ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

("Sl. glasnik RS", br. 100/2011, 103/2011 - ispr., 67/2013 i 123/2020)

Član 1

Ovim zakonom propisuju se i utvrđuju administrativne takse (u daljem tekstu: takse) za spise i radnje u postupku pred republičkim organima uprave, jedinicama lokalne samouprave i nosiocima javnih ovlašćenja kojima je zakonom povjereno rješavanje u upravnim stvarima o određenim pravima i obavezama (u daljem tekstu: nosioci javnih ovlašćenja).

Član 2

(1) Spisi i radnje za koje se plaća taksa, kao i visina takse utvrđuje se taksenom tarifom.

(2) Taksa se može naplatiti samo ako je propisana taksenom tarifom.

Član 3

(1) Za spise i radnje u postupku pred republičkim organima uprave plaćaju se takse po Tarifi republičkih administrativnih taksa.

(2) Po Tarifi iz stava 1. ovog člana plaćaju se takse za spise i radnje u postupku kod nosioca javnih ovlašćenja.

(3) Takse koje se plaćaju po Tarifi republičkih administrativnih taksa su prihod budžeta Republike Srpske.

Član 3a

Vlada Republike Srpske donosi uredbu kojom se propisuje Tarifa republičkih administrativnih taksa.

Član 4

(1) Za spise i radnje u postupku pred jedinicama lokalne samouprave plaćaju se takse čiji se iznos utvrđuje odlukom i tarifom koju donose jedinice lokalne samouprave na osnovu ovog zakona.

(2) Takse koje se plaćaju na osnovu tarife iz stava 1. ovog člana prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, za spise i radnje u vezi sa registracijom preduzetnika plaćaju se takse u sljedećim iznosima:

a) za osnivanje - 30 KM,

b) za promjene podataka upisanih u registar - 20 KM,

v) za prestanak obavljanja djelatnosti - 10 KM,

g) za pripremne radnje - 10 KM,

d) za rezervaciju poslovnog imena koja obuhvata registraciju i brisanje - 15 KM.

(4) Ako se zahtjev u vezi sa registracijom podnosi elektronskim putem, iznos takse iz stava 3. ovog člana umanjuju se za 50%.

(5) Takse iz stava 3. ovog člana prihod su jedinica lokalne samouprave.

Član 5

(1) Takseni obveznik (u daljem tekstu: obveznik) je lice po čijem se zahtjevu postupak pokreće, odnosno vrše radnje predviđene taksenom tarifom.

(2) Ako za istu taksu postoje dva ili više obveznika, njihova obaveza je solidarna.

Član 6

(1) Ako taksenom tarifom nije drugačije propisano, taksena obaveza nastaje:

a) za pismene podneske - u trenutku kad se predaju, a za usmeno saopštenje koje se daje na zapisnik - u trenutku kad se zapisnik sačini,

b) za rješenja, dozvole i druge isprave - u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno podneska za njihovo izdavanje i

v) za upravne radnje - u trenutku podnošenja zahtjeva za izvršenje tih radnji.

(2) Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze.

Član 7

Ako je taksenom tarifom propisano da se taksa plaća prema vrijednosti predmeta, kao osnovica za obračunavanje takse uzima se vrijednost označena u podnesku ili ispravi.

Član 8

Ako se isprava za koju se plaća taksa po zahtjevu stranke izdaje u dva ili više primjeraka, za drugi i svaki naredni primjerak plaća se taksa kao za prepis ili ovjeru prepisa.

Član 9

(1) Službeno lice koje prima taksiran podnesak dužno je poništiti nalijepljenu taksu.

(2) Ako je taksa uplaćena naknadno, poništava je službeno lice organa koje donosi rješenje ili drugu ispravu za koju se plaća taksa.

(3) Taksa se poništava štambiljom "poništeno", a u slučaju da to nije moguće - taksa se poništava potpisom službenog lica iz st. 1. i 2. ovog člana.

(4) U rješenju ili drugoj ispravi za koju je taksa plaćena mora se označiti da je taksa plaćena, u kojem iznosu i po kojem tarifnom broju.

(5) U ispravama koje se izdaju bez takse mora se označiti u koju svrhu se izdaju i na osnovu koj eg propisa su oslobođene od takse.

Član 10

Ako obveznik ne plati taksu (neposredno ili poštom) za podnesak koji nije taksiran, organi koji odlučuju po zahtjevu pismenom opomenom upozoriće obveznika, koji je dužan da plati taksu u roku od osam dana od dana prijema opomene i istovremeno će ga upoznati sa posljedicama neplaćanja takse.

Član 11

Ako u ostavljenom roku iz člana 10. ovog zakona obveznik ne plati taksu, organi koji odlučuju po zahtjevu zatražiće od Poreske uprave Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) da u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak naplati taksu prinudnim putem.

Član 12

Ako obveznik ima prebivalište, odnosno sjedište u inostranstvu, a taksu nije platio u trenutku nastanka obaveze, naplata takse izvršiće se prije uručenja akta kojim je postupak okončan ili je izvršena upravna radnja.

Član 13

Od plaćanja takse oslobođeni su:

a) Republika Srpska i jedinice lokalne samouprave,

b) fondovi i ustanove u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture i socijalne zaštite za spise i radnje u vezi sa obavljanjem svoje djelatnosti,

v) (brisano),

g) organizacije Crvenog krsta,

d) pravna lica osnovana radi borbe protiv alkoholizma, narkomanije i drugih oblika zavisnosti, raka i distrofije za spise i radnje u vezi sa obavljanjem svoje djelatnosti,

đ) pravna lica osnovana za zaštitu lica sa fizičkim i psihičkim nedostacima i poremećajima za spise i radnje u vezi sa obavljanjem svoje djelatnosti,

e) savezi gluvih i savezi slijepih i njihove organizacije u poslovima u vezi sa rehabilitacijom gluvih i slijepih,

ž) invalidske organizacije, osim u poslovima u vezi sa vršenjem privredne djelatnosti,

z) invalidi rata, invalidi rada i civilne žrtve rata za spise i radnje u vezi sa školovanjem u svim školama,

i) invalidi koji su oslobođeni plaćanja godišnjih naknada za upotrebu motornih vozila, u postupku stručnog pregleda tih vozila radi registracije,

j) lica koja nisu u radnom odnosu za prijavu na konkurs za zasnivanje radnog odnosa,

k) građani za spise i radnje u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom prava iz radnog odnosa,

l) učenici i studenti za sve spise i radnje u vezi sa školovanjem do navršenih 26 godina života,

lj) vatrogasna društva i vatrogasne jedinice,

m) radioamateri učlanjeni u Savez radioamatera Republike Srpske,

n) strana diplomatska i konzularna predstavništva u vezi sa obavljanjem diplomatskih i konzularnih poslova, pod uslovom reciprociteta i

nj) građani koji poklanjaju svoju imovinu u korist Republike Srpske ili se odriču prava vlasništva, kao i za prenos vlasništva.

