ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA

("Sl. glasnik RS", br. 89/2013 i 83/2019)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se pravni status upravljača puteva, način korišćenja javnih i nekategorisanih puteva; upravljanje, finansiranje, planiranje, izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i zaštita puteva; koncesije na javnim putevima; ostvarivanje javno-privatnog partnerstva i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Član 2

(1) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) autoput je javni put izgrađen i namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila, označen propisanim saobraćajnim znakom i ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova, bez ukrštanja sa drugim putem ili željezničkom i tramvajskom prugom u nivou i u čiji se saobraćaj može uključiti, odnosno isključiti samo na određenim i posebno izgrađenim priključnim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku auto-puta,

b) biciklistička staza je izgrađena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i bicikala sa motorom, koja se proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom,

v) brzi put je javni put namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake, koji ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa s poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama), po pravilu nema zaustavnih traka i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom,

g) javni put je površina od opšteg značaja za saobraćaj, koju svako može slobodno da koristi pod uslovima određenim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem,

d) kolovoz je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila,

đ) koncesionar je pravno lice osnovano u skladu sa zakonima Republike Srpske u vlasništvu domaćeg ili stranog pravnog lica, kome se dodjeljuje koncesija i koje izvršava ugovor o koncesiji u skladu sa propisom koji uređuje ovu oblast,

e) lokalni put je javni put koji saobraćajno povezuje teritoriju jedinice lokalne samouprave i teritoriju jedinice lokalne samouprave sa mrežom drugih javnih puteva,

ž) magistralni put je javni put koji ima funkciju povezivanja Republike Srpske u evropski saobraćajni sistem, ostvarivanja kontinuiteta evropskih puteva, saobraćajnog povezivanja cjelokupne ili većeg dijela teritorije Republike Srpske sa odgovarajućim putevima u Federaciji BiH i susjednim državama, omogućavanje tranzitnog saobraćaja kojim se ostvaruje prolazak kroz jedinice lokalne samouprave,

z) najveća dozvoljena masa podrazumijeva masu vozila zajedno sa njegovom nosivošću,

i) naselje je izgrađen, naseljen, prostorno i funkcionalno objedinjen dio naseljenog mjesta u kom su javni putevi izgrađeni sa uređenim trotoarom i ivičnjakom, pored kojeg je najmanje s jedne strane red kuća ili grupa zgrada i čije su granice obilježene saobraćajnim znakom za obilježavanje naselja,

j) naseljeno mjesto je prostorna jedinica koja obuhvata jedno ili više naselja sa područjem koje pripada tom naseljenom mjestu, čiji se naziv i teritorija uređuju posebnim propisima i čija je teritorija označena saobraćajnim znakom za obilježavanje naseljenih mjesta,

k) nekategorisani put je površina koja se koristi za saobraćaj i koja je dostupna većem broju različitih korisnika (seoski, poljski, šumski i industrijski putevi; putevi na nasipima za odbranu od poplava; prilazi na put, biciklističke i pješačke staze i slično),

l) objekti koji služe saobraćaju su objekti koji po svojoj namjeni služe učesnicima u saobraćaju, kao što su benzinske stanice sa pratećim objektima, parkinzi i moteli,

lj) oprema puta obuhvata uređaje za zaštitu puta od djelovanja vjetra, nanosa snijega i zemljišta, putokazni stubovi, kilometarski stubovi, odbojne i zaštitne ograde, putni telekomunikacioni uređaji i oprema, javna rasvjeta u funkciji saobraćaja, detektori i brojači saobraćaja, uređaji i oprema u tunelima, ograde, uređaji i oprema za zaštitu od buke i drugih štetnih uticaja saobraćaja na životnu sredinu, elektronske vage, uređaji za nadzor i sigurno odvijanje saobraćaja (svjetlosni uređaji, video-nadzor, oprema na parkiralištima, meteorološke stanice, uređaji za evidentiranje i kontrolu saobraćaja i drugo),

m) osovinsko opterećenje je dio ukupne mase kojim osovina vozila opterećuje kolovoz na putu u stanju mirovanja vozila,

