USTAV SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 1/1997, 7/1998 - ispr., 5/1997 - Amandman I, 6/1997 - Amandmani II-III, 2/1998 - Amandmani IV-VIII, 8/1998 - Amandman IX, 10/2000 - Amandman X, 8/2003 - Amandmani XI-LXIII, 2/2004 - Amandman LXIV i 14/2004 - Amandmani LXV-LXIX)

 

I. USPOSTAVLJANJE KANTONA

Član 1

Hrvati, Srbi i Bošnjaci, kao konstitutivni narodi, skupa s ostalima i građani Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton) ostvaruju svoja ustavna prava u Kantonu, Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i Bosni i Hercegovini u skladu s ovim ustavom. Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustav Federacije) i Ustavom Bosne i Hercegovine.

______________________
pogledati Amandman XII

Član 2

Srednjobosanski kanton je federalna jedinica Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Kanton).

Granice Kantona utvrđene su Zakonom o federalnim jedinicama ("Službene novine F BiH" broj 9/96)

Član 3

Ovaj ustav mora biti u skladu sa Ustavom Federacije i njime se osiguravaju institucije kantonalne vlasti i zaštita prava i sloboda utvrđenih Ustavom Federacije.

Član 4

Sastav svih organa u Kantonu i jedinicama lokalne samouprave mora odražavali nacionalni sastav stanovništva Kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave po popisu stanovništva ii 1991. godine dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede (u daljnjem tekstu: po popisu iz 1991. godine dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede), u skladu sa Zakonom o državnoj službi Bosne i Hercegovine.

______________________
pogledati Amandman XIII

Član 5

Službeno ime Kantona je: Srednjobosanski kanton.

Član 6

Sjedište Kantona je u Travniku.

______________________
pogledati Amandmane IX i XIV

Član 7

Kanton ima grb, zastavu, pečat, kao i druge simbole o kojima odlučuje Skupština Kantona.

Simboli Kantona upotrebljavat će se uz simbole Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom.

Za prihvaćanje simbola potrebna je prosta većina ukupnog broja glasova u Skupštini Srednjobosanskog kantona tu daljnjem tekstu: Skupština Kantona), uključujući većinu glasova unutar svakog od klubova zastupnika konstitutivnih naroda.

______________________
pogledati Amandman XV

Član 8

Službeni jezici u Kantonu su: srpski jezik, bosanski jezik i hrvatski jezik.

Službena pisma su latinica i ćirilica.

Ostali jezici se mogu koristiti kao sredstva komunikacije i nastave.

______________________
pogledati Amandman XVI

II. LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE

Član 9

U izvršenju poslova iz svojih nadležnosti Kanton:

a) preduzima svu potrebne mjere zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih u članovima II A 1 do 7 i predviđenih instrumentima u Aneksu Ustava Federacije, i djeluje u skladu sa Ustavom Federacije i ovim ustavom,

b) izvršava poslove iz svoje nadležnosti vodeći računa o nacionalnoj strukturi stanovništva u svakoj općini,

c) osigurava da konstitutivni narodi i grupa ostalih budu proporcionalno zastupljeni u kantonalnim organima uprave po popisu iz 1991. godine dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede.

______________________
pogledati Amandman XVII

Član 10

Kanton posebno poduzima mjere da se omogući pravo slobodnog povratka svim izbjeglim, prognanim i raseljenim osobama sa područja Kantona u mjesta i domove iz kojih su izbjegli, prognani ili raseljeni, stvara uvjete za prihvat i smještaj izbjeglica, prognanika i raseljenih osoba sa prebivalištem na području Kantona ukoliko nisu u mogućnosti da se vrate u svoje domove, te preduzima i druge mjere da im se omoguće uvjeti za život i rad.

Član 11

Sve osobe imaju pravo, u skladu sa zakonom Federacije i Kantona, da im se vrati sva imovina oduzeta u toku etničkog progona, kao i nadoknadu za svu imovinu koja im ne može biti vraćena.

Sve izjave i obaveze date pod prisilom, a posebno one koje se tiču odricanja prava na zemlju i drugu imovinu, smatraju se ništavnim.

Član 12

Kanton, u skladu sa zakonom Federacije i Kantona, preduzima mjere na ostvarivanju prava i zaštite invalida i boraca domovinskog rata i članova porodica poginulih boraca.

Član 13

Sudovi i organi uprave i druga tijela Kantonalne vlasti primjenjuju i poštuju prava i slobode predviđene u aktima navedenim Aneksu Ustava Federacije.

Član 14

Svi organi Kantona će, u okviru saradnje koju ostvaruju organi Federacije, ostvarivati saradanju sa međunarodnim posmatračkim tijelima za ljudska prava osnovanim za Bosnu i Hercegovinu, kao i sa nadzornim cijelima osnovanim instrumentima navedenim u Aneksu Ustava Federacije.

III. SARADNJA SA OMBUDSMANIMA

Član 15

Ljudska prava i slobode utvrđene Ustavom Federacije i ovim ustavom će štititi ombudsmani.

Organi Kantona i općina će stvarati uvjete za rad ombudsmana i njihovih zamjenika.

Član 16

Organi Kantona i općina će ombudsmanima na njihov zahtjev, omogućiti ispitivanje djelatnosti bilo koje institucije Kantona ili općine, kao i bilo koje druge institucije ili osobe koje su negirale ljudsko dostojanstvo, prava ili slobode, uključujući provođenje etničkog progona ili održavanja njegovih posljedica, omogućiti istraživanja svih službenih dokumenata uključujući tajna, kao i sudske i upravne spise, i omogućiti saradnju od svake osobe uključujući bilo kog službenika, posebno u pribavljanju potrebnih informacija, dokumenata i spisa.

Kanton će ombudsmanima u izvršavanju njihovih funkcija omogućiti prisustvovanje sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima drugih organa, te pristup i kontrolu svih mjesta gdje su osobe lišene slobode zatvorene ili gdje rade.

Organi Kantona i općina su obavezni razmotriti izvještaje ombudsmana i odgovoriti u roku koji oni odrede.

IV. NADLEŽNOST KANTONALNE VLASTI

Član 17

Kanton ima svu nadležnosti koje nisu Ustavom Federacije izričito povjerene federalnoj vlasti ili koje nisu, Ustavom Federacije, utvrđene kao zajedničke nadležnosti Federacije i Kantona.

Član 18

Kanton je nadležan, ako ovim ustavom nije drugačije određeno, za:

a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga koje će imati jedinstvene federalne uniforme sa kantonalnim oznakama,

b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguravanju obrazovanja,

c) utvrđivanje i provođenje kulturne politike,

d) utvrđivanje stambene politike, uključujući donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata,

e) utvrđivanje politike koja se tiče regulisanja i osiguravanja javnih službi,

f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući zoniranje,

g) donošenje propisa o unapređivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti,

h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranja njihove dostupnosti,

i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnje,

j) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite,

k) stvaranje i primjenu politike kantonalnog turizma, i razvoj turističkih resursa,

l) finansiranje djelatnosti kantonalne vlasti ili njenih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima,

m) donošenje propisa o lokalnoj samoupravi,

n) Zaključivanje međunarodnih sporazuma uz prethodnu saglasnost Parlamenta Federacije BiH i Parlamentarne skupštine BiH, osim sporazuma one vrste za koje po zakonu Parlamentarne skupštine BiH njezina saglasnost nije potrebna.

______________________
pogledati Amandman IV

Član 19

U skladu sa Ustavom Federacije, Federacija i Kanton nadležni su za:

a) jamčenje i provođenje ljudskih prava,

b) zdravstvo,

c) politiku zaštite čovjekovu sredine,

d) komunikaciju i transportnu infrastrukturu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine,

e) socijalnu politiku,

f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu i putnim ispravama državljana Bosne i Hercegovine s područja Federacije te o boravku i kretanju stranaca,

g) (brisano)

h) turizam,

i) korištenje prirodnih bogatstava.

______________________
pogledati Amandman XVIII

Član 20

U skladu sa potrebama, nadležnosti iz člana 19 ovog ustava mogu biti ostvarivane zajednički ili odvojeno, ili od strane Kantona koordinirano od federalne vlasti.

U pogledu ovih nadležnosti federalne vlasti i Kanton dogovaraju se na trajnoj osnovi.

