ZAKON O KOMUNALNOJ POLICIJI

("Sl. glasnik RS", br. 28/2013)

 

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se organizovanje komunalne policije (u daljem tekstu: Policija), obavljanje komunalno-inspekcijskog nadzora, nadležnost Policije, radnopravni status komunalnog policajca, način i postupak vršenja komunalno-inspekcijskog nadzora, obaveze i ovlašćenja komunalnog policajca, prava i obaveze subjekta nadzora i druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnoinspekcijskog nadzora prema važećim propisima na području Republike Srpske.

Član 2

(1) Komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, odluka gradova, odnosno opština (u daljem tekstu: jedinice lokalne samouprave), drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalnih i drugih djelatnosti utvrđenih posebnim zakonom vrši Policija.

(2) Policija u vršenju komunalno-inspekcijskog nadzora ima prava i obaveze utvrđene ovim zakonom, drugim zakonima i propisima jedinice lokalne samouprave.

Član 3

(1) Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

a) propis je zakon, odluka jedinice lokalne samouprave, podzakonski akt ili opšti akt,

b) subjekat komunalno-inspekcijskog nadzora je pravno lice, republički organ, organ Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske, organ jedinice lokalne samouprave, javna ustanova, ustanova, drugi organ ili organizacija, privredno društvo, javno preduzeće, preduzetnik, fizičko lice ili drugi subjekat koji ima obavezu da primjenjuje propise i

v) komunalno-inspekcijski nadzor obuhvata vršenje komunalno-inspekcijskog pregleda u svrhu održavanja komunalnog i drugog propisom uređenog reda, vršenje kontrole nad primjenom propisa iz oblasti komunalnih djelatnosti, preduzimanje mjera i radnji, praćenje i izvršavanje naloženih mjera.

(2) Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba pola.

II - ORGANIZOVANjE POLICIJE I SARADNjA SA DRUGIM ORGANIMA

Član 4

(1) Jedinica lokalne samouprave organizuje Policiju kao posebnu organizacionu jedinicu ili dio organizacione jedinice u sastavu administrativne službe jedinice lokalne samouprave.

(2) U skladu sa načelom ekonomičnosti, a radi ujednačenog i efikasnog ostvarivanja komunalno-inspekcijskog nadzora, prilikom organizovanja Policije jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje da broj komunalnih policajaca odgovara broju stanovnika jedinice lokalne samouprave, tako da:

a) jedinice lokalne samouprave koje imaju do 1.000 stanovnika mogu da imaju jednog komunalnog policajca,

b) jedinice lokalne samouprave koje imaju od 1.001 do 10.000 stanovnika mogu da imaju najviše tri komunalna policajaca,

v) jedinice lokalne samouprave koje imaju od 10.001 do 50.000 stanovnika mogu da imaju najviše pet komunalnih policajaca,

g) jedinice lokalne samouprave koje imaju od 50.001 do 70.000 stanovnika mogu da imaju najviše sedam komunalnih policajaca,

d) jedinice lokalne samouprave koje imaju od 70.001 do 100.000 stanovnika mogu da imaju najviše 13 komunalnih policajaca,

đ) jedinice lokalne samouprave koje imaju od 100.001 do 200.000 stanovnika mogu da imaju najviše 15 komunalnih policajaca i

e) jedinice lokalne samouprave koje imaju više od 200.000 stanovnika mogu da imaju najviše 21 komunalnog policajca.

(3) Gradonačelnik, odnosno načelnik jedinice lokalne samouprave aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta administrativne službe jedinice lokalne samouprave u skladu sa stavom 2. ovog člana utvrđuje unutrašnju organizaciju Policije i broj komunalnih policajaca.

(4) Policija iz jedne jedinice lokalne samouprave može obavljati komunalno-inspekcijski nadzor na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave ukoliko se o tome sporazumiju nadležni organi tih jedinica lokalne samouprave.

Član 5

(1) Načelnik Policije rukovodi Policijom ako je Policija posebna organizaciona jedinica u sastavu administrativne službe jedinice lokalne samouprave.

(2) U slučaju kada je Policija dio organizacione jedinice u sastavu administrativne službe jedinice lokalne samouprave, rukovodilac te organizacione jedinice rukovodi Policijom.