Član 14

Taksa se ne plaća za:

a) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti,

b) podneske upućene organima za predstavke i pritužbe,

v) molbe za pomilovanja i rješenja po tim molbama,

g) spise i radnje u postupku za povrat nepravilno naplaćenih dažbina,

d) spise i radnje u postupku za sastavljanje i ispravku biračkih spiskova i spiskova za kandidovanje,

đ) spise i radnje u postupku usvojenja i u postupku za postavljanje staraoca,

e) za spise i radnje u postupku za ostvarivanje zakonom priznatih poreskih olakšica,

ž) spise i radnje za dodjelu socijalne pomoći i za ostvarivanje drugih oblika socijalne zaštite,

z) spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava boraca,

i) spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava porodica poginulih boraca, a u svrhu rješavanja socijalnih, zdravstvenih, stambenih i potreba prekvalifikacije, dokvalifikacije i ostalog školovanja,

j) spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava invalida,

k) spise i radnje u postupku ostvarivanja prava na penziju i prava iz zdravstvene zaštite,

l) spise i radnje u postupku osnivanja vatrogasnih društava i njihovih jedinica,

lj) spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava nosilaca odlikovanja,

m) spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava na dodatak za djecu,

n) spise i radnje u vezi sa prijemom poklon-paketa od dobrotvornih organizacija iz inostranstva, ako su upućeni dobrotvornim organizacijama u Republici Srpskoj,

nj) spise i radnje u vezi sa vojnim evidencijama,

o) spise i radnje u vezi sa priznavanjem prava na povlašćenu vožnju građanima kojima to pravo pripada po važećim propisima,

p) spise i radnje u postupku podržavljenja nekretnina po osnovu nacionalizacije, eksproprijacije, arondacije, komasacije i drugih vidova podržavljenja,

r) spise i radnje u postupku osnivanja ustanova socijalne zaštite,

s) originale diploma, svjedočanstava i drugih isprava o završenom školovanju ili klasifikaciji, osim njihovih duplikata i prevoda,

t) spise i radnje u vezi sa zaštitom spomenika kulture,

ć) spise i radnje u postupku za sahranu umrlih,

u) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u upravnim i drugim aktima,

f) sve vrste prijava i uvjerenja o registraciji i odjavi registracije poslovnih subjekata, ukoliko ovim zakonom nije drugačije propisano,

h) spise i radnje u postupku usklađivanja evidencija poreskih obveznika kod Poreske uprave,

c) zahtjeve, molbe, prijedloge i prijave,

č) izvode, uvjerenja ili potvrde.

Član 15

Jedinice lokalne samouprave mogu odlukom skupštine, pored oslobađanja iz čl. 13. i 14. ovog zakona, ustanoviti i druga oslobađanja od obaveze plaćanja takse na svom području.

Član 16

Pod uslovima reciprociteta strani državljani uživaju ista prava po propisima o taksama kao i državljani Republike Srpske.

Član 17

(1) Lice koje je platilo taksu koju po ovom zakonu nije bilo dužno da plati ili je taksu platilo u iznosu većem od propisanog ima pravo na povrat takse, odnosno viška plaćene takse.

(2) Zahtjev za povrat takse, odnosno viška plaćene takse lice iz stava 1. ovog člana podnosi Poreskoj upravi.

(3) Rješenje o povratu takse, odnosno viška plaćene takse donosi Poreska uprava.

Član 18

Pravo na naplatu takse zastarijeva za dvije godine od isteka godine u kojoj je taksu trebalo naplatiti, a pravo na povrat takse, odnosno viška plaćene takse za dvije godine od dana kada je taksa plaćena.

Član 19

Upravni nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona vršiće Ministarstvo finansija, a inspekcijski nadzor Poreska uprava.

Član 20

(1) Takse se plaćaju u administrativnim taksenim markama jedinstvene emisije (u daljem tekstu: taksene marke).

(2) Taksene marke izdaju se u apoenima od: 1 KM, 2 KM, 5 KM, 10 KM i 50 KM.

(3) Takse se plaćaju na način propisan stavom 1. ovog člana ili u gotovom novcu nalogom na račun:

a) budžeta Republike Srpske za takse koje se plaćaju po Tarifi republičkih administrativnih taksa ili

b) budžeta jedinice lokalne samouprave za takse koje se plaćaju po tarifama administrativnih taksa jedinica lokalne samouprave.

Član 21

(1) Taksene marke izrađene su na bijeloj bezdrvnoj hartiji u linijskoj zaštiti.

(2) U srednjem dijelu taksene marke nalazi se grb ili amblem Republike Srpske uokviren stilizovanom rozetom, ispod kojeg se nalazi oznaka vrijednosti taksene marke, a lijevo i desno od oznake nalazi se skraćenica valute "KM".

(3) U gornjem dijelu taksene marke odštampan je tekst ćirilicom i latinicom: "Republika Srpska, administrativna taksena marka".

(4) Taksene marke štampaju se u plavoj boji.

Član 22

Za štampanje, puštanje u opticaj i distribuciju taksenih maraka nadležno je Ministarstvo finansija.

Član 23

Za spise i radnje za koje je taksena obaveza nastala do dana stupanja na snagu ovog zakona, a nije naplaćena, biće naplaćena u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vrijeme nastanka taksene obaveze.

Član 24

Skupštine jedinica lokalne samouprave uskladiće svoje odluke o administrativnim taksama sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu, s tim da se nominalni iznos taksa za istovjetne spise i radnje ne može utvrditi u iznosu većem od iznosa propisanog Tarifom republičkih administrativnih taksa.

