Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona BiH | br. 11 оd 31.12.2018

 • BUDžET HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU
 • ZAKLjUČAK BROJ: 01-1-02-2887/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • ZAKLjUČAK BROJ: 01-1-02-2926/18 OD. 12.12.2018. GODINE
 • ZAKON O IZVRŠENjU BUDžETA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA MINISTRU MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE DA U IME VLADE HNK POTPIŠE SPORAZUM O VONSUDSKOJ NAGODBI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU U HNK ZA ZAKLjUČENjE ANEKSA BROJ 9/18 KUPOPRODAJNOG UGOVORA "HETMOS RUŽA" D.O.O. MOSTAR
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS JEDNOG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U OPĆINSKI SUD U KONjICU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS JEDNOG NAMJEŠTENIKA U OPĆINSKI SUD U MOSTARU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS JEDNOG NAMJEŠTENIKA U OPĆINSKI SUD U ČAPLjINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS JEDNOG PRIPRAVNIKA U OPĆINSKI SUD U ČAPLjINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ŠEST NAMJEŠTENIKA U OPĆINSKI SUD U MOSTARU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZVRŠENjU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA HNK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZVRŠENjU FINANSIJSKOG PLANA SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE HNK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZVRŠENjU FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA HNK ZA 2019.GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA HNK O IMENOVANjU V.D. DIREKTORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ANEKSA BROJ 2. UGOVORA O KONCESIJI ZA KORIŠTENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE ČITLUK
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG KOLEKTIVNOG UGOVORA IZMEĐU VLADE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA I SINDIKATA POLICIJE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA TEKST PROTOKOLA O POSTUPANjU NADLEŽNIH ORGANA U PRIHVATU, PROPRATU I PRIVREMENOM ZBRINjAVANjU RANjIVIH READMISIRANIH OSOBA KOJE SE VRAĆAJU PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA TEKST UGOVORA O PRUŽANjU USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANjA ZGRADE HOTELA "ERO" U MOSTARU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE HNK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA HNK/ ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA HNK ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA HNK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA PREDMET JAVNE NABAVKE ODRŽAVANjE SLUŽBENIH VOZILA: AUDI U KONKURENTSKOM ZAHTJEVU
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA I DOZNAČAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA PLANIRANIH BUDžETOM HNK ZA 2018.GODINU ZA MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA SA POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH PRORAČUNOM HNŽ-K ZA 2018. GODINU ZA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA - UPRAVA ZA CESTE SA POZICIJE - "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O IMENOVANjU CENTRALNE INVENTURNE KOMISIJE ZA POPIS IMOVINE, POTRAŽIVANjA I OBAVEZA SA STANjEM NA DAN 31.12 2018. GODINE
 • ODLUKA O ISPLATI REDOVNIH SUDSKIH PRESUDA ZA 2010. GODINU IZ IZMJENA I DOPUNA BUDžETA HNK ZA 2018 GODINU
 • ODLUKA O KNjIGOVODSTVENOM EVIDENTIRANjU OBAVEZA PO IZVRŠNIM SUDSKIM RJEŠENjIMA U BILANSNIM EVIDENCIJAMA BUDžETA HNK
 • ODLUKA O NAČINU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU ZA ZAVOD ZA ŠKOLSTVO MOSTAR SA POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU SA POZICIJE MINISTARSTVA ZA PITANjA BORACA ZA POKRIVANjE TROŠKOVA LIJEČENjA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU SA POZICIJE MINISTARSTVA ZA PITANjA BORACA ZA RJEŠAVANjE STAMBENIH POTREBA BRANILACA I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU S POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" (MINISTARSTVA FINANSIJA)
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU S POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" (MINISTARSTVA FINANSIJA)
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU SA POZICIJE MINISTARSTVA ZA PITANjA BORACA ZA IZGRADNjU SPOMEN OBILjEŽJA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU SA POZICIJE MINISTARSTVA ZA PITANjA BORACA ZA OBILjEŽAVANjE ZNAČAJNIH DATUMA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE SA POZICIJE "NAKNADA ŠTETE"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE SA POZICIJE "SUBVENCIJA ZA VETERINARSTVO"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU UPRAVI ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE SA POZICIJE "POMOĆ POVRATNICIMA ANEX 7"
 • ODLUKA O PLAĆANjU KUPOPRODAJNE CIJENE HOTELA "ERO" U MOSTARU
 • ODLUKA O PLAĆANjU POREZA NA PROMET U PREDMETU KUPOPRODAJE HOTELA "ERO" U MOSTARU
 • ODLUKA O POVEĆANjU PRIHODA I RASHODA U IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE SA POZICIJE "NAMJENSKA SREDSTVA OD NAKNADA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU PRENAMJENE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA"
 • ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA O VANSUDSKIM NAGODBAMA
 • ODLUKA O PRIJEDLOGU OBJEKATA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA IMPLEMENTACIJU MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SKLOPU PROJEKTA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U BIH" U 2019. GODINI
 • ODLUKA O PROGLAŠENjU PRESTANKU STANjA PRIRODNE NESREĆE NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA UZROKOVANE OBILNIM PADAVINAMA SNIJEGA
 • ODLUKA O PROGLAŠENjU STANjA PRIRODNE NESREĆE NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA UZROKOVANE OBILNIM PADAVINAMA SNIJEGA U CILjU PREDUZIMANjA ODGOVARAJUĆIH MJERA SANIRANjA POSLjEDICA OVE PRIRODNE NESREĆE
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA POLITIČKIM STRANKAMA KOJE PARTICIPIRAJU U SAZIVU SKUPŠTINE HNK
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU ZA MINISTARSTVO PRIVREDE
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU JU SREDNjOJ GRAĐEVINSKOJ ŠKOLI MOSTAR
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU JU SREDNjOJ MAŠINSKO-SAOBRAĆAJNOJ ŠKOLI MOSTAR
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU SREDNjOJ ŠKOLI PROZOR
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA PREDVIĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE O ŽETVI STRNIH ŽITA U 2018. GODINI
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE O PLANU I REALIZACIJI JESENSKE SJETVE ZA 2018.
