ZAKON O KANTONALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA KANTONALNE UPRAVE

("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona" br. 10/2015 i 8/2022)

 

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1

(Osnivanje kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija)

Ovim se Zakonom osnivaju ministarstva, uprave i upravne organizacije Zeničko-dobojskog kantona, (u daljem tekstu: Kanton), te se određuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja za njihovo organiziranje i funkcionisanje.

Član 2

(Organi koji vrše poslove uprave)

(1) Poslove uprave, stručne i s njima povezane upravne poslove iz okvira nadležnosti Kantona vrše kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije, (u daljem tekstu: tijela uprave), utvrđene ovim zakonom.

(2) Tijela iz stava (1) ovog člana, pored poslova iz djelokruga utvrđenog ovim zakonom, obavljaju i druge poslove utvrđene zakonima, u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavom Zeničkodobojskog kantona.

Član 3

(Ministarstvo)

(1) Ministarstvo je organ uprave koji obavlja upravne i stručne poslove iz nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona u jednom ili više srodnih područja u kojima kantonalni organ uprave, u cjelini ili djelomično, zakonom odnosno drugim propisom određenom obimu, izravno izvršava ili osigurava primjenu zakona i drugih propisa i odgovara za njihovo izvršavanje.

(2) Ministarstvo priprema zakone i druge propise i opće akte iz svog djelokruga, te obavlja i druge poslove određene posebnim zakonima i drugim propisima.

Član 4

(Kantonalna uprava i Kantonalna upravna organizacija)

(1) Kantonalna uprava i kantonalna upravna organizacija osniva se za obavljanje upravnih i stručnih poslova čija priroda i način izvršavanja zahtijevaju posebnu organiziranost i samostalnost u radu.

(2) Kantonalna uprava i kantonalna upravna organizacija može se osnovati kao samostalna kantonalna uprava i samostalna kantonalna upravna organizacija i mogu imati svojstvo pravnog lica.

(3) Kantonalna uprava i kantonalna upravna organizacija može se osnovati u sastavu ministarstva ako je potrebno zbog međusobne povezanosti poslova iz nadležnosti ministarstva i kantonalne uprave, kantonalne upravne organizacije i kada je, pored određenog stepena samostalnosti u vršenju poslova iz nadležnosti kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije, potrebno osigurati usmjeravanje i nadzor u obavljanju poslova iz nadležnosti tih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija od strane ministarstva.

Član 5

(Odnos ministarstva prema upravi, odnosno upravnoj organizaciji u sastavu ministarstva)

U okviru poslova iz nadležnosti kantonalne uprave, odnosno kantonalne upravne organizacije koja se nalazi u sastavu kantonalnog ministarstva, ministar donosi podza konske propise i opće akte za izvršavanje kantonalnih zakona iz tih oblasti i vrši upravni nadzor nad radom te uprave, odnosno upravne organizacije u skladu sa zakonom.

Član 6

(Stručne službe)

(1) Za obavljanje stručnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Kantona i tijela uprave mogu se osnovati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe koje mogu imati svojstvo pravnog lica.

(2) O osnivanju službe iz stava (1). ovog člana za potrebe tijela uprave odlučuje Vlada Kantona.

Član 7

(Sjedište tijela uprave)

(1) Sjedište tijela uprave je u Zenici.

(2) Vlada Kantona može odrediti da neka tijela uprave mogu imati sjedište van Zenice.

Član 8

(Zastupljenost)

(1) U tijelima uprave osigurava se proporcionalna zastupljenost konstitutivnih naroda i grupe Ostalih, u skladu sa Amandmanom IX Ustava Zeničko-dobojskog kantona, kao i ravnopravna zastupljenost oba spola.

(2) Gramatička terminologija korištenja muškog roda u ovom zakonu podrazumijeva uključivanje oba spola.