Kada se radi o zakonima i drugim propisima koji su obavezujući na području cijele Federacije, u skladu sa Ustavom Federacije i odlukama Skupštine Federacije, federalna vlast postupa uzimajući u obzir kantonalne nadležnosti, specifičnost Kantona i potrebu za fleksibilnošću u provođenju, te prema potrebi utvrđuje politiku i donosi zakone koji se tiču svake od nadležnosti iz člana 19 ovog ustava.

Član 21

Kanton može, u skladu sa zakonom Kantona, delegirati na federalnu vlast svoje određene nadležnosti.

Zakon iz prethodnog stava donosi se dvotrećinskom većinom glasova u Skupštini Kantona.

______________________
pogledati Amandman XIX

Član 22

Prilikom donošenja propisa koji se odnose na lokalnu samoupravu Kanton je dužan na odgovarajući način konsultovati općinske vlasti.

Kantonalne vlasti će osigurati izvore finansiranja općinama za prenesene im nadležnosti.

Kantonalna vlast vrši upravni nadzor nad radom općinske vlasti u vršenju nadležnosti prenesenih na općine.

Član 23

Na zahtjev općine Kanton može na općinu delegirati svoje nadležnosti vezane za:

- obrazovanje,

- kulturu,

- turizam,

- lokalno poslovanje,

- dobrotvorne aktivnosti, i

- radioteleviziju.

Kanton je dužan to učiniti prema općinama čije većinsko stanovništvo, po nacionalnoj strukturi, nije stanovništvo koje čini nacionalnu većinu Kantona kao cjeline.

______________________
pogledati Amandman XX

V. STRUKTURA KANTONALNE VLASTI

 

A. ZAKONODAVNA VLAST KANTONA

SKUPŠTINA KANTONA

1. Opće odredbe

Član 24

Zakonodavno tijelo Kantona je Skupština, koja se sastoji od jednog doma.

Član 25

Skupština Kantona sastoji se od 30 zastupnika.

______________________
pogledati Amandmane II, X i XXI

Član 26

Nacionalni sastav zastupnika u Skupštini Kantona odražava nacionalni sastav stanovništva, a na osnovu općih i slobodnih izbora i izbornih rezultata.

______________________
pogledati Amandman XXII

Član 27

Zastupnici u Skupštini Kantona imaju četverogodišnji mandat.

______________________
pogledati Amandman XXIII

Član 28

Kantona imaju i Poslanike u Skupštini Kantona biraju birači na demokratskim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem na cijeloj teritoriji Kantona, u skladu s Ustavom i zakonom.

Svaki birač ima pravo glasati za bilo koju od registrovanih stranaka.

Član 29

Prije svakih izbora, svaka registrovana stranka objavljuje izbornu listu kandidata.

Poslanici u Skupštini Kantona bit će birani sa vrha liste te stranke prema broju dobivenih glasova. Zamjene za poslanike vrše se od osoba koje slijede na ostatku liste.

Član 30

Svaki birač može biti biran za poslanika u Skupštini Kantona.

Nespojive su funkcije zastupniku u Skupštini Kantona s funkcijom premijera Kantona, člana Vlade Kantona i nosilaca pravosudnih funkcija.

______________________
pogledati Amandman XXIV

Član 31

Skupština Kantona prvi put bit će sazvana najkasnije 10 dana nakon objavljivanja rezultata izbora.

Član 32

Klub zastupnika konstitutivnog naroda osniva se u Skupštini Kantonu uz uvjet da u Skupštini Kantona postoji najmanje jedan zastupnik tog konstitutivnog naroda.

Svaki klub zastupnika konstitutivnih naroda predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na funkciju predsjedavajućeg Skupštine Kantona ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona, koje potvrđuje Skupština Kantona.

Skupština Kantona potvrđuje kandidate iz prethodnoga stava većinom glasova, u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine Srednjobosanskog kantona.

Ako jedan konstitutivni narod nije zastupljen u Skupštini Kantona, jedno od mjesta za funkciju zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona ostat će slobodno.

Kandidati iz stava 3. ovoga člana koje potvrdi Skupština Kantona odlučuju između sebe ko će od njih biti predsjedavajući Skupštine Kantona.

______________________
pogledati Amandman XXV

Član 32a

Predsjedavajući Skupštine Kantona nadležan je:

a) za predstavljanje i zastupanje zakonodavne vlasti - Skupštine Kantona

b) za imenovanje kandidata na dužnost premijera Kantona, uz. konsultacije sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona

c) za pripremanje i sazivanje sjednica Skupštine Kantona te predsjedavanje sjednicama Skupštine Kantona

d) za praćenje ostvarenja programa rada Skupštine Kantona i izvještavanje Skupštine Kantona o tome

e) za primjenjivanje Poslovnika o radu Skupštine Kantona

f) za ostvarivanje prava i dužnosti zastupnika u Skupštini Kantona u vezi s obavljanjem njihove funkcije iz nadležnosti Skupštine Kantona

g) za ostvarivanje saradnje Skupštine Kantona s nadležnim organima i organizacijama u pitanjima iz nadležnosti Skupštine Kantona

h) za upućivanje pripremljenih tekstova zakona, drugih propisa te izvještaja, analiza i drugih akata na raspravu nadležnim radnim tijelima Skupštine Kantona

i) za potpisivanje akata koje donese Skupština Kantona

j) za donošenje ukaza o proglašenju zakona

k) za obavljanje drugih poslova određenih ovim ustavom, zakonom i Poslovnikom o radu Skupštine Srednjobosanskog kantona

U ovim poslovima predsjedavajućem Skupštine Kantona pomažu zamjenici predsjedavajućeg Skupštine.

U slučaju spriječenosti predsjedavajućeg Skupštine Kantona, zamjenjuje ga jedan od zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

______________________
pogledati Amandman XXVI

Član 33

Skupština Kantona zasjeda javno, osim u izuzetnim okolnostima predviđenim njenim poslovnikom, i objavljuje izvještaje o zasjedanjima i odlukama.

Član 34

Kantonalni propisi stupaju na snagu kao je u njima utvrđeno, ali ne prije nego što budu objavljeni u službenim novinama Kantona.

Kantonalni propisi mogu se objavljivati u "Službenim novinama Federacije".

Član 35

Poslanicima u Skupštini Kantona isplaćivat će se dnevnice i troškovi u skladu sa zakonom Kantona.

Član 36

Zastupnici u Skupštini Kantona ne podliježe krivičnoj niti građanskoj odgovornosti za radnje koje čine u okviru svojih funkcija u Skupštini Kantona.

______________________
pogledati Amandman XXVII

2. Odlučivanje u Skupštini Kantona

Član 37

Odluke u Skupštini donose se natpolovičnom većinom ukupnog broja poslanika, ukoliko nije drugačije utvrđeno ovim ustavom ili Poslovnikom Skupštine.

2a. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa

______________________
pogledati Amandman XXVIII

Član 38

Listu vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona čine:

- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti

- identitet jednog konstitutivnog naroda

- ustavni amandmani

- organizacija organa javne vlasti

- jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka

- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture i tradicije te kulturno naslijeđe

- teritorijalna organizacija

- sistem javnog informisanja

- i druga pitanja ako tako smatra dvotrećinska većina jednog od klubova zastupnika konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona

Ako predsjedavajući Skupštine Kantona i zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Kantona, odnosno zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona tvrde da prijedlog zakona, drugog propisa ili akta spada u listu vitalnih nacionalnih interesa utvrđenu u stavu 1. ovoga člana, za prihvaćanje toga zakona, drugog propisa ili akta potrebna je prosta većina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini Kantona.

Predsjedavajući Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona dužni su odlučiti u roku od sedam dana od dana prijema spada li zakon, drugi propis ili akt u listu iz stava 1. ovoga člana.

Ako predsjedavajući Skupštine Kantona ili jedan od zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona tvrdi da prijedlog zakona, drugog propisa ili akta spada u listu vitalnih nacionalnih interesa, dvotrećinska većina glasova odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda Skupštine Kantona može proglasiti da je riječ o pitanju s liste vitalnih nacionalnih interesa.

______________________
pogledati Amandman XXIX

Član 39

U slučaju da dvotrećinska većina glasova jednog od klubova konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona odluči da se neki zakon, drugi propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za prihvaćanje toga zakona, dragog propisa ili akta potrebna je prosta većina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini Kantona.

Ako se ne može postići većina iz prethodnoga stava, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji donosi konačnu odluku o tome odnosi li se zakon, drugi propis ili akt na vitalni nacionalni interes konstitutivnog naroda.

