BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PROGLAŠENjU STANjA PRIRODNE NEPOGODE NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA

("Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 8/2020)

I

Radi zaštite i spašavanja ljudi od novog koronavirusa (COVID-19), Vlada Unsko-sanskog kantona proglašava stanje prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona.

II

Sva kantonalna ministarstva, samostalne kantonalne uprave, upravne organizacije, javne ustanove i institucije kao i javna preduzeća i drugi pravni subjekti te nadležni općinski štabovi civilne zaštite su dužni da stave na raspolaganje sve resurse Kantonalnom štabu civilne zaštite koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, koristiti na ugroženim područjima.

III

Sva kantonalna ministarstva, samostalne kantonalne uprave, upravne organizacije, javne ustanove i institucije su dužne da odmah organizuju rad u cilju izvršavanja naredbi Kantonalnom štabu civilne zaštite.

IV

Nalaže se Kantonalnom štabu civilne zaštite da u skladu sa iskazanim potrebama na ugroženim područjima može angažovati odgovarajuće kantonalne, gradske i općinske službe zaštite i spašavanja kao i druge pravne subjekte, javna preduzeća i građane.

V

 Krizni štab Kantonalnog ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona nastavlja s radom na način da će pružati podršku i predlagati preventivne i druge mjere Kantonalnom štavu civilne zaštite u spriječavanju i ublažavanju posljedica izazvanih novim koronavirusom.

VI

Troškovi koji nastanu angažovanjem Kantonalnog štaba civilne zaštite, Kantonalnih službi zaštite i spašavanja te dodatnim planskim angažovanjem nedostajućih resursa tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja ljudi na ugroženim područjima pokrit će se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća kao i iz ostalih finansijskih izvora u skladu sa važećim propisima.

VII

Zadužuje se Kantonalni štab civilne zaštite da u skladu sa ovlaštenjima preuzme sve aktivnosti koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na ugroženom području od momenta stupanja na snagu ove Odluke, odnosno sve do donošenja Odluke o prestanku stanja prirodne nepogode.

VIII

Kantonalni štab civilne zaštite i Kantonalna uprava civilne zaštite su dužni o preduzetim mjerama redovno izvještavati Vladu Unsko-sanskog kantona i druge organe u skladu sa zakonima i drugim propisima.

IX

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".