ZAKLJUČAK O ORGANIZOVANjU PROCESA RADA JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA VRIJEME TRAJANjA VANREDNE SITUACIJE IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID-19) U REPUBLICI SRPSKOJ

1. Ovim zaključkom uređuje se organizovanje procesa rada i angažovanje lica zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama Republike Srpske, raspored radnog vremena, korištenje odmora između dva uzastopna radna dana, sedmičnog odmora i godišnjeg odmora za vrijeme trajanja vanredne situacije izazvane pandemijom novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

2. Javne zdravstvene ustanove su dužne da angažuju sve zaposlene u zdravstvenim ustanovama i proces rada prilagode na način da se omogući dvadesetčetvoročasovna zdravstvena zaštita građana.

3. U skladu sa tačkom 2. ovog zaključka, rukovodioci zdravstvenih ustanova će prilikom rasporeda radnog vremena zdravstvenih radnika obezbijediti:

- dnevni odmor između dva uzastopna radna dana najmanje 12 sati,

- sedmični odmor u trajanju od najmanje 24 sata,

- planiranje i korištenje godišnjeg odmora za 2020. godinu najkasnije do 31.12.2021.godine.

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje.se za vrijeme trajanja vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske.