VOZAČKIH ISPITA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU RADNE GRUPE ZA IZRADU LOKALNOG PLANA AKCIJE ZA POBOLjŠANjE POLOŽAJA ROMA U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU STRUČNE KOMISIJE ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA (PO ODLUCI VLADE)" ZA 2019. GODINU
 • RJEŠENjE O PRODUŽENjU MANDATA VRŠIOCU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O PRODUŽENjU MANDATA ČLANOVIMA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA HTD "ZENIT BRO" D.O.O. NEUM
 • RJEŠENjE O PRODUŽENjU MANDATA ČLANOVIMA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA HTP "SALUS HOTEL STELLA" D.O.O. NEUM

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772