(3) Načelnik Policije ima status opštinskog, odnosno gradskog službenika.

Član 6

(1) Komunalni policajac vrši komunalno-inspekcijski nadzor.

(2) Komunalni policajac ima status opštinskog, odnosno gradskog službenika.

Član 7

(1) Policija neposredno sarađuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u skladu sa zakonom.

(2) Obavezna neposredna saradnja iz stava 1. ovog člana podrazumijeva i preduzimanje mjera ovlašćenih službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova kojima se obezbjeđuje nesmetano obavljanje komunalno-inspekcijskog nadzora komunalnom policajcu, koji je prilikom vršenja poslova iz svoje nadležnosti naišao na fizički otpor ili se takav otpor može osnovano očekivati.

(3) Kada je to potrebno radi izvršavanja poslova iz nadležnosti Policije, na obrazložen zahtjev u pisanoj formi, Ministarstvo unutrašnjih poslova će dostaviti lične podatke za građane, podatke za vozila i druge podatke iz evidencija koje vodi u skladu sa zakonom.

Član 8

(1) Policija u obavljanju poslova sarađuje sa nadležnim inspektorom u jedinici lokalne samouprave u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje obavljanje inspekcijskih poslova.

(2) Saradnja iz stava 1. ovog člana obuhvata naročito: međusobno obavještavanje, razmjenu informacija, pružanje pomoći i preduzimanje zajedničkih mjera i aktivnosti od značaja za obavljanje poslova Policije i inspekcijskih organa.

III - NADLEŽNOST POLICIJE

Član 9

(1) Policija vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje:

a) pružanje komunalnih usluga;

b) održavanje i korišćenje:

1) javnih saobraćajnih površina u naselju (pločnici, trgovi i saobraćajnice),

2) javnih površina i drvoreda,

3) objekata za snabdijevanje naselja i stanovništva vodom za piće, javne vodovodne mreže i javnih izliva i fontana,

4) javne kanalizacione mreže,

5) objekata za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda i odvođenje atmosferskih voda iz naselja,

6) objekata za deponovanje otpadaka i vrši kontrolu nad odvoženjem, uništavanjem i preradom otpadaka,

7) objekata za proizvodnju i distribuciju toplote,

8) objekata za distribuciju gasa,

9) željezničkih i autobuskih stanica i stajališta,

10) javnih kupatila i kupališta,

11) česmi i bunara,

12) javnih skloništa,

13) javnih toaleta,

14) septičkih i osočnih jama,

15) dječjih igrališta,

16) tržnica,

17) stočnih i drugih pijaca,

18) javnih prostora za parkiranje vozila,

19) objekata za smještaj kućnih ljubimaca (azili);

v) vršenje dimnjačarske djelatnosti;

g) vršenje ugostiteljske djelatnosti u skladu sa zakonom i odlukom jedinice lokalne samouprave;

d) održavanje kulturnih, istorijskih i nacionalnih spomenika i spomen-obilježja;

đ) postavljanje poslovnog imena, natpisa i reklama;

e) održavanje dvorišta, bašta, privremenih objekata, kao i drugih objekata i površina koje su od uticaja na izgled i uređenost jedinice lokalne samouprave;

ž) održavanje i čistoća korita obala rijeka i drugih vodenih površina na području jedinice lokalne samouprave;

z) održavanje vanjskih ograda i rukohvata (mostovi, javna stepeništa i slično);

i) odvoz otpada iz domaćinstava i drugog komunalnog otpada, kao i građevinskog otpadnog materijala;

j) postavljanje posuda (kontejnera) i uličnih korpi za otpatke;

k) obilježavanje ulica, trgova, stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih objekata;

l) zauzimanje javnih površina za prodaju robe i prodaju robe van prostora ili mjesta određenog za prodaju te vrste robe;

lj) uslovi i način održavanja javnih manifestacija, te korišćenje audio i video-pomagala i izvođenje muzike uživo u objektima i van njih;

m) način isticanja zastava (zastava Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave);

n) održavanje javne rasvjete u naseljenim mjestima;

nj) opremanje javnih površina;

o) održavanje sportskih objekata, kampova i izletišta;

p) uklanjanje starih i drugih predmeta sa javnih površina ako su ostavljeni suprotno odredbama propisa jedinice lokalne samouprave;

r) održavanje zgrada i pridržavanje kućnog reda u zgradama;

s) obilježavanje mjesta gdje se vrše radovi na komunalnim uređajima (šahtovi, kanali, bunari i slično) i

t) održavanje grobalja i obavljanje pogrebne djelatnosti.