Ako Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odluči da se radi o vitalnom nacionalnom interesu konstitutivnog naroda, zakon, drugi propis ili akt smatra se neprihvaćenim i vrača predlagaču koji treba pokrenuti novu proceduru.

U slučaju iz prethodnoga stava, predlagač ne može podnijeti isti tekst zakona, drugog propisa ili akta.

Ako Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odluči da se ne radi o vitalnom nacionalnom interesu, zakon, drugi propis ili akt smatra se prihvaćenim ili se prihvaća prostom većinom glasova.

______________________
pogledati Amandman XXX

Član 40

(brisano)

______________________
pogledati Amandman XXXI

3. Nadležnost Skupštine Kantona

Član 41

Skupština Kantona:

a) priprema i usvaja ustav Kantona, i ustavni zakon i amandmane,

b) potvrđuje imenovanje Vlade Kantona,

c) donosi zakon i ostale propise za izvršavanje kantonalnih nadležnosti,

d) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na druge načine osigurava potrebno finansiranje,

e) odobrava zaključivanje međunarodnih sporazuma sa državama i međunarodnim organizacijama, uz saglasnost Skupštine Federacije, u skladu sa Ustavom Federacije,

f) razmatra izvještaje ombudsmana,

g) može vodili istrage i u tu svrhu može zahtijevati pribavljanje dokaza u vidu isprava i iskaza svjedoka,

h) donosi poslovnik Skupštine,

i) vrši druge nadležnsti koje su joj suvjerene.

______________________
pogledati Amandman XXXII

B. IZVRŠNA VLAST KANTONA

Čl. 42 - 48

(brisano)

______________________
pogledati Amandmane V, VI, VII i XXXIII

1. Vlada Kantona

______________________
pogledati Amandman XXXIV

Član 49

Vladu Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona) čine premijer Kantona i ministri.

Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih bit će proporcionalno zastupljeni u Vladi Kantona. Takva zastupljenost odražavat će popis iz 1991, godine dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede.

______________________
pogledati Amandman XXXV

Član 50

Kandidata za funkciju premijera Kantona imenuje predsjedavajući Skupštine Kantona uz konsultacije sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

Kandidat za funkciju premijera Kantona predlaže ministre.

Ministri nemaju zamjenike.

______________________
pogledati Amandman XXXVI

Član 51

Vladu Kantona potvrđuje Skupština Kantona dvotrećinskom većinom glasova.

Vlada Kantona preuzima dužnost nakon što njeno imenovanje potvrdi Skupština Kantona.

Ako Skupština Kantona ne potvrdi Vladu Kantona, predsjedavajući Skupštine Kantona, uz konsultacije sa zamjenicima predsjedaoajućog Skupštine Kantona, ponovno će postupiti u skladu s članom 50 Ustava Kantona.

______________________
pogledati Amandman XXXVII

Član 52

Premijer Kantona odgovoran je Skupštini Kantona.

Ministri su odgovorni premijeru Kantona i Skupštini Kantona.

Premijer Kantona predlaže smjenjivanje ministara.

Odluku o prijedlogu premijera Kantona, iz prethodnoga stava, donosi Skupština Kantona dvotrećinskom većinom glasova.

Ministri snose krajnju odgovornost za rad ministarstva na čijem su čelu.

Vlada Kantona podnosi ostavku ako joj Skupština kantona izglasa nepovjerenje dvotrećinskom većinom.

______________________
pogledati Amandman XXXVIII

Član 52a

Organizacija, sastav, broj članova Vlade Kantona te njihove nadležnosti i ovlaštenja uređuju se zakonom Kantona, u skladu s ovim ustavom.

______________________
pogledati Amandman XXXIX

Član 53

Vlada Kantona nadležna je za:

a) provođenje kantonalne politike i predlaganje i izvršavanje kantonalnih zakona i drugih propisa,

b) izvršavanje odluka svakog kantonalnog ili federalnog suda i vršenje svake druge nadležnosti povjerene Kantonu od federalne vlasti,

c) pripremu prijedloga budžeta,

d) osiguranje sarađnje Vlade Kantona i ombudsmana,

e) nadzor nad kantonalnom policijom,

f) osiguranje da nacionalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva Kantona, s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva te općine,

g) razmatranje izvještaja ombudsmana i omogućavanje uvjeta za njihov rad,

h) vršenje drugih nadležnosti utvrđenih ovim ustavom.

Sve odluke Vlade Kantona donose se prostom većinom glasova prisutnih koji glasaju.

______________________
pogledati Amandman XL

Član 54

Premijer Kantona nadležan je:

a) za predstavljanje i zastupanje izvršne vlasti - Vlade Kantona

b) za predlaganje imenovanja i smjenjivanja ministara

c) za podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine u skladu s članom IV.C.10. (2) (b) i (d) Ustava Federacije

d) za potpisivanje sporazuma s državama i međunarodnim organizacijama koji stupaju na snagu u Kantonu samo ako ih odobri Skupština Kantona, uz prethodnu suglasnost Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, osim ako su Skupština Kantona, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine svojim zakonom predvidjeli da za tu vrstu međunarodnih sporazuma nije potrebna takva suglasnost

e) za otkazivanje međunarodnih sporazuma ako mu to dopusti Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, a dužan je tako postupili kada to zahtijeva Skupština Kantonu uz suglasnost Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine ili na zahtjev Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Vlade odgovoran je za:

a) provođenje politike i izvršavanje propisa, uključujući osiguranje izvršavanja odluka sudova.

b) predlaganje i davanje preporuka iz oblasti kantonalnog zakonodavstva,

c) pripremanje budžetskih prijedloga Skupštini Kantona,

d) za druga pitanja utvrđena ovim ustavom i zakonom Kantona.

______________________
pogledati Amandman XLI

Član 55

(brisano)

______________________
pogledati Amandman XLII

Član 56

Svaki ministar odgovoran je za:

a) provođenje kantonalne politike i izvršavanje kantonalnih zakona iz okvira nadležnosti svog ministarstva ili izvršavanje zadataka koje mu odredi predsjednik Vlade Kantona,

b) predlaganje i davanje preporuka u vezi sa propisima iz okvira nadležnosti svog ministarstva ili prema zadatku koji mu odredi predsjednik Vlade kantona,

c) rukovođenje, koordiniranje i nadziranje aktivnosti svog ministarstva,

d) davanje uputstava, instrukcija, naredbi za donošenje propisa u cilju omogućavanja izvršavanja zakona iz nadležnosti njegovog ministarstva i onih koje mu povjeri predsjednik Vlade Kantona u skladu sa ovim ustavom i zakonima Kantona,

e) pripremanje, objašnjavanje i analiziranje budžetskih prijedloga iz nadležnosti svog ministarstva ili vršenje drugih zadataka na zahtjev predsjednika Vlade Kantona,

f) odgovaranje na pitanja poslanika u Skupštini Kantona iz nadležnosti svog ministarstva i izvršavanje svakog drugog zadatka koji mu povjeri predsjednik Vlade Kantona,

g) pomaganje predsjedniku u vođenju politike i izvršavanju zakona Kantona.

______________________
pogledati Amandman XLIII

2. Imunitet

______________________
pogledati Amandman XXXIV

Član 57

Predsjednik Kantona i zamjenik predsjednika Kantona, predsjednik i zamjenik predsjednika Vlade i ministri, ne mogu biti krivično gonjeni niti odgovorni u građanskom postupku za bilo koju radnju učinjenu u vršenju svoje funkcije.

C. SUDSKA VLAST KANTONA

Član 58

Sudsku funkciju u Kantonu vrše Kantonalni sud i općinski sudovi.

______________________
pogledati Amandman XLIV

Član 59

Kantonalni sud ima žalbenu nadležnost u odnosu na općinske sudove u Kantonu i prvostepenu nadležnost u stvarima koje ne spadaju u nadležnost općinskih sudova, te druge nadležnosti utvrđene zakonom.

______________________
pogledati Amandman XLV

Član 60

Odluke Kantonalnog suda donesene po žalbama na odluke općinskih sudova su konačne i obavezu i uče, osim ako se radi o pitanjima koja se tiču Ustava Federacije, zakona i drugih propisa Federacije.

Presude kao i rješenja Kantonalnog suda koja se odnose na žalbe podnijete u skladu sa stavom 1 ovog člana posebno su obavezujuće za strane u postupku kao i za sud na čije je odluke žalba izjavljena.

Član 61

(brisano)

______________________
pogledati Amandman XLVI

Član 62

Sudska vlast u Kantonu je samostalna i nezavisna, i vrši se na osnovu ustava i zakona Federacije i Kantona.

