Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona

br. 3/2023 оd 22.02.2023.


 • ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU U HERCEGOVAČKO NERETVANSKOM KANTONU
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA S TARIFOM
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA ZAMJENIKA KANTONALNOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA U KANTONALNOM JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU HERCEGOVAČKO - NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O OSNIVANjU PRIVREMENE KOMISIJE ZA ZAKONODAVNO PRAVNA PITANjA
 • ODLUKA O OSNIVANjU PRIVREMENE KOMISIJE ZA PRAĆENjE RADA MUP-A, LjUDSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-01-027/23 OD 01.02.2023. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG UGOVORA O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENjE VODA ZA UZGOJ RIBE U RIBOGOJILIŠTU KAVEZNOG TIPA U HIDROAKUMULACIJI SALAKOVAC, SRODNOJ DJELATNOSTI RIBOGOJILIŠTA "ZARUŽJE", VLASNIK PETAR MARIĆ
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG UGOVORA O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENjE VODA ZA UZGOJ RIBE U RIBOGOJILIŠTU KAVEZNOG TIPA U HIDROAKUMULACIJI GRABOVICA GOSPODARSKOM DRUŠTVU "RIBOGOJILIŠTE NERETVA" D.O.O. KONjIC
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG UGOVORA O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENjE VODA ZA UZGOJ RIBE U RIBOGOJILIŠTU KAVEZNOG TIPA U HIDROAKUMULACIJI GRABOVICA SRODNOJ DJELATNOSTI "EKO FISH" JABLANICA, VLASNIK SANDI IMAMOVIĆ
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG UGOVORA O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENjE VODA U SVRHU NAVODNjAVANjA PODUZEĆU "JAFFA KOMERC" D.O.O. MOSTAR
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG UGOVORA O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENjE OBALNIH VODA I MORSKOG DOBRA ZA POTREBE OBAVLjANjA TURISTIČKE DJELATNOSTI U ZONI HOTELA "PORAT" PODUZEĆU "ZMM - TURS" D.O.O. NEUM
 • ODLUKA O IMENOVANjU ZAMJENIKA KANTONALNOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA U KANTONALNOM JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O NAČINU UTROŠKA DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETOM HNK ZA 2022. GODINU ZA MINISTARSTVO OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA S POZICIJE "TRANSFERI NACIONALNIM UDRŽENjIMA I ORGANIZATORIMA NACIONALNIH MANIFESTACIJA" ("PO ODLUCI VLADE ")
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE "ALIJA ISAKOVIĆ" PROZOR
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI UTVRĐENE IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2022. GODINU S POZICIJE MINISTARSTVA ZA PITANjA BORACA ZA RJEŠAVANjE SOCIJALNOG STAMBENOG ZBRINjAVANjA - KOMUNALNOG PRIKLjUČKA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVAIZ IZMJENA I DOPUNA BUDžETA HNK ZA 2022. GODINU SA POZICIJE UREDA PREDSJEDNIKA VLADE "GRANT POJEDINCIMA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2022. GODINU S POZICIJE UPRAVE ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE " POMOĆ POVRATNICIMA, FONDACIJE I UDRUŽENjA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA IZ IZMJENA I DOPUNA BUDžETA HNK ZA 2022. GODINU S POZICIJE UREDA PREDSJEDNIKA VLADE "GRANT DRUGIM NIVOIMA VLASTI"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA IZ IZMJENA I DOPUNA BUDžETA HNK ZA 2022. GODINU S POZICIJE UREDA PREDSJEDNIKA VLADE "GRANT NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA IZ IZMJENA I DOPUNA BUDžETA HNŽ ZA 2022. GODINU S POZICIJE MINISTARSTVA FINANSIJA "TEKUĆA REZERVA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA IZ IZMJENA I DOPUNA BUDžETA HNK ZA 2021. GODINU S POZICIJE MINISTARSTVA FINANSIJA "TEKUĆA REZERVA"
 • ODLUKA O DOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVAPREDVIĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2022. GODINU S POZICIJE MINISTARSTVA FINANCIJA " TEKUĆA REZERVA" UPRAVI ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O POSTAVLjANjU KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE
 • ODLUKA DAVANjU OVLAŠTENjA MINISTRU PRIVREDE
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI I UTROŠKU NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2022. GODINU S POZICIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE "UGOVORENE USLUGE MRTVOZORSKE SLUŽBE"
