BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKON O KANTONALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 11/2003 - prečišćen tekst, 1/2004, 5/2012 i 11/2015)

 

I. OPĆE ODREDBE

Član 1

U postupku pred organima uprave i drugim pravnim licima kojima je povjereno rješavanje u upravnim stvarima o određenim pravima i obavezama samostalno ili na koja su prenesena javna ovlaštenja, plaćaju se administrativne takse po odredbama ovoga zakona i Tarifi administrativnih taksa koja je sastavni dio ovoga zakona (u daljnjem tekstu: Zakon).

Član 2

Administrativne takse dužna su platiti lica po čijem prijedlogu ili ti čijem interesu se preduzimaju radnje propisane ovim zakonom (obveznik administrativnih taksa).

Član 3

Spisi i radnje na koje se plaća taksa kao i visina takse utvrđuju se Tarifom administrativnih taksa.

Član 4

Ako ovim zakonom nije drukčije propisano, obaveza plaćanja administrativnih taksa nastaje:

1. za podneske - kada se predaju, a za podneske predate na zapisnik - kada je zapisnik završen

2. za rješenja i druge isprave - u trenutku podnošenja zahtjeva za njihovo izdavanje

3. za pravne radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje

Član 5

Ako je Tarifom administrativnih taksa propisano da se taksa plaća prema vrijednosti predmeta, kao osnovica za obračunavanje takse uzima se vrijednost označena u podnesku ili ispravi, ili vrijednost utvrđena procjenom organa koji vodi postupak.

Član 6

Kada se isprava za koju se plaća taksa po zahtjevu stranke izdaje u dva ili više primjeraka, za svaki slijedeći primjerak plaća se taksa, kao i za prijepis i ovjeru prijepisa.

Taksa iz stava 1. ovoga člana ne može biti veća od takse na prvi primjerak.

Član 7

U rješenju ili drugoj ispravi za koju je taksa plaćena mora se naznačiti da je taksa plaćena, u kojem iznosu i po kojem tarifnom broju.

Član 8

Podnesak za koji taksa nije plaćena ili je nedovoljno plaćena ne smije se primiti neposredno od stranke.

Ako podnesak za koji taksa nije plaćena ili je nedovoljno plaćena stigne poštom, organ nadležan za odlučivanje o zahtjevu pozvat će obveznika administrativne takse opomenom da u roku od osam dana od dana prijema opomene plati redovnu taksu i taksu za opomenu.

Nadležni organ provest će i okončati postupak i po zahtjevu iz stava 2. ovoga člana, ali rješenje ili drugi akt ne može stranki biti uručen prije nego što plati taksu po opomeni.

Član 9

Odredba člana 8. stava 2, ovoga zakona ne primjenjuje se na podneske koji poštom stignu iz inozemstva, niti na spise i radnje koje podliježu konzularnim taksama.

Član 10

Spisi i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti ne podliježu plaćanju administrativne takse.

Član 11

Takse predviđene ovim zakonom plaćaju se taksenim markama, u gotovom novcu ili uplatom na žiroraćun.

Administrativne takse su prihod Budžeta Kantona.

Član 12

Propise o emisiji i distribuciji administrativnih taksenih maraka donosi Vlada Kantona.

II. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE

Član 13

Oslobođeni su od plaćanja taksa:

1. Federacija, Kanton i jedinice lokalne samouprave i uprave

2. organi i lica u obavljanju javnih ovlaštenja

3. humanitarne i dobrotvorne organizacije

4. strana diplomatska i konzularna predstavništva u diplomatskim i konzularnim poslovima, pod uvjetima uzajamnosti

5. građani za akt o zasnivanju radnog odnosa i za spise i radnje u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa, vojne obaveze i civilne zaštite

6. građani koji se privremeno nalaze van radnog odnosa u postupku za dobivanje materijalnog osiguranja i drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju

7. organizacije osnovane za zaštitu lica sa fizičkim ili psihičkim nedostacima i poremećajima, za spise i radnje u vezi s vršenjem djelatnosti

8. ranjenici i invalidi sa tjelesnim oštećenjem od najmanje 60%, te članovi porodica poginulih boraca

9. građani koji su korisnici socijalne pomoći

10. notar kada u ostavinskom postupku postupa kao sudski povjerenik

Članovima porodica poginulih boraca iz stava 1. pod tačkom 8. ovoga člana, a u smislu ovoga zakona, smatraju se: bračni drug, djeca rođena u braku ili izvan braka, usvojena djeca, pastorci, roditelji i unuci bez roditelja ako ih je borac izdržavao.

Član 14

Kada je postupak pokrenut na zahtjev više lica od kojih su neka oslobođena plaćanje takse, takse u tom postupku plaća samo lice koje nije oslobođeno plaćanja.

Član 15

Oslobođeni su od plaćanja takse slijedeći spisi i radnje:

1. u postupku za povraćaj nepravilno uplaćenih dadžbina

2. u postupku za upis u knjigu državljana

3. prijave i upisi u matične knjige

4. u postupku za ispravku grešaka u rješenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama

5. za ostvarivanje prava iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja

6. u postupku za ostvarivanje prava boraca i invalida i rješavanja statusa izbjeglih i raseljenih lica

7. podnesci upućeni organima za predstavke i pritužbe

8. u postupku za utvrđivanje radnog i penzijskog staža

9. diplome, svjedodžbe i uvjerenja u postupku obrazovanja u osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama

10. u vezi s vojnom obavezom i civilnom zaštitom

11. u postupku za izdavanje i produženje važenja ličnih karata

12. prijave i odjave prebivališta i boravišta građana

13. u vezi sa zaštitom spomenika kulture

14. u postupku za sahranu umrlih lica

Član 16

Općine mogu svojim propisima o taksama propisivati i druga oslobađanja od plaćanja takse, pored oslobađanja propisanih u članu 13. i 15. ovoga zakona.