(2) Policija, osim nadzora iz stava 1. ovog člana vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom i drugog propisa ako je tim propisom određena nadležnost Policije.

(3) Skupština jedinice lokalne samouprave donosi odluku kojom propisuje komunalni red i mjere za njeno sprovođenje.

IV - RADNOPRAVNI STATUS KOMUNALNOG POLICAJCA

Član 10

(1) Na radnopravni status komunalnog policajca primjenjuju se propisi kojima se uređuje radnopravni status službenika u jedinici lokalne samouprave.

(2) Poslove komunalnog policajca može da obavlja lice koje pored opštih i posebnih uslova propisanih za zasnivanje radnog odnosa u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave na radno mjesto službenika ima visoku stručnu spremu, odnosno lice koje je završilo prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova i ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

(3) Poslove načelnika Policije može da obavlja lice koje pored opštih i posebnih uslova propisanih za obavljanje poslova komunalnog policajca ima najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

(4) Na postupak izbora, imenovanja i prestanka mandata načelnika Policije primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje postupak izbora, imenovanja i prestanka mandata načelnika odjeljenja u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave.

Član 11

Poslovi Policije u odnosu na poslove istog stepena složenosti u okviru administrativne službe jedinice lokalne samouprave smatraju se poslovima sa posebnim uslovima rada.

Član 12

(1) Komunalni policajac ima službenu uniformu, službenu legitimaciju i značku.

(2) Policija ima službeno vozilo sa oznakom Policije.

(3) Vlada Republike Srpske uredbom propisuje izgled službene uniforme i sadržaj, oblik i izgled službene legitimacije i značke, te oznaku Policije na službenim vozilima.

V - POSTUPAK KOMUNALNO-INSPEKCIJSKOG NADZORA

Član 13

(1) Komunalni policajac u obavljanju komunalnoinspekcijskog nadzora samostalno vodi postupak, donosi rješenje i preduzima mjere i radnje u okviru svojih prava, dužnosti i ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom i drugim propisima.

(2) Niko ne može korišćenjem službenog položaja ili na drugi način onemogućiti ili ometati komunalnog policajca u vršenju komunalno-inspekcijskog nadzora i preduzimanju mjera i radnji za koje je ovlašćen.

(3) Komunalni policajac obavještava gradonačelnika, odnosno načelnika jedinice lokalne samouprave o pojavama bitnijeg narušavanja samostalnosti i nezakonitog uticaja na njegov rad.

Član 14

U postupku komunalno-inspekcijskog nadzora komunalni policajac ima pravo i dužnost da:

a) zatraži i pregleda isprave na osnovu kojih se može utvrditi identitet lica (lična karta, pasoš i slično),

b) saslušava i uzima izjave od odgovornih i zainteresovanih lica i svjedoka,

v) pregleda zemljište, objekte, stambene i poslovne prostorije, postrojenja, uređaje i druge predmete, evidencije i registre, opšte i pojedinačne akte, ugovore, javne isprave i drugu dokumentaciju koja omogućava uvid u postupanje subjekta nadzora u pogledu pridržavanja propisa,

g) nalaže preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji, odnosno zabrani vršenje određenih radnji s ciljem potpunijeg utvrđivanja činjeničnog stanja i

d) preduzima druge mjere i radnje za koje je ovlašćen zakonom ili drugim propisom.

Član 15

U vršenju komunalno-inspekcijskog nadzora komunalni policajac obavezan je da:

a) najavi kod subjekta nadzora obavljanje kontrole i nadzora, osim ako bi najava umanjila uspješnost komunalno-inspekcijskog nadzora,

b) pokaže na uvid službenu legitimaciju subjektu nadzora, odnosno odgovornom ili drugom ovlašćenom licu subjekta nadzora,

v) ukaže subjektu nadzora na prava koja može koristiti u postupku komunalno-inspekcijskog nadzora,

g) o izvršenom komunalno-inspekcijskom nadzoru sačini zapisnik i

d) preduzme i druge mjere i radnje za koje je ovlašćen zakonom ili drugim propisom.

Član 16

Subjekat nadzora obavezan je da komunalnom policajcu dozvoli i omogući nesmetano vršenje komunalno-inspekcijskog nadzora, daje obavještenja i stavlja na uvid isprave, odnosno podatke koji su potrebni za vršenje pregleda i obezbijedi uslove neophodne za nesmetan rad i utvrđivanje činjeničnog stanja.

Član 17

(1) Komunalni policajac može od subjekta nadzora da zatraži izvršenje pojedine radnje i tokom vršenja kontrole i nadzora da bi na potpuniji način utvrdio činjenično stanje.

(2) Subjekat nadzora obavezan je da postupi po prijedlogu i nalogu komunalnog policajca.

(3) Za nesmetano vršenje kontrole i nadzora i izvršenje naloženih mjera odgovara subjekat nadzora i odgovorno lice u subjektu nadzora.

Član 18

(1) Lice koje nije subjekat nadzora dužno je da dozvoli vršenje kontrole i nadzora kada postoji osnovana sumnja da se u njegovim objektima ili prostorijama obavlja djelatnost ili nalaze predmeti koji su u vezi sa kontrolom i nadzorom.

(2) Ako lice iz stava 1. ovog člana ne dozvoli vršenje kontrole i nadzora, na njega se primjenjuju ovlašćenja koja komunalni policajac u vršenju kontrole i nadzora ima prema subjektu nadzora.

(3) Lice iz stava 1. ovog člana i druga lica koja su u vezi sa vršenjem kontrole i nadzora dužna su da na zahtjev komunalnog policajca daju na uvid isprave kojima se može utvrditi njihov identitet (lična karta, pasoš i slično).

Član 19

(1) Kontrola i nadzor vrši se uz prisustvo subjekta nadzora, odnosno odgovornog lica u subjektu nadzora ili drugog lica koje obavlja poslove kod subjekta nadzora.

(2) Kontrola i nadzor može se izvršiti i bez prisustva odgovornog ili drugog lica subjekta nadzora ako bi odgađanje vršenja kontrole i nadzora smanjilo njihovu uspješnost.

(3) Ako komunalni policajac ne zatekne odgovorno ili drugo lice, a nije moguće izvršiti kontrolu i nadzor bez prisustva nekog od njih, komunalni policajac ostavlja poziv odgovornom licu da u određeno vrijeme prisustvuje vršenju kontrole i nadzora ili da obezbijedi prisustvo drugog lica.

(4) Ako odgovorno ili drugo lice subjekta nadzora i pored poziva iz stava 3. ovog člana ne bude prisutno u određeno vrijeme, smatra se da nije omogućio vršenje kontrole i nadzora.

Član 20

(1) U svim slučajevima u kojima kontroli i nadzoru nije prisustvovalo odgovorno ili ovlašćeno lice subjekta nadzora komunalni policajac kod subjekta nadzora ostavlja jedan primjerak zapisnika o izvršenoj kontroli i nadzoru, sa upozorenjem da subjekat nadzora može u roku od tri dana prigovoriti na zapisnikom utvrđeno činjenično stanje i to potkrijepiti valjanim dokazima.

(2) Pravo subjekta nadzora na osporavanje utvrđenog činjeničnog stanja ne utiče na dalji tok vođenja postupka.

Član 21

(1) Komunalni policajac sačinjava zapisnik o izvršenoj kontroli i nadzoru na mjestu njihovog vršenja.

(2) Izuzetno, kada zbog obima i složenosti kontrole i nadzora, njegove prirode i okolnosti nije moguće sačiniti zapisnik u toku kontrole i nadzora, zapisnik se sačinjava u službenim prostorijama Policije u roku od tri dana od dana izvršene kontrole i nadzora i dostavlja subjektu nadzora radi potpisivanja.

