BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O ODVIJANjU NASTAVE NA DALjINU U VRIJEME PROLjETNOG RASPUSTA

1. U vrijeme proljećnog raspusta koji je predviđen Pravilnikom o školskom kalendaru za školsku 2019/2020. godinu, u cilju kontinuiteta nastave, a cijeneći najbolji interes učenika, nastava na daljinu za učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj odvijaće se redovno za vrijeme trajanja proljećnog raspusta u periodu od 13. do 16. aprila 2020. godine, u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije o organizovanju vaspitno-obrazovnog rada na daljinu broj: 08- 4/20 od 24.03.2020. godine.

2. Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se sve osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj koje su dužne da u navedenom periodu realizuju nastavu na daljinu.

3. Za nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture i Republički pedagoški zavod.

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.