Član 17

U ispravama koje su oslobođene od plaćanja takse mora se naznačili radi čega se izdaju i na osnovu kojega propisa su oslobođeni od plaćanja takse.

Isprave iz stava 1. ovoga člana mogu se upotrijebili u druge svrhe samo kada za njih bude plaćena odgovarajuća taksa.

Član 18

Ako su za izvršenje usluga i korištenje podataka iz oblasti premjera i katastra nekretnina propisane posebne naknade, ne mogu se uvoditi administrativne takse.

Član 19

Strani državljani, pod uvjetima uzajamnosti, imaju ista prava po propisima o taksama kao i državljani Bosne i Hercegovine.

III. POSTUPAK ZA NAPLATU NEPLAĆENE TAKSE I NADZOR UPLATE

Član 20

Prisilna naplata takse vrši se po propisima o prisilnoj naplati poreza građana, odnosno po propisima o prisilnoj naplati poreza od pravnih lica.

Član 21

Nadzor nad provođenjem odredaba ovoga zakona vrši Finansijska policija i Porezna uprava.

IV. VRAĆANJE TAKSA

Član 22

Lice koje je platilo u gotovom novcu taksu koju nije bilo dužno platiti ima pravo na povraćaj takse.

Postupak za povraćaj takse provodi organ kod kojega je taksa plaćena.

Povraćaj takse vrši se na teret Budžeta Kantona.

Član 23

Pravo na naplatu takse zastarijeva u roku od dvije godine računajući od dana kada je taksu trebalo platiti, a pravo na povraćaj takse zastarijeva za dvije godine od dana kada je taksa plaćena.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaju se primjenjivati propisi o administrativnim taksama koji su se primjenjivali na teritoriju Kantona ("Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj 5/97).

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o kantonalnim administrativnim taksama

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 1/2004)

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona".

Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o kantonalnim administrativnim taksama

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 5/2012)

Član 25

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Srednjobosanskog kantona da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o kantonalnim administrativnim taksama, u dijelu Tarifa administrativnih taksa.

Član 26

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona".

Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o kantonalnim administrativnim taksama

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 11/2015)

Član 2

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona".

TARIFA
administrativnih taksa

Takse za spise i radnje iskazane u Tarifi administrativnih taksa (u daljnjem tekstu: Tarifa) iznose u konvertibilnim markama (u daljnjem tekstu ove tarife: KM), i to:

I. OPĆE TAKSE

Tarifni broj 1.

Na zahtjev, molbu, prijedlog, prijavu i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa, plaća se 5,00 KM.

Napomena:

Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske kojim stranka zahtijeva samo brži postupak po ranije podnesenom zahtjevu.

Tarifni broj 2.

Za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa plaća se 12,00 KM.

Napomena:

1. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više lica, taksa po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se rješenje uručuje.

2. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se taksa.

Tarifni broj 3.

Za žalbu na rješenja plaća se 10.00 KM.

Tarifni broj 4.

Za uvjerenja, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, plaća se 4 KM.

Tarifni broj 5.

Za uvjerenje o davanju podataka iz kaznene evidencije, plaća se 10,00 KM.

Tarifni broj 6.

Za duplikat isprave o završenom školovanju ili stručnoj kvalifikaciji plaća se 10 KM

Tarifni broj 7.

Za ovjeru prijevoda plaća se 50% od takse iz tarifnog broja 13. ove tarife.

Napomena:

Ako organ uprave vrši i prijevod i ovjeru prijevoda, plaća se pored takse po ovom tarifnom broju i taksa po tarifnom broju 13. ove tarife.

Tarifni broj 8.

1. Za ovjeru svakog potpisa plaća se 4 KM.

2. Za ovjeru autentičnosti rukopisa ili za ovjeru prijepisa, od svakog poluarka originala plaća se 6 KM.

3. Za ovjeru poslovnih knjiga plaća se za svaki list 1 KM.

Napomena:

1. Pod listom podrazumijeva jedan list (dvije stranice) knjige bez obzira na veličin i bez obzira da li su listovi uvezani ili ne.

2. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se i za ovjeru kartoteke koju zamjenjuju poslovne knjige.

Tarifni broj 9.

Za ostale ovjere, osim katastarskog plana, plaća se 2 KM.

Tarifni broj 10.

Za ovjeru heliografske kopije plana (crteža) do cijelog ili početnog m² plaća se 1 KM.

Tarifni broj 11.

Za ovjeru ugovora čija je vrijednost:

1. do 100 KM plaća se taksa u iznosu od 5 KM

2. do 1.000 KM plaća se taksa u iznosu od 15 KM

3. do 5.000 KM plaća se taksa u iznosu od 50 KM

4. do 10.000 KM plaća se taksa u iznosu od 70 KM

5. preko 10.000 KM plaća se taksa u iznosu od 100 KM

Za ovjeru produženja roka važenja ugovora plaća se 50% od takse iz prethodnog stava.