(3) U zapisniku iz st. 1. i 2. ovog člana konstatuje se činjenično stanje i način njegovog utvrđivanja i preduzimanje drugih radnji propisanih zakonom.

Član 22

(1) Komunalni policajac i odgovorno, ovlašćeno ili drugo lice subjekta nadzora koje je prisustvovalo kontroli i nadzoru potpisuju zapisnik nakon završene kontrole i nadzora.

(2) Ako odgovorno, ovlašćeno ili drugo lice subjekta nadzora odbije da potpiše zapisnik, komunalni policajac konstatuje razloge njegovog odbijanja.

(3) Odbijanje potpisivanja zapisnika ne zadržava dalje vođenje postupka.

(4) Subjektu nadzora uručuje se ili dostavlja primjerak zapisnika.

Član 23

Ako komunalni policajac u vršenju komunalnoinspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen propis, donosi rješenje kojim se:

a) nalaže otklanjanje nepravilnosti i određuje način i rok za njihovo otklanjanje,

b) zabranjuje vršenje ili preduzimanje radnji koje su u suprotnosti sa propisima, do otklanjanja nepravilnosti i

v) preduzima i druge mjere i radnje predviđene posebnim propisom.

Član 24

Pored ovlašćenja iz člana 23. ovog zakona, ako u vršenju komunalno-inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen propis, komunalni policajac:

a) izdaje prekršajni nalog za učinjeni prekršaj,

b) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,

v) podnosi prijavu za učinjeno krivično djelo,

g) obavještava drugi organ o potrebi preduzimanja mjera iz nadležnosti tog organa i

d) preduzima i druge mjere i radnje predviđene posebnim propisom.

Član 25

(1) Komunalni policajac može preduzeti istovremeno više mjera predviđenih ovim zakonom i drugim zakonima.

(2) Komunalni policajac mjere predviđene ovim zakonom i drugim zakonima preduzima bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana završetka kontrole i nadzora i utvrđivanja svih činjenica odlučujućih za njihovo preduzimanje.

(3) Nepreduzimanje mjera u roku iz stava 2. ovog člana ne isključuje obavezu i mogućnost njihovog kasnijeg preduzimanja.

Član 26

Komunalni policajac rješenjem naređuje izvršenje određenih mjera i određuje rok za njihovo izvršenje u skladu sa zakonom i odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave.

Član 27

Subjekat nadzora dužan je da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od isteka roka za postupanje po rješenju, u pisanoj formi obavijesti komunalnog policajca da li je postupio po rješenju.

Član 28

(1) Komunalni policajac može mjere i radnje iz člana 23. ovog zakona naložiti zapisnikom, odnosno usmenim rješenjem kada ocijeni da se na taj način otklanja neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi, imovinu veće vrijednosti ili kada je u pitanju zaštita drugog važnog javnog interesa.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, komunalni policajac je dužan da u roku od tri dana od dana sačinjavanja zapisnika, odnosno donošenja usmenog rješenja izda pisani otpravak rješenja.

Član 29

(1) Protiv rješenja komunalnog policajca može se izjaviti žalba gradonačelniku, odnosno načelniku jedinice lokalne samouprave u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

(2) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(3) Izuzetno, na obrazložen prijedlog žalioca izjavljenog u žalbi može se dozvoliti da žalba odgađa izvršenje rješenja do donošenja odluke po žalbi, ako žalilac učini vjerovatnim da bi izvršenjem rješenja nastupila znatna materijalna šteta koja se na drugi način ne može otkloniti, a odgađanje se ne protivi javnom interesu.

(4) O prijedlogu iz stava 3. ovog člana odlučuje zaključkom načelnik, odnosno gradonačelnik jedinice lokalne samouprave.

(5) Protiv zaključka iz stava 4. ovog člana žalba nije dopuštena.

Član 30

(1) Kada komunalni policajac u vršenju komunalnoinspekcijskog nadzora utvrdi da se ometa korišćenje komunalnih objekata i javnih površina ostavljanjem stvari i drugih predmeta, naložiće korisniku, odnosno vlasniku, ako je prisutan, da odmah ili u posebno ostavljenom roku ukloni te stvari, odnosno predmete, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

(2) Ako se korisnik ili vlasnik iz stava 1. ovog člana ne nalazi na licu mjesta ili je nepoznat, komunalni policajac će bez saslušanja stranke donijeti rješenje kojim će naložiti da se stvari i drugi predmeti iz stava 1. ovog člana uklone u određenom roku.