Član 24a

(1) Vlada Republike Srpske će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Uredbu o Tarifi republičkih administrativnih taksa.

(2) Do donošenja podzakonskog akta iz stava 1. ovog člana primjenjivaće se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako sa njim nisu u suprotnosti.

Član 24b

Skupštine jedinica lokalne samouprave uskladiće svoje odluke o administrativnim taksama sa odredbama ovog zakona u roku od 120 od dana njegovog stupanja na snagu, a nominalni iznos taksa za istovjetne spise i radnje ne mogu se utvrditi u iznosu većem od iznosa propisanog Tarifom republičkih administrativnih taksa.

Član 25

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 37/01, 52/01, 34/06, 119/08 i 8/09 - Prečišćeni tekst).

Član 26

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 67/2013)

Član 5

Ovaj zakon objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. septembra 2013. godine.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 123/2020)

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSA

 

I - PODNESCI

Plaća se u KM

Tarifni broj 1.

Za zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa

2,00.

Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknadne postupke kojima stranka zahtijeva samo brže postupanje po ranije podnesenom zahtjevu i postupke koji su obuhvaćeni drugom naknadom.

Tarifni broj 2.

Za žalbe protiv rješenja koje donose organi i organizacije iz čl. 3. i 4. ovog zakona

10,00.

 

II - RJEŠENjA

Tarifni broj 3.

Za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa

10,00.

Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više stranaka (lica), taksa po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se rješenje dostavlja.

Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se taksa.

Tarifni broj 4.

Za rješenja kojima se odobrava prvi upis plovnih objekata unutrašnje plovidbe u registar:

a) za motorne tegljače i putničke mješovite brodove preko 200 KS i za motorne teretnjake preko 300 tona nosivosti

20,00,

b) za ostale plovne objekte

10,00.

Tarifni broj 5.

Za dozvolu za obavljanje vanlinijskog međunarodnog prevoza stvari

10,00.

Tarifni broj 6.

Za licencu za privredno društvo, drugo pravno lice ili građanina za obavljanje međunarodnog prevoza lica i stvari

70,00.

Tarifni broj 7.

a) Za licencu za vozilo

10,00,

b) za licencu za vozača

 

Tarifni broj 8.

Za knjigu putnih listova za obavljanje prevoza lica u domaćem saobraćaju

10,00.

Tarifni broj 9.

Za rješenje kojim se određuje ime, oznaka i pozivni znak broda:

a) domaćem pravnom ili fizičkom licu

20,00,

b) stranom pravnom ili fizičkom licu

200,00.

Tarifni broj 10.

Za odobrenje stranom pravnom ili fizičkom licu za uplovljavanje u plovne puteve unutrašnjih voda

200,00.

Tarifni broj 11.

Za dozvolu stranom pravnom ili fizičkom licu zaobavljanje kabotažnih prevoza putnika i stvari unutrašnjim plovnim putevima

400,00.

Tarifni broj 12.

(brisano)

Tarifni broj 13.

a) Za odobrenje privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu ili stranom državljaninu, odnosno stranom pravnom licu da može obavljati transport oružja, municije ili eksplozivnih materija preko teritorije Republike Srpske

100,00,

b) za odobrenje privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu da može stavljati u promet eksplozivne materijale na teritoriji Republike Srpske

200,00,

v) za odobrenje privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu da može unositi inostrane štampane stvari Republike Srpske radi rasturanja ili za rasturanje inostranih štampanih stvari koje su po svom sadržaju namijenjene građanima Republike Srpske

50,00.

 

 

Tarifni broj 14.

 

 

 

Za rješenje kojim se upisuje u Registar javnih glasila koji se vodi kod republičkog organa uprave nadležnog za poslove informacija:

 

a) rješenje o upisu u Registar javnih glasila

10,00,

b) rješenje o izmjeni upisanih podataka u Registar javnih glasila

10,00.

 

 

Tarifni broj 15.

 

 

 

Za rješenje kojim se upisuje u Registar sportskih organizacija kod republičkog organa uprave nadležnog za poslove sporta:

 

a) rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija

10,00,

b) rješenje o izmjeni upisanih podataka u Registar sportskih organizacija

10,00.

 

 

Tarifni broj 16.

 

 

 

(brisano)

 

 

 

Tarifni broj 17.

 

 

 

Za rješenje po zahtjevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova u oblasti zakonske metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala

30,00.

 

 

Tarifni broj 18.

 

 

 

Za inspekcijski pregled kojim se provjerava bezbjednost i kvalitet hrane i predmeta opšte upotrebe i usaglašenosti hemikalija, odnosno biocida koji se uvoze

50,00.

 

 

Tarifni broj 19.

 

 

 

(brisano)

 

 

 

Tarifni broj 20.

 

 

 

Za rješenje o odobrenju tipa mjerila

50,00.".

 

 

Tarifni broj 21.

 

 

 

a) Za rješavanje o davanju ovlašćenja za obavljanje mjenjačkih poslova

200,00,

b) za rješenje za izdavanje odobrenja za prebijanje dugovanja i potraživanja, cesije i preuzimanju duga u poslovima sa inostranstvom

70,00,

v) za rješenje za odobrenje za otvaranje deviznog računa u inostranstvu

70,00,

g) za rješenje za odobrenje za naplatu i plaćanje u efektivnom stranom novcu

70,00,

d) za ostala rješenja iz oblasti deviznog poslovanja, za koje nije propisana posebna taksa

70,00.

 

 

Tarifni broj 22.

 

 

 

a) Za rješenje o izdavanju licence - dozvole za rad za obavljanje poslova revizije finansijskih izvještaja

200,00,

b) za izdavanje i obavljanje dozvole za rad - licence ovlašćenim revizorima (fizička lica)

120,00.

 

 

Tarifni broj 23.

 

 

 

a) Za rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za proizvodnju i upis u Registar proizvođača sjemena i sadnog materijala

100,00,

b) za rješenje o upisu u Registar dorađivača sjemena

10,00.

v) za privremeno odobrenje o upisu u Registar proizvođača rasada poljoprivrednog bilja

10,00.