Za ovjeru punomoći plaća sc 5 KM.

Napomena:

1. Ovjera ugovora je izvršena kad se ovjeravaju samo potpisi ugovornih strana.

2. Svaka izmjena sadržine ugovora smatra se u taksenom smislu za novi ugovor.

3. Ako je vrijednost ugovora procjenjiva ali nije naznačena, za ovjeru ugovora plaća se dvostruka taksa iz tačke 5. ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 12.

Za prepisivanje službenih akata ili dokumenata koje se vrši kod kantonalnih organa, plaćaju se slijedeće takse:

1. kada prepisivanje vrši zainteresovano lice, od poluarka originala 2 KM

2. kada prepisivanje vrši organ uprave, od poluarka originala 1 KM

3. kada organ uprave viši prepisivanje akata ili dokumenata na siranom jeziku, od poluarka originala 1 KM

Napomena:

Uz ovaj tarifni broj primjenjuje se napomena uz tarifni broj 7.

Tarifni broj 13.

Za ovjeru prijevoda sa jednog na drugi jezik plaćaju se slijedeće takse:

1. ako tekst originala ne prelazi 100 riječi 12 KM

2. ako tekst originala sadrži više od 100 riječi, plaća se od cijelog ili započetog poluarka prijevoda 25 KM

MIŠLJENJA

Tarifni broj 14.

Na podnesak kojim se traži mišljenje kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih ustanova o različitim pitanjima primjene zakona i podzakonskih akata Kantona, plaća se taksa u iznosu od 20KM.

II. TAKSE IZ OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Tarifni broj 15.

1. Za odobrenje za nabavku:

a) oružja, plaća se taksa u iznosu od 50,00 KM

b) municije, plaća se taksa u iznosu od 20,00 KM

e) oružnog lista, plaća se taksa u iznosu od 30,00 KM

2. Za odobrenje obavljanja djelatnosti proizvodnje oružja, kao i prometa oružja i municije, te popravke i prepravke oružja ili otvaranja civilne streljane, plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM.

Napomena:

Za izdavanje novog oružnog lista umjesto izgubljenog ili oštećenog, plaća se taksa u iznosu od 50,00 KM.

Tarifni broj 15a.

Za rješavanje o zahtjevima:

a) za izdavanje odobrenja za rad Agencije za zaštitu ljudi i imovine, plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM

b) za izdavanje odobrenja za rad te saglasnosti na akt o organizovanju unutrašnje službe i zaštite, plaća se taksa u iznosu od 50,00 KM

c) za izdavanje službene iskaznice za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite, plaća se taksa u iznosu od 20,00 KM

d) za pohađanje obuke radi stjecanja certifikata za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite, plaća se taksa u iznosu od 20,00 KM

e) za izdavanje odobrenja za posjedovanje oružja agencijama i unutrašnjim službama zaštite, plaća se taksa u iznosu od 20,00 KM

Tarifni broj 15b.

Za rješavanje zahtjeva za odobravanje održavanja javnih skupova profitnog karaktera, plaća se taksa u iznosu od 50,00 KM.

Tarifni broj 16.

1. Za izdavanje odobrenja za postavljanje prijenosnoga kontejnera - skladišta eksplozivnih tvari, plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM.

2. Za izdavanje odobrenja za postavljanje i korištenje postrojenja i uređaja za zapaljive tekućine i plinove za čije postavljanje nije neophodno odobrenje za građenje, plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM.

3. Za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti nabavke i prodaje eksplozivnih materija, plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM.

4. Za izdavanje odobrenja za nabavku eksplozivnih materija, plaća se taksa u iznosu od 20,00 KM.

5. Za izdavanje saglasnosti za projektno-tehničku dokumentaciju o primjeni propisa, standarda i drugih normativa zaštite od požara te daje osigurana funkcionalnost i djelotvornost projektom predviđenih, odnosno odobrenih mjera i normativa zaštite od požara, plaća se taksa u iznosu od 70,00 KM.

6. Za izdavanje saglasnosti na lokaciju - utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za izgradnju objekata površine 100 m² i većih, a što se odnosi na privredne, stambene, sportske, uslužne i druge djelatnosti, plaća se taksa u iznosu od 50,00 KM.

7. Za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti periodičnog i kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje požara, plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM.

8. Za izdavanje odobrenja za rad servisera ovlaštenog za periodično i kontrolno ispitivanje aparata za gašenje požara, plaća se taksa u iznosu od 50,00 KM.

9. Za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti prijevoza eksplozivnih materija, plaća se taksa u iznosu od 100.00 KM.

10. Za izdavanje odobrenja za prijevoz oružja, municije i eksplozivnih materija, plaća se taksa u iznosu od 30,00 KM.

11. Za izdavanje ostalih odobrenja, saglasnosti i mišljenja, plaća se taksa u iznosu od 20,00 KM.

Tarifni broj 17.

Za izdavanje rješenja o registraciji motornih i priključnih vozila i traktora kojima se obavlja djelatnost javnoga prijevoza i prijevoza za vlastite potrebe, plaća se taksa u iznosu 20 KM.

Tarifni broj 18.

Za rješavanje zahtjeva za registraciju traktora, radnih mašina, motokultivatora i bicikla s motorom, plaća se taksa u iznosu od 15 KM.