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjE VISINE NAKNADE ZA RAD PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ODGOJNI CENTAR HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2022. GODINU S POZICIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE "SUFINANSIRANjE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA IZ IZMJENA I DOPUNA BUDžETA HNK ZA 2022. GODINU S POZICIJE UREDA PREDSJEDNIKA VLADE"GRANT NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - TEKUĆI TRANSFER VJERSKIM ZAJEDNICAMA"
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU OSNOVICE, PLATNIH RAZREDA I KOEFICIJENATA ZA PLAĆE RUKOVODEĆIH I OSTALIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI ZA RJEŠAVANjE SOCIJALNOG STAMBENOG ZBRINjAVANjA NUŽNOG SMJEŠTAJA BORACA I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2022. GODINU MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA S POZICIJE" REKONSTRUKCIJA OBJEKATA KULTURNIH INSTITUCIJA - (PO ODLUCI VLADE HNK)"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETAHNK ZA 2022. GODINU MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA S POZICIJE" KAPITALNI TRANSFER OPĆINAMA (IZGADNjA I REKONSTRUKCIJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - (PO ODLUCI VLADE)"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2022. GODINU MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA S POZICIJE "STRATEŠKI PROJEKTI OD ZNAČAJA ZA HNK (PO ODLUCI VLADE)"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2022. GODINU ZA MINISTARSTVO OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA SA POZICIJE "KAPITALNI GRANT ZA REKONSTRUKCIJU ŠKOLA (PO ODLUCI VLADE)"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2022. GODINU S POZICIJE MINISTARSTVA ZA PITANjA BORACA ZA PLAĆANjE NAKNADE U OBRAZOVNIM USTANOVAMA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI BRANIOCIMA I ČLANOVIMA NjIHOVIH PORODICA KROZ MJERU POTICANjA SAMOZAPOŠLjAVANjA BRANILACA- POLjOPRIVREDNIKA I MJERU RAZVOJA I ODRŽIVOSTI PORODIČNOG POLjOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA I MJERU POTICAJA OBRTA
 • ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA O VANSUDSKOJ NAGODBI I ISPLATI POTRAŽIVANjA PO ZAKLjUČENOM UGOVORU
 • RIJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ODGOJNI CENTAR HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU KANTONALNE KOMISIJE ZA PROCJENU ŠTETA KOJE NASTANU NA MATERIJALNIM I DRUGIM DOBRIMA IZAZVANIM DJELOVANjEM PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE ODGOJNI CENTAR HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjA PRERASPODJELI I UTROŠKU NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2023. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA AUTOMATIZOVANE PLATFORME ZA RANU I PREVENTIVNU DIJAGNOSTIKU RAKA PLUĆA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE NAKNADE ZA TOPLI OBROK U 2023. GODINI ZA SVIM KORISNICIMA KOJI PRIMAJU PLAĆU IZ BUDžETA HNK
 • ODLUKA O IMENOVANjU CENTRALNE INVENTURNE KOMISIJE ZA POPIS IMOVINE, POTRAŽIVANjA I OBAVEZA SA STANjEM NA DAN 31.12.2020. GODINE
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE "OSIGURANjE SLUŽBENIH VOZILA" U OTVORENOM POSTUPKU
 • ODLUKA O NAKNADI ZA VRIJEME PROVEDENO U PRIPRAVNOSTI ZA RAD NAMJEŠTENIKA U SUDOVIMA U HERCEGOVAČKO NERETVANSKOM KANTONU I KANTONALNOM TUŽILAŠTVU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O VISINI PLAĆE I VISINI NAKNADE ZA TOPLI OBROK ZA 2023.GODINU ZA ASISTENTE U NASTAVI ZA DJECU SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA U HNK
 • ODLUKA O NAČINU UTROŠKA DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2023. GODINU ZA MINISTARSTVO OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA S POZICIJE "SPORT"
 • ODLUKA O NAČINU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2023. GODINU ZA MINISTARSTVO OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA S POZICIJE "RADIOTELEVIZIJA HERCEG-BOSNE" D.O.O. MOSTAR
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjEM UREĐENjU, NAČINU RADA I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA UREDA PREDSJEDNIKA VLADE HNK
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTNI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA HNK
 • ODLUKA O VISINI NAJNIŽE PLATE ZAPOSLENIKA KOJI PRIMAJU PLATU IZ BUDžETA HNK
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPODJELE NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2023. GODINU POLITIČKIM STRANKAMA KOJE PARTICIPIRAJU U SAZIVU SKUPŠTINE HNK
 • ODLUKA O MJERILIMA I ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA ZA OSIGURANjE ELEMENATA STANDARDA ZA INVESTICIONO ULAGANjE I INVESTICIONO TEKUĆE ODRŽAVANjE TE INFORMATIZACIJU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI,KAO I ZA VRŠENjE OSNIVAČKIH PRAVA NAD BOLINIČKIM ZDRAVSTVENIH USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ/ SAOSNIVAČ HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
 • ODLUKA PRISTUPANjU RASPISIVANjA JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANjE ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE "ALIJA ISAKOVIĆ" PROZOR IZ REDA OSNIVAČA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG UGOVORA O KONCESIJI ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZGRADNjOM ELEKTROENERGETSKOG OBJEKTA FOTONAPONSKE ELEKTRANE "MENJIK 3", NA LOKALITETU LjUBUNCI, OPĆINA PROZOR-RAMA
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZGRADNjOM ELEKTROENERGETSKOG OBJEKTA FOTONAPONSKIH ELEKTRANA "ENERGO MI 19-26", NA LOKALITETU VIHOVIĆI, GRAD MOSTAR
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA ELEKTROENERGETSKE OBJEKTE FOTONAPONSKIH ELEKTRANA "MANDINO 1", "MANDINO 2", "MANDINO 3", "MANDINO 4", "MANDINO 5", "MANDINO 6", "MANDINO 7", "MANDINO 8", "MANDINO 9", "MANDINO 10", "MANDINO 11" I "MANDINO 12", NA LOKALITETU KRUŠEVO,GRAD MOSTAR
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA ELEKTROENERGETSKE OBJEKTE FOTONAPONSKIH ELEKTRANA "HL 1-12" NA LOKALITETU PRIGRAĐANI, GRAD MOSTAR
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZGRADNjOM ELEKTROENERGETSKOG OBJEKTA SOLARNE ELEKTRANE "P&M COMPANY 1"
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZGRADNjOM DVANAEST ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA FNE SOLARNI VJETAR - SOLARNI VJETAR
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZGRADNjOM ELEKTROENERGETSKOG OBJEKTA FOTONAPONSKIH ELEKTRANA "UNIS 1" I "UNIS 2" NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZGRADNjOM ŠEST ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA FNE PLAVO SUNCE 45, FNE PLAVO SUNCE 46, FNE PLAVO SUNCE 47, FNE PLAVO SUNCE 49, FNE PLAVO SUNCE 50, FNE PLAVO SUNCE 51
 • ODLUKA O PROGLAŠAVANjU INTERESA ZA KONCESIJU ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE, IZGRADNjOM FOTONAPONSKE ELEKTRANE "ENERGO MI 7" NA PODRUČJU MILjKOVIĆA, NA LOKACIJI OZNAČENOJ KAO DIO K.Č. BR.238 I 1311/13 K.O. MILjKOVIĆI, PO STAROM PREMJERU K.Č. BR. 44/2 K.O. MILjKOVIĆI, GRAD MOSTAR, PODNOSIOCA SAMOINICIJATIVNE PONUDE PRIVREDNOG DRUŠTVA "ENERGO SUNCE" D.O.O. POSUŠJE
 • ODLUKA O PROGLAŠAVANjU INTERESA ZA KONCESIJU ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE, IZGRADNjOM FOTONAPONSKE ELEKTRANE "SOLAR LENA 1"NA PODRUČJU MILjKOVIĆA, NA LOKACIJI OZNAČENOJ KAO DIO K.Č. BR. 1311/13 K.O MILjKOVIĆI, PO STAROM PREMJERU K.Č. BR.44/2 K.O. MILjKOVIĆI, GRAD MOSTAR, PODNOSIOCA SAMOINICIJATIVNE PONUDE PRIVREDNOG DRUŠTVA "SOLAR LENA" D.O.O. GRUDE
 • ODLUKA O PROGLAŠAVANjU INTERESA ZA KONCESIJU ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE, IZGRADNjOM FOTONAPONSKE ELEKTRANE"SOLAR LENA 2" NA PODRUČJU MILjKOVIĆA, NA LOKACIJI OZNAČENOJ KAO DIO K.Č. BR.6679/1 K.O POLOG, PO STAROM PREMJERU K.Č. BR.261/1 K.O. POLOG, GRAD MOSTAR, PODNOSIOCA SAMOINICIJATIVNE PONUDE PRIVREDNOG DRUŠTVA "SOLAR LENA" D.O.O. GRUDE
 • ODLUKA O OBIMU PRAVA NA LORIŠTENjE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA KOJA SE MOGU PROPISIVATI U OKVIRU OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA
 • RJEŠENjA O REGISTRACIJI UDRUŽENjA GRAĐANA
 • PROTOKOL ZA PREVENCIJU I POSTUPANjE U SLUČAJEVIMA PROSJAČENjA I DRUGIH OBLIKA ISKORIŠTAVANjA DJECE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU
 • LISTA MINERALNIH SIROVINA SA KOEFICIJENTIMA VRIJEDNOSTI (CIJENAMA) ZA IZRAČUNAVANjE TEKUĆE (GODIŠNjE) NAKNADE ZA KONCESIJU ZA EKSPOLATACIJU MINERALNIH SIROVINA U HNK ZA 2025. GODINU
 • PRESUDA, BROJ: U-33/19 OD17.01.2023. GODINE