 

 

Tarifni broj 24.

 

 

 

Za rješenje o ispunjenosti uslova za proizvodnju duvana

100,00.

 

 

Tarifni broj 25.

 

 

 

a) Za rješenje o upisu u Registar integralne proizvodnje

10,00,

b) za rješenje o upisu u Registar organske proizvodnje

10,00.

 

 

Tarifni broj 26.

 

 

 

a) Za rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za promet sredstava za zaštitu bilja i upis u Registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja

300,00,

b) za rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za pružanje usluga i upis u Registar pružalaca usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja

100,00.

v) za rješenje o upisu u Registar distributera i uvoznika mineralnih đubriva

10,00,

g) za rješenje o upisu u Registar mineralnih đubriva

10,00,

d) za rješenje o upisu u Fitoregistar

10,00.

 

 

Tarifni broj 27.

 

 

 

Za saglasnost za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz robe koja je na režimu uvoza i izvoza

50,00.

 

 

Tarifni broj 28.

 

 

 

Za rješenje o ispunjenosti uslova za proizvodnju vina i rakije

100,00.

 

 

Tarifni broj 29.

 

 

 

a) Za rješenje o upisu u Registar uzgajivača kvalitetno priplodne stoke

20,00,

b) za rješenje o odobrenju za proizvodnju genetskog materijala i prenos oplođenih jajnih ćelija

100,00,

v) za rješenje o odobrenju za obavljanje genetskih manipulacija

100,00,

g) za rješenje o upisu u Registar novopriznatih rasa, sojeva i hibrida

100,00,

d) za rješenje o upisu u Registar udruženja uzgajivača

50,00,

đ) za rješenje o odobrenoj proizvodnji ili prodaji genetskog materijala

100,00,

e) za rješenje o odobrenju za ispitivanje kvaliteta hrane za životinje

250,00.

 

 

Tarifni broj 30.

 

 

 

a) Za odobrenje za obavljanje djelatnosti akvakulture

100,00,

b) za odobrenje za obavljanje privrednog ribolova na određenoj ribolovnoj vodi

50,00,

v) za rješenje o ispunjenosti uslova za rad objekata koji su pod stalnim veterinarskim nadzorom (klanice, prehrambeni objekti koji izrađuju proizvode životinjskog porijekla, objekti za proizvodnju hrane za životinje, repro centri, objekti za uzgoj i držanje životinja, veterinarske organizacije, instituti, zavodi i druge specijalističke ustanove za dijagnostiku zaraznih bolesti i ostala laboratorijska ispitivanja, veterinarske apoteke i veledrogerije za promet veterinarskih lijekova, ispitivanje kvaliteta hrane za životinje, centri za pakovanje namirnica životinjskog porijekla

100,00.

 

 

Tarifni broj 31.

 

 

 

a) Za rješenje za izdavanje vodoprivrednih smjernica - uslova za izradu projektne dokumentacije za objekte kojima se može trajno, povremeno ili privremeno da utiče na promjenu režima voda

70,00,

b) za rješenje za izdavanje vodne saglasnosti na tehničku dokumentaciju ili objekat kojima se može trajno, povremeno ili privremeno da utiče na promjenu režima voda

150,00,

v) za rješenje za izdavanje vodne dozvole na izgrađeni objekat kojim se može trajno, povremeno ili privremeno da utiče na promjenu režima voda

250,00.

 

 

Tarifni broj 32.

 

 

 

a) Za rješenje (licenca) o ispunjenosti uslova za izvođenje projektantskih radova u šumarstvu

100,00,

b) za rješenje (licenca) o ispunjenosti minimalnih uslova za izvođenje radova u šumarstvu

100,00,

v) za rješenje (licenca) za izradu lovnih osnova

100,00.

 

 

Tarifni broj 33.

 

 

 

a) Za postupak izdavanja odobrenja za ograničenu upotrebu genetički modifikovanih organizama u zatvorenim sistemima i upis u Registar zatvorenih sistema za ograničenu upotrebu genetički modifikovanih organizama

100,00,

b) za rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova i davanje ovlašćenja laboratorijama za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama

100,00.

 

 

Tarifni broj 34.

 

 

 

Za izdavanje izvoda iz Registra zatvorenih sistema za ograničenu upotrebu genetički modifikovanih organizama

10,00.

 

 

Tarifni broj 35.

 

 

 

Za rješenje kojim se vrši upis u Registar izdavača, koji se vodi kod republičkog organa uprave nadležnog za poslove kulture:

 

a) rješenje o upisu u Registar izdavača

10,00,

b) rješenje o izmjeni upisanih podataka u Registar izdavača

10,00,

v) rješenje o upisu u evidenciju producenata, distributera i javnih prikazivača

10,00,

g) rješenje o izmjeni upisanih podataka u evidenciju producenata, distributera i javnih prikazivača

10,00.

 

III - UVJERENjA

 

Tarifni broj 36.

 

 

 

Za uvjerenje, ako nije drugačije propisano

10,00.

 

 

Tarifni broj 37.

 

 

 

Za duplikat isprave o završenom školovanju ili stručnoj kvalifikaciji

10,00.

 

 

Tarifni broj 38.

 

 

 

Za uvjerenje o položenom ispitu za vozača motornog vozila i uvjerenje o uspješnoj provjeri iz poznavanja bezbjednosti saobraćaja na putevima, osim za učenike koji se školuju u redovnom školskom procesu prema nastavnom planu i programu za profesionalne vozače

5,00.

 

 

Tarifni broj 39.

 

 

 

a) Za izdavanje izvoda iz kaznene evidencije

10,00,

b) za uvjerenje o davanju podataka iz kaznene evidencije radi ostvarivanja prava u inostranstvu

10,00.

 

 

Tarifni broj 40.

 

 

 

Za uvjerenje kojim se dokazuje porijeklo ili vrijednost, količina ili kvalitet ili zdravstvena ispravnost robe

20,00.

 

 

Ova taksa se ne plaća za strane poštanske deklaracije koje prate sprovodni list.

 

 

 

Tarifni broj 41.

 

 

 

Za zahtjev za izdavanje uvjerenja o kvalitetu -certifikatu određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu

20,00.

 

 

Tarifni broj 42.

 

 

 

a) Za prijedlog za stavljanje sredstava za zaštitu bilja u promet

120,00,

b) za prijedlog za stavljanje pomoćnog ljekovitog sredstva u promet

100,00,

v) za prijedlog o stavljanju u promet veterinarskih lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava u veterinarskoj medicini

120,00.

 

 

Tarifni broj 43.

 

 

 

Za rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova kontrole i certifikacije u organskoj proizvodnji

10,00.

 

 

Tarifni broj 44.

 

 

 

Za uvjerenje o porijeklu i proizvodnim osobinama kvalitetno priplodne stoke (pedigre

10,00.

 

 

Tarifni broj 44a.

 

 

 

Za potvrdu o ispunjavanju metroloških zahtjeva za uvezena mjerila

10,00.

 

IV - OVJERE, PREPISI I PREVODI

 

Tarifni broj 45.

 

 

 

Za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa:

 

 

 

a) za ovjeru svakog potpisa

5,00,

b) za ovjeru rukopisa ili za ovjeru prepisa od svakog polutabaka originala

5,00.

 

 

Pod polutabakom podrazumijeva se list hartije od dvije stranice normalnog formata ili manjeg.

 

 

 

Tarifni broj 46.

 

 

 

Za ovjeru plana, crteža, projekta i slično

10,00.

 

 

Tarifni broj 47.

 

 

 

Za ovjeru heliografske kopije plana (crtež) plaća se od cijelog ili započetog kvadratnog metra

10,00.

 

 

Tarifni broj 48.

 

 

 

Za ovjeravanje službenih akata ili drugih isprava i za prepisivanje istih:

 

 

 

a) za prepisivanje, od polutabaka originala

10,00,

b) za ovjeravanje, od polutabaka originala

10,00.

 

 

Tarifni broj 49.

 

 

 

a) Za ovjeru kopije plana veličine polutabaka (format 22 cm x 35 cm (Za ovjeru plana veličine veće od jednog polutabaka plaća se, pored osnovne takse za jedan polutabak, dodatni iznos u vrijednosti od 10,00 KM za svaki sljedeći polutabak od kojeg se sastoji kopija plana veća od jednog polutabaka.)

10,00;

b) za ovjeru prepisa i izvoda iz katastarskog operata, terenskog elaborata plaća se taksa prema broju tabela obrasca korišćenog za prepis:

 

1) za prvi tabak (katastarski obrazac

15,00,

2) za svaki dalji tabak

10,00;

v) za odobrenje planova izrađenih od strane privrednog društva i drugih organizacija za vršenje geodetskih radova ili geodetskih stručnjaka plaća se taksa po tački a) ovog tarifnog broja.

 

 

 

Započeti polutabak kopije plana (katastarski obrazac) računa se kao cijeli.

 

 

V - TEHNIČKI PREGLED

 

Tarifni broj 50.

 

 

 

Za tehnički pregled mašinskih, električnih, elektromašinskih, plinskih, radio i PTT uređaja i drugih postrojenja, koja po postojećim propisima podliježu obaveznom pregledu radi dobijanja odobrenja za upotrebu, plaća se taksa po radnom času

20,00.

 

 

Taksa po ovom tarifnom broju računa se za svaki cijeli ili započeti radni čas svakog radnika, koji u tehničkom pregledu učestvuje, tako što zbir radnih časova čini ukupnu taksu.

 

 

 

Tarifni broj 51.

 

 

 

Za izdavanje lokacijskih uslova

20,00.

 

 

Tarifni broj 52.

 

 

 

a) Za odobrenje za građenje plaća se taksa prema predračunskoj vrijednosti objekta, i to:

 

1) do 50.000 KM

200,00,

2) od 50.000 KM do 100.000 KM

300,00,

3) preko 100.000 KM - 0,5% na predračunsku vrijednost objekta, ali ne više od

10.000,00;

b) za donošenje rješenja o odobrenju za upotrebu objekta

100,00.

 

 

 

VI - TAKSE ZA STANDARDIZACIJU PROIZVODA

 

Tarifni broj 53.

 

 

 

Za odobrenje i korišćenje saobraznosti za atestirani proizvod

200,00.

 

 

Tarifni broj 54.

 

 

 

Za atest i saobraznosti za atestirani proizvod 200,00.

 

 

 

Tarifni broj 55.

 

 

 

Za rješenja o ovlašćenju privrednog društva i drugog pravnog lica za obavljanje poslova atestiranja ili ispitivanja proizvoda, odnosno priznavanja ocjenjivanja sistema kvaliteta proizvođača ili isporučioca

200,00.

 

 

Tarifni broj 56.

 

 

 

Za potvrdu o priznavanju sistema kvaliteta proizvođača, odnosno isporučioca

100,00.

 

 

Tarifni broj 57.

 

 

 

Za potvrdu o sposobnosti laboratorije, ispitne stanice i druge stručne institucije za pouzdano ispitivanje proizvoda

150,00.

 

 

Tarifni broj 58.

 

 

 

Za rješenje o ovlašćenju privrednog društva i drugog pravnog lica za osposobljavanje kadrova za ocjenjivanje i provjeravanje sistema kvaliteta proizvođača, odnosno isporučioca

200,00.

 

 

Tarifni broj 59.

 

 

 

Za potvrdu da za određen proizvod, proizvodnu uslugu, odnosno radove nisu doneseni propisi o republičkim standardima, tehničkim normati vi ma, odno sno normama kvali te ta i da se mogu primijeniti međunarodni standardi, tehnički normativi, odnosno norme kvaliteta ili standardi stranih država

300,00.

 

VII - TAKSA ZA AUDIOTEKST USLUGE

 

Tarifni broj 60.

 

 

 

a) Taksa za izdavanje dozvole

500,00;

b) korišćenje dozvole na godišnjem nivou

3.000,00;

v) taksa za izdavanje dozvole putem kontakt telefona po jednom broju:

 

 

 

1) kratak broj

100,00,

2) negeografski broj

50,00,

 

 

g) taksa za korišćenje dozvole za komercijalne SMS usluge putem GSM mreže

1.000,00.

 

VIII - TAKSE NA SPISE I RADNjE U OBLASTI UNUTRAŠNjIH POSLOVA

 

Tarifni broj 61.

 

 

 

Za rješavanje zahtjeva za izdavanje:

 

 

 

a) odobrenja za nabavku oružja

30,00,

b) odobrenja za nabavku municije

10,00,

v) oružnog lista

30,00,

g) dozvole za nošenje oružja

30,00,

d) odobrenja za bavljenjem prometom oružja, dijelova oružja i municije

10,00,

đ) odobrenja za promet oružja i municije

10,00,

e) odobrenja za popravljanje i prepravljanje oružja

10,00,

ž) odobrenja za držanje trofejnog oružja

10,00.

 

 

Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za oružje i municiju koju nabavljaju streljačke organizacije.

 

 

 

Tarifni broj 62.

 

 

 

a) Za rješavanje zahtjeva za registraciju motornih vozila i priključnih vozila i traktora kojim se obavlja djelatnost javnog prevoza ili prevoza za vlastite potrebe

5,00,

b) za produženje važnosti saobraćajne dozvole

2,00,

v) za duplikat saobraćajne dozvole

10,00.

 

 

Tarifni broj 63.

 

 

 

a) Za rješavanje zahtjeva za registraciju traktora, radnih mašina, motokultivatora i bicikala sa motorom

5,00,

b) za izdavanje duplikata saobraćajne dozvole za traktore, odnosno potvrde o registraciji

10,00.

 

 

Tarifni broj 64.

 

 

 

Za rješavanje zahtjeva za izdavanje:

 

 

 

a) odobrenja za obavljanje poslova obezbjeđenja lica i imovine, odnosno detektivske djelatnosti (za privredna društva i detektivske agencije

100,00,

b) legitimacije za pripadnike obezbjeđenja i detektivske legitimacije

5,00.

 

 

Tarifni broj 65.

 

 

 

Za rješavanje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole

5,00.

 

 

Tarifni broj 66.

 

 

 

Za zahtjev za izdavanje putne isprave za putovanje u inostranstvo, za državljane Republike Srpske:

 

 

 

a) za izdavanje putne isprave

5,00,

b) za izdavanje zajedničke (kolektivne) putne isprave, za svako lice pojedinačno iznosi

2,00.

 

IX - TAKSE NA SPISE I RADNjE U PREDMETIMA DRŽAVLjANSTVA

 

Tarifni broj 67.

 

 

 

a) Zahtjev za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine - Republike Srpske

100,00,

b) zahtjev za izbor i promjenu entitetskog državljanstva

10,00,

v) zahtjev za otpust iz državljanstva RS BiH

500,00,

g) za izdavanje duplikata prijema i otpusta

10,00.

 

 

Za zahtjev koji se odnosi na istovremeno sticanje državljanstva BiH - RS članovi iste porodice (supružnik, maloljetno dijete, nezaposleno dijete do navršenih 26 godina života) plaćaju jednu taksu.

 

 

H - EKOLOŠKE TAKSE

 

Tarifni broj 68.

 

 

 

a) Za izdavanje rješenja po zahtjevu za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu

50,00,

b) za izdavanje rješenja za odobravanje studije uticaja

1.000,00,

v) za izdavanje ekološke dozvole

150,00,

g) za reviziju ekološke dozvole

150,00,

d) za izdavanje rješenja o odobravanju plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za postepeno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom

500,00,

đ) za ocjenu plana prilagođavanja za postojeća postrojenja i uređaje za djelatnosti upravljanje otpadom i aktivnosti koje preduzima nadležni organ

500,00,

e) za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom

150,00,

ž) za reviziju dozvole za upravljanje otpadom

150,00,

z) za saglasnost o oslobađanju obaveze pribavljanja dozvole za upravljanje otpadom

150,00,

i) za utvrđivanje uslova koje treba da ispunjava pravno lice koje vrši provjeru i praćenje emisija zagađujućih materija u vazduhu

150,00,

j) za izdavanje rješenja o saglasnosti za izvoz opasnog otpada

500,00,

k) za izdavanje rješenja o uvozu, izvozu i tranzitu neopasnog otpada

150,00,

l) za izdavanje rješenja za prevoz (tranzit) opasnog otpada kroz teritoriju Republike Srpske

700,00,

lj) za saglasnost u postupku dobijanja licence za uvoz-izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač

50,00,

m) za saglasnost u postupku izdavanja kvote za uvoz i dozvola za uvoz-izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač

50,00,

n) za izdavanje rješenja o odobrenju projekta ili aktivnosti koji može imati značajan uticaj na zaštićena područja

100,00,

nj) za izdavanje rješenja o davanju saglasnosti za unošenje novih i ponovno uvođenje nestalih biljnih i životinjskih vrsta

50,00,

o) za izdavanje rješenja o davanju saglasnosti za korišćenje divljih biljnih i životinjskih vrsta

100,00,

p) za odobrenje privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za promet i prevoz nuklearnih sirovina i materijala da može preko granice Republike Srpske prevesti navedeni materijal

500,00.

 

XI - TAKSE ZA SPISE I RADNjE U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

 

Tarifni broj 69.

 

 

 

a) Licenca za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu, pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu - za pravno lice

2.500,00,

b) licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne sredine, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja) i mikroklime - za pravno lice

3.000,00,

v) licenca za obavljanje pregleda i ispitivanje opreme za rad i potpisivanje stručnih nalaza - za odgovorno lice u pravnom licu

800,00,

g) licenca za obavljanje poslova za ispitivanje uslova radne sredine i potpisivanje stručnih nalaza - za odgovorno lice u pravnom licu

800,00,

d) licenca za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu - za fizičko lice

500,00,

đ) licenca koja se odnosi na ovlašćenu organizaciju za obavljanje poslova u oblasti zaštite i zdravlja na radu

2.000,00,

e) taksa za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova u oblasti zaštite i zdravlja na radu u iznosu od

10,00.

 

XII - TAKSE ZA SPISE I RADNjE U OBLASTI PROSVJETE I KULTURE

 

Tarifni broj 70.

 

 

 

Za rješenje:

 

 

 

a) o licenciranju privatne visokoškolske ustanove, po svakom pojedinačnom studijskom programu

3.000,00,

b) o licenciranju javne visokoškolske ustanove, po svakom pojedinačnom studijskom programu

500,00,

v) o priznavanju strane visokoškolske diplome

300,00,

g) o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada privatnih srednjih škola, čiji osnivač je domaće ili strano pravno ili fizičko lice

3.000,00,

d) o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada privatnih, osnovnih umjetničkih škola, čiji osnivač je domaće ili strano pravno ili fizičko lice

1.500,00,

đ) o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada privatnih predškolskih ustanova, čiji osnivač je domaće pravno ili fizičko lice

500,00,

e) za proširenje djelatnosti za osposobljavanje iz poznavanja propisa

300,00,

ž) za proširenje djelatnosti za osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom

700,00,

z) za proširenje djelatnosti za svaku novu kategoriju i prateću potkategoriju

50,00,

i) za promjenu kancelarije ili učionice, kao i u svim drugim slučajevima koji zahtijevaju izlazak na teren

100,00,

j) za uvođenje vozila, vozača-instruktora i predavača teoretske nastave u procesu obuke (Samo ukoliko auto-škola ne uvodi promjenu po osnovu navedenom pod t. e), ž) i i) ovog tarifnog broja.)

50,00,

k) o ispunjenosti uslova za izvođenje programa obrazovanja odraslih

700,00.

 

 

Tarifni broj 71.

 

 

 

a) Za izdavanje licence za:

 

 

 

1) predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i za ispitivača iz upravljanja motornim vozilom

50,00,

2) predavača teoretske nastave

50,00,

3) ispitivača iz teoretskog dijela ispita

50,00,

4) ispitivača iz upravljanja motornim vozilom

50,00;

 

 

b) za osposobljavanje i polaganje ispita za sticanje licence:

 

 

 

1) Poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima

50,00,

2) Pedagogija

50,00,

3) Vožnja u ulozi ispitivača (pedagoška vožnja)

50,00;

 

 

v) za prvi izlazak na ispit i popravni ispit po predmetima:

 

 

 

1) Poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima (polaganje pismeno i usmeno)

100,00,

2) Pedagogija (polaganje usmeno)

100,00,

3) Vožnja u ulozi ispitivača (pedagoška vožnja), (polaganje praktično)

100,00;

g) za izdavanje dozvole za instruktora vožnje

50,00;

 

 

d) taksa za osposobljavanje za instruktora vožnje po predmetima:

 

 

 

1) Poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima

50,00,

2) Saobraćajna psihologija

50,00,

3) Pedagogija - metodika vožnje

50,00,

4) Poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme

50,00;

 

 

đ) za prvi izlazak na ispit i popravni ispit za instruktora vožnje po predmetima:

 

 

 

1) Poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima (polaganje pismeno i usmeno)

150,00,

2) Saobraćajna psihologija (polaganje usmeno)

100,00,

3) Pedagogija - metodika vožnje (polaganje usmenog dijela ispita)

100,00,

4) Pedagogija - metodika vožnje (polaganje praktičnog dijela ispita)

100,00,

5) Poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme (polaganje usmeno)

100,00,

6) Upravljanje motornim vozilom (polaganje praktično):

 

 

 

- A/A1 kategorija/potkategorija

130,00,

- B/B1 kategorija/potkategorija

130,00,

- C/C1 kategorija/potkategorija

150,00,

- D/D1 kategorija/potkategorija

180,00,

- ispit za kategorije/potkategorije DE/D1E, CE/C1E i BE polaganje je posebno za svaku kategoriju/potkategoriju.

 

 

 

Cijena po ispitu za svaku kategoriju/potkategoriju pojedinačno iznosi

100,00.

 

 

Tarifni broj 72.

 

 

 

a) Za izdavanje odobrenja auto-školama za osposobljavanje kandidata za vozača motornih vozila:

 

 

 

1) za osposobljavanje iz propisa o bezbjednosti saobraćaja

300,00,

2) za osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom

700,00,

3) za svaku pojedinu kategoriju i prateću potkategoriju vozila

50,00;

 

 

b) za polaganje ispita za vozača motornih vozila:

 

 

 

1) provjera iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja

50,00,

2) ispit iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja

50,00,

3) ispit iz upravljanja motornim vozilom za kategorije i potkategorije:

 

 

 

- A, A1, B, B1

60,00,

- C, C1

70,00,

- BE, CE, C1E, DE, D1E

80,00,

- D, D1

90,00;

 

 

v) za izdavanje obrazaca za rad auto-škole:

 

 

 

1) knjižica kandidata za vozača motornog vozila

2,00,

2) potvrda o uspješno završenoj obuci iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima

0,50,

3) potvrda o uspješno završenom osposobljavanju iz upravljanja motornim vozilom

0,50,

4) Dnevnik rada vozača-instruktora

2,00,

5) Dnevnik o izvođenju nastave iz propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima

10,00;

 

 

g) za andragošku dokumentaciju i javne isprave u obrazovanju odraslih:

 

 

 

1) Registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih

12,00,

2) Matična knjiga polaznika osnovnog obrazovanja odraslih

12,00,

3) Registar polaznika obrazovanja odraslih

6,00,

4) Matična knjiga polaznika obrazovanja odraslih (200 strana)

6,00,

5) Matična knjiga polaznika obrazovanja odraslih (100 strana)

5,00,

6) Matična knjiga polaznika obrazovanja odraslih (50 strana)

5,00,

7) Dnevnik rada nastavnika

5,00,

8) Obrazac razrednog svjedočanstva u osnovnom obrazovanju odraslih

0,70,

9) Obrazac razrednog svjedočanstva u programu srednjeg stručnog obrazovanja odraslih

0,70,

10) Obrazac svjedočanstva o završenoj osnovnoj školi u obrazovanju odraslih

2,00,

11) Obrazac svjedočanstva o položenom završnom ispitu u programima srednjeg stručnog obrazovanja odraslih ili prekvalifikacije

2,00,

12) Obrazac svjedočanstva o položenom maturskom ispitu u programima srednjeg stručnog obrazovanja, prekvalifikacije ili dokvalifikacije

2,00.

 

XIII - RAZNO

 

 

 

Tarifni broj 73.

 

 

 

Za dato mišljenje od strane republičkih organa ili republičkih organizacija o primjeni republičkih propisa

30,00.

 

 

Tarifni broj 74.

 

 

 

Za čuvanje (depozit) novca, stvari i hartija od vrijednosti koje se daju na čuvanje plaća se godišnje od svakih započetih 100 KM iznos od

20,00.

Ako vrijednost stvari nije poznata, utvrđuje se procentom.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se unaprijed, a za ostale godine prilikom depozita. Započeta godina računa se kao cijela.

 

Ako se depozit po zahtjevu deponenta prenosi od jednog do drugog depozitara, za prenos se plaća iznos jednogodišnje takse.

 

Ova taksa se ne plaća za depozite koji se polažu po službenoj dužnosti ako se u roku podignu.

 

 

 

Tarifni broj 75.

 

 

 

Za tehnički pregled rudarskih objekata koji podliježu obaveznom pregledu radi dobijanja odobrenja za upotrebu i pregled na licu mjesta radi dobijanja rješenja kojim se odobrava eksploataciono polje po radnom času

40,00.

 

 

Taksa po ovom tarifnom broju računa se za svaki cijeli ili započeti radni čas svakog radnika koji učestvuje u tehničkom pregledu ili pregledu na licu mjesta, tako što zbir radnih časova čini ukupnu taksu.

 

 

 

Tarifni broj 76.

 

 

 

(brisano)

 

 

 

Tarifni broj 77.

 

 

 

Za rješenje:

 

a) kojim se odobrava eksploataciono polje

200,00,

b) kojim se odobrava istraživanje mineralne sirovine

150,00,

v) kojim se odobrava upotreba rudarskih objekata

150,00,

g) o formiranju stručne komisije za tehnički pregled, pregled na licu mjesta i polaganje stručnog ispita

30,00,

d) o priznavanju rezervi i kvaliteta mineralnih resursa

150,00,

đ) kojim se odobrava izvođenje radova po glavnom i dopunskom projektu, te projektu za objekte izgrađene izvan eksploatacionog polja

200,00,

e) o procjeni postojanja javnog interesa za dodjelu koncesije kod samoinicijativne ponude za izgradnju novih objekata za transport nafte i gasa

500,00,

ž) kojim se utvrđuje javni interes za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa

100,00,

z) kojim se privredno društvo oslobađa obaveze organizovanja službe spasavanja

150,00.

 

 

Tarifni broj 78.

 

 

 

Za rješenje o procjeni postojanja javnog interesa kod samoinicijativne ponde za dodjelu koncesije u oblasti energetike

500,00.

 

 

Tarifni broj 79.

 

 

 

Za rješenje:

 

a) za odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovina na malo motornim gorivima

30,00,

b) za odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovina na malo motornim gorivima - plinska pumpna stanica

30,00,

v) za odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovina na malo gasom u bocama - plinom u bocama za domaćinstvo

30,00,

g) za odobrenje za obavljanje djelatnosti snabdijevanja plovnih objekata tečnim naftnim gorivima za pogon brodskih motora

30,00,

d) za odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovina na veliko tečnim gorivima

90,00,

đ) za odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovina na malo uljem za loženje ekstra lako (EL) i lako specijalno (LS)

30,00,

e) za odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovina na veliko uljem za loženje (lako, srednje i teško)

30,00,

ž) za odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovina na veliko tečnim naftnim plinom (propan-butan gasom)

90,00,

z) za odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovina na veliko duvanskim proizvodima

90,00,

i) za odobrenje za obavljanje djelatnosti usluge tržnice na veliko

30,00,

j) za odobrenje za izradu i upotrebu četvrtastog žiga

45,00,

k) za certifikat za obavljanje špediterskih poslova za fizičko lice

15,00,

l) za certifikat za obavljanje špediterske djelatnosti za privredno društvo/poslovnu jedinicu

30,00,

lj) za izmjene odobrenja iz t. a) do i) ovog tarifnog broja

15,00.

 

 

Tarifni broj 80.

 

 

 

Za rješenje:

 

a) za odobrenje za iznošenje sredstava izvan Bosne i Hercegovine u svrhu osnivanja privrednog društva, banke ili osiguravajuće, odnosno reosiguravajuće organizacije u inostranstvu ili za otkupljivanje kapitala (osnivačkog uloga) privrednog društva, banke, osiguravajuće, odnosno reosiguravajuće organizacije u inostranstvu

150,00,

b) za odobrenje za iznošenje sredstava izvan Bosne i Hercegovine u svrhu povećanja kapitala (osnivačkog uloga) privrednog društva, banke, osiguravajuće, odnosno reosiguravajuće organizacije u inostranstvu

100,00,

v) za odobrenje za iznošenje sredstava izvan Bosne i Hercegovine u svrhu osnivanja predstavništva i poslovne jedinice u inostranstvu

50,00.

 

 

Tarifni broj 81.

 

 

 

a) za rješenje o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj vrste "turističko naselje

80,00,

b) za rješenje o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj vrste "hotel

80,00,

v) za rješenje o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj vrste "motel

60,00

g) za rješenje o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj vrste "pansion

50,00,

d) za rješenje o razvrstavanju ugostiteljskih objekata za smještaj vrste "hotel" u podvrstu

50,00,

đ) za rješenje o utvrđivanju kvaliteta usluga i standarda ugostiteljskom objektu za ishranu i piće, vrste "restoran

60,00,

e) za izdavanje certifikata o položenom ispitu za turističkog vodiča

80,00,

ž) za izdavanje licenci putničkim agencijama organizatorima putovanja

60,00,

z) za izdavanje rješenja o proglašenju banje

150,00,

i) za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti skijaškog centra na skijalištu

150,00,

j) za podnošenje prijave za finansiranje projekta u oblasti turizma

20,00,

k) za izdavanje i izmjenu rješenja za obavljanje djelatnosti u seoskom domaćinstvu

10,00,

l) za izdavanje i izmjenu rješenja za obavljanje djelatnosti pružanja usluge smještaja, iznajmljivanja apartmana, kuća za odmor i soba za iznajmljivanje

10,00,

lj) za izmjene odobrenja t. a) do i) ovog tarifnog broja

15,00.