Napomena:

Za izdavanje duplikata saobraćajne dozvole za traktore, odnosno potvrde o registraciji, plaća se dvostruki iznos takse iz ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 19. - 24.

(brisano)

III. SAOBRAĆAJNE TAKSE

Tarifni broj 25.

1. Na zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju tehručko-eksploatacijskih uvjeta plaća se taksa u iznosu 5 KM.

2. Za izdavanje rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacijskih uvjeta plaća se taksa u iznosu 10 KM.

3. Na zahtjev za izdavanje licence plaća se taksa u iznosu od 20 KM.

a) Za izdavanje licence "A" z.a obavljanje linijskoga prijevoza lica

- za privredna društva plaća se taksa u iznosu od 200 KM.

b) Za izdavanje licence "B" za obavljanje vanlinijskogn prijevoza lica

- za privredna društva plaća se taksa u iznosu od 150 KM

- za fizička lica plaća se taksa u iznosu od 50 KM

c) Za izdavanje licence "C" za obavljanje prijevoza stvari

- za privredna društva plaća se taksa u iznosu od 150 KM

- za fizička lica plaća se taksa u iznosu od 50 KM

d) Za izdavanje licence "D" za obavljanje taksiprijevoza

- za privredna društva plaća se taksa u iznosu od 100 KM

- za fizička lica plaća se taksa u iznosu od 50 KM

e) Za izdavanje obrazaca licence za svako vozilo plaća se taksa u iznosu od 10 KM.

f) Za izdavanje obrazaca za vozača plaća se taksa u iznosu od 10 KM.

g) Za izdavanje dopunske oznake za vozilo plaća se taksa u iznosu od 2 KM.

h) Za izdanu dopunsku oznaku za vozilo plaća se taksa iznosu od 5 KM.

Tarifni broj 26.

1. Za podnesak zahtjeva za odobrenje, ovjeru i registraciju reda vožnje prijevoznika, odnosno samostalnog privrednika, po liniji plaća se taksa u iznosu od 20 KM

2. Za odobrenje, ovjeru i registraciju reda vožnje prijevoznika, odnosno samostalnog privrednika, plaća se 40 KM

3. Za izdavanje rješenja o odobrenju privremenog ili stalnog prekida prijevoza putnika po regisirovanom redu vožnje po polasku, odnosno povratku, plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

4. Za izdavanje dopunskog primjerka isprava iz Pravilnika, po jednom primjerku plaća se 20 KM.

5. Za usklađivanje redova vožnji na osnovu odredbi Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja i registracije redova vožnje ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 34/03), za linijski prijevoz putnika u unutrašnjem cestovnom prometu, po svakom polasku i svakom povratku unutar voznog reda plaća se taksa, i to:

- za stari red vožnje, u iznosu od 50 KM

-za stari red vožnje, s promjenom, u iznosu od 200 KM

- za novi red vožnje, u iznosu od 500 KM

6. Za rješavanje prigovora na prijedlog redova vožnji te izdavanje rješenja, po svakom prigovoru plaća se taksa u iznosu od 200 KM.

7. Za vanredno odobrenje redova vožnji prijevoznik plaća taksu u iznosu od 200 KM

Tarifni broj 27.

1. Na zahtjev za izdavanje rješenja o bavljenju linijskim - vanlinijskim prijevozom putnika plaća se taksa u iznosu 10 KM

2. Za izdavanje rješenja o bavljenju linijskim - vanlinijskim prijevozom putnika plaća se taksa u iznosu 50 KM.

3. Za izdavanje dozvole stranom pravnom ili fizičkom licu za obavljanje linijskog prijevoza putnika motornim vozilom između pojedinih mjesta u Kantonu, po svakom polasku unutar registrovanog reda vožnje plaća se 500 KM.

4. Za izdavanje dozvole stranom pravnom ili fizičkom licu za obavljanje vanlinijskog prijevoza putnika motornim vozilom između pojedinih mjesta u Kantonu, po svakom polasku plaća se 100 KM.

5. Za izdavanje dopunskog primjerka isprava iz ovog tarifnog broja, po jednom primjerku plaća se 20 KM.

Tarifni broj 28.

1. Na zahtjev za prijem i obradu dokumentacije za izdavanje međunarodnih dozvola za prijevoz tereta plaća se taksa u iznosu 20 KM.

2. Na zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju bavljenja prijevozom robe plaća se taksa u iznosu 10 KM.

3. Za izdavanje rješenja o obavljanju prijevoza robe plaća se taksa u iznosu 50 KM.

4. Za izdavanje dozvole stranom pravnom, odnosno fizičkom licu za obavljanje linijskog prijevoza stvari između pojedinih mjesta u Kantonu, po liniji plaća se 500 KM.

5. Za rješenje po zahtjevu domaćeg pravnog, odnosno fizičkog lica za obavljanje prijevoza za posebne namjene, plaća se;

- za jedno vučno vozilo 100 KM

- za svako slijedeće vučno vozilo po istom rješenju 50 KM

6. Za izdavanje dopunskog primjerka isprava iz ovog tarifnog broja, po jednom primjerku plaća 20 KM.

Tarifni broj 29.

(brisano)

Tarifni broj 30.

1. Na zahtjev za kategorizaciju autobusnih stanica plaća se taksa u iznosu 30 KM

2. Za izdavanje rješenja o utvrđenoj autobusnih stanica plaća se taksa, i to:

- za I kategoriju, u iznosu 1.000 KM

- za II kategoriju, u iznosu 800 KM

- za III kategoriju, u iznosu 600 KM

- za IV kategoriju, u iznosu 400 KM

IV. PRIVREDNE TAKSE - TRGOVINA

Tarifni broj 31.

1. Za rješenje kojim se utvrđuju uvjeti za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smještaj iz grupa "Hoteli" te "Kamp i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj", i to:

1.1. Hotel

a) treće kategorije (s trima zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 300,00 KM

b) četvrte kategorije (s dvjema zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 200,00 KM

e) pete kategorije (s jednom zvjezdicom), plaća se taksa u unosu od 100,00 KM

1.2. Hotelsko naselje

a) prve kategorije (s trima zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 300,00 KM

b) druge kategorije (s dvjema zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 200,00 KM

c) treće kategorije (s jednom zvjezdicom), plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM

1.3. Aparhotel

a) treće kategorije (s trima zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 300,00 KM

b) četvrte kategorije (s dvjema zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 200,00 KM

c) pete kategorije (s jednom zvjezdicom), plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM

1.4. Apartmansko naselje

a) prve kategorije (s trima zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 300,00 KM

b) druge kategorije (s dvjema zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 200,00 KM

c) treće kategorije (s jednom zvjezdicom), plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM

1.5. Motel

a) prve kategorije (s trima zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 300,00 KM

b) druge kategorije (s dvjema zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 200,00 KM

c) treće kategorije (s jednom zvjezdicom), plaća se taksa u iznosu od 500,00 KM

1.6. Pansion

a) prve kategorije (s trima zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 300,00 KM

b) druge kategorije (s dvjema zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 200,00 KM

c) treće kategorije (s jednom zvjezdicom), plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM

1.7. Kamp

a) prve kategorije (sa četirima zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 300,00 KM

b) druge kategorije (s trima zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 250,00 KM

c) treće kategorije (s dvjema zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 200,00 KM

d) četvrte kategorije (s jednom zvjezdicom), plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM

1.8. Apartman

a) prve kategorije (s pet zvjezdica), plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM

b) druge kategorije (s četirima zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 90,00 KM

c) treće kategorije (s trima zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 80,00 KM

d) četvrte kategorije (s dvjema zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 70,00 KM

e) pete kategorije (s jednom zvjezdicom), plaća se taksa u iznosu od 60,00 KM

1. 9. Kuća za odmor

a) prve kategorije (s pet zvjezdica), plaća se taksa u iznosu od 70,00 KM

b) druge kategorije (s četirima zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 60,00 KM

c) treće kategorije (s trima zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 50,00 KM

d) četvrte kategorije (s dvjema zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 40,00 KM

e) pete kategorije (s jednom zvjezdicom), plaća se taksa u iznosu od 30,00 KM

1.10. Sobe za iznajmljivanje (po jednoj sobi)

a) prve kategorije (s trima zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 20,00 KM

b) druge kategorije (s dvjema zvjezdicama), plaća se taksa u iznosu od 15,00 KM

c) treće kategorije (s jednom zvjezdicom), plaća se taksa u iznosu od 10,00 KM

2. Za rješenje kojim se utvrđuju uvjeti za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za prehranu iz grupe "Restorani", vrste restorana za koje se kategorije označavaju na sljedeći način:

a) "zlatna kuharska kapa", plaća se taksa u iznosu od 100.00 KM

b) "srebrena kuharska kapa", plaća se taksa u iznosu od 80,00 KM

c) "bronzana kuharska kapa", plaća se taksa u iznosu od 60.00 KM

Tarifni broj 32.

Za rješenje koje izdaje inspektor, a odnosi se na odobrenje nove proizvodnje, izgradnju kotlovnice ili rješenje o ispitivanju boca za tehničke plinove, plaća se taksa u iznosu od 15 KM.

Tarifni broj 32a.

Za izdavanje saglasnosti na projektno-tehničku dokumentaciju te ocjenu usklađenosti te dokumentacije sa zakonom i primjene propisa, standarda i drugih normativa za gradnju elektroenergetskih objekata, plaća se taksa u iznosu 70 KM.

Tarifni broj 33.

Za uvjerenje za svaki termoenergetski projekat posebno, kao i za izdavanje certifikata i duplikata certifikata, plaća se taksa u iznosu od 10 KM.

Tarifni broj 34.

1. Za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti preduzeća plaća se 100 KM.

2. Za rješenje kojim se odobrava pružanje usluga plaća se 70 KM.

3. Za rješenje kojim se odobrava ili odbija ugovor o stranom ulaganju na osnovu kojih se vode koncesionirani poslovni poduhvati plaća se 50 KM.

V. OSTALE TAKSE

Tarifni broj 35. - 36.

(brisano)

Tarifni broj 37.

Za rješenje o upotrebi grba Kantona u sastavu zaštićenog žiga, nezaštićenog znaka, amblema ili ukrasa i imena Srednjobosanski kanton u nazivu pravnog lica i imenu proizvoda, plaća se 30 KM.

Tarifni broj 38.

Za čuvanje, depozit novca, stvari i vrijednosnih papira koji se daju na čuvanje, plaća se godišnje 4% od vrijednosti.

Napomena:

1. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za prvu godinu unaprijed, a za ostale godine prilikom podizanja depozita. Zapoćeta godina računa se kao cijela.

2. Ako se depozit, po zahtjevu deponenta, prenosi od jednog depozitora drugom, za prijenos se plaća iznos jednogodišnje takse.

3. Ova taksa ne plaća se za depozit koji se polaže na zahtjev državnih organa, odnosno po službenoj dužnosti, ako se podigne u roku.

Tarifni broj 39.

Za opomenu kojom se neko poziva da plati iii nadoplati administrativnu taksu, plaća se taksa u iznosu od 3 KM.

VI. TAKSE IZ OBLASTI ZDRAVSTVA

Tarifni broj 40.

Za podnošenje zahtjeva za odobrenje privatne prakse, uvjerenja o položenom stručnom ispitu zdravstvenih radnika i za druge podneske iz tarifnog broja 42. plaća se 20 KM.

Tarifni broj 41.

Za rješenje kojim se odobrava privatna praksa plaća se 100 KM.

Za potvrdu o položenom stručnom ispitu plaća se 20 KM.

Tarifni broj 42.

a) Za ocjenjivanje izbora mjesta (lokacije) za građenje stambenog objekta u porodičnom vlasništvu, plaća se taksa u iznosu od 30,00 KM

- za ocjenu lokacije ekonomskoga objekta (objekta za držanje životinja, do 20 uvjetnih grla), plaća se taksa u iznosu od 50.00 KM

- za ocjenu lokacije ekonomskoga objekata (objekta za držanje životinja, preko 20 uvjetnih grla), plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM

- za ocjenu lokacije vikend-objekta, plaća se taksa u tznosuod 100,00 KM

- za ocjenu lokacije stambeno-poslovnoga objekta površine preko 100 m² plaća se taksa u iznosu od 70,00 KM

- za ocjenu lokacije stambeno-poslovnoga objekta površine preko 100 m² plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM

- za ocjenu lokacije poslovnoga objekta do 100 m² korisne površine, plaća se taksa u iznosu od 70,00 KM

- za ocjenu lokacije poslovnoga objekta od 101 m² do 500 m² korisne površine, plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM

- za ocjenu lokacije poslovnoga objekta preko 501 m² korisne površine, plaća se taksa u iznosu od 200,00 KM

- za ocjenu lokacije objekta i postrojenja za snabdijevanje vodom za piće naselja te kanalizacije, do 5.000 stanovnika, plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM

- za ocjenu lokacije zdravstvene, školske i predškolske ustanove, plaća se taksa u iznosu od 150,00 KM

- za ocjenu lokacije hotela, motela i benzinske pumpe, plaća se taksa u iznosu od 200,00 KM

- za ocjenu lokacije bazena i kampa, plaća se taksa u iznosu od 50,00 KM

- za ocjenu lokacije groblja, plaća se taksa u iznosu od 50,00 KM

- za ocjenu lokacije ostalih objekata koji podliježu sanitarnom nadzoru, plaća se taksa u iznosu od 40,00 KM

b) Za pregled projekta za izgradnju, odnosno dogradnju objekta, plaća se taksa, i to:

- stambenog objekta u porodičnom vlasništvu, plaća se 30,00 KM

- ekonomskoga objekta (objekta za držanje životinja, do 20 uvjetnih grla), plaća se 70,00 KM

- ekonomskoga objekta (objekta za držanje životinja, preko 20 uvjetnih grla), plaća se 120,00 KM

- vikend-objekta, plaća se 100,00 KM

- stambeno-poslovnoga objekta do 100 m² površine, plaća se 100,00 KM

- stambeno-poslovnoga objekta preko 100 m2 površine, plaća se 150,00 KM

- poslovnoga objekta do 100 m² korisne površine, plaća se 100,00 KM

- poslovnoga objekta od 101 m² do 500 m2 korisne površine, plaća se 150,00 KM

- poslovnoga objekta preko 501 m2 korisne površine, plaća se 200,00 KM

- za objekte i postrojenja za snabdijevanje vodom za piće naselja te kanalizacije, do 5.000 stanovnika, plaća se 100.00 KM

- zdravstvene, školske i predškolske uslanove, plaća se 200.00 KM

- hotela, motela i benzinske pumpe, plaća se 200.00 KM

- bazena i kampa, plaća se 100.00 KM

- groblja, plaća se 70,00 KM

- ostalih objekata koji podliježu sanitarnom nadzoru, plaća se 50,00 KM

c) Za pregled izgrađenih objekata, odnosno puštanje u pogon u pogledu ispunjavanja sanitarnih uvjeta, plaća se taksa, i to:

- stambenog objekta u porodičnom vlasništvu, plaća se 50,00 KM

- ekonomskoga objekta (objekta za držanje životinja, do 20 uvjetnih grla), plaća se 100,00 KM

- ekonomskoga objekata (objekta za držanje životinja, preko 20 uvjetnih grla), plaća se 150,00 KM

- vikend-objekta, plaća se 100,00 KM

- stambeno-poslovnoga objekata do 100 m² površine, plaća se 100,00 KM

- stambeno-poslovnoga objekata preko 100 m² površine, plaća se 200,00 KM

- poslovnoga objekata do 100 m² korisne površine, plaća se 100,00 KM

- poslovnih objekata od 101 m² do 500 m² korisne površine, plaća se 200,00 KM

- poslovnoga objekta preko 501 m2 korisne površine, plaća se 300,00 KM

- za objekte i postrojenja za snabdijevanje vodom za piće naselja te kanalizacije, do 5.000 stanovnika, plaća se 100,00 KM

- zdravstvene, školske i predškolske ustanove, plaća se 200,00 KM

- hotela, motela i benzinske pumpe, plaća se 300,00 KM

- bazena i kampa, plaća se 100,00 KM

- groblja, plaća se 50,00 KM

- ostalih objekata koji podliježu sanitarnom nadzoru, plaća se 60,00 KM

Tarifni broj 42a.

Za ocjenu lokacije za prodaju životnih namirnica mimo mjesta stalne prodaje, plaća se taksa, i to:

- za prodaju industrijski pakovanog sladoleda, plaća se 20,00 KM

- za ugostiteljske objekte do 50 m² površine, plaća se 1,00 KM po m²

- za ugostiteljske objekte preko 50 m² površine, plaća se 1,50 KM po m²

- za trgovinske objekte do 50 m² površine, plaća se 1.00 KM po m²

- za trgovinske objekte preko 50 m² površine, plaća se 1,50 KM po m²

Tarifni broj 43.

Za ovjeru knjige opojnih droga plaća se 50 KM.

VII. TAKSE IZ OBLASTI ŠUMARSTVA, VODOPRIVREDE I POLJOPRIVREDE

Tarifni broj 44.

1. Za izdavanje vodoprivredne suglasnosti plaća se taksa u iznosu 50,00 KM.

2. Za izdavanje vodoprivredne dozvole plaća se taksa u iznosu 100,00 KM.

3. Za produženje važenja vodoprivredne suglasnosti plaća se taksa u iznosu 70 KM.

4. Za produženje važenja vodoprivredne dozvole plaća se taksa u iznosu 100 KM.

5. Za izdavanje prethodne vodne saglasnosti, plaća se taksa u iznosu od 40,00 KM.

6. Za izdavanje koncesija plaća se taksa u iznosu od 500 KM.

7. Za produženje roka početka korištenja koncesije, plaća se taksa u iznosu 300,00 KM.

Tarilni broj 44a.

1. Za izdavanje šumarske saglasnosti, plaća se taksa u iznosu od 50,00 KM.

2. Za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za izvođenje radovau šumarstvu, plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM.

3.Za izdavanje rješenja za doznaku i sječu stabala u privatnim šumama, plaća se taksa u iznosu od 20,00 KM.

Tarifni broj 45.

Za izdavanje poljoprivredne saglasnosti plaća se taksa u iznosu 20,00 KM

Tarifni broj 46.

1. Za izdavanje rješenja kojim se daje prethodna veterinarsko-zdravstvena saglasnost na lokaciju i projektnu dokumentaciju plaća se taksa u iznosu od 120 KM.

2. Za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje ispunjava li objekt veterinarsko-zdravstvene uvjete, plaća se taksa u iznosu od 60 KM.

3. Za izdavanje rješenja kojim se odobrava i uređuje prestanak obavljanja poslova zdravstvene zaštite životinja, plaća se taksa u iznosu od 70 KM.

VIII. TAKSE IZ OBLASTI OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Tarifni broj 47.

1. Za izdavanje saglasnosti za osnivanje:

a) predškolske ustanove, plaća se taksa u iznosu od 200,00 KM

b) osnovne škole, plaća se taksa u iznosu od 300,00 KM

c) srednje škole, plaća se taksa u iznosu od 500,00 KM

d) visokoškolske ustanove, plaća se taksa u iznosu od 1.000,00 KM

e) ustanove iz oblasti kulture, sporta i informisanja, plaća se taksa u iznosu od 300,00 KM.

2. Za izdavanje rješenja o vođenju postupka ispunjenosti uvjeta za obavljanje djelatnosti:

a) predškolske ustanove, plaća se taksa u iznosu od 1.500,00 KM

b) osnovne škole, plaća se taksa u iznosu od 2.000.00 KM

c) srednje škole, plaća se taksa u iznosu od 3.000,00 KM

d) visokoškolske ustanove, po jednom studijskom programu, plaća se taksa u iznosu od 3.000,00 KM

e) ustanove iz oblasti kulture, sporta i informisanja, plaća se taksa u iznosu od 1.000,00 KM

3. Za izdavanje rješenja o statusnoj promjeni:

a) predškolske ustanove, plaća se taksa u iznosu od 500.00 KM

b) osnovne škole, plaća se taksa u iznosu od 750,00 KM

c) srednje škole, plaća se taksa u iznosu od 1.000,00 KM

d) visokoškolske ustanove, plaća se taksa u iznosu od 1.500,00 KM

e) ustanove ili institucije iz oblasti kulture, sporta i inlormisanja, plaća se taksa u iznosu od 500,00 KM.

4. Za izdavanje rješenja o prestanku rada:

a) predškolske ustanove, osnovne i srednje škole te autoškole, plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM

b) visokoškolske ustanove, plaća se taksa u iznosu od 200.00 KM

c) ustanove iz oblasti kulture, sporta i informisanja, plaća se taksa u iznosu od 50,00 KM.

Tarifni broj 48.

1. Za ostala rješenja iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja, plaća se taksa u iznosu od 50.00 KM.

2. Za žalbu ili prigovor na rješenja iz slava 1. ovoga tarifnoga broja, plaća se taksa u iznosu od 65,00 KM.

3. Za rješenje o odobrenju udžbenika ili priručnika, plaća se taksa u iznosu od 500,00 KM.

4. Za uvjerenje, potvrdu iz područja obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja, prijepis uvjerenja ili rješenja te duplikat isprave iz toga područja, plaća se taksa u iznosu od 25.00 KM.

5. Za stručno priznavanje završene osnovne škole, završene niže ili srednje/stručne škole, priznavanje osposobljavanja ili usavršavanja, u svrhu zapošljavanja ili obrazovanja u Bosni i Hercegovini, plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM.

6. Za stručno, priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija o završenom preddiplomskom, diplomskom, postdiplomskom univerzitetskom i stručnom studiju, u svrhu zapošljavanja ili obrazovanja u Bosni i Hercegovini, plaća se taksa u iznosu od 150,00 KM.

Tarifni broj 49.

1. Za rješavanje o zahtjevu za stjecanje licence predavača teorijske nastave, ispitivača iz teorijskoga dijela ispta i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom, plaća se taksa u iznosu od 20,00 KM.

2. Za izdavanje uvjerenja o položenom ispitu za stjecanje licence predavača teorijske nastave, ispitivača iz teorijskoga dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom, plaća se taksa u iznosu od 10,00 KM.

3. Za izdavanje licence predavača teorijske nastave, ispitivača iz teorijskoga dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom, plaća se taksa u iznosu od 20,00 KM.

4. Za rješavanje o zahtjevu za polaganje ispita za vozača instruktoru, plaća se taksa u iznosu od 20,00 KM.

5. Za izdavanje uvjerenja o položenom ispitu za vozača instruktora, plaća se taksa u iznosu od 10,00 KM.

6. Za izdavanje dozvole vozača instruktora, plaća se taksa u iznosu od 20 00 KM.

7. Za zamjenu ili produženje dozvole vozača instruktora, placa se taksa u iznosu od 20,00 KM.

8. Za rješavanje o zahtjevu za polaganje (prijava ili odjava) vozačkoga ispita, plaća se taksa u iznosu od 10,00.

9. Za rješavanje o zahtjevu za polaganje (prijava ili odjava) vozačkoga ispila pred komisijom od dva ispitivača, plaća se taksa u iznosu od 20,00 KM.

10. Za izdavanje uvjerenja o položenom vozačkom ispitu, plaća se taksa u iznosu od 10,00 KM.

11. Za rješavanje o zahtjevu za osnivanje auloškole, plaća se taksa u iznosu od 20,00 KM.

12. Za izdavanje rješenja o vođenju postupka ispunjenosti uvjeta pri osnivanju auloškole, plaća se taksa u lznosu od 1.000,00 KM.

13. Za izdavanje rješenja o odobravanju rada autoškole, plaća se taksa u iznosu od 50 00 KM.

14. Za izdavanje rješenja o statusnoj promjeni autoškole, plaća se taksa u iznosu od 50,00 KM.

15. Za utvrđivanje uvjeta za rad pri promjeni adrese - sjedišta autoškole, plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM.

IX. TAKSE IZ OBLASTI ZAŠTITE I OKOLIŠA

Tarifni broj 50.

1. Za rješenje o izdavanju okolišne dozvole, plaća se taksa u iznosu od 250,00 KM.

2. Za rješenje o odobrenju plana aktivnosti, s mjerama i rokovima za postepeno smanjenje emisije, odnosno zagađenja i za usaglašavanje s najboljom raspoloživom tehnikom, plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM.

3. Za produženje roka valjanosti okolišne dozvole, plaća se taksa u iznosu od 150,00 KM.

4. Za rješenje o okolišnoj dozvoli za pogone sa znatnom izmjenom u radu postojećih pogona i postrojenja, plaća se taksa u iznosu od, 150,00 KM.

Tarifni broj 51.

1. Za rješenje o izdavanju dozvole za djelatnosti tretmana otpada i odlaganja otpada, plaća se taksa u iznosu od 130,00 KM.

2. Za rješenje o prihvaćanju plana prilagođavanja upravljanja olpadom, plaća se taksa u iznosu od 100,00 KM.

3. Za rješenje o produženju roka valjanosti dozvole za djelatnosti tretmana otpada i odlaganje otpada, plaća se taksa u iznosu od 80,00 KM.

4. Za rješenje o uspostavi sistema za prikupljanje otpada, plaća se taksa u iznosu od 70,00 KM.

5. Za rješenje o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom, plaća se taksa u iznosu od 130.00KM.

6. Za produženje roka valjanosti dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom, plaća se taksa u iznosu od 80,00 KM.

X. TAKSE IZ OBLASTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

Tarifni broj 52.

1. Za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti, plaća se taksa, i to:

- za objekt ukupne površine do 500 m² u iznosu od 500.00 KM

- za objekt ukupne površine preko 500 m², u iznosu od 800.00 KM

- za infrastrukturne objekte - za svaki km, u iznosu od 330.00 KM

2. Za izdavanje rješenja - odobrenja za građenje - 0,1% investicijske vrijednosti objekta, za upotrebu objekta, plaća se taksa u iznosu od 70,00 KM.

3. Za izdavanje Prostornoga plana Srednjobosanskog kantona, plaća se taksa u iznosu od 70,00 KM.

4. Za izdavanje rješenja o saglasnosti za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju objekta, kao i za zahvate u prostoru, sa aspekta zaštite kulturnog i prirodnog naslijeđa, plaća se taksa u iznosu od 140,00 KM.