Zastava Srbije

ZAKON O POREZIMA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

("Nar. novine Županije Zapadnohercegovačke", br. 12/2009, 15/2009 - ispr. i 29/2021)

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1

Ovim Zakonom propisuju se porezi koji se plaćaju na teritoriju Županije Zapadnohercegovačke (u daljem tekstu: Županija), osim poreza na dohodak utvrđenog Federalnim Zakonom o porezu na dohodak kojim se propisuje način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak fizičkih osoba i poreza propisanih drugim zakonima.

Članak 2

(1) Porezi propisani ovim zakonom su prihodi Županije i grada odnosno općine u njezinom sastavu (u daljnjem tekstu: gradovi odnosno općine), a uplaćuju se na uplatne račune koji se vode kod organizacija ovlaštenih za obavljanje platnog prometa (u daljem tekstu: OOPP).

(2) Prihodi od poreza u smislu ovog Zakona raspodjeljivat će se između Županije i grad odnosno općina na temelju važećeg Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Županiji Zapadnohercegovačkoj i drugih propisa kojima se uređuje pripadnost ustanovljenih javnih prihoda.

II. VRSTE POREZA

Članak 3

Porezi propisani ovim Zakonom su:

a) porez na imovinu

b) porez na nasljedstva i darove

c) (brisano)

a) Porez na imovinu

Članak 4

(1) Obveznik poreza na imovinu je vlasnik sljedeće imovine:

a) kuće odnosno stana za odmor i rekreaciju

b) poslovne prostorije, kuće ili stana, koji se izdaje u zakup

c) garaže koja se izdaje u zakup

d) putničkog motornog vozila

e) motocikla preko 50 cm3 radne zapremine motora

f) plovnog objekta preko 5 m dužine

(2) Obveznik poreza na imovinu je vlasnik ili korisnik slijedeće imovine:

a) stola u kasinu

b) automata za igre na sreću

c) automata za zabavne igre

(3) Pod automatima za zabavne igre smatraju se automati koji služe za priređivanje zabavnih igara na računarima, simulatorima, video automatima, fliperima, bilijarima i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon pomoću kovanog novca, žetona ili uz naknadu, a u kojima igrač ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima ili pravima.

(4) Ako je imovina u vlasništvu ili se njome koristi više osoba, svatko od njih je obveznik poreza srazmjerno dijelu vlasništva, odnosno korištenja.

Članak 5

(1) Porez na imovinu plaća se u godišnjem paušalnom iznosu i to:

a) na kuću odnosno stan za odmor i rekreaciju 2,00 KM po 1 m2;

b) za poslovnu prostoriju, kuću ili stan, koji se izdaje u zakup 3,00 KM po 1 m2;

c) za garažu koja se izdaje u zakup 2,00 KM po 1 m2;

d) za putničko motorno vozilo preko 1.900 cm3 radne zapremine motora:

1) do 2 godine starosti u iznosu od 100,00 KM;

2) od 2 do 5 godina starosti u iznosu od 75,00 KM;

3) od 5 do 10 godina starosti 50,00 KM;

e) za putničko motorno vozilo do 1.900 cm3 radne zapremine motora:

1) do 2 godine starosti u iznosu od 40,00 KM;

2) od 2 do 5 godina starosti u iznosu od 30,00 KM;

3) od 5 do 10 godina starosti 20,00 KM;

f) za motocikle preko 50 cm3 radne zapremine motora:

1) do 2 godine starosti u iznosu od 50,00 KM;

2) od 2 do 10 godina starosti u iznosu od 30,00 KM

g) za plovni objekt dužine preko 5 m u iznosu od 200,00 KM;

h) po stolu u kasinu u iznosu od 5.000,00 KM;

i) automat za igru na sreću u iznosu od 1.000,00 KM;

j) za automat za zabavne igre u iznosu od 500,00 KM;

(2) Porez iz točke d), e), f) i g) stavka 1. ovog članka plaća se godišnje pri registraciji.

(3) Bez dokaza o plaćenom porezu na imovinu iz točke d), e), f) i g) stavka 1. ovoga članka ne može se obaviti registracija.

Članak 6

Porez na imovinu ne plaćaju:

a) Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Županija, grad odnosno općina kao i njihova tijela, zaklade, fondacije, humanitarne organizacije osnovane radi ostvarivanja socijalne sigurnosti u smislu propisa o socijalnoj skrbi;

b) strane države pod uvjetom reciprociteta;

c) invalidne osobe na putnički automobil koji je nabavljen uz porezne povlastice i oslobađanje;

d) vjerske institucije za imovinu koja se koristi za vjerske namjene.

Članak 7

Ako u tijeku kalendarske godine dođe do promjena vlasništva nad imovinom novi vlasnik ne plaća porez na imovinu ako je taj porez naplaćen od ranijeg vlasnika.

Članak 8

Ugovor o zakupu imovine, na koju se plaća porez sukladno ovom Zakonu, mora se ovjeriti kod ispostave Porezne uprave prema mjestu gdje se imovina nalazi.

Članak 9

(1) Nadležna županijska i gradska odnosno općinska tijela koja vode evidenciju o imovini iz članka 4. ovog Zakona na koju se plaća porez, dužna su dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave podatke o vlasnicima i njihovoj imovini do 31. siječnja tekuće godine.

(2) Tijela nadležna za izdavanje odobrenja za građenje objekata dužna su o izdanim odobrenjima mjesečno izvještavati nadležnu ispostavu Porezne uprave na čijem teritoriju se vrši građenje i na čijem je teritoriju prebivalište vlasnika objekta.

b) Porez na nasljedstva i darove

Članak 10

(1) Obveznik poreza na nasljedstva i darove je fizička i pravna osoba koja na području Županije naslijedi ili primi na dar ili stekne po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove.

(2) Obveznik poreza na nasljedstva i darove je i osoba koja naslijedi odnosno primi na dar pravo uživanja ili korištenja nekretnina.

(3) Obveznik poreza na nasljedstva i darove je i fizička osoba koja diobom primi više imovine nego što mu pripada po njegovom suvlasničkom pravu na taj dio.

(4) Obveznik poreza na nasljedstva i darove je pravna i fizička osoba koja je stekla imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove, temeljem odluke tijela uprave ili suda o priznavanju prava vlasništva na nekretnini stečenoj uzurpacijom, dosjelošću, ili po drugoj osnovi, osim ako je imovina stečena zajedničkim radom bračnih drugova i kada se prenosi vlasništvo na nekretnini sukladno propisima kojima se uređuje pretvorba državnog (društvenog) u druge oblike vlasništva.

Članak 11

(1) Porezu na nasljedstva i darove podliježu zemljišta, zgrade i ostala nepokretna imovina, kao i pravo uživanja, odnosno korištenja na toj nepokretnoj imovini koju fizička osoba stječe na teritoriju Županije temeljem Zakona o nasljeđivanju, odnosno ugovora o daru među živim ili za slučaj smrti.

(2) Porezu na nasljedstva i darove podliježe pokretna imovina, uključujući i gotov novac, novčane tražbine i vrijednosni papiri čija vrijednost prelazi 2.000,00 KM.

Članak 12

(1) Porezna obveza poreza na nasljedstva i darove nastaje u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju, odnosno u trenutku primitka dara.

(2) Dar se smatra primljenim u trenutku potpisivanja ugovora o daru, a ako nije zaključen pisani ugovor, u trenutku primitka dara.

(3) Ako se rješenje o nasljeđivanju ili ugovor o darovanju ne prijave ili se ne prijave pravodobno, porezna osnovica utvrđuje se prema tržišnoj vrijednosti naslijeđene ili na dar primljene imovine na dan prijavljivanja ili otkrivanja porezne obveze.

(4) Ako je nepokretna imovina koja je predmet nasljedstva, odnosno dara opterećena pravom uživanja, obveza nasljednika odnosno daroprimatelja za plaćanje poreza na nasljedstva i darove nastaje po prestanku prava uživanja.

Članak 13

(1) Osnovica poreza na nasljedstva i darove je prometna vrijednost naslijeđene ili na dar primljene imovine u trenutku nastanka porezne obveze po odbitku dugova i troškova koji terete imovinu na koju se plaća ovaj porez.

(2) Osnovica iz stavka (1) ovog članka umanjuje se i za iznos sredstava koja je nasljednik uložio u imovinu koja je predmet nasljedstva prije nastanka porezne obveze.

Članak 14

(1) Prometnu vrijednost naslijeđene ili na dar primljene nepokretne imovine utvrđuje nadležna ispostava Porezne uprave, na način i po postupku utvrđenom županijskim propisima o porezu na promet nekretnina.

(2) Prometnu vrijednost pokretne imovine nadležna ispostava Porezne uprave utvrđuje na temelju isprava o stjecanju ili procjenom ako se utvrdi da vrijednost u ispravi o stjecanju nije realno iskazana.

(3) Obveznik poreza na nasljedstva i darove, mora se pozvati najmanje tri dana prije dana određenog za vršenje procjene da sudjeluje kao stranka u postupku procjene. Obveznik poreza ima pravo da u postupku procjene stavlja prijedloge i primjedbe, a tijelo koje obavlja procjenu dužno je prijedloge i primjedbe koje ne usvoji unijeti u zapisnik. Procjena imovine može se obaviti i ako se obveznik poreza ne odazove uredno dostavljenom pozivu.

Članak 15

(1) Vrijednost svih darova primljenih tijekom jedne kalendarske godine od istog darovatelja čini jednu poreznu osnovicu.

(2) Ako se nasljedstva ili darovi sastoje iz imovine na koju se plaća porez na nasljedstva i darove i iz imovine na koji se ovaj porez ne plaća, od vrijednosti imovine koja podliježe porezu odbija se razmjerni dio ukupnih dugova, tereta i troškova koji otpadaju na tu imovinu.

Članak 16

Porez na nasljedstva i darove plaća se po stopi od 5%.

Članak 17

Porez na nasljedstva i darove ne plaća:

a) nasljednik odnosno, daroprimatelj prvog nasljednog reda, bračni drug ako je u drugom nasljednom redu, roditelji kad nasljeđuju i primaju na dar imovinu od djece, maloljetna djeca bez oba roditelja;

b) nasljednik drugog nasljednog reda koji nasljeđuje jedan stan, pod uvjetom da je sa ostaviteljem u trenutku njegove smrti živio u zajedničkom kućanstvu i da on i članovi njegove obitelji nemaju drugi stan u vlasništvu;

c) nasljednici, odnosno daroprimatelji braća i sestre, pod uvjetom da se ta imovina ne može otuđiti u roku od tri godine;

d) nasljednik koji nasljeđuje poljoprivredno zemljište, kome je poljoprivreda osnovno zanimanje.

e) Država Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Županija, njihova tijela, organizacije i institucije, vjerske institucije i humanitarne organizacije.

Članak 18

(1) Porez na nasljedstva i darove ne plaća se na:

a) predmete kućanstva,

b) na imovinu na koju nasljednik, odnosno daroprimatelj ne može steći pravo vlasništva, pravo uživanja, odnosno korištenja,

c) na imovinu koja je naslijeđena ili na dar primljena, a koju porezni obveznik ustupi bez naknade državi BiH, Federaciji BiH, Županiji, gradu odnosno općini i vjerskim institucijama.

(2) Porez uplaćen prije ustupanja nasljedstva ili dara ne vraća se.

Članak 19

(1) Porez na nasljedstva i darove utvrđuje ispostava Porezne uprave grada odnosno općine na čijem se teritoriju nalazi imovina. U slučaju da naslijeđena imovina, odnosno dar, sadrži samo pokretnu imovinu porez utvrđuje ispostava Porezne uprave prema prebivalištu poreznog obveznika.

(2) Ako se naslijeđena imovina ili dar nalazi na teritoriju dviju ili više gradova odnosno općina, porez utvrđuje nadležna ispostava Porezne uprave prema mjestu gdje se imovina nalazi.

Članak 20

Nadležni sudovi, tijela uprave, notari i druga tijela su dužni nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostavljati primjerak pravomoćne odluke, rješenja ili zaključene ugovore i druge isprave o nasljedstvu ili daru imovine iz članka 11. ovog Zakona,u roku od 15 dana od pravomoćnosti odluke, rješenja odnosno od zaključenja ugovora ili druge isprave.

Čl. 21 - 24

(brisano)

III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA I NAPLATA POREZA

1. Porezne prijave

Članak 25

(1) Obveznici poreza propisanih ovim Zakonom dužni su pravilno i točno popunjenu poreznu prijavu podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

(2) Obrasce poreznih prijava propisuje ministar financija.

Članak 26

(1) Obveznici poreza na imovinu, osim obveznika iz članka 5. stavka 1. točke d), e), f) i g) ovog Zakona dužni su poreznu prijavu podnijeti do 31. siječnja tekuće godine za koju se vrši utvrđivanje poreza.

(2) Ako obveznik poreza na imovinu tijekom godine stekne imovinu na koju se plaća porez na imovinu, dužan je podnijeti poreznu prijavu u roku od 15 dana od dana stjecanja imovine.

Članak 27

(1) Obveznici poreza na imovinu iz članka 5. stavka 1. točke d), e), f) i g) ovog Zakona poreznu prijavu podnose prilikom registracije imovine.

(2) Bez dokaza o podnesenoj poreznoj prijavi, tijelo nadležno za registraciju odbiti će izvršiti registraciju imovine iz članka 5. stavka 1. točke d), e), f) i g) ovog Zakona.