Član 63

Sudovi u Kantonu osiguravaju jednak položaj svim stranama u sudskim postupcima.

Član 64

Sudski postupci javni su, ukoliko za određene izuzetne situacije, zakonom nije drugačije određeno.

Član 65

Skupština Kantona može, u skladu sa zakonom Federacije, propisati dopunska pravila o organizaciji i upravljanju Kantonalnog suda i općinskim sudovima.

U skladu sa pravilnikom iz prethodnog stava svaki sud utvrđuje svoju unutrašnju organizaciju i u vezi sa tim će donijeti dopunska pravila.

Broj sudija se utvrđuje zakonom Kantona, prema potrebama.

Član 66

Sudije Kantonalnog suda, uključujući i predsjednika Kantonalnog suda, bira, imenuje, provodi disciplinski postupak i smjenjuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće) u skladu sa zakonom.

______________________
pogledati Amandman XLVII

Član 67

SSudije Kantonalnog suda, osim rezervnih sudija, imenuju se doživotno, osim ako ne podnesu ostavku, ako se ne penzionišu ili ako ih s razlogom ne smijeni Visoko sudsko i tužilačko vijeće u skladu sa zakonom Federacije.

Sudijama Kantonalnog suda sudijska funkcija može izuzetno prestati i kao rezultat procesa odabira nakon reorganizacije kantonalnih sudova, za vrijeme prijelaznog perioda, kako se utvrđuje zakonom kojim se osniva Visoko sudsko i tužilačko vijeće.

Navršenje starosne dobi propisane za obavezni odlazak u penziju sudija Kantonalnog suda utvrđuje se zakonom Federacije.

Uvjeti za obavljanje Funkcije, uključujući i imunitet, za sudije Kantonalnog suda utvrđuju se zakonom Federacije.

Plaća i druge naknade sudiji ne mogu bili umanjene za vrijeme obavljanja sudijske Funkcije, osim kao posljedica disciplinskog postupka u skladu sa zakonom.

______________________
pogledati Amandman XLVIII

Član 68

Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih bit će proporcionalno zastupljeni u Kantonalnom sudu po popisu iz 1991. godine dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede.

______________________
pogledati Amandman XLIX

VI. OPĆINSKE VLASTI

1. Opće odredbe

Član 69

U općini se ostvaruje lokalna samouprava.

Lokalna samouprava ostvaruje se vršenjem poslova iz nadležnosti utvrđenih ovim zakonom i zakonom Kantona.

Poslovi lokalne samouprave su:

a) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta u okviru zoniranja utvrđenog zakonom Kantona,

b) donošenje propisa o unapređivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti,

c) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti,

d) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite, a naročito službi o brizi o starim, iznemoglim i siromašnim građanima,

e) izgradnju i održavanje lokalne infrastrukture,

f) upravljanje općinskim dobrima i dobrima koja služe za zadovoljavanje javnih potreba (parkovi, igrališta i sl.),

g) higijenu i lokalno javno zdravlje,

h) pogrebnu službu.

Član 70

Općina ima statut.

Statut općine i drugi propisi općine moraju biti u skladu sa Ustavom Federacije, ovim ustavom i kantonalnim zakonodavstvom.

Član 71

Općine su nadležne za vršenje poslova lokalne samouprave u skladu sa Ustavom i zakonom.

U izvršenju svoje nadležnosti općine:

a) poduzimaju sve potrebne mjere u cilju osiguranja zaštite prava i sloboda utvrđenih u Ustavu i u instrumentima navedenim u Aneksu Ustava Federacije.

b) vode računa o nacionalnoj strukturi stanovništva općine.

c) osiguravaju da konstitutivni narodi i grupa ostalih budu proporcionalno zastupljeni u općinskim organima vlasti po popisu iz 1991. godine dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede.

______________________
pogledati Amandman XL

2. Općinsko vijeće

Član 72

Svaka općina ima općinsko vijeće.

Član 73

Broj vijećnika utvrdit u općinskom vijeću će se statutom općine u skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

______________________
pogledati Amandmane I i LI

Član 74

Mandat članova općinskog vijeća je četiri godine.

______________________
pogledati Amandman LII

Član 75

Općinske vijećnike biraju birači, demokratskim putem, na neposrednim i tajnim izborima, na cijelom području općine, na način utvrđen zakonom.

Svaki birač, u skladu sa zakonom, može bili biran za općinskoga vijećnika.

______________________
pogledati Amandman LXV

Član 76

Općinsko vijeće:

a) priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja statut općine,

b) usvaja općinski budžet i donosi propise o oporezivanju, i na druge načine osigurava potrebno finansiranje koje nije osigurala kantonalna ili federalna vlast,

c) donosi poslovnik o svom radu,

d) donosi druge propise u izvršavanju općinskih nadležnosti.

______________________
pogledati Amandman LXVI

Član 77

Općinsko vijeće zasjeda javno, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim njegovim poslovnikom, i vodi zapisnike o donesenim odlukama.

Član 78

Općinski propisi stupaju na snagu kao što je u njima propisano, ali ne prije nego što budu objavljeni u službenim novinama općine.

Član 79

Statutom općine se utvrđuje postupak i izbor predsjedavajućeg općinskog vijeća.

3. Općinski načelnik

Član 80

Svaka općina ima općinskog načelnika.

Mandat općinskoga načelnika traje četiri godine.

______________________
pogledati Amandman LXVII

Član 81

Općinskoga načelnika biraju birači, demokratskim putem, na neposrednim i tajnim izborima, na cijelom području općine, na način utvrđen zakonom.

Svaki birač, u skladu sa zakonom, može biti biran za općinskoga načelnika.

______________________
pogledati Amandman LXVIII

Član 82

Općinski načelnik i predsjedavajući općinskoga vijeća u općinama ili općinskim vijećima višenacionalnoga sastava ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda ostalih, osim u općinama u kojima jedan konstitutivni narod čini više od 80% stanovnika prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini.

______________________
pogledati Amandman LXIX

Član 83

Općinski načelnik nadležan je za:

a) provođenje općinske politike, izvršavanje općinskih propisa, i delegiranih ili prenesenih nadležnosti općine od kantonalne i federalnih vlasti,

b) osiguranje šarac!nje općinskih službenika sa ombudsmanima,

c) podnošenje izvještaja općinskom vijeću i javnosti o provođenju općinske politike i svojim aktivnostima,

d) brigu o organizaciji općinske uprave i njenom radu,

e) rukovođenje radom općinskih službi i općinskih službenika.

f) imenovanje i smjenjivanje općinskih službenika,

g) pripremanje prijedloga koje razmatra općinsko vijeće, i

h) vrši druge nadležnosti utvrđene zakonom i statutom općine.

______________________
pogledati Amandman LIII

4. Općinski sudovi

Član 84

Općinski sudovi osnivaju se zakonom Kantona.

Finansiranje općinskih sudova vrši se iz budžeta Kantona.

Član 85

Općinski sud se osniva za područje općine.

Za dvije ili više općina se može osnovati jedan općinski sud.

Član 86

Općinski sudovi imaju izvornu nadležnost za sve građanske i krivične stvari, osim ako Ustavom Federacije, ovim ustavom, zakonom Federacije ili zakonom Kantona neke izvorne nadležnosti nisu prenesene na neki drugi sud.

______________________
pogledati Amandman LIV

Član 87

Sudije općinskih sudova, ukljućujući predsjednike sudova, bira, imenuje, provodi disciplinski postupak i smjenjuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće u skladu sa zakonom Federacije.

______________________
pogledati Amandman LV

Član 88

Sudije općinskih sudova, osim rezervnih sudija, imenuju se doživotno, osim ako ne podnesu ostavku, ako se ne penzionišu ili ako ih ne smijeni Visoko sudsko i tužilačko vijeće u skladu sa zakonom.

Sudijama općinskih sudova izuzetno može prestati sudijska funkcija kao rezultat procesa odabira nakon reorganizacije općinskih sudova, u prijelaznom periodu, kako se utvrdi zakonom kojim se osniva Visoko sudsko i tužilačko vijeće.

Navršenje starosne dobi propisane za obavezni odlazak u penziju sudija općinskih sudova utvrđuje se zakonom.

Uvjeti za obavljanje sudijske funkcije, uključujući i imunitet, za sudije općinskih sudova utvrđuju se zakonom Federacije.

Plaća i druge naknade sudiji ne mogu biti umanjene za vrijeme obavljanja sudijske funkcije, osim kao posljedica disciplinskog postupka u skladu sa zakonom.

______________________
pogledati Amandman LVI

Član 89

U općinskim sudovima konstitutivni narodi i grupa ostalih bit će proporcionalno zastupljeni po popisu iz 1991. godine dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede.

______________________
pogledati Amandman LVII

VI.A - GRADSKE VLASTI

Član 89a

1. Za područje dvije ili više općina koje su urbano i teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama građana, formira se grad kao jedinica lokalne uprave i samouprave, u skladu sa federalnim zakonom.

Odgovornosti grada obuhvaćaju:

a) finansije i poreznu politiku, u skladu sa federalnim i kantonalnim zakonima

b) zajedničku infrastrukturu

c) urbanističko planiranje

d) javni promet

e) druge nadležnosti koje gradu povjeri Kanton, odnosno koje prenesu općine

2. Grad ima Statut koji mora biti u skladu sa federalnim Ustavom, kantonalnim Ustavom i kantonalnim zakonodavstvom.

3. Grad ima Gradsko vijeće čiji sastav čini jednak broj vijećnika iz svake općine, a broj vijećnika, postupak izbora i trajanje mandata utvrđuje se Statutom.

Gradsko vijeće ne može imati manje od 15, niti više od 30 vijećnika.

4. Gradsko vijeće:

a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Statut grada

b) bira gradonačelnika

c) donosi budžet grada

d) donosi propise u izvršenju prenesenih ovlaštenja i vrši druga ovlaštenja utvrđena Statutom

5. Odgovornost gradonačelnika je:

a) imenovanje i smjenjivanje gradskih funkcionera

b) provođenje gradske politike i izvršenje gradskih propisa

c) osiguranje saradnje gradskih funkcionera sa ombudsmanima

d) podnošenje izvještaja Gradskom vijeću i javnosti o provođenju gradske politike

6. Grad ostvaruje prihode oporezivanjem, zaduživanjem i na drugi način, u skladu sa zakonom.

______________________
pogledati Amandmane III i LVIII

VI.B - RASPODJELA KLJUČNIH FUNKCIJA U STRUKTURI KANTONALNE VLASTI

Član 89b

Premijer Kantona i predsjedavajući Skupštine Kantona ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.

Predsjednik Kantonalnog suda i glavni kantonalni tužilac ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.

______________________
pogledati Amandman LIX

VII. AMANDMANI NA USTAV

Član 90

Amandmane na Ustav Kantona mogu predlagati Vlada Kantona, većina zastupnika u Skupštini Kantona i većina zastupnika unutar klubova zastupnika konstitutivnih naroda.

Predloženi amandman na Ustav neće se konačno razmatrati u Skupštini Kantona prije isteka roka od petnaest dana nakon što je prvi put bio podnesen.

Predloženi amandman usvaja se dvotrećinskom većinom poslanika u Skupštini kantona.

______________________
pogledati Amandman LX

Član 91

Nijednim amandmanom na Ustav ne mogu se ukinuti niti umanjiti nijedno od prava i sloboda utvrđenih u članu 11 A. 1 do 7 Ustava Federacije niti promijeniti ovaj član Ustava.

VIII. USVAJANJJE I STUPANJE NA SNAGU USTAVA I PRIJELAZNA RJEŠENJA

Član 92

Ustav Kantona usvojit će i proglasiti Skupština Kantona u prijelaznom periodu, koja se sastoji od 5 odbornika iz svake skupštine općine, koji će biti izabrani od strane i između odbornika supštine općine izabranih 1990. godine, čiji su mandati još uvijek važeći.

Usvajanje Ustava zahtijeva dvotrećinsku većinu Skupštine u prijelaznom periodu uključujući konsenzus izmedju većine poslanika bošnjačke nacionalnosti i većine poslanika hrvatske nacionalnosti.

Ovaj ustav stupa na snagu u ponoć onog dana kad ga usvoji Skupština u prijelaznom periodu.

Član 93

Skupština Kantona u prijelaznom periodu:

a) usvaja Ustav Kantona u skladu sa članom VII. 1 ustava Federacije,

b) bira predsjednika Kantona u prijelaznom periodu i zamjenika predsjednika Kantona, i Vladu Kantona u prijelaznom periodu.

Član 94

Do prvog saziva Skupštine Kantona, njene funkcije, prema ovom ustavu vrši Skupština Kantona u prijelaznom periodu.

Čim ovaj ustav stupi na snagu Skupština Kantona u prijelaznom periodu bira predsjednika i zamjenika predsjednika Kantona u prijelaznom periodu.

Predsjednik Kantona u prijelaznom periodu uz saglasnost zamjenika predsjednika Kantona, odmah nakon toga, predlaže Vladu Kantona u prijelaznom periodu i imenuje sudije Kantonalnog suda u prijelaznom periodu.

Predsjednik Kantona i zamjenik predsjednika kantona i članovi Vlade Kantona u prijelaznom perriodu, vrše dužnosti odgovarajućih stalnih funkcionera u skladu sa ovim ustavom, dok ne budu zamijenjeni funkcionerima izabranim ili imenovanim u skladu sa ovim ustavom.

Skupština Kantona u prijelaznom periodu u roku od deset dana izabrat će sve druge organe u prijelaznom periodu u skladu sa Ustavom Federacije i ovim ustavom.

Odbornici u svakoj skupštini općine izabrani 1990. godine čiji su mandati još uvijek važeći, u najkraćem roku, izabrat će općinska tijela u prijelaznom periodu u skladu sa Ustavom Federacije i ovim ustavom.

Član 95

U roku od dvije sedmice nakon prvog saziva, Skupština Kantona će izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Kantona.

U roku od dvije sedmice nakon izbora, predsjednik Kantona, uz saglasnost zamjenika, imenovat će Vladu Kantona, a Skupština Kantona će razmotriti imenovanje Vlade po hitnom postupku.

Nijedna osoba koja izdržava kaznu koju je izrekao Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju i nijedna osoba koju je optužio Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju, a koja se ne pojavi pred Sudom po njegovu pozivu, ne može se kandidovati ili vršiti naimenovanu, izbornu ili neku drugu javnu funkciju na području Kantona.

______________________
pogledati Amandman VIII

Član 96

Objavljeni rezultati popisa stanovništva iz 1991. godine koristit će se u proračunima koji zahtijevaju podatke o stanovništvu, dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede.

______________________
pogledati Amandman LXI

Član 97

Ustav Srednjobosanskog kantona uskladit će se s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine do 19. januara 2003. godine.

Kantonalni zakoni, drugi propisi, akti i sudska pravila uskladit će se s ovim amandmanima u roku od godine dana od usvajanja ustavnih amandmana

______________________
pogledati Amandman LXII

Amandman I
na Ustav Srednjobosanskog kantona

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 5/1997)

AMANDMAN I

U Ustavu Srednjobosanskog kantona mijenja se član 73 stav 1 Ustava, tako da glasi:

"Općinsko vijeće ima od 15 do 30 vijećnika".

Ovaj amandman stupa na snagu odmah, a objavit će se u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona".

Amandman II
na Ustav Srednjobosanskog kantona

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 6/1997)

I

U Ustavu Srednjobosanskog kantona mijenja se član 25 Ustava, tako da glasi:

"Skupština Kantona sastoji se od 50 zastupnika".

II

Ovaj amandman stupa na snagu danom raspisivanja izbora za Skupštinu Kantona, a objavit će se u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona".

Amandman III
na Ustav Srednjobosanskog kantona

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 6/1997)

U Ustavu Srednjobosanskog kantona, iza poglavlja VI. Općinske vlasti, dodaje se novo poglavlje koje glasi:

VI.A - GRADSKE VLASTI

1. Za područje dvije ili više općina koje su urbano i teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama građana, formira se grad kao jedinica lokalne uprave i samouprave, u skladu sa federalnim zakonom.

Odgovornosti grada obuhvaćaju:

a) finansije i poreznu politiku, u skladu sa federalnim i kantonalnim zakonima

b) zajedničku infrastrukturu

c) urbanističko planiranje

d) javni promet

e) druge nadležnosti koje gradu povjeri Kanton, odnosno koje prenesu općine

2. Grad ima Statut koji mora biti u skladu sa federalnim Ustavom, kantonalnim Ustavom i kantonalnim zakonodavstvom.

3. Grad ima Gradsko vijeće čiji sastav čini jednak broj vijećnika iz svake općine, a broj vijećnika, postupak izbora i trajanje mandata utvrđuje se Statutom.

Gradsko vijeće ne može imati manje od 15, niti više od 30 vijećnika.

4. Gradsko vijeće:

a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Statut grada

b) bira gradonačelnika

c) donosi budžet grada

d) donosi propise u izvršenju prenesenih ovlaštenja i vrši druga ovlaštenja utvrđena Statutom

5. Odgovornost gradonačelnika je:

a) imenovanje i smjenjivanje gradskih funkcionera

b) provođenje gradske politike i izvršenje gradskih propisa

c) osiguranje saradnje gradskih funkcionera sa ombudsmanima

d) podnošenje izvještaja Gradskom vijeću i javnosti o provođenju gradske politike

6. Grad ostvaruje prihode oporezivanjem, zaduživanjem i na drugi način, u skladu sa zakonom.

Ovaj amandman stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona".

Amandmani IV - VIII
na Ustav Srednjobosanskog kantona

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 2/1998)

AMANDMAN IV

U članu 18 dodaje se nova alineja n), koja glasi:

"Zaključivanje međunarodnih sporazuma uz prethodnu saglasnost Parlamenta Federacije BiH i Parlamentarne skupštine BiH, osim sporazuma one vrste za koje po zakonu Parlamentarne skupštine BiH njezina saglasnost nije potrebna."

AMANDMAN V

Član 42 mijenja se i glasi:

"Predsjednik Kantona i zamjenik predsjednika Kantona su Šefovi kantonalne izvršne vlasti."

AMANDMAN VI

U članu 47 stav 1 briše se alineja e), a alineja f) postaje alineja e), alineja g) postaje alineja f), alineja h) postaje alineja g). Iza alineje g) dodaje se novi stav koji glasi:

"Sporazume s državama i međunarodnim organizacijama potpisuje i ratifikuje u ime Kantona predsjednik Kantona, uz saglasnost zamjenika predsjednika Kantona. Sporazumi stupaju na snagu u Kantonu samo ako ih odobri Skupština Kantona uz prethodnu saglasnost Parlamenta Federacije i Parlamentarne skupštine BiH, osim ako Skupština Kantona, Parlament Federacije, odnosno Parlamentarna skupština BiH nisu svojim zakonom predvidjeli da za takve vrste međunarodnih sporazuma nije potrebna takva saglasnost."

AMANDMAN VII

U članu 47 dodaje se novi stav 3 koji glasi:

"Predsjednik Kantona uz saglasnost zamjenika predsjednika, a na prijedlog Vlade Kantona može otkazati međunarodne sporazume ukoliko im to dopusti Parlamentarna skupština BiH. a dužni su tako postupati kada to zahtijeva Skupština Kantona uz saglasnost Parlamenta Federacije ili po zahtjevu Parlamentarne skupštine BiH."

AMANDMAN VIII

U članu 95 mijenja se stav 3 koji glasi:

"Nijedna osoba koja izdržava kaznu koju je izrekao Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju i nijedna osoba koju je optužio Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju, a koja se ne pojavi pred Sudom po njegovu pozivu, ne može se kandidovati ili vršiti naimenovanu, izbornu ili neku drugu javnu funkciju na području Kantona.".

Ovi amandmani stupaju na snagu odmah, a objavit će se u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona".

Amandman IX
na Ustav Srednjobosanskog kantona

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 8/1998)

I

U članu 6 Ustava Srednjobosanskog kantona dodaje se stav 2 koji glasi:

"Travnik, kao sjedište Srednjobosanskog kantona, organizirat će se kao gradska zajednica na osnovu istih principa kao i sjedište Hercegovačko-neretvanskog kantona."

II

Ovaj amandman stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona".

Amandman X
na Ustav Srednjobosanskog kantona

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 10/2000)

I. Član 25 Ustava Srednjobosanskog kantona mijenja se i glasi:

"Skupština Kantona sastoji se od 29 zastupnika."

II. Ovaj amandman stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana raspisivanja izbora za Skupštinu Srednjobosanskog kantona.

III. Ovaj amandman objaviti u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona".

Amandmani XI - LXIII
na Ustav Srednjobosanskog kantona

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 8/2003)

Amandman XI

"U uvodu Ustava Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Ustav) riječi: "hrvatskog i bošnjačkog naroda, kao i ostalih građana BiH" na hrvatskom jeziku, i riječi: "bošnjačkog i hrvatskog naroda, kao i ostalih građana Bosne i Hercegovine" na bosanskom jeziku, zamjenjuju se riječima: "bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, kao konstitutivnih naroda, skupa s ostalima i građani Srednjobosanskog kantona".

Amandman XII

Član 1. mijenja se i glasi:

"Hrvati, Srbi i Bošnjaci, kao konstitutivni narodi, skupa s ostalima i građani Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton) ostvaruju svoja ustavna prava u Kantonu, Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i Bosni i Hercegovini u skladu s ovim ustavom. Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustav Federacije) i Ustavom Bosne i Hercegovine."

Amandman XIII

Član 4. mijenja se i glasi:

"Sastav svih organa u Kantonu i jedinicama lokalne samouprave mora odražavali nacionalni sastav stanovništva Kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave po popisu stanovništva ii 1991. godine dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede (u daljnjem tekstu: po popisu iz 1991. godine dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede), u skladu sa Zakonom o državnoj službi Bosne i Hercegovine."

Amandman XIV

Stav 2. člana dopunjen Amandmanom IX. na Ustav Srednjobosanskog kantona, briše se.

Amandman XV

Stav 3 člana 7. mijenja se i glasi:

"Za prihvaćanje simbola potrebna je prosta većina ukupnog broja glasova u Skupštini Srednjobosanskog kantona tu daljnjem tekstu: Skupština Kantona), uključujući većinu glasova unutar svakog od klubova zastupnika konstitutivnih naroda."

Amandman XVI

Stavovi 1. i 2. člana 8. mijenjaju se i glase:

"Službeni jezici u Kantonu su: srpski jezik, bosanski jezik i hrvatski jezik.

Službena pisma su latinica i ćirilica."

Amandman XVII

U stavu 1. člana 9. dodaje se tačka c) koja glasi:

"c) osigurava da konstitutivni narodi i grupa ostalih budu proporcionalno zastupljeni u kantonalnim organima uprave po popisu iz 1991. godine dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede".

Amandman XVIII

U tački d) člana 19. iza riječi "infrastrukturu" dodaju se riječi: "u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine" i u tački f) iza riječi "državljanstvu" dodaju se riječi: "i putnim ispravama državljana Bosne i Hercegovine s područja Federacije te o boravku i kretanju stranaca", a tačka g) briše se.

Amandman XIX

U stavu 2. člana 21. iza riječi: "dvotrećinskom većinom glasova" dodaju se riječi: "u Skupštini Kantona" i stavlja se tačka, a ostatak rečenice briše se.

Amandman XX

U stavu 1. člana 23. riječ "će" zamjenjuje se riječju "može".

Amandman XXI

Član 25., mijenjan amandmanima II. i X. na Ustav, mijenja se i glasi:

"Skupština Kantona sastoji se od 30 zastupnika."

Amandman XXII

Član 25. mijenja se i glasi:

Nacionalni sastav zastupnika u Skupštini Kantona odražava nacionalni sastav stanovništva, a na osnovu općih i slobodnih izbora i izbornih rezultata."

Amandman XXIII

Član 27. mijenja se i glasi:

"Zastupnici u Skupštini Kantona imaju četverogodišnji mandat."

Amandman XXIV

Stav 2. člana 30. mijenja se i plaši:

"Nespojive su funkcije zastupniku u Skupštini Kantona s funkcijom premijera Kantona, člana Vlade Kantona i nosilaca pravosudnih funkcija."

Amandman XXV

Član 32. mijenja se i glasi:

"Klub zastupnika konstitutivnog naroda osniva se u Skupštini Kantonu uz uvjet da u Skupštini Kantona postoji najmanje jedan zastupnik tog konstitutivnog naroda.

Svaki klub zastupnika konstitutivnih naroda predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na funkciju predsjedavajućeg Skupštine Kantona ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona, koje potvrđuje Skupština Kantona.

Skupština Kantona potvrđuje kandidate iz prethodnoga stava većinom glasova, u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine Srednjobosanskog kantona.

Ako jedan konstitutivni narod nije zastupljen u Skupštini Kantona, jedno od mjesta za funkciju zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona ostat će slobodno.

