BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O MJERAMA KOJIMA SE DEFINIŠE I NALAŽE POSTUPANjE UPOSLENIKA INSTITUCIJA UNSKO-SANSKOG KANTONA

("Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 8/2020)

I

Ovom Odlukom Vlada Unsko-sanskog kantona propisuje mjere kojima se definiše i nalaže postupanje uposlenika institucija Unsko-sanskog kantona:

1. zadužuju se svi rukovodioci i uposlenici institucija Unsko-sanskog kantona, da se strogo pridržavaju naredbi federalnih i kantonalnih kriznih štabova;

2. preporučuje se da se svi javni skupovi u kojima su institucije Unsko-sanskog kantona organizator ili suorganizator, a koje se mogu odgoditi i nisu hitnog karaktera odgađaju do daljnjeg u sklopu mjera prevencije širenja koronavirusa (COVID-19);

3. zadužuju se institucije Unsko-sanskog kantona da posjete trećih lica institucijama svedu na minimum;

4. prioritete u radu imaju poslovi i predmeti vezani za prevenciju i zaštitu od koronavirusa (COVID-19);

5. rukovodioci institucija Unsko-sanskog kantona dužni su organizovati normalno funkcionisanje institucija kroz preraspodjelu poslova i radnih zadataka;

6. rukovodioci institucija Unsko-sanskog kantona zadužuju se da organizuju poslove uz prisustvo što manjeg broja uposlenika na radnom mjestu u isto vrijeme i da u skladu sa naredbama federalnih i kantonalnih kriznih štabova skrate radno vrijeme u periodu od 08:00 sati do 13:00 sati (bez pauze), a tamo gdje priroda posla i proces rada zahtjeva, organizuju dežurstva u skladu sa stvarnim potrebama;

7. rukovodioci i uposlenici institucija Unsko - sanskog kantona obavezni su biti dostupni 24/7 (na telefon), bez obzira na skraćeno radno vrijeme;

8. rukovodioci institucija Unsko-sanskog kantona zadužuju se da prate i koordiniraju rad uposlenika koji po odobrenju svog rukovodioca poslove svog radnog mjesta obavljaju od kuće (online);

9. nalaže se sektorima za informatiku pri institucijama Unsko - sanskog kantona da uposlenicima koji poslove obavljaju od kuće postave autorizaciju e-maila pristiglih poruka na službeni e-mail i preusmjeravanje e-mailova;

10. pisarnice u sjedištu institucija Unsko-sanskog kantona vrše prijem pošte od 09:00 do 12:00 sati uz kontrolu ulaska (jedno po jedno) sa odgovarajućom sanitarno - epidemiološkom zaštitom uposlenika;

11. s ciljem smanjenja gužvi u pisarnicama institucija Unsko - sanskog kantona, raspisivanje svih javnih poziva će se realizirati uz obaveznu naznaku da se aplikacije isključivo primaju putem pošte ili putem e-maila tamo gdje je to moguće;

12. otkazuju se svi sastanci u prostorijama institucija Unsko - sanskog kantona, osim onih koji imaju karakter hitnosti uz prethodno odobrenje nadležnog rukovodioca uz pojačanu primjenu higijenskih mjera i mjera dezinfekcije:

13. preporučuje se upotreba telefona, video-konferencije i interneta kao zamjena za sastanke;

14. sve institucije Unsko-sanskog kantona će nastaviti nabavku sredstava za dezinfekciju koja će se koristiti za čišćenje službenih prostorija kao i sredstava za dezinfekciju ruku, rukavice i maske za potrebe higijeničarki i uposlenika svih pisarnica u sklopu institucija Unsko-sanskog kantona;

15. sve institucije Unsko-sanskog kantona će vršiti dezinfekciju kompletnog prostora u kojima su smještene institucije Unsko-sanskog kantona svakih 15 dana do okončanja nastale epidemiološke situacije, a svakodnevno vršiti čišćenje cjelokupnog prostora i dezinfekciju radnih površina u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona;

16. zadužuju se svi rukovodioci institucija Unsko - sanskog kantona da zabrane ulaz u institucije uposlenicima i strankama koji imaju vidljive simptome koronavirusa (povišena temperatura, kašalj i dr.).

II

Navedene mjere važe do okončanja epidemiološke situacije izazvane koronavirusom (COVID-19).

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".