ZAKLjUČAK VLADE REPUBLIKE SRPSKE, BROJ: 04/1-1-012-2-3068/15 OD 30. DECEMBRA 2015. GODINE

1. U cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg poslovanja, kao i planiranja budućeg poslovanja u Mješovitom Holdingu "Elektroprivreda Republike Srpske", Vlada Republike Srpske, skreće pažnju na obavezu poštivanja prethodno donesenog Zaključka, broj 04/1-012-2-825/15, od 23.04.2015. godine, a koji se odnosi na racionalizaciju troškova, prijem novih radnika i adekvatno planiranje investicionih aktivnosti u proizvodne svrhe.

S tim u vezi, u narednom periodu, od Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske", očekuju se bolji poslovni rezultati, a shodno tome i bolji planski parametri pri budućem planiranju planova poslovanja.

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.