Članak 28

Obveznici poreza na nasljedstva i darove dužni su poreznu prijavu podnijeti u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju, odnosno od dana zaključivanja ugovora.

Članak 29

(brisano)

2. Utvrđivanje poreza

Članak 30

(1) Porez na imovinu iz članka 5. stavka 1. točke a), b), c), h), i) i j). ovog Zakona utvrđuje se unaprijed za tekuću godinu sa stanjem na dan 1. siječnja tekuće godine, a za imovinu stečenu tijekom godine u iznosu srazmjerno vremenu od dana stjecanja do kraja godine.

(2) Porez na imovinu iz članka 5. stavka 1. točke d), e), f) i g) ovog Zakona utvrđuje se pri registraciji.

(3) Porez na nasljeđa i darove utvrđuje se u trenutku primitka nasljeđa odnosno dara.

(4) (brisano)

3. Naplata poreza

Članak 31

(1) Porez na imovinu, osim poreza na osobna vozila, motocikle i plovne objekte koji se plaća pri godišnjoj registraciji, plaća se do 31. ožujka za tekuću godinu, prema mjestu gdje se imovina nalazi, a za pokretnu imovinu prema sjedištu - prebivalištu obveznika.

(2) Porezni obveznik koji tijekom godine stekne imovinu na koju se plaća porez na imovinu dužan je obračunati i uplatiti porez na imovinu u roku od 15 dana od dana stjecanja te imovine.

Članak 32

Porez na naslijeđa i darove plaća se u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju, odnosno primitka dara i to za nepokretnu imovinu prema mjestu gdje se imovina nalazi, a za pokretnu imovinu prema prebivališta obveznika.

Čl. 33 - 36

(brisano)

V. PROCEDURALNA ODREDBA

Članak 37

Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Zakonom, a odnose se na provedbu i izvršavanje aktivnosti iz oblasti poreza propisanih ovim Zakonom, primjenjivat će se važeći Zakon o poreznoj upravi.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 38

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna  osoba:

a) ako ne ovjeri ugovor o zakupu poslovnih prostorija (članak 8.);

b) ako ne podnese poreznu prijavu u roku (članak 26., 27. i 28.)

c) ako ne izvrši uplatu poreza u propisanom roku (članak 31. i 32.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 1.000,00 KM.

Članak 39

(1) Novčanom kaznom u iznosu 100,00 do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u nadležnom tijelu:

a) ako nadležnoj Poreznoj ispostavi u propisanom roku ne dostavi podatke o vlasnicima i njihovoj imovini ili ih uopće ne dostavi (članak 9. stavak 1.);

b) ako ne izvijesti u propisanom roku Poreznu ispostavu o izdanim odobrenjima za građenje objekata (članak 9. stavak 2.).

c) ako nadležnoj Poreznoj ispostavi u propisanom roku ne dostavi pravomoćne odluke ili rješenja (članak 20.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i notar ako nadležnoj poreznoj ispostavi u roku ne dostavlja ugovore ili druge isprave o nasljedstvu ili daru imovine (članak 20.).

Članak 40

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj obveznik poreza - fizička osoba:

a) ako ne ovjeri ugovor o zakupu poslovnih prostorija (članak 8.);

b) ako ne podnese poreznu prijavu u roku (članak 26., 27. i 28.)

c) ako ne izvrši uplatu poreza u propisanom roku (članak 31. i 32.).

Članak 41

Glede prekršajnog postupka, za prekršaje predviđene ovim Zakonom primjenjivat će se odredbe Zakona o prekršajima.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42

Porezne obveze nastale do dana nastupanja ovog zakona izvršit će se sukladno propisima koji su bili na snazi u trenutku nastanka porezne obveze.

Članak 43

Ovlašćuje se ministar financija da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donese Pravilnik o obrascima poreznih prijava.

Članak 44

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje vrijediti Zakon o porezima Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke" broj: 17/99, 7/03, 2/06, 3/07, 16/07 i 17/08).

Članak 45

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke", a primjenjivat će se od 01. siječnja 2010. godine.

 

Samostalni članci Zakona o izmjenama
Zakona o porezima Županije Zapadnohercegovačke

("Nar. novine Županije Zapadnohercegovačke", br. 29/2021)

Članak 17

(Obaveze do stupanja na snagu ovog Zakona)

Porezne obveze nastale do dana nastupanja ovog Zakona izvršit će se sukladno propisima koji su bili na snazi u trenutku nastanka porezne obveze.

Članak 18

(Rok za usklađivanje podzakonskog akta)

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona uskladiti Pravilnik o obrascima poreznih prijava ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 3/10) s odredbama ovog Zakona.

Članak 19

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke".