Zastava Srbije

#SAVJETOVANJE

Primjena Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na važnost najnovijih izmjena i dopuna zakona


Datum i vrijeme održavanja savjetovanja:

22. maj (srijeda) 2024. godine
Registracija učesnika savjetovanja od 9:00h
Početak savjetovanja od 9:40h

Prijavite se

Opis savjetovanja:

Kompanija Paragraf Lex organizuje savjetovanje koje ima za cilj da učesnicima prezentuje principe i odredbe na kojima se zasniva rad u državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, na način da će biti dat sveobuhvatan pregled odredbi Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, od osnovnih pojmova državne službe, instituta prijema u državnu službu, kretanja u službi, prava i odgovornosti državnih službenika, zaštite prava, te prestanka dužnosti državnih službenika. Učesnici će se takođe upoznati i sa najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, te utjecajem istih na stvaranje modernije i efikasnije državne službe. Sve navedeno biće pezentovano kroz mnoštvo praktičnih primjera, sa kojima su se predavači susretali u svom dugogodišnjem radu u Agenciji za državnu službu BiH.

Teme savjetovanja:

  • Principi državne službe (zakonitost, transparentnost i javnost, odgovornost, efikasnost i ekonomičnost, profesionalnost i nepristrasnost)
  • Radna mjesta u državnoj službi
  • Prava i dužnosti državnih službenika (pregled prava i dužnosti državnih službenika)
  • Zapošljavanje i unapređenje državnih službenika (upražnjena radna mjesta, opći i posebni uslovi za postavljenje u državnu službu, izborni proces, komisije za izbor, interni i javni oglasi, interni i eksterni premještaji, direktno preuzimanje državnih službenika, unapređenje državnih službenika)
  • Prestanak dužnosti državnih službenika (uslovi za prestanak)
  • Ocjenjivanje državnih službenika (primjena odredbi Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i Pravilnika o načinu ocjenjivanja rada državnlh službenika u institucijama BiH)
  • Disciplinska odgovornost državnih službenika (primjena odredbi Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama BiH, disciplinski postupak, povrede službene dužnosti, disciplinske mjere, Kodeks državnih službenika)
  • Zaštita prava državnih službenika (način ostvarivanja zaštite prava državnih službenika, ombudsmen, Agencija za državnu službu BiH, Odbor državne službe za žalbe, upravni spor)
  • Izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u institucijama BiH - važnost izmjena, registar uposlenih

Predavači:

Sanja Jelić-Širić
šef Odsjeka za prijave, testiranja, postavljenja i razrješenja, Agencija za državnu službu BiH

Olja Papaz
šef Odsjeka za pravne poslove, zaštitu prava i opće poslove, Agencija za državnu službu BiH

Zašto da dođete na Paragrafovo savjetovanje?

Savjetovanje na navedenu temu će biti korisno kako sa aspekta upoznavanja rada i funkcionisanja državne službe, tako i sa aspekta stvaranja imidža nove, modernije državne službe, koja će na brži i efikasniji način pružati usluge građanima. Kroz savjetovanje će se učesnici kroz praktične primjere upoznati i sa problemima i izazovima koji se odnose na državnu službu. Učesnici će uz stečene informacije i znanje biti u mogućnosti ne samo bolje shvatiti rad državne službe, već će se upoznati sa pravnim institutima koje mogu primijeniti i izvan državne službe.

Kome je savjetovanje namijenjeno?

Savjetovanje je namijenjeno praktičarima iz oblasti radnih odnosa i upravnog prava, advokatima i sudijama koji se bave radnim i upravnim pravom, nevladinim organizacijama koje prate rad državne službe, visokoškolskim ustanovama na kojima se izučava predmet upravnog i radnog prava, licima zaposlenim u državnoj upravi, te ostalim zainteresiranim licima.

Kotizacija savjetovanja obuhvata:

Cjenovnik

* Na navedene iznose se obračunava PDV u iznosu od 17%

PRETPLATNIK
na pravnu bazu Paragraf Lex


130KM

NEPRETPLATNIK
 


150KM


FORMULAR ZA PRIJAVU

Podaci o subjektu

Poslovno ime *
JIB *
Kontakt osoba *
Poštanski broj *
Mjesto *
Ulica i broj *
E-mail *
Telefon *
Fax

Podaci o učesniku

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "+ Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa i telefon