n) pješačka staza je uređena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka koja nije u istom nivou sa kolovozom ili je od kolovoza odvojena na drugi način,

nj) poprečni profil javnog puta je u najširem smislu trup puta predstavljen u poprečnom profilu sa svim pratećim objektima,

o) priključak je dio puta kojim se javni put, nekategorisani put ili prilaz do objekta povezuju na taj put,

p) put je svaki javni put i nekategorisani put na kom se odvija saobraćaj,

r) putni objekti su mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, propusti, tuneli, galerije, potporne konstrukcije, podzemni i nadzemni prolazi, objekti za naplatu putarine, vijadukti, akvadukti, potporni i obložni zidovi i slično,

s) putni pojas je zemljište sa obje strane puta, potrebno za nesmetano održavanje puta, širine određene projektom puta, a najmanje jedan metar mjereno od linije koja spaja krajnje tačke poprečnog profila puta,

t) put rezervisan za saobraćaj motornih vozila je javni put po kojem mogu saobraćati samo motorna vozila i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom,

ć) putno zemljište je površina zemljišta na kojoj prema projektu treba da se izgradi ili je izgrađen javni put ili putni objekti, a obuhvata i putni pojas, kao i površine zemljišta na kojima su izgrađeni objekti ili treba da se izgrade građevine za potrebe održavanja puta i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje puta, upravljanje i nadzor nad saobraćajem, objekti za naplatu putarine, benzinske stanice, servisi, parkirališta, odmorišta i drugo),

u) raskrsnica je saobraćajna površina na kojoj se ukrštaju dva ili više puteva, kao i šira saobraćajna površina nastala ukrštanjem, odnosno spajanjem puteva,

f) regionalni put je javni put koji povezuje regionalne centre Republike Srpske međusobno, preko kojih se ostvaruje najracionalnija povezanost jedinica lokalne samouprave sa magistralnim putevima i odgovarajućom mrežom puteva u Federaciji BiH i susjednim državama,

h) saobraćajnu signalizaciju čine horizontalna, vertikalna, svjetlosna i promjenjiva saobraćajna signalizacija,

c) trougao preglednosti je prostor u kojem nije dozvoljeno postojanje bilo kakvih vidljivih prepreka za oko vozača, a čini ga trougao čije se stranice formiraju od tačke presjeka osovina međusobnog ukrštanja puteva, priključaka puta na drugi put, odnosno ukrštanja puta sa željezničkom prugom, a čije dužine stranica su propisane zakonom,

č) ukrštanje je mjesto na kojem se u istom ili različitom nivou put ukršta sa drugim putem ili drugim objektom infrastrukture, kao što je željeznica, vodotok, žičara i slično,

dž) ukupna masa je masa vozila zajedno sa masom tereta koja se prevozi na vozilu, uključujući i masu lica koja se nalaze u vozilu, kao i masu priključnog vozila sa teretom, ako je ono pridodato vozilu,

š) ulica je dio javnog puta u naselju, sa trotoarom i ivičnjakom, pored koje se najmanje s jedne strane nalaze redovi kuća ili grupa zgrada.

(2) Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba pola.

II - JAVNI PUTEVI

Član 3

(1) Javni putevi su javno dobro, u opštoj upotrebi, u svojini Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika).

(2) Upravljanje, održavanje, građenje i zaštita javnih puteva je djelatnost od posebnog interesa za Republiku.

Član 4

(1) Na javnim putevima mogu se sticati prava službenosti i druga prava određena zakonom koja se osnivaju na javnom putu u korist drugih lica za postavljanje objekata i uređaja od javnog interesa, pod uslovom da ostvarena prava ne ugrožavaju nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja i ne nanose štetu putu, putnim objektima i putnom pojasu.

(2) Javni putevi ne mogu biti predmet prava svojine i drugih stvarnih prava, niti se mogu otuđiti iz svojine Republike, osim u slučajevima propisanim ovim zakonom.

(3) Javni put stiče status javnog dobra upisom u javne evidencije o nepokretnostima kao javno dobro i neotuđiva je svojina Republike.

(4) Pravo koje se stiče na osnovu dodjele koncesije upisuje se u javne evidencije u skladu sa odredbama posebnog zakona.

(5) Putno zemljište se može dati na korišćenje uz naknadu, na osnovu ugovora o zakupu radi obavljanja pratećih djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, benzinske stanice i drugih djelatnosti na način propisan ovim zakonom.

(6) Vlada utvrđuje visinu naknade za korišćenje putnog zemljišta iz stava 5. ovog člana za javne puteve, osim lokalnih puteva i ulica u naselju.

(7) Načelnik, odnosno gradonačelnik jedinice lokalne samouprave utvrđuje visinu naknade za korišćenje putnog zemljišta iz stava 5. ovog člana za lokalne puteve i ulice u naselju.

(8) Korisnik putnog zemljišta dužan je da zaključi ugovor i plaća naknadu iz stava 5. ovog člana.

Član 5

(1) Kada je trajno prestala potreba korišćenja javnog puta ili njegovog dijela kao javnog puta, može mu se ukinuti status javnog dobra u opštoj upotrebi, a nepokretnost kojoj prestaje status javnog dobra u opštoj upotrebi ostaje u svojini Republike, odnosno u svojini jedinice lokalne samouprave kada se radi o lokalnim putevima, ulicama u naselju i nekategorisanim putevima.

(2) Prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra u opštoj upotrebi javnog puta ili njegovog dijela upravljač puta podnosi Ministarstvu saobraćaja i veza (u daljem tekstu: Ministarstvo), a odluku o ukidanju ovog statusa na prijedlog Ministarstva donosi Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada).

(3) Odluka iz stava 2. ovog člana sadrži i odredbu o brisanju javnog puta ili njegovog dijela kao javnog dobra u opštoj upotrebi u javnim evidencijama.

(4) Odluku iz stava 2. ovog člana upravljač puta dostavlja Pravobranilaštvu Republike Srpske radi sprovođenja ove odluke u javnim evidencijama.

Član 6

(1) Javni put, u smislu ovog zakona, obuhvata:

a) trup puta, koji čine donji i gornji stroj:

1) donji stroj puta (nasipi, usjeci, zasjeci, objekti, postrojenja i uređaji za odvodnjavanje puta i zaštitu puta od površinskih i podzemnih voda i slično),

2) gornji stroj puta (kolovozna konstrukcija, ivične trake, odnosno ivičnjaci, rigole, bankine, berme, razdjelne trake i slično);

b) putne objekte;

v) priključke;

g) trotoare, pješačke i biciklističke staze koje prate kolovoz puta;

d) putni pojas;

đ) vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od najmanje sedam metara, sa slobodnim prostorom u visini od najmanje 4,5 metara od najviše tačke kolovoza, a za auto-put u visini od najmanje 4,75 metara od najviše tačke kolovoza;

e) objekte za potrebe puta (putne baze, naplatne stanice, kontrolne stanice, saobraćajne površine autobuskih stajališta, parkirališta, odmorišta, zelene površine i slično);

ž) saobraćajnu signalizaciju i

z) opremu puta.

(2) Pored elemenata iz stava 1. ovog člana, javni put obuhvata i objekte, uređaje i opremu za upravljanje i kontrolu saobraćaja.

Član 7

(1) Javni put ima najmanje dvije saobraćajne trake i dvije ivične linije, a ulica obavezno ima trotoar sa izdignutim ivičnjakom, pored koje se najmanje s jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, lokalni put može da ima samo jednu saobraćajnu traku, s tim da zavisno od preglednosti puta, na rastojanju od najviše 500 metara ima odgovarajuće proširenje za mimoilaženje vozila (mimoilaznice), a ulica može da ima samo jednu saobraćajnu traku, za jednosmjerno odvijanje saobraćaja.

Član 8

(1) Javni put obavezno je osposobljen da podnese osovinsko opterećenje od najmanje 10 tona po osovini.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, lokalni put i ulica u naselju su osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona.

(3) Prilikom projektovanja javnih puteva obezbjeđuje se da ti putevi podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 11,5 tona po osovini.

Član 9

Javni putevi razvrstavaju se na:

a) auto-puteve,

b) brze puteve,

v) magistralne puteve,

g) regionalne puteve,

d) lokalne puteve i

đ) ulice u naselju.

Član 10

(1) Odluku o utvrđivanju mjerila i kriterijuma za razvrstavanje javnih puteva, izuzev lokalnih puteva i ulica u naselju, utvrđuje Vlada.

(2) Odluku o utvrđivanju mjerila i kriterijuma za određivanje lokalnih puteva i ulica u naselju utvrđuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

(3) Odluku o razvrstavanju javnih puteva, izuzev lokalnih puteva i ulica u naselju, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada i objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

(4) Odluku o razvrstavanju lokalnih puteva i ulica u naselju donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave i objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Član 11

Na saobraćajnim površinama koje nisu razvrstane kao javni putevi, odnosno na nekategorisanim putevima saobraćaj je dozvoljen samo na način i pod uslovima koje, u skladu sa propisima o bezbjednosti saobraćaja na putevima, odrede vlasnici ili od njih ovlašćena lica koja upravljaju navedenim saobraćajnim površinama.

III - STRATEŠKI DOKUMENTI I UPRAVLjANjE JAVNIM PUTEVIMA

Član 12

Javni putevi se planiraju, projektuju, grade, rekonstruišu i održavaju:

a) u skladu sa najnovijim stručnim saznanjima iz područja projektovanja i gradnje, te s ekonomskim načelima i mjerilima za procjenu opravdanosti njihove gradnje,

b) da omogućuju bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, kao i usklađenost javnih puteva sa okolinom kroz koju se trasiraju,

v) u skladu sa uslovima koji su propisani ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega, propisima kojima se uređuje prostorno uređenje, građenje i zaštita životne sredine, te propisima o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Član 13

(1) Strategiju razvoja mreže javnih puteva, izuzev lokalnih puteva i ulica u naselju (u daljem tekstu: Strategija), donosi Narodna skupština Republike Srpske, na prijedlog Vlade.

(2) Strategija iz stava 1. ovog člana donosi se na period od deset godina i sadrži:

a) analizu stanja auto-puteva, brzih puteva, magistralnih i regionalnih puteva,

b) potrebu razvoja putne infrastrukture,

v) prijedlog prioriteta građenja puteva iz tačke a) ovog stava,

g) potrebe održavanja postojećih auto-puteva, brzih puteva i magistralnih i regionalnih puteva,

d) prijedlog prioriteta održavanja puteva i

đ) prijedlog mjera za sprovođenje Strategije.

(3) Strategiju iz stava 1. ovog člana sprovodi Ministarstvo sa upravljačima puta.

(4) Strategiju razvoja lokalnih puteva i ulica u naselju donosi jedinica lokalne samouprave.

Član 14

Prioritet u građenju i održavanju javnih puteva i potrebe razvoja javnih puteva utvrđene Strategijom zasniva se na prostornim, saobraćajnim, tehničkim, ekološkim, demografskim i privrednim analizama, s privredno opravdanim saobraćajno-tehničkim rješenjima radi povećanja bezbjednosti, kapaciteta i propusne moći saobraćaja.

Član 15

(1) Program za sprovođenje Strategije iz člana 13. stav 1. ovog zakona (u daljem tekstu: Program) na prijedlog Ministarstva donosi Vlada, na period od četiri godine.

(2) Informaciju o sprovođenju Strategije i Programa iz stava 1. ovog člana Vlada godišnje podnosi Narodnoj skupštini Republike Srpske.

(3) Program iz stava 1. ovog člana ostvaruje se realizacijom godišnjih planova rada upravljača puta.

Član 16

(1) Upravljač puta je javno preduzeće, koncesionar, drugo pravno lice, nadležni organ jedinice lokalne samouprave koji je u skladu sa posebni zakonom nadležan za upravljanje putem.

(2) Upravljanje javnim putem u smislu ovog zakona čini: planiranje izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnog puta; investiranje u izgradnju i rekonstrukciju javnog puta; organizovanje stručnog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom javnog puta; zaštita javnog puta; organizovanje i obavljanje stručnih poslova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti javnog puta; ustupanje radova na održavanju javnog puta; korišćenje javnog puta (organizovanje i kontrola naplate naknada za upotrebu javnog puta, vršenje javnih ovlašćenja i slično), označavanje javnog puta i vođenje evidencije o javnim putevima i saobraćajno-tehničkim podacima za te puteve; praćenje stanja bezbjednosti na putu, kontrola i nadzor puta radi bezbjednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja; otklanjanje nedostataka koji dovode do saobraćajnih nezgoda.

(3) Upravljanje i povjeravanje poslova građenja, rekonstrukcije, rehabilitacije, održavanja i zaštite auto-puteva i brzih puteva vrši Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka (u daljem tekstu: JP "Autoputevi Republike Srpske").

(4) Upravljanje i povjeravanje poslova građenja, rekonstrukcije, rehabilitacije, održavanja i zaštite mreže magistralnih i regionalnih puteva vrši Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka (u daljem tekstu: JP "Putevi Republike Srpske").

(5) Upravljanje i povjeravanje poslova građenja, rekonstrukcije, rehabilitacije, održavanja i zaštite lokalnih puteva, ulica u naselju, nekategorisanih puteva koji su upisani u javne evidencije o nepokretnostima i pravima na njima i putnih objekata na njima vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

(6) Jedinica lokalne samouprave dužna je da donese poseban akt o upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih puteva, ulica u naselju, nekategorisanih puteva koji su upisani u javne evidencije o nepokretnostima i pravima na njima i putnih objekata na njima.

Član 17

(1) Prava i dužnosti Vlade u funkciji skupštine, odnosno osnivača javnih preduzeća iz člana 16. st. 3. i 4. ovog zakona vrše se u skladu sa posebnim propisima.

(2) Vlada vrši nadzor nad ispunjavanjem zadataka zbog kojih su osnovana javna preduzeća iz člana 16. st. 3. i 4. ovog zakona, racionalnost njihovog poslovanja, namjenskog trošenja sredstava i ukupnog poslovnog uspjeha.

(3) Javna preduzeća iz člana 16. st. 3. i 4. ovog zakona dužna su najmanje jedanput godišnje dostaviti izvještaj Vladi o svom radu, sa izvršenom revizijom finansijskog poslovanja, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Javna preduzeća iz člana 16. st. 3. i 4. ovog zakona dužna su kvartalno dostavljati Ministarstvu izvještaj o svom radu.

Član 18

Djelatnosti JP "Autoputevi Republike Srpske" su:

a) pripremanje planova i programa razvoja,

b) povjeravanje poslova izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije, održavanja i zaštite auto-puteva i brzih puteva, kao i izvještavanje o realizaciji planova i programa,

v) obezbjeđenje projektne i druge dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju ili rehabilitaciju auto-puteva, brzih puteva, putnih objekata i objekata za naplatu putarina,

g) obezbjeđenje finansiranja izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije, održavanja i zaštite auto-puteva i brzih puteva,

d) održavanje auto-puteva, brzih puteva i putnih objekata,

đ) vođenje evidencije (baze podataka) auto-puteva, brzih puteva, putnih objekata, saobraćajne signalizacije i opreme puta i katastra putnog zemljišnog pojasa,

e) organizovanje sistema naplate putarine na auto-putevima, brzim putevima i putnim objektima i naplata putarina,

ž) organizacija i priprema aktivnosti za pripremu i dodjelu koncesija ili javno-privatnog partnerstva i osiguranje stručno-tehničkog nadzora,

z) preduzimanje potrebnih mjera i aktivnosti na unapređenju bezbjednosti saobraćaja na auto-putevima i brzim putevima,

i) organizovanje i sprovođenje projekata zaštite okoline od uticaja saobraćaja na auto-putevima i brzim putevima,

j) obavještavanje javnosti o stanju prohodnosti auto-puteva i brzih puteva, vanrednim događajima, kao i meteorološkim uslovima značajnim za bezbjedno odvijanje saobraćaja,

k) preduzimanje potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu okoline,

l) praćenje saobraćajnog opterećenja i saobraćajnih tokova na auto-putevima i brzim putevima,

lj) davanje saglasnosti za korišćenje putnog zemljišta i obavljanja pratećih djelatnosti na auto-putevima i brzim putevima,

m) praćenje i analiza stanja bezbjednosti saobraćaja, preduzimanje potrebnih mjera i aktivnosti na unapređenju bezbjednosti saobraćaja na auto-putevima i brzim putevima,

n) izrada izvještaja, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Narodne skupštine Republike Srpske, Vlade i Ministarstva i

nj) drugi poslovi sadržani u aktu o osnivanju i Statutu JP "Autoputevi Republike Srpske".

Član 19

Djelatnosti JP "Putevi Republike Srpske" su:

a) pripremanje planova i programa razvoja,

b) povjeravanje poslova izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva, kao i izvještavanje o realizaciji planova i programa,

v) obezbjeđenje projektne i druge dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju ili rehabilitaciju magistralnih i regionalnih puteva i putnih objekata,

g) obezbjeđenje finansiranja izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva i objekata,

d) održavanje magistralnih i regionalnih puteva i putnih objekata,

đ) vođenje evidencije (baze podataka) magistralnih i regionalnih puteva, putnih objekata, saobraćajne signalizacije i opreme puta i katastra putnog zemljišnog pojasa,

e) praćenje i analiza stanja bezbjednosti, preduzimanje potrebnih mjera i aktivnosti na unapređenju bezbjednosti saobraćaja na magistralnim i regionalnim putevima,

ž) preduzimanje potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu okoline od uticaja saobraćaja na magistralnim i regionalnim putevima,

z) obavještavanje javnosti o stanju prohodnosti magistralnih i regionalnih puteva, vanrednim događajima, kao i meteorološkim uslovima značajnim za bezbjedno odvijanje saobraćaja,

i) praćenje saobraćajnog opterećenja i saobraćajnih tokova na magistralnim i regionalnim putevima,

j) davanje saglasnosti o korišćenju putnog zemljišta i obavljanja pratećih djelatnosti na magistralnim i regionalnim putevima,

k) izrada izvještaja, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Narodne skupštine Republike Srpske, Vlade i Ministarstva i

l) drugi poslovi sadržani u aktu o osnivanju i Statutu JP "Putevi Republike Srpske".

Član 20

Rješenje o utvrđivanju dionice magistralnog ili regionalnog puta koji prolazi kroz grad, naseljeno mjesto i naselje donosi ministar saobraćaja i veza (u daljem tekstu: ministar) na prijedlog JP "Putevi Republike Srpske", uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležne jedinice lokalne samouprave.

Član 21

Za ostvarivanje prava u slučaju saobraćajne nezgode na javnom putu, ako postoji potreba da se utvrdi stanje puta, stanje puta tokom uviđaja utvrđuje se uz prisustvo predstavnika upravljača puta, preduzeća zaduženog za održavanje javnog puta i oštećenog učesnika nezgode.

IV - IZGRADNjA, REKONSTRUKCIJA I REHABILITACIJA

Član 22

Pod poslovima izgradnje i rekonstrukcije javnih puteva u smislu ovog zakona podrazumijevaju se:

a) planiranje aktivnosti na poslovima izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije javnih puteva i objekata na putevima,

b) poslovi pribavljanja potrebnih studija,

v) projektovanje javnih puteva i objekata na putevima sa pripadajućim istražnim radovima,

g) projektovanje objekata za naplatu putarina,

d) izmještanje komunalne i druge infrastrukture,

đ) geodetski radovi,

e) radovi izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije javnih puteva i objekata na putevima,

ž) stručni nadzor nad građenjem,

z) investitorski nadzor nad sprovođenjem projekata,

i) revizija projekata,

j) predlaganje pokretanja imovinsko-pravnih poslova u postupku izuzimanja zemljišta i objekata,

k) pokretanje postupka procjene uticaja radova na životnu sredinu, odnosno pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene uticaja radova na životnu sredinu,

l) pribavljanje lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola i

lj) organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javnih puteva i objekata na putevima na korišćenje i održavanje.

Član 23

(1) Izgradnjom puta i objekata na putu smatra se izgradnja puta i objekata na postojećoj i novoj trasi.

(2) Rekonstrukcijom puta i objekata na putu smatraju se radovi na dijelu postojećeg puta i objektima na putu kojim se mijenjaju njegove osnovne karakteristike u cilju povećanja bezbjednosti saobraćaja, nosivosti i propusne moći puta.

(3) Rehabilitacijom puta smatraju se radovi na dijelu postojećeg puta i objekata na putu kojim se put dovodi u projektovano stanje.

Član 24

(1) Promjena pravca dijela magistralnog i regionalnog puta kroz naseljeno mjesto može se utvrditi samo ako novopredloženi pravac ne narušava kontinuitet trase i po svojim tehničkim karakteristikama ispunjava uslove zahtijevane za tu kategoriju puta.

(2) Izmijenjeni dio trase koji po okončanoj rekonstrukciji ne pripada novoj trasi magistralnog ili regionalnog puta ne smatra se dijelom tog puta.

(3) Status napuštenog dijela puta iz stava 2. ovog člana utvrđuje Ministarstvo u roku od 30 dana od dana dostavljanja inicijative upravljača puta.

(4) Upravljač puta dužan je, nakon pribavljene upotrebne dozvole za novoizgrađeni dio trase javnog puta, dostaviti Ministarstvu inicijativu za promjenu statusa napuštenog dijela trase.

(5) Napušteni dio puta iz stava 3. ovog člana upravljač puta dužan je prilikom napuštanja dovesti u stanje koje omogućava bezbjedan i nesmetan saobraćaj i održavati ga dok se ne izvrši primopredaja.

Član 25

(1) Rješenje kojim se odobrava izgradnja, rekonstrukcija i upotreba auto-puteva, brzih puteva, magistralnih i regionalnih puteva i putnih objekata izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, a rješenje kojim se odobrava izgradnja, rekonstrukcija i upotreba lokalnog puta i ulica u naselju izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

(2) Upravljač puta dužan je da najkasnije 48 časova prije otpočinjanja radova na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta o tome obavijesti javnost putem sredstava javnog informisanja.

(3) Upravljač puta dužan je putem sredstava javnog informisanja obavijestiti javnost o puštanju u saobraćaj novoizgrađenog javnog puta.

Član 26

(1) Izmještanje ili rekonstrukcija dijela puta zbog građenja novog objekta (željeznička pruga, rudnik, kamenolom, akumulaciono jezero, hidroelektrana, brana, aerodrom i slično) vrši se u skladu sa standardima postojeće kategorije puta.

(2) Troškove izmještanja i rekonstrukcije puta iz stava 2. ovog člana u cijelosti snosi investitor novog objekta.

Član 27

(1) Na zahtjev jedinice lokalne samouprave, a na osnovu projektne dokumentacije, javni put se može izgraditi u skladu sa elementima puta koji odgovaraju potrebama naselja (izgradnja saobraćajnih površina namijenjenih kretanju pješaka i biciklista, površina za zaustavljanje i parkiranje vozila, izgradnja rasvjete, svjetlosne signalizacije i putnih objekata na javnom putu koji odgovaraju potrebama naselja) uz prethodno pribavljeno rješenje kojim se daje saglasnost (u daljem tekstu: saglasnost) upravljača puta.

(2) Troškove izgradnje kolovoza puta u postojećoj širini van naselja, vertikalne i horizontalne signalizacije puta snosi upravljač puta, a sve ostale troškove iz stava 1. ovog člana snosi jedinica lokalne samouprave.

(3) Izgradnja i rekonstrukcija dijela javnog puta iz stava 1. ovog člana vrši se tako da se njime ne naruši kontinuitet trase javnog puta i saobraćaja na njemu.

--------------

NAPOMENA: Ovaj dokument nije objavljen u cijelosti.

Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex