BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O ROKOVIMA I POSTUPANjU U UPRAVNIM POSTUPCIMA I DRUGIM POSTUPCIMA UREĐENIM POSEBNIM MATERIJALNIM PROPISIMA

("Sl. glasnik RS", br. 35/2020)

Član 1

Ovom uredbom sa zakonskom snagom propisuje se postupanje u vezi sa primjenom rokova i postupanja u upravnim postupcima i drugim postupcima koji su uređeni posebnim materijalnim propisima, za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske, usljed širenja virusa SARS-CoV-2 i oboljenja uzrokovanog ovim virusom - COVID 19.

Član 2

Stranke u upravnim postupcima i drugim postupcima koji se vode u skladu sa posebnim materijalnim propisima pred republičkim organima uprave, organima jedinica lokalne samouprave, ustanovama, javnim preduzećima, posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnim i fizičkim licima kojima su povjerena javna ovlašćenja za vrijeme vanrednog stanja u Republici Srpskoj neće snositi posljedice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa propisima kojim se uređuju upravni postupak i drugi postupci koji su uređeni posebnim materijalnim propisima.

Član 3

U slučajevima kada se uz sprovođenja svih preventivnih mjera, propisanih radi sprečavanja širenja virusa SARS-CoV-2 i oboljenja uzrokovanog ovim virusom - COVID 19, ne može obezbijediti nesmetano učešće stranaka u postupku, odnosno kada je stranka iz opravdanih razloga onemogućena da učestvuje u postupku rokovi koji se odnose na preduzimanje upravnih radnji, dostavljanje pismena u upravnom postupku, radnje obavještavanja, okončanje upravnih postupaka, izjavljivanje redovnih i vanrednih pravnih lijekova u upravnim postupcima, odlučivanje o izjavljenim pravnim sredstvima prestaju teći za vrijeme vanrednog stanja.

Član 4

(1) Rokovi koji su uređeni posebnim materijalnim propisima u vezi sa organizovanjem javnog uvida i održavanjem javnih rasprava prestaju teći za vrijeme vanrednog stanja.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučajevima kada je posebnim propisom predviđeno da se javni uvid obezbjeđuje objavljivanjem dokumenata na internet stranici nadležnog organa ili ako se vršenje javnog uvida može organizovati na način da to ne podrazumijeva okupljanje većeg broja lica na mjestu gdje se vrši uvid rokovi u vezi sa organizovanjem javnog uvida ne prestaju teći i postupak se sprovodi na način definisan u skladu sa propisom kojim se uređuje predmetno pitanje.

Član 5

U postupcima utvrđivanja, plaćanja, naplate i kontrole javnih prihoda poreskih obveznika primjena ove uredbe ograničena je isključivo na rokove za podnošenje pravnih lijekova protiv prvostepenih rješenja i zaključaka nadležnih poreskih organa.

Član 6

(1) Izuzetno, u svim upravnim i drugim postupcima koji su uređeni posebnim materijalnim propisima rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima propisanim ovom uredbom.

(2) Hitnim postupcima iz stava 1. ovog člana smatraju se:

1) postupci u kojima postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, javni red i mir i javnu bezbjednost,

2) postupci u kojima je potrebno zaštititi imovinu veće vrijednosti,

3) postupci koji se sprovode radi hitnog i efikasnog funkcionisanja republičkih organa uprave i organa jedinice lokalne samouprave.

Član 7

(1) U postupcima iz člana 6. ove uredbe, osim drugih propisanih načina lične dostave, dostavljanje pismena može se vršiti i na način da se licima:

1) smještenim u objekte za izolaciju ili objekte karantina može izvršiti putem koordinatora objekta, čime se dostavljanje smatra izvršenim,

2) koja se nalaze pod zdravstvenim nadzorom u kućnoj sredini, na način da će dostavljač telefonskim putem obavijestiti lice kome treba uručiti pismeno da mu je ostavljena pošiljka u kućno sanduče, odnosno na vratima ili na drugom dostupnom mjestu na adresi prebivališta, odnosno boravišta, što će zabilježiti na dostavnici, čime se dostavljanje smatra izvršenim.

(2) U postupcima iz člana 6. ove uredbe, u vezi sa prijemom, odnosno otpremom podnesaka elektronskim putem nije obavezna primjena propisa kojim se reguliše e-poslovanje.

Član 8

U postupcima iz člana 6. ove uredbe pismeni otpravak usmenog rješenja izdaje se samo ako to stranka u postupku traži.

Član 9

Prestankom važenja ove uredbe nastavljaju teći svi rokovi koji su prestali teći stupanjem na snagu ove uredbe i u njih se uračunava vrijeme koje je proteklo prije stupanja na snagu ove uredbe.

Član 10

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske", a podnijeće se na potvrdu Narodnoj skupštini Republike Srpske čim ona bude u mogućnosti da se sastane.