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU ŽALBENOG VIJEĆA VLADE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA PERIOD OD 26.01.2018. GODINE DO 18.02.2018. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU KANTONALNO KOMISIJE ZA PROCJENU ŠTETA KOJE NASTANU NA MATERIJALNIM I DRUGIM DOBRIMA IZAZVANIM DJELOVANjEM PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA UPRAVE ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO O UTROŠKU SREDSTAVA DODJELjENIH NA IME JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA SANACIJU DIJELA ŠTETA NASTALIH OD NISKIM TEMPERATURA I MRAZA OPĆINAMA I ZA HITNE INTERVENCIJE OPĆINI JABLANICA
 • ODLUKA O USVAJANjU IZMJENA I DOPUNA PLANA I PROGRAMA UPRAVE ZA PUTEVE MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I VEZA HNK ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU INFORMACIJE MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE O STANjU U OBLASTI LOVSTVA ZA 2017/2018. LOVNU GODINU NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O USVAJANjU INFORMACIJE MINISTARSTVA PRIVREDE O STANjU PODUZETNIŠTVA I OBRTA NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA U 2017.GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA O IZMJENAMA PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA ZA NOVČANE PODRŠKE U PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I PREHRAMBENO-PRERAĐIVAČKOJ PROIZVODNjI SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "POTICAJ ZA POLjOPRIVREDU" UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2018. GODINU MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU ZA MINISTARSTVO OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA SA POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE SA POZICIJE "NAMJENSKA SREDSTVA OD NAKNADA PRIKUPLjENIH OD OSNOVU PRENAMJENE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU ZA ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLjEĐA HNK SA POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU ZA JU GRAĐEVINSKU ŠKOLU MOSTAR
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018. GODINU ZA MINISTARSTVO ZA PITANjA BORACA SA POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018.GODINU ZA UPRAVU ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE SA POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU DODATNOG BROJA PRIPRAVNIKA U VEZI SA JAVNIM POZIVOM ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U KANTONALNE ORGANE UPRAVE, UPRAVNE ORGANIZACIJE I DRUGE SLUŽBE-TIJELA I INSTITUCIJE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA RASPISIVANjE JAVNOG POZIVA ZA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE PRUŽAJU USLUGE MAMOGRAFSKIH PREGLEDA NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA UNUTRAŠNjA PRERASPODJELA NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA HNK ZA 2018.GODINU ZAMINISTARSTVO ZA PITANjA BORACA
 • ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTRU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE HNK ZA SPORAZUMOM RASKID UGOVORA O KONCESIJI ZA KORIŠTENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE ČITLUK
 • PROGRAM O IZMJENAMA PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA ZA NOVČANE PODRŠKE U PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I PREHRAMBENO-PRERAĐIVAČKOJ PROIZVODNjI SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "POTICAJ ZA POLjOPRIVREDU" UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2018. GODINU MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • PROGRAM UTROŠKA DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2018. GODINU ZA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE SA POZICIJE "NAMJENSKA SREDSTVA OD NAKNADA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU PRENAMJENE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA"
 • REGISTAR ORGANIZATORA OBRAZOVANjA ODRASLIH
 • RJEŠENjE O IZMJENAMA RJEŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST I RAZVITAK HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA NABAVKU ROBA/ VRŠENjE USLUGA/ IZVOĐENjE RADOVA ZA POTREBE VLADE, MINISTARSTAVA, DRUGIH ORGANA KANTONALNE UPRAVE I OSTALIH KORISNIKA BUDžETA HNK ZA 2019/20 GODINU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ŠUMARSTVO "SREDNjE NERETVANSKO" D.D. MOSTAR
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA JP ŠUMSKO-PRIVREDNOG DRUŠTVA "ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE" D.O.O. MOSTAR
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG UPRAVNOG VIJEĆA NARODNE BIBLIOTEKE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O PRODUŽENjU MANDATA ČLANOVIMA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA HTD "ZENIT BRO" D.O.O NEUM
 • RJEŠENjE O PRODUŽENjU MANDATA ČLANOVIMA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA HTP "SALUS HOTEL STELLA" D O.O. NEUM
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA MOSTAR
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772