ZAKLJUČAK O OBAVEZAMA DOMOVA ZDRAVLjA U REPUBLICI SRPSKOJ U OBAVEZNOM SPROVOĐENjU MJERA ZA REAGOVANjE NA POJAVU BOLESTI (COVID-19) IZAZVANE NOVIM VIRUSOM "SARS-COV-2" U REPUBLICI SRPSKOJ, BROJ: 87-6/21 OD 31.5.2021. GODINE

1. Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske upoznao se sa Informacijom o obavezama JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i bolnica u Republici Srpskoj u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti (COVID-19) izazvane novim virusom korona "SARS-CoV-2" u Republici Srpskoj i istu prihvata.

2. Nalaže se JZU Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i bolnicama u Republici Srpskoj obavezno sprovođenje mjera za reagovanje na pojavu bolesti (COVID-19) izazvane novim virusom korona "SARS-CoV-2" u Republici Srpskoj i to:

1) da planiraju maksimalno do 20% kapaciteta (ljudskih, prostornih, oprema) za dalju prevenciju širenja zaražavanja virusom "SARS-CoV-2", zbrinjavanje i rješavanje pacijenata oboljelih od COVID-19,

2) da sa svojih minimalno 80% kapaciteta organizuju pružanje redovnih zdravstvenih, specijalističkih i subspecijalističkih usluga od dana donošenja ovog Zaključka:

- uz organizovanje strogog režima naručivanja pacijenata,

- uz obavezno korištenje maski za pacijente i osoblje,

- uz pridržavanje mjera fizičke distance od dva metra i mjera lične i respiratorne higijene,

- uz obezbjeđivanje pisanih uputstava za pacijente na vidnom mjestu u čekaonici (posteri, promotivni flajeri),

- uz nošenje lične zaštitne opreme od strane zdravstvenih radnika shodno preporukama koje podrazumijevaju mjere da se svaki pacijent tretira kao potencijalno zaražen,

- uz sprovođenje trijaže pacijenata na COVID-19, i kod sumnje na isti obavezno prijavljuju higijensko-epidemiološkoj službi doma zdravlja,

- uz pojačavanje higijenskih mjera pranja i dezinfekcije površina, prostorija i pribora za rad i

- uz pojačan inspekcijski nadzor nad sprovođenjem mjera.

3) da imaju planove o raspoređivanju zdravstvenih i drugih lica za funkcionisanje JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i bolnica,

4) da u dodatnim prostornim kapacitetima sa ispunjenim uslovima vrše prijem i zbrinjavanje oboljelih od COVID-19,

5) da održavaju potreban broj jedinica za mehaničku potporu respiracije:

- fiksni respiratori (urađene instalacije za gasove) i

- pokretni respiratori (postoje prostorije i prateća oprema u koje će biti smješteni),

6) da obezbijede neophodne lijekove i medicinska sredstva za sprovođenje njihovog plana rada,

7) da imaju timove koji su zaduženi za rukovođenje i rad u jedinicama za mehaničku potporu respiracije,

8) da održavaju redovnu komunikaciju između doktora medicine - specijaliste infektologije JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, odnosno bolnice, doktora medicine - specijaliste epidemiologije nadležnih domova zdravlja, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske,

9) da u slučaju pojave infekcije izazvane virusom korona "SARS-CoV-2" kod zaposlenih u JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, odnosno bolnici hitno obave epidemiološko istraživanje i preduzmu sve potrebne mjere u skladu sa istim,

10) da o svim aktivnostima i dešavanjima u JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, odnosno bolnici izvještavaju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite,

11) da kontinuirano održavaju saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj koje se bave stacionarnim liječenjem oboljelih od COV1D-19 kroz formalizovan sistem koji uključuje direktnu komunikaciju, posjete zdravstvenih radnika između ustanova, uspostavljanje video linkova ili telefonskih kontakata, razmjenu stručnih znanja i informacija, međusobne konsultacije oko organizacije liječenja i rada, kao i o liječenju u konkretnim slučajevima, privremenu razmjenu zdravstvenih radnika, sa ciljem postizanja istih standarda i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga u liječenju oboljelih od COVID-19,

12) da JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, kao vodeća ustanova sa najvećim iskustvom u liječenju i zbrinjavanju oboljelih od COVID-19, i dalje prenosi znanja svim bolnicama u Republici Srpskoj,

13) da JZU UKC PC i bolnice dostavljaju Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite podatke na polumjesečnom nivou:

- Broj raspoloživih kreveta na kovid odjeljenjima, shodno novoj organizaciji rada,

- Ukupan broj respiratora u funkciji na kovid odjeljenjima (sa i bez pacijenta), shodno novoj organizaciji rada,

- Broj respiratora koji se mogu instalirati u ustanovi (ustanova raspolaže sa respiratorima, ali isti nisu instalirani),

- Broj potrebnih dodatnih respiratora koji se mogu instalirati (ustanova ne raspolaže sa respiratorima, ali ima mogućnost instalacije istih).

3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

4. Ovim Zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obavezama JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i JZU bolnica Republike Srpske u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj broj: 75-2/21 od 24.03.2021. godine.

5. Ova| Zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjivaće se zavisno od epidemiološke situacije.