DRUGI DIO - KANTONALNI ORGANI UPRAVE

POGLAVLJE I. KANTONALNA MINISTARSTVA

Član 9

(Kantonalna ministarstva)

Kantonalna ministarstva su:

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutarnjih poslova,

b) Ministarstvo za pravosuđe i upravu,

c) Ministarstvo finansija -Ministarstvo financija,

d) Ministarstvo za privredu - Ministarstvo za gospodarstvo,

e) Ministarstvo za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoliša,

f) Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,

g) Ministarstvo za boračka pitanja - Ministarstvo za braniteljska pitanja,

h) Ministarstvo zdravstva,

i) Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport

j) Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Član 10

(Ministarstvo unutrašnjih poslova)

(1) Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti unutrašnjih poslova i poslova inspekcijskog nadzora nad radom agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine, poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem mjera zaštite od požara i nad provođenjem propisa iz oblasti matičnih knjiga, u skladu sa zakonom.

(2) Ministarstvo vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni i drugostepeni upravni postupak po zakonima i aktima o provođenju tih zakona iz nadležnosti Ministarstva, priprema zakone i druge propise iz nadležnosti Ministarstva.

(3) U sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova je Uprava policije.

(4) Uprava policije vrši upravne i druge stručne policijske poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

(5) Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Član 11

(Ministarstvo za pravosuđe i upravu)

(1) Ministarstvo za pravosuđe i upravu vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene ustavom, zakonom, i drugim propisom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona, u oblasti pravosuđa, pravobranilaštva, uprave i lokalne samouprave, poslove upravne inspekcije, nadzor rada notara, kao i druge upravne poslove koji ne spadaju u djelokrug drugog tijela uprave Kantona.

(2) Ministarstvo obavlja poslove davanja mišljenja o usklađenosti zakona i drugih propisa koje donosi Skupština Kantona, Vlada Kantona sa propisima o organizaciji organa uprave, propisima iz oblasti prekršaja, sa Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim instrumentima zaštite ljudskih prava, koji imaju pravnu snagu ustavnih odredaba.

(3) Mnistarstvo obavlja i poslove koji se odnose na registraciju udruženja, zaklada, fondacija i drugih evidencija utvrđenih posebnim zakonima za područje Zeničko-dobojskog kantona.

(4) Ministarstvo za pravosuđe i upravu vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni i drugostepenii upravni postupak po zakonima i aktima o provođenju tih zakona iz nadležnosti Ministarstva, priprema zakone i druge propise iz nadležnosti Ministarstva.

(5) Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Član 12

(Ministarstvo finansija)

(1) Ministarstvo finansija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti finansija i to: sistem poreza, taksi i drugih javnih prihoda, predlaganje mjera za unapređenje poreskog sistema, sistem raspodjele javnih prihoda, sistem finansiranja javne potrošnje, poslovi planiranja i izvršenja Budžeta Kantona, u okviru trezorskog poslovanja vođenje računovodstva i računovodstvenih politika kojim se uređuje planiranje, evidentiranje, analiziranje, nadzor i izvještavanje o poslovnim događajima budžetskih korisnika i izvanbudžetskih fondova, davanje instrukcija budžetskim korisnicima, vođenje jedinstvenog računa trezora, upravljanje novcem, dnevno praćenje novčanih sredstava i utvrđivanje dinamike plaćanja i planiranja nedostajućih sredstava, otplate duga, izdavanje garancija, nova zaduženja, kontrola ostvarivanja Budžeta Kantona, centralizirani obračun i isplata plaća za sve budžetske korisnike, kantonalna budžetska revizija.

(2) Ministarstvo finansija vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni i drugostepeni upravni postupak po zakonima i aktima o provođenju tih zakona iz nadležnosti Ministarstva, priprema zakone i druge propise iz nadležnosti Ministarstva.

(3) Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Član 13

(Ministarstvo za privredu)

(1) Ministarstvo za privredu vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti privrede i to: prerađivačke industrije, energetike, rudarstva, geološka istraživanja, koncesije, javno-privatno partnerstvo, trgovine, ugostiteljstva, turizma, razvoja preduzetništva i obrta, osim proizvodnje hrane, pića, prerade duhana i duhanskih proizvoda, oblasti građevinarstva, bankarstva, saobraćaja i komunalnih djelatnosti.

(2) Ministarstvo za privredu vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni i drugostepeni upravni postupak po zakonima i aktima o provođenju tih zakona iz nadležnosti Ministarstva, priprema zakone i druge propise iz nadležnosti Ministarstva.

(3) Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Član 14

(Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša)

(1) Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša vrši upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, komunalnih djelatnosti, prometa i komunikacija.

(2) Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni i drugostepeni upravni postupak po zakonima i aktima o provođenju tih zakona iz nadležnosti Ministarstva, priprema zakone i druge propise iz nadležnosi Ministarstva.

(3) U sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša su:

a) Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje i

b) Kantonalna direkcija za ceste.

(4) Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti izrade planskih dokumenata za koje su nadležni Kanton i jedinice lokalne samouprave, planiranja prostornog i društveno-ekonomskog razvoja.

(5) Kantonalna direkcija za ceste vrši stručne poslove i sa njima povezane upravne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na nadležnost Kantona u izgradnji, rekonstrukciji, održavanju, zaštiti i upravljanju regionalnim cestama.

(6) Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom

Član 15

(Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice)

(1) Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice vrši upravne i stručne poslove utvrđene zakonom iz nadležnosti Kantona u oblasti socijalne politike, rada, zaštite i povratka raseljenih lica, i to provođenje:

a) politike rada i zapošljavanja, ostvarivanje osnivačkih prava Kantona prema Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje i nadzor nad njenim radom, kreiranje politike od značaja za podsticaj zapošljavanja osoba sa invaliditetom i obavljanje drugih poslova od značaja za oblasti rada i zapošljavanja,

b) socijalne politike kroz socijalnu zaštitu građana u stanju socijalne potrebe i zaštitu porodica sa djecom, te zaštitu civilnih žrtava rata, koordinacija i nadzor nad radom nadležnih općinskih službi i ustanova socijalne zaštite, iniciranje i provođenje mjera od značaja za razvoj socijalnih prava građana i prevenciju u oblastima socijalne i porodične zaštite, istraživanja socijalnih pojava i suzbijanje socijalno-patoloških pojava, ostvarivanje osnovnih prava prema ustanovama iz oblasti socijalne zaštite čiji je osnivač Kanton,

c) politike zaštite i povratka raseljenih osoba i povratnika kroz mjere i aktivnosti obnove i rekonstrukcije stambenih objekata u funkciji povratka, koordinacija u radu sa nevladinim organizacijama, rješavanje statusnih pitanja raseljenih osoba i povratnika u prvostepenom postupku i nadzor nad provođenjem kantonalnog zakona i podzakonskih akata iz ove oblasti,

d) humanitarne djelatnosti kroz izradu projekata i planova od značaja za zapošljavanje i socijalnu sigurnost građana, davanje mišljenja na humanitarne projekte organizacija registrovanih na federalnom nivou koje djeluju na području Kantona, iniciranje projekata humanitarnog karaktera, planiranje osnovnih i drugih potreba stanovništva za humanitarnom pomoći, nabavka i distribuiranje humanitarne pomoći, podsticaj rada nevladinih udruženja i provođenje drugih aktivnosti od značaja za humanitarnu djelatnost.

(2) Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni i drugostepeni upravni postupak po zakonima i aktima o provođenju tih zakona iz nadležnosti Ministarstva, priprema zakone i druge propise iz nadležnosti Ministarstva.

(3) Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice je nadležno i za druge poslove u skladu sa odredbama posebnih zakona.

Član 16

(Ministarstvo za boračka pitanja)

(1) Ministarstvo za boračka pitanja vrši upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti zaštite branilaca iz domovinskog/ obrambeno-oslobodilačkog rata od 18.9.1991. godine do 23.12.1995. godine, pripadnika jedinica Oružanih snaga RBiH i ratnih postrojbi HVO-a i članova njihovih porodica: članova porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih boraca, članova uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja i odličja, dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih porodica, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica i demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kao i druga pitanja iz oblasti zaštite boraca i članova njihovih porodica, sa posebnim osvrtom na poslove u vezi sa regulisanjem socijalno-statusnih pitanja boraca i članova njihovih porodica: pitanja zdravstvene zaštite, medicinske rehabilitacije, stambenog zbrinjavanja, pomoći u školovanju i zapošljavanju, podizanja nadgrobnih spomenika/nišana i spomen obilježja, novčane pomoći zbog teške ekonomske situacije i drugo.

(2) Ministarstvo osigurava zaštitu i sudionika narodnooslobodilačkog rata 1941.-1945.godine i sudionika drugih oslobodilačkih ratova i pokreta, u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima.

(3) Ministarstvo provodi upravne postupke iz svoje nadležnosti, daje mišljenje pri donošenju sistemskih propisa kojim se reguliraju osnovna pitanja boraca i članova njihovih porodica na nivou Federacije BiH, priprema zakone i druge propise kojim se regulišu socijalno-statusna pitanja boraca i članova njihovih porodica na području Kantona, te prati stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite.

(4) Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Član 17

(Ministarstvo zdravstva)

(1) Ministarstvo zdravstva vrši upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti zdravstva i zdravstvenog osiguranja i to:

a) koordinira i prati funkcionisanje i razvoj sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja radi ostvarivanja prava osiguranih lica,

b) koordinira i prati stručni rad zdravstvenih ustanova, privatnih praksi i drugih oblika obavljanja zdravstvene djelatnosti u vidu nadzora,

c) po potrebi utvrđuje mrežu zdravstvene djelatnosti (primarna, specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita i mreže farmaceutske djelatnosti),

d) organizira obavljanje mrtvozorstva na području Kantona.

(2) Ministarstvo zdravstva vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni i drugostepeni upravni postupak po zakonima i aktima o provođenju tih zakona iz nadležnosti Ministarstva, priprema zakone i druge propise iz nadležnosti Ministarstva.

(3) Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Član 18

(Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport)

(1) Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport vrši upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti obrazovanja i nauke, kulture i sporta u skladu sa zakonom.

(2) U sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je upravna organizacija Pedagoški zavod.

(3) Pedagoški zavod vrši stručne i s njima povezane upravne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.

(4) Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni i drugostepeni upravni postupak po zakonima i aktima o provođenju tih zakona iz nadležnosti Ministarstva, priprema zakone i druge propise iz nadležnosti Ministarstva.

(5) Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Član 19

(Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu)

(1) Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu vrši upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, koncesija, veterinarstva, lovstva, javnog-privatnog partnerstva i unapređenja biljne i animalne proizvodnje.

(2) U sastavu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je Kantonalna uprava za šumarstvo.

a) Kantonalna uprava za šumarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima koji se odnose na: osiguranje neposredne zaštite državnih šuma i šumskog zemljišta putem čuvarske službe, vodi bazu podataka o stanju i razvoju svih šuma na području Kantona, zastupa interese vlasnika državnih šuma i šumskog zemljišta u postupcima koji se vode po pitanju prava vlasništva, postupcima uzurpacija, eksproprijacija, arondacija, komasacija i zamjene šume i šumskog zemljišta i ugovorom prenosi navedene poslove korisniku državnih šuma i šumskog zemljišta, vrši nadzor nad prikupljanjem podataka za izradu šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume i realiziranje istih, prati izvršenje svih ugovorenih obaveza koji se odnose na državne šume, realizaciju programa zaštite šuma i druge poslove propisane zakonom.

(3) U sastavu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu su slijedeće upravne organizacije:

a) Poljoprivredni zavod

b) Zavod za vode

(4) Poljoprivredni zavod vrši upravne, stručne i druge poslove koji su zakonom i drugim propisom o poljoprivredi, stavljeni u nadležnost Kantona.

(5) Zavod za vode vrši stručne i druge poslove koji su zakonom i drugim propisom o vodama stavljeni u nadležnost Kantona.

(6) Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni i drugostepeni upravni postupak po zakonima i aktima o provođenju tih zakona iz nadležnosti Ministarstva, priprema zakone i druge propise iz nadležnosti Ministarstva.

(7) Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

POGLAVLJE II. SAMOSTALNE KANTONALNE UPRAVE

Član 20

(Samostalne kantonalne uprave)

(1) Samostalne kantonalne uprave su:

a) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove,

b) Kantonalna uprava civilne zaštite

Član 21

(Kantonalna uprava za inspekcijske poslove)

(1) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove vrši inspekcijski nadzor, odnosno upravno-nadzorne stručne i druge poslove iz nadležnosti Kantona koji se odnose na energetiku, rudarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, veterinarstvo, radne odnose, zaštitu na radu, zdravstvo, sanitarni nadzor, farmaceutski nadzor, ceste i cestovni saobraćaj, građenje i zaštitu životnog okoliša, kao i druge poslove utvrđene zakonom.

(2) Kantonalna uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Član 22

(Kantonalna uprava civilne zaštite)

(1) Kantonalna uprava civilne zaštite vrši upravne i stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, zaštite od požara, vatrogastva i organizira centar civilne zaštite 121.

(2) Kantonalna uprava civilne zaštite vrši i poslove inspekcije civilne zaštite, inspekcije za zaštitu od požara i inspekcije za vatrogastvo, u skladu sa zakonom.

(3) Kantonalna uprava civilne zaštite obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

POGLAVLJE III. SAMOSTALNE UPRAVNE ORGANIZACIJE

Član 23

(Samostalna kantonalna upravna organizacija)

(1) Samostalna kantonalna upravna organizacija je:

a) Kantonalna direkcija robnih rezervi

b) Kantonalni zavod za pravnu pomoć

(2) Posebnim zakonom mogu se osnivati i druge samostalne upravne organizacije iz nadležnosti Kantona.

Član 24

(Kantonalna direkcija robnih rezervi)

(1) Kantonalna direkcija robnih rezervi vrši stručne i druge poslove koji se odnose na nabavku, razmještaj zanavljanje, čuvanje i korištenje robnih rezervi Kantona, provođenje mjera radi intervencija na tržištu, balansiranje roba za potrebe rezervi Kantona, saradnja sa drugim organima za robne rezerve u općinama i društvima.

(2) Kantonalna direkcija robnih rezervi obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Član 25

(Kantonalni zavod za pravnu pomoć)

(1) Kantonalni zavod za pravnu pomoć vrši upravne i stručne poslove koji se odnose na pružanje besplatne pravne pomoći građanima slabog imovnog stanja, na način i pod uvjetom utvrđenim zakonom kojim se regulira pružanje besplatne pravne pomoći.

(2) Kantonalni zavod za pravnu pomoć obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

DIO TREĆI - RUKOVOĐENJE KANTONALNIM MINISTARSTVIMA, KANTONALNIM UPRAVAMA I KANTONALNIM UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 26

(Rukovođenje tijelom uprave)

Rukovođenje tijelima uprave, prava, obaveze, odgovornost, postavljenje i razrješenje rukovodioca i rukovodećeg državnog službenika vrši se na način predviđen propisima o Vladi Kantona, propisima o organizaciji organa uprave, propisima o državnoj službi važećim i za Kanton, posebnim zakonima i propisima kojima se osnivaju tijela uprave.

Član 27

(Rukovođenje ministarstvom)

(1) Ministarstvom rukovodi ministar.

(2) Ministar je za svoj rad i stanje u područjima koja su u djelokrugu rada ministarstva odgovoran Vladi Kantona.

Član 28

(Rukvođenje pojedinim područjem)

(1) U rukovođenju pojedinim područjem rada rukovodiocu pomaže rukovodeći državni službenik i to:

a) sekretar ministarstva,

b) rukovodilac uprave i upravne organizacije koje se nalaze u sastavu ministarstva,

c) pomoćnik ministra,

d) glavni inspektor.

(2) U Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Upravom policije rukovodi policijski komesar kao rukovodni policijski službenik.

Član 29

(Zamjena ministra u slučaju spriječenosti obavljanja funkcije)

U slučaju privremene spriječenosti ministra u obavljanju njegovih ovlaštenja i obaveza, mijenja ga rukovodeći državni službenik koga pismenim aktom odredi ministar, sa pravma rukovodioca organa državne službe osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Član 30

(Rukovođenje upravom i upravnom organizacijom)

(1) Samostalnom kantonalnom upravom i samostalnom kantonalnom upravnom organizacijom rukovodi direktor, odnosno rukovodilac čiji je naziv određen zakonom ili odlukom o osnivanju uprave i upravne organizacije.

(2) Rukovodilac samostalne kantonalne uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije odgovoran je za svoj rad i stanje u području koje je u djelokrugu uprave ili upravne organizacije tijelu koje ga imenuje na tu dužnost.

(3) Rukovodilac kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije koja je u sastavu ministarstava za svoj rad odgovara i ministru koji rukovodi ministarstvom u čijem je sastavu kantonalna uprava i kantonalna upravna organizacija.

