BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O ORGANIZACIJI I RADU REPUBLIČKIH OBJEKATA ZA IZOLACIJU KARANTINSKOG TIPA

1. U cilju organizovanja boravka lica pozitivnih na virus SARS-CoV-2 u republičkim objektima za izolaciju karantinskog tipa (u daljem tekstu: objekti) i njihovog funkcionisanja, za svaki objekat imenuju se:

1) koordinator za zdravstvena pitanja i

2) koordinator za tehnička pitanja.

2. Koordinator za zdravstvena pitanja, radi organizovanja zdravstvenih aspekata brige o licima pozitivnih na virus SARS-CoV-2 koji se nalaze u objektu, obavlja sledeće poslove i zadatke:

1) naređuje i organizuje rad zdravstvenih radnika u ambulanti u objektu,

2) koordinira sa zdravstvenim ustanovama, koje gravitiraju objektu, radi obezbjeđenja procesa rada (smjenski rad i zdravstveni radnici) odnosno obezbjeđenja pružanja usluga zdravstvene zaštite i njege licima iz tačke 1. ovog zaključka,

3) koordinira i komunicira sa zdravstvenim ustanovama sa čijihteritorija se šalju lica pozitivna na virus SARS-CoV-2 i koji se otpuštaju no isteku izolacije karantinskogtipa,

4) koordinira vođenje evidencija o licima iz tačke 1. ovog zaključka, koja minimalno sadrži: ime i prezime lica, JMB, vrstu rješenja, broj rješenja, datum početka i završetka izolacije karantinskog tipa, datum kada je potrebno uraditi testiranje, broj telefona kontakt osobe zaraženog lica,

5) izvještava nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenom stanju lica u objektu.

3. Koordinator za tehnička pitanja, radi organizovanja funkcionisanja objekta, obavlja sledeće poslove i zadatke:

1) upravlja objektom uključujući razmještaj lica,

2) donosiakto kućnom redu objekta,

3) organizuje i koordinira fizičko obezbjeđenje objekta, odnosno obavještava nadležne institucije o potrebi fizičkog obezbjeđenja (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republičku upravu civilne zaštite Republike Srpske i druge no potrebi),

4) vodi evidenciju lica iz tačke 1. ovog zaključka koja se smještaju i otpuštaju iz objekta,

5) organizuje i koordinira mehaničko čišćenje objekta,

6) organizuje i koordinira odvoz infektivnog otpada, u skladu sa propisima koji regulišu oblast upravlja medicinskim otpadom,

7) organizuje i koordinira dezinfekciju objekta sa higijensko-epidemiološkom službom nadležnog doma zdravlja,

8) koordinira vođenje evidencija o zauzetosti kapaciteta objekta i

9) izvještava institucije nadležne za objekte koji su izuzeti za potrebe objekta za izolaciju karantinskog tipa.

4. Potrebne kvalifikacije za koordinatore:

1) koordinator za zdravstvena pitanja mora da bude doktor medicine, sa iskustvom od najmanje godinu dana u upravljanju zdravstvenom ustanovom ili organizacionom jedinicom zdravstvene ustanove,

2) koordinator za tehnička pitanja je odgovorno lice koje je do sada upravljalo objektom u kojem su smještena lica pozitivna na virus SARS-CoV-2.

5. Republički štab za vanredne situacije na prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite imenuje koordinatora za zdravstvena pitanja.

6. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske.

7. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.