(3) Rješenje iz stava 2. ovog člana ostavlja se na tim stvarima, odnosno predmetima uz naznačenje datuma i časa kada je ostavljeno i time se smatra da je izvršeno uredno dostavljanje.

(4) Kasnije oštećenje, uništenje ili uklanjanje ovog rješenja ne utiče na važenje dostavljanja.

(5) Ako korisnik ili vlasnik iz stava 1. ovog člana ne postupi po datom nalogu, komunalni policajac će odrediti da se te stvari uklone na drugo mjesto koje je za to određeno, i to o trošku korisnika, odnosno vlasnika, angažovanjem drugih lica, a o čemu će obavijestiti korisnika, odnosno vlasnika.

(6) Ako je korisnik ili vlasnik iz stava 1. ovog člana nepoznat ili se ne može utvrditi njegov identitet, komunalni policajac će odrediti da se stvari i predmeti iz stava 1. ovog člana, angažovanjem drugih lica, uklone na drugo mjesto koje je za to određeno, na teret budžeta jedinice lokalne samouprave.

Član 31

(1) Komunalni policajac će zatvoriti objekat, odnosno poslovni prostor subjekta nadzora ako utvrdi da:

a) subjekat nadzora obavlja djelatnost u privremenom objektu bez odobrenja za postavljanje i građenje, ili čije je rješenje o utvrđivanju lokacije za postavljanje objekta isteklo ili je istekao ugovor o zakupu javne površine,

b) se u poslovnom prostoru subjekta nadzora izvodi muzika uživo ili se reprodukuje pomoću audio i videopomagala bez odobrenja,

v) se u poslovnom prostoru subjekta nadzora izvodi muzika uživo nakon isteka vremena za njeno izvođenje, odnosno reprodukovanje za koje ima odobrenje i

g) se subjekat nadzora ne pridržava propisanog radnog vremena.

(2) Zatvaranje objekta, odnosno poslovnog prostora komunalni policajac nalaže zapisnikom, a dužan je da donese rješenje u roku od 24 časa od zatvaranja objekta.

(3) U slučaju iz stava 1. tačka a) ovog člana objekat se zatvara dok subjekat nadzora ne pribavi odgovarajuće odobrenje ili rješenje nadležnog organa, odnosno ne zaključi novi ugovor.

(4) U slučaju iz stava 1. tačka b) ovog člana objekat, odnosno poslovni prostor se zatvara dok subjekat nadzora ne pribavi odobrenje za izvođenje muzike uživo ili reprodukovanje pomoću audio i video-pomagala.

(5) U slučaju iz stava 1. tačka v) ovog člana objekat, odnosno poslovni prostor se zatvara na period od sedam dana od zatvaranja objekta ako se u objektu, odnosno poslovnom prostoru subjekta nadzora izvodi muzika uživo ili reprodukuje pomoću audio i video-pomagala nakon isteka vremena do kada je odobreno njeno izvođenje za koje subjekat nadzora ima odobrenje.

(6) U slučaju iz stava 1. tačka g) ovog člana objekat, odnosno poslovni prostor se zatvara na period od sedam dana od zatvaranja objekta, odnosno poslovnog prostora subjekta nadzora.

Član 32

Zatvaranje objekta, odnosno poslovnog prostora vrši se tako što Policija povezuje jemstveni konac na ulazu u objekat, odnosno poslovni prostor koji je predmet kontrole na čije se krajeve utiskuje žig u pečatnom vosku, sa obavještenjem sljedeće sadržine: “ZATVORENO - KOMUNALNA POLICIJA”, te prostor označava posebnom trakom sa tekstom: “KOMUNALNA POLICIJA - ZABRANjEN PRISTUP”.

Član 33

(1) Policija vodi evidenciju o izvršenom komunalnoinspekcijskom nadzoru.

(2) Sadržaj evidencije i način njenog vođenja propisaće ministar uprave i lokalne samouprave posebnim uputstvom.

Član 34

Policija prati izvršenje naloženih mjera i radnji i o kontrolnom pregledu sačinjava poseban zapisnik.

Član 35

U obavljanju komunalno-inspekcijskog nadzora Policija primjenjuje odredbe ovog zakona, zakona kojima se uređuju pitanja u vezi sa postupanjem Policije i Zakona o opštem upravnom postupku.

VI - IZVRŠENjE RJEŠENjA KOMUNALNOG POLICAJCA

Član 36

Subjekat nadzora obavezan je da postupi, odnosno postupa po rješenju komunalnog policajca.

Član 37

(1) Policija prati izvršenje izrečenih mjera u rješenju.

(2) Izvršenje rješenja komunalni policajac će pokrenuti na osnovu rješenja koje je postalo izvršno i izvršenog kontrolnog pregleda kojim je utvrđeno da izvršenik u ostavljenom roku nije izvršio mjere izrečene u rješenju ili ih je izvršio samo djelimično.

Član 38

Nakon što komunalni policajac utvrdi da izvršenik nije izvršio mjere izrečene u rješenju ili ih je izvršio samo djelimično, obavještava izvršenika da je rješenje postalo izvršno i navodi način prinudnog izvršenja rješenja, zavisno od prirode izršenikove obaveze.

Član 39

(1) Na pisani prijedlog izvršenika može se u opravdanim slučajevima dozvoliti odgađanje izvršenja rješenja ako zakonom ili drugim propisom nije isključena mogućnost odgađanja izvršenja mjere i ako se to ne protivi javnom interesu.

(2) O prijedlogu iz stava 1. ovog člana odlučuje isti organ kako je propisano članom 29. stav 4. ovog zakona.

Član 40

Kada postoji mogućnost da se izvršenje sprovede na više načina i primjenom različitih prinudnih sredstava, izvršenje će se sprovesti onim načinom i onim sredstvima koji dovode do cilja u najkraćem roku.

Član 41

(1) Ako se obaveza izrečena u rješenju komunalnog policajca sastoji od izvršenja određene radnje ili je rješenjem komunalnog policajca izvršenik obavezan da nešto dopusti ili trpi, a izvršenik postupa protivno takvim obavezama, komunalni policajac će novčanim kaznama prinuditi izvršenika na izvršenje obaveze.

(2) Novčana kazna koja se u skladu sa stavom 1. ovog člana izriče prvi put izriče se odgovornom licu u pravnom licu, državnom, odnosno republičkom organu, organu jedinice lokalne samouprave u iznosu od 500 KM, odnosno preduzetniku u iznosu od 250 KM, a fizičkom licu u iznosu od 100 KM. Svaka kasnija novčana kazna izriče se u istom iznosu.

(3) Istovremeno sa izricanjem novčane kazne komunalni policajac će izvršeniku, istim aktom, ako to priroda stvari dozvoljava, ostaviti novi rok za postupanje po rješenju, koji ne može biti duži od 15 dana, uz upozorenje da će mu ako do tog roka ne postupi po rješenju ponovo izreći novčanu kaznu.

(4) Ukoliko komunalni policajac ocijeni da izvršenik i pored izrečene novčane kazne iz stava 2. ovog člana neće da postupi po rješenju, može mu zabraniti obavljanje djelatnosti na što se izvršenik unaprijed upozorava.

(5) Zabrana iz stava 4. ovog člana traje sve dok izvršenik u potpunosti ne postupi po rješenju.

(6) Novčanu kaznu i zabranu iz st. 2. i 4. ovog člana komunalni policajac izriče zaključkom na koji nije dozvoljena žalba.

(7) Naplaćene novčane kazne se ne vraćaju.

Član 42

(1) Ako se obaveza izrečena u rješenju komunalnog policajca sastoji u izvršenju određene radnje koju umjesto izvršenika može izvršiti neko drugo lice, a izvršenik je ne izvrši ili je izvrši samo djelimično, izvršenje se može sprovesti preko drugih lica o trošku izvršenika.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana komunalni policajac zaključkom nalaže izvršeniku da unaprijed položi iznos koji je potreban za podmirenje troškova izvršenja i određuje da će se konačan obračun između predujmljenih i stvarno učinjenih troškova izvršenja utvrditi naknadno.