Član 31

(Zamjena rukovodioca samostalne kantonalne uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije)

U slučaju privremene spriječenosti rukovodioca u obavljanju njegovih ovlaštenja i obaveza mijenja ga rukovodeći državni službenik koga pismenim aktom odredi rukovodilac, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

DIO ČETVRTI - ORGANIZACIJA, PROGRAM RADA I IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA, KANTONALNIH UPRAVA I KANTONALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

Član 32

(Unutrašnja organizacija tijela uprave)

(1) Unutrašnja organizacija tijela uprave, utvrđuje se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

(2) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji izrađuje se i donosi na način predviđen propisima o upravi, organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima koji se odnose na izradu i donošenje tih pravilnika.

(3) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji ministarstava donosi ministar, a samostalne kantonalne uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije rukovodilac samostalne kantonalne uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije, uz saglasnost Vlade Kantona.

(4) Prije donošenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji rukovodilac tijela uprave dužan je pribaviti mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo, Ministarstva za pravosuđe i upravu i Ministarstva finansija.

(5) Tijelo uprave koje mijenja nadležnost i organizaciju dužno je donijeti, odnosno uskladiti pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, prema odredbama zakona kojim je propisana promjena, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona.

Član 33

(Program rada)

(1) Tijelo uprave je dužno za svaku kalendarsku godinu donijeti program rada.

(2) Program rada treba biti usaglašen sa programom rada Vlade Kantona.

Član 34

(Izvještavanje)

(1) Tijelo uprave je dužno o svom radu i stanju u upravnim područjima iz svog djelokruga rada za svaku kalendarsku godinu podnijeti izvještaj o radu.

(2) Izvještaj se podnosi Vladi Kantona, zaključno s februarom tekuće godine za prethodnu godinu.

DIO PETI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35

(Nastavak rada)

Danom stupanja na snagu ovog zakona već osnovana ministarstva:

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutarnjih poslova,

b) Ministarstvo za pravosuđe i upravu,

c) Ministarstvo finansija,

d) Ministarstvo za privredu,

e) Ministarstvo za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoliša,

f) Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,

g) Ministarstvo za boračka pitanja,

h) Ministarstvo zdravstva,

i) Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,

j) Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, nastavljaju rad pod nazivom i djelokrugom utvrđenim ovim zakonom.

Član 36

(Prestanak s radom i preuzimanje poslova)

Danom stupanja na snagu ovog Zakona, Veterinarski zavod kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prestaje s radom, a njegove poslove preuzima javna ustanova Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Član 37

(Preuzimanje poslova)

(1) Tijelo uprave koje ili čija organizaciona jedinica prestaju s radom, mijenja organizaciju ili djelokrug, nastavlja s radom u sastavu tijela uprave ili drugog pravnog subjekta koji preuzima njegove poslove.

(2) Službenika i namještenika, opremu, baziranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, finansijska sredstva, prava i obaveze, organizacione jedinice tijela uprave koje prestaje s radom, preuzima tijelo uprave ili drugi pravni subjekt koji preuzima poslove tijela uprave koje prestaje s radom na osnovu ovoga Zakona srazmjerno preuzetim poslovima, ako drugim zakonom nije drugačije propisano.

(3) Do donošenja Budžeta za narednu godinu tijelo uprave koje nastavlja s radom finansirat će se na osnovu usvojenog Budžeta.

(4) Sredstva osigurana Budžetom Kantona za tekuću godinu, za rad tijela uprave koje prestaje s radom preraspodijelit će se na novoosnovano tijelo uprave ili tijelo uprave ili drugi pravni subjekt koji preuzima poslove ukinutog tijela uprave, srazmjerno preuzetim poslovima.

(5) Ovlašćuje se Vlada Kantona da izvrši preraspodjelu sredstava u skladu sa stavom (4). ovoga člana.

Član 38

(Usklađivanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji)

Rukovodilac tijela uprave koje mijenja nadležnost, dužno je donijeti, odnosno uskladiti pravilnik o unutrašnjoj organizaciji prema odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Član 39

(Prestanak važenja zakona)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 15/04, 6/07, 2/08, 13/08- prečišćeni tekst, 3/10 i 6/12).

Član 40

(Stupanje na snagu zakona)

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".