Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

* U "Sl. novinama Zeničko-dobojskog kantona", br. 8/2020 od 8. maja 2020. godine objavljene su Odluka o utvrđivanju prijedloga objekata za karantin, br. 02-33-5412/20 od 11. aprila 2020. godine, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju prijedloga objekata za karantin, br. 02-33-5414/20 od 12. aprila 2020. godine, Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju prijedloga objekata za karantin, br. 2-33-5640/20 od 18. aprila 2020. godine, kao i Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju prijedloga objekata za karantin, br. 02-33-5842/20 od 24. aprila 2020. godine.

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PRIJEDLOGA OBJEKATA ZA KARANTIN

("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona", br. 8/2020)

Član 1

(Predmet Odluke)

Utvrđuje se prijedlog objekata za karantin na području Zeničko-dobojskog kantona, za koji je prethodno izdata epidemiološka procjena o pogodnosti lokacije za karantin od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i to:

1. Motel "Bistrica" na adresi Poljice bb. Maglaj

2. Motel "Konak" na adresi Sarajevska br. 76. Mravići, Doboj Jug,

3. Hotel "Zenica", na adresi Kamberovića čikma bb, Zenica,

4. Hotel "BISS" na adresi Vatrogasni put br. 1, Zenica,

5. Apartmani "Sjaj" na adresi Ulica 1. maja bb, Maglaj,

6. Hotel "Dubrovnik", na adresi Školska broj 10, Zenica,

7. Hotel "Carpe Diem", na adresi Školska broj 15, Zenica,

8. Hotel "Fontana", na adresi Zacarina broj 17, Zenica,

9. Motel "Richi" na adresi Juraja Neidharta broj 6, Zenica.

10. Motel "Marić" na adresi Donje Ravne bb, Žepče,

11. Motel "Plavi", na adresi Maršala Tita br. 91, Jelah, Tešanj

i

12. Sportsko-rekreativni centar Ajdinovići "SRCA", na adresi Ajdinovići bb, Olovo.

Član 2

(Svrha korištenja)

Objekti iz člana 1. ove odluke, koristiti će se za karantinski smještaj državljana Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, koji doputuju iz inostranstva, a imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona, radi ograničavanja kretanja i omogućavanja obaveznih zdravstvenih pregleda, zbog sumnje da su bili u kontaktu sa osobama koje imaju bolest izazvanu novim koronavirusom (COVID 19).

Član 3

(Način finansiranja)

Objekti iz člana 1. ove odluke, koristit će se uz naknadu.

Član 4

(Provođenje Odluke)

(1) Objekte iz člana 1. ove odluke, osiguravat će policijski službenici Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

(2) Zdravstveni nadzor osoba u objektima iz člana 1. ove odluke, vršiti će nadležna zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite.

(3) Higijensko-epidemiološki nadzor u objektima iz člana 1. ove odluke, vršiti će Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

(4) Upravljanje objektima karantina vršiti će nadležni Kantonalni štab civilne zaštite.

Član 5

(Nadležnost za dalje postupanje)

U skladu sa članom 46. stav 3. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH, broj: 29/05) ova odluka se upućuje Federalnom ministru zdravstva, radi donošenja odluke o određivanju objekata za karantin i određivanja zdravstvene mjere zdravstvenog nadzora nad licima iz člana 2. ove odluke.

Član 6

(Izvori finansiranja)

Troškovi karantina padaju na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 7

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772