(3) Zaključak iz stava 2. ovog člana je izvršan i dostavlja se uz obavještenje iz člana 38. ovog zakona.

Član 43

(1) Ako se izvršenje ne može uopšte sprovesti ili se ne može sprovesti na vrijeme primjenom sredstava predviđenih u čl. 41. i 42. ovog zakona, izvršenje se može sprovesti i neposrednom prinudom, o čemu se izvršenik unaprijed upozorava u obavještenju.

(2) Oblik i način neposredne prinude određuje komunalni policajac u skladu sa prirodom izrečene mjere.

Član 44

(1) Troškove prinudnog izvršenja snosi izvršenik koji je bio dužan da izvrši mjere izrečene u rješenju komunalnog policajca.

(2) O troškovima izvršenja i obračunu između predujmljenih i stvarno učinjenih troškova izvršenja iz člana 42. ovog zakona odlučuje se posebnim zaključkom nakon sprovedenog postupka prinudnog izvršenja.

(3) Protiv zaključka iz stava 2. ovog člana dozvoljena je posebna žalba.

Član 45

(1) Rješenje komunalnog policajca koje glasi na novčanu obavezu subjekta nadzora prinudno izvršava Poreska uprava Republike Srpske u skladu sa zakonom.

(2) Na izvršno rješenje komunalni policajac stavlja klauzulu izvršnosti i rješenje dostavlja organu iz stava 1. ovog člana na postupak prinudne naplate.

Član 46

Odredbe ovog zakona o prinudnom izvršenju rješenja primjenjuju se i za prinudno izvršenje zaključka.

VII - KAZNENE ODREDBE

Član 47

(1) Novčanom kaznom od 3.000 KM do 10.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

a) komunalnom policajcu ne dozvoli ili ne omogući vršenje kontrole i nadzora ili ne pruži obavještenja i ne stavi na uvid isprave, odnosno podatke koji su potrebni za vršenje kontrole i nadzora ili ne obezbijedi uslove neophodne za nesmetan rad i utvrđivanje činjeničnog stanja,

b) lice koje nije subjekat nadzora u postupku ne dozvoli vršenje kontrole i nadzora i

v) ne postupi po rješenju komunalnog policajca.

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, odgovorno lice u državnom organu, republičkom organu uprave i organu jedinice lokalne samouprave, odnosno preduzetnik novčanom kaznom od 300 KM do 1.800 KM.

Član 48

(1) Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako u ostavljenom roku pisano ne obavijesti komunalnog policajca o izvršenju rješenja.

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik, odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, republičkom organu, organu jedinice lokalne samouprave novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM.

(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM.

VIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 49

Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani po odredbama Zakona o komunalnoj policiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 85/03) okončaće se po odredbama tog zakona.

Član 50

(1) Jedinice lokalne samouprave dužne su da usklade opšte akte iz oblasti komunalnih djelatnosti sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Jedinice lokalne samouprave dužne su da donesu odluku iz člana 9. stav 3. ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 51

(1) Poslove komunalnog policajca do 31. decembra 2017. godine može obavljati lice koje ima višu stručnu spremu, odnosno lice koje je završilo prvi ciklus studija koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova i ispunjava druge opšte i posebne uslove propisane za zasnivanje radnog odnosa službenika u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave.

(2) Komunalni policajac koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona ispunjavao uslove za obavljanje poslova komunalnog policajca i ima više od 30 godina radnog staža, a ne ispunjava uslove u pogledu stručne spreme utvrđene ovim zakonom, može se rasporediti na poslove komunalnog policajca.

Član 52

Do donošenja novih ili usklađivanja važećih podzakonskih akata sa odredbama ovog zakona primjenjivaće se podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o komunalnoj policiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 85/03), ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 53

(1) Vlada Republike Srpske će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti uredbu iz člana 12. stav 3. ovog zakona.

(2) Ministar uprave i lokalne samouprave će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti uputstvo iz člana 33. stav 2. ovog zakona.

Član 54

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o komunalnoj policiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 85/03).

Član 55

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.