Kandidati iz stava 3. ovoga člana koje potvrdi Skupština Kantona odlučuju između sebe ko će od njih biti predsjedavajući Skupštine Kantona."

Amandman XXVI

Iza člana 32. dodaje se član 32a. koji glasi:

"Član 32a

Predsjedavajući Skupštine Kantona nadležan je:

a) za predstavljanje i zastupanje zakonodavne vlasti - Skupštine Kantona

b) za imenovanje kandidata na dužnost premijera Kantona, uz. konsultacije sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona

c) za pripremanje i sazivanje sjednica Skupštine Kantona te predsjedavanje sjednicama Skupštine Kantona

d) za praćenje ostvarenja programa rada Skupštine Kantona i izvještavanje Skupštine Kantona o tome

e) za primjenjivanje Poslovnika o radu Skupštine Kantona

f) za ostvarivanje prava i dužnosti zastupnika u Skupštini Kantona u vezi s obavljanjem njihove funkcije iz nadležnosti Skupštine Kantona

g) za ostvarivanje saradnje Skupštine Kantona s nadležnim organima i organizacijama u pitanjima iz nadležnosti Skupštine Kantona

h) za upućivanje pripremljenih tekstova zakona, drugih propisa te izvještaja, analiza i drugih akata na raspravu nadležnim radnim tijelima Skupštine Kantona

i) za potpisivanje akata koje donese Skupština Kantona

j) za donošenje ukaza o proglašenju zakona

k) za obavljanje drugih poslova određenih ovim ustavom, zakonom i Poslovnikom o radu Skupštine Srednjobosanskog kantona

U ovim poslovima predsjedavajućem Skupštine Kantona pomažu zamjenici predsjedavajućeg Skupštine.

U slučaju spriječenosti predsjedavajućeg Skupštine Kantona, zamjenjuje ga jedan od zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona."

Amandman XXVII

Član 36. mijenja se i glasi:

"Zastupnici u Skupštini Kantona ne podliježe krivičnoj niti građanskoj odgovornosti za radnje koje čine u okviru svojih funkcija u Skupštini Kantona."

Amandman XXVIII

Iza člana 37. dodaje se novi podnaslov:

"2a. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa".

Amandman XXIX

Član 38. mijenja se i glasi:

"Listu vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona čine:

- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti

- identitet jednog konstitutivnog naroda

- ustavni amandmani

- organizacija organa javne vlasti

- jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka

- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture i tradicije te kulturno naslijeđe

- teritorijalna organizacija

- sistem javnog informisanja

- i druga pitanja ako tako smatra dvotrećinska većina jednog od klubova zastupnika konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona

Ako predsjedavajući Skupštine Kantona i zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Kantona, odnosno zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona tvrde da prijedlog zakona, drugog propisa ili akta spada u listu vitalnih nacionalnih interesa utvrđenu u stavu 1. ovoga člana, za prihvaćanje toga zakona, drugog propisa ili akta potrebna je prosta većina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini Kantona.

Predsjedavajući Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona dužni su odlučiti u roku od sedam dana od dana prijema spada li zakon, drugi propis ili akt u listu iz stava 1. ovoga člana.

Ako predsjedavajući Skupštine Kantona ili jedan od zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona tvrdi da prijedlog zakona, drugog propisa ili akta spada u listu vitalnih nacionalnih interesa, dvotrećinska većina glasova odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda Skupštine Kantona može proglasiti da je riječ o pitanju s liste vitalnih nacionalnih interesa."

Amandman XXX

Član 39. mijenja se i glasi:

"U slučaju da dvotrećinska većina glasova jednog od klubova konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona odluči da se neki zakon, drugi propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za prihvaćanje toga zakona, dragog propisa ili akta potrebna je prosta većina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini Kantona.

Ako se ne može postići većina iz prethodnoga stava, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji donosi konačnu odluku o tome odnosi li se zakon, drugi propis ili akt na vitalni nacionalni interes konstitutivnog naroda.

Ako Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odluči da se radi o vitalnom nacionalnom interesu konstitutivnog naroda, zakon, drugi propis ili akt smatra se neprihvaćenim i vrača predlagaču koji treba pokrenuti novu proceduru.

U slučaju iz prethodnoga stava, predlagač ne može podnijeti isti tekst zakona, drugog propisa ili akta.

Ako Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odluči da se ne radi o vitalnom nacionalnom interesu, zakon, drugi propis ili akt smatra se prihvaćenim ili se prihvaća prostom većinom glasova."

Amandman XXXI

Član 40. briše se.

Amandman XXXII

U članu 41. iza riječi: "Skupština Kantona" stavlja se dvotačka.

U istome članu tačke b), d) i e) brišu se, a tačka j) mijenja se i glasi:

"j) može vodili istrage i u tu svrhu može zahtijevati pribavljanje dokaza u vidu isprava i iskaza svjedoka".

Tačke od f) do l) istoga člana postaju tačke od c) do i).

Amandman XXXIII

U Ustavu iza naslova: "B. IZVRŠNA VLAST KANTONA" podnaslov "1. Predsjednik i zamjenik predsjednika Kantona", član 42., s Amandmanom V. na Ustav Srednjobosanskog kantona, članovi: 43., 44., 45., 46., član 47., s amandmanima VI. i VII. na Ustav, i član 48. brišu se.

Amandman XXXIV

U Ustavu, iza naslova: "B. IZVRŠNA VLAST KANTONA" u podnaslovu "2. Vlada Kantona" broj "2." zamjenjuje se brojem "1.". a u podnaslovu "3. Imunitet" broj "3." zamjenjuje se brojem "2.".

Amandman XXXV

Član 49. mijenja se i glasi:

"Vladu Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona) čine premijer Kantona i ministri.

Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih bit će proporcionalno zastupljeni u Vladi Kantona. Takva zastupljenost odražavat će popis iz 1991, godine dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede."

Amandman XXXVI

Član 50. mijenja se i glasi:

"Kandidata za funkciju premijera Kantona imenuje predsjedavajući Skupštine Kantona uz konsultacije sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

Kandidat za funkciju premijera Kantona predlaže ministre.

Ministri nemaju zamjenike."

Amandman XXXVII

Član 51. mijenja se i glasi:

"Vladu Kantona potvrđuje Skupština Kantona dvotrećinskom većinom glasova.

Vlada Kantona preuzima dužnost nakon što njeno imenovanje potvrdi Skupština Kantona.

Ako Skupština Kantona ne potvrdi Vladu Kantona, predsjedavajući Skupštine Kantona, uz konsultacije sa zamjenicima predsjedaoajućog Skupštine Kantona, ponovno će postupiti u skladu s članom 50 Ustava Kantona."

Amandman XXXVIII

Član 52. mijenja se i glasi:

"Premijer Kantona odgovoran je Skupštini Kantona.

Ministri su odgovorni premijeru Kantona i Skupštini Kantona.

Premijer Kantona predlaže smjenjivanje ministara.

Odluku o prijedlogu premijera Kantona, iz prethodnoga stava, donosi Skupština Kantona dvotrećinskom većinom glasova.

Ministri snose krajnju odgovornost za rad ministarstva na čijem su čelu.

Vlada Kantona podnosi ostavku ako joj Skupština kantona izglasa nepovjerenje dvotrećinskom većinom."

Amandman XXXIX

Iza člana 52. dodaje se član 52a. koji glasi:

"Član 52a

Organizacija, sastav, broj članova Vlade Kantona te njihove nadležnosti i ovlaštenja uređuju se zakonom Kantona, u skladu s ovim ustavom."

Amandman XL

U tački e) stava 1. člana 53. brišu se riječi: "nad istragom i krivičnim gonjenjem u vezi s kršenjem kantonalnih zakona, kao i", te dodaje tačka g) koja glasi:

"g) razmatranje izvještaja ombudsmana i omogućavanje uvjeta za njihov rad"

a dosadašnja tačka g) postaje tačka h).

U istom članu dodaje se stav 2. koji glasi:

"Sve odluke Vlade Kantona donose se prostom većinom glasova prisutnih koji glasaju."

Amandman XLI

U članu 54. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

"Premijer Kantona nadležan je:

a) za predstavljanje i zastupanje izvršne vlasti - Vlade Kantona

b) za predlaganje imenovanja i smjenjivanja ministara

c) za podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine u skladu s članom IV.C.10. (2) (b) i (d) Ustava Federacije

d) za potpisivanje sporazuma s državama i međunarodnim organizacijama koji stupaju na snagu u Kantonu samo ako ih odobri Skupština Kantona, uz prethodnu suglasnost Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, osim ako su Skupština Kantona, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine svojim zakonom predvidjeli da za tu vrstu međunarodnih sporazuma nije potrebna takva suglasnost

e) za otkazivanje međunarodnih sporazuma ako mu to dopusti Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, a dužan je tako postupili kada to zahtijeva Skupština Kantonu uz suglasnost Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine ili na zahtjev Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine."

U tački a) stava 1 . riječ "kantonalnih" briše se.

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

Amandman XLII

Član 55. briše se.

Amandman XLIII

U stavu 1 člana 56. riječi: "zamjenik predsjednika Vlade" brišu se.

Stav 2 istoga člana briše se.

Amandman XLIV

U članu 58. riječi: "Sud Kantona" zamjenjuju se riječima: "Kantonalni sud" i u daljnjem tekstu Ustava, u odgovarajućem padežu.

Amandman XLV

Član 59. mijenja se i glasi:

"Kantonalni sud ima žalbenu nadležnost u odnosu na općinske sudove u Kantonu i prvostepenu nadležnost u stvarima koje ne spadaju u nadležnost općinskih sudova, te druge nadležnosti utvrđene zakonom."

Amandman XLVI

Član 61. briše se.

Amandman XLVII

Član 66. mijenja se i glasi:

"Sudije Kantonalnog suda, uključujući i predsjednika Kantonalnog suda, bira, imenuje, provodi disciplinski postupak i smjenjuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće) u skladu sa zakonom."

Amandman XLVIII

Član 67. mijenja se i glasi:

"Sudije Kantonalnog suda, osim rezervnih sudija, imenuju se doživotno, osim ako ne podnesu ostavku, ako se ne penzionišu ili ako ih s razlogom ne smijeni Visoko sudsko i tužilačko vijeće u skladu sa zakonom Federacije.

Sudijama Kantonalnog suda suđijska funkcija može izuzetno prestati i kao rezultat procesa odabira nakon reorganizacije kantonalnih sudova, za vrijeme prijelaznog perioda, kako se utvrđuje zakonom kojim se osniva Visoko sudsko i tužilačko vijeće.

Navršenje starosne dobi propisane za obavezni odlazak u penziju sudija Kantonalnog suda utvrđuje se zakonom Federacije.

Uvjeti za obavljanje Funkcije, uključujući i imunitet, za sudije Kantonalnog suda utvrđuju se zakonom Federacije.

Plaća i druge naknade sudiji ne mogu bili umanjene za vrijeme obavljanja sudijske Funkcije, osim kao posljedica disciplinskog postupka u skladu sa zakonom."

Amandman XLIX

Član 68. mijenja se i glasi:

Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih bit će proporcionalno zastupljeni u Kantonalnom sudu po popisu iz 1991. godine dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede."

Amandman L

U stav 2. člana 71. dodaje se tačka c) koja glasi:

c) osiguravaju da konstitutivni narodi i grupa ostalih budu proporcionalno zastupljeni u općinskim organima vlasti po popisu iz 1991. godine dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede."

Amandman LI

Stav 1. člana 73 briše se, a u stavu 2. iza riječi "vijećnika" dodaju se riječi "u općinskom vijeću" te iza riječi "općine" briše se tačka i dodaju riječi: "u skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.".

Amandman Lll

U članu 74. riječ "dvije" zamjenjuje se riječju "četiri".

Amandman LIII

Tačka g) u stavu 1. člana 83, briše se, a tačke h) i i) postaju tačke g) i h).

Amandman LIV

U članu 86. riječi: "dio izvorne nadležnosti nije prenesen" zamjenjuju se riječima: "neke izvorne nadležnosti nisu prenesene".

Amandman LV

Član 87. mijenja se i glasi:

"Sudije općinskih sudova, ukljućujući predsjednike sudova, bira, imenuje, provodi disciplinski postupak i smjenjuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće u skladu sa zakonom Federacije."

Amandman LVI

Član 88. mijenja se i glasi:

"Sudije općinskih sudova, osim rezervnih sudija, imenuju se doživotno, osim ako ne podnesu ostavku, ako se ne penzionišu ili ako ih ne smijeni Visoko sudsko i tužilačko vijeće u skladu sa zakonom.

Sudijama općinskih sudova izuzetno može prestati sudijska funkcija kao rezultat procesa odabira nakon reorganizacije općinskih sudova, u prijelaznom periodu, kako se utvrdi zakonom kojim se osniva Visoko sudsko i tužilačko vijeće.

Navršenje starosne dobi propisane za obavezni odlazak u penziju sudija općinskih sudova utvrđuje se zakonom.

Uvjeti za obavljanje sudijske funkcije, uključujući i imunitet, za sudije općinskih sudova utvrđuju se zakonom Federacije.

Plaća i druge naknade sudiji ne mogu biti umanjene za vrijeme obavljanja sudijske funkcije, osim kao posljedica disciplinskog postupka u skladu sa zakonom."

Amandman LVII

Član 89. mijenja se i glasi:

"U općinskim sudovima konstitutivni narodi i grupa ostalih bit će proporcionalno zastupljeni po popisu iz 1991. godine dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede."

Amandman LVIII

U Amandmanu III. na Ustav Srednjobosanskng kantona iza poglavlja VI. A - GRADSKE VLASTI dodaju se riječi: "Član 89a.".

Amandman LIX

Iza člana 89a. dodaje se poglavlje: "VI. B - RASPODJELA KLJUČNIH FUNKCIJA U STRUKTURI KANTONALNE VLASTI " i član 89b koji plaši:

"Član 89b

Premijer Kantona i predsjedavajući Skupštine Kantona ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.

Predsjednik Kantonalnog suda i glavni kantonalni tužilac ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda."

Amandman LX

Stav 1. člana 90. mijenja se i glasi:

Amandmane na Ustav Kantona mogu predlagati Vlada Kantona, većina zastupnika u Skupštini Kantona i većina zastupnika unutar klubova zastupnika konstitutivnih naroda."

Amandman LXI

U članu 96. briše se tačka i dodaju riječi: "dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede.".

Amandman LXII

Iza člana 96. dodaje se član 97. koji glasi:

"Član 97

Ustav Srednjobosanskog kantona uskladit će se s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine do 19. januara 2003. godine.

Kantonalni zakoni, drugi propisi, akti i sudska pravila uskladit će se s ovim amandmanima u roku od godine dana od usvajanja ustavnih amandmana."

Amandman LXIII

U uvodnom dijelu i cijelom tekstu Ustava na hrvatskom, srpskom i bosanskom jeziku redoslijed nabrajanja konstitutivnih naroda počinje abecednim redoslijedom, a za svako sljedeće nabrajanje u tekstu Ustava koristi se izmjeničan redoslijed.

Ovi amandmani stupaju na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona".

Amandman LXIV
na Ustav Srednjobosanskog kantona

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 2/2004)

U uvodnom dijelu i u cijelom tekstu Ustava Srednjobosanskog kantona na hrvatskom jeziku riječ "Županije" u određenom padežu zamjenjuje se riječju "Kantona" u odgovarajućem padežu.

Ovaj amandman stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona".

Amandman LXV - LXIX
na Ustav Srednjobosanskog kantona

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 14/2004)

Amandman LXV

Član 75. Ustava Srednjobosanskog kantona mijenja se i glasi:

"Općinske vijećnike biraju birači, demokratskim putem, na neposrednim i tajnim izborima, na cijelom području općine, na način utvrđen zakonom.

Svaki birač, u skladu sa zakonom, može bili biran za općinskoga vijećnika."

Amandman LXVI

U članu 76. u stavu 1. tačka b) briše se, a tačke c), d) i e) postaju tačke b), c) i d).

Amandman LXVII

U članu 80. iza stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Mandat općinskoga načelnika traje četiri godine."

Amandman LXVIII

Član 81. mijenja se i glasi:

"Općinskoga načelnika biraju birači, demokratskim putem, na neposrednim i tajnim izborima, na cijelom području općine, na način utvrđen zakonom.

Svaki birač, u skladu sa zakonom, može biti biran za općinskoga načelnika."

Amandman LXIX

Član 82. mijenja se i glasi:

"Općinski načelnik i predsjedavajući općinskoga vijeća u općinama ili općinskim vijećima višenacionalnoga sastava ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda ostalih, osim u općinama u kojima jedan konstitutivni narod čini više od 80% stanovnika prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini."

Ovi amandmani stupaju na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona".