BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

UREDBA O POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA UGOSTITELjIMA KOJI PRUŽAJU USLUGU SMJEŠTAJA, TURISTIČKIM AGENCIJAMA I IZVOĐAČIMA UMJETNOSTI ZA SANIRANjE FINANSIJSKOG GUBITKA ZBOG POSLjEDICA PANDEMIJE VIRUSA KORONA

("Sl. glasnik RS", br. 29/2021)

Član 1

Ovom uredbom uređuju se korisnici, uslovi, način, obim, kriterijumi i druga pitanja od značaja za postupak dodjele sredstava za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona.

Član 2

(1) Sredstva za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona (u daljem tekstu: sredstva) predstavljaju novčana sredstva Kompenzacionog fonda Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond), koja se dodjeljuju privrednim subjektima radi redovnog izmirivanja obaveza prema radnicima.

(2) Korisnici sredstava su privredni subjekti koji obavljaju djelatnost ugostiteljskih usluga za smještaj, djelatnost turističkih agencija i izvođači umjetnosti.

(3) Radnik je fizičko lice koje je po osnovu radnog odnosa, u skladu sa Zakonom o radu, zaposleno na puno radno vrijeme kod privrednog subjekta iz stava 2. ovog člana Uredbe i prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, kao i samostalni preduzetnik registrovan u vidu osnovnog zanimanja.

Član 3

Za privredni subjekat uplatiće se porezi i doprinosi na platu po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, za period oktobar-decembar 2020. godine.

Član 4

(1) Pravo na dodjelu sredstava imaju privredni subjekti koji, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast klasifikacije djelatnosti u Republici Srpskoj, obavljaju pretežnu/osnovnu djelatnost pod šifrom:

1) 55.10 - hoteli i sličan smještaj,

2) 55.20 - odmarališta i ostali smještaj za kraći odmor,

3) 55.90 - ostali smještaj,

4) 79.11 - djelatnost putničkih agencija,

5) 79.12 - djelatnost turoperatora i

6) 90.01 - izvođačka umjetnost.

(2) Postupak dodjele sredstava iz stava 1. t. od 1) do 5) ovog člana Uredbe sprovodi Ministarstvo trgovine i turizma, a postupak dodjele sredstava iz stava 1. tačka 6) ovog člana Uredbe Ministarstvo prosvjete i kulture.

(3) Pretežna/osnovna djelatnost je djelatnost koja je kao takva upisana u Registar poslovnih subjekata, u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje razvrstavanje poslovnih subjekata po djelatnostima.

Član 5

(1) Privredni subjekt koji podnosi zahtjev za dodjelu sredstava, pored uslova iz člana 4. stav 1. ove uredbe, dužan je da ispuni sljedeće uslove:

1) da ima registrovano sjedište na teritoriji Republike Srpske,

2) da nije smanjio broj radnika za više od 15%, kada se uporedi broj radnika na dan 30. novembar 2020. godine sa danom 29. februar 2020. godine,

3) da ima finansijski gubitak, koji podrazumijeva prosječan pad prometa u periodu oktobar-decembar 2020. godine u procentu od najmanje 40% i više u odnosu na isti period 2019. godine i

4) da je izmirio poreze i doprinose na platu po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.

(2) Prilikom utvrđivanja obima smanjenja broja radnika iz stava 1. tačka 2) ovog člana ne uzimaju se u obzir radnici kojima je istekao ugovor o radu na određeno vrijeme, radnici koji su ostvarili pravo na penziju, kao i otkazi ugovora o radu od strane radnika.

(3) Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, za privredne subjekte koji nisu bili registrovani ili koji nisu obavljali djelatnost u periodu oktobar-decembar 2019. godine pad prometa iz istog perioda 2020. godine poredi se sa ostvarenim prosječnim prometom u periodu januar-mart 2020. godine.

Član 6

(1) Privredni subjekt podnosi zahtjev za dodjelu sredstava nadležnom ministarstvu iz člana 4. stav 2. ove uredbe najkasnije do 20. aprila 2021. godine.

(2) Privredni subjekt, uz zahtjev iz stava 1. ovog člana, dostavlja kopije prijave poreza na dodatu vrijednost za period oktobar-decembar 2019. godine i oktobar-decembar 2020. godine, odnosno za drugi period u slučaju iz člana 5. stav 3. ove uredbe.

(3) Privredni subjekt koji nije obveznik poreza na dodatu vrijednost ne dostavlja prijavu iz stava 2. ovog člana.

Član 7

(1) Poslije dostavljanja zahtjeva, ministarstva iz člana 4. stav 2. ove uredbe ispituju:

1) blagovremenost, a to podrazumijeva provjeru da li je zahtjev dostavljen u skladu sa članom 6. stav 1. ove uredbe,

2) potpunost, a to podrazumijeva provjeru da li su u zahtjevu navedeni svi potrebni podaci, kao i da li su uz zahtjev dostavljeni svi traženi dokumenti i

3) dopuštenost, a to podrazumijeva provjeru da li je zahtjev podnijelo lice koje ima pravo na sredstva u skladu sa ovom uredbom.

(2) Ako je zahtjev nepotpun, ministarstvo iz člana 4. stav 2. ove uredbe upućuje poziv privrednom subjektu da u roku od osam dana od dana dostavljanja poziva dopuni zahtjev potrebnim podacima ili dokumentima.

(3) U slučaju da privredni subjekt ne izvrši dopunu zahtjeva potrebnim podacima ili dokumentima u roku iz stava 2. ovog člana, kao i ako je zahtjev neblagovremen ili nedopušten, postupak se okončava u skladu sa pravilima upravnog postupka.

Član 8

(1) Ako je zahtjev blagovremen, potpun i dopušten, ministarstvo iz člana 4. stav 2. ove uredbe provjerava ispunjenost uslova za dodjelu sredstava iz člana 4. st. 1. i 5. ove uredbe.

(2) Ministarstva iz člana 4. stav 2. ove uredbe, po službenoj dužnosti, provjeravaju ispunjenost uslova:

1) iz člana 4. stav 1. i člana 5. stav 1. tačka 1) ove uredbe u saradnji sa Agencijom za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske i uvidom u Registar poslovnih subjekata i

2) iz člana 5. stav 1. t. 2) i 4) ove uredbe u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske.

(3) Iznosi ostvarenih prometa u mjesecima iz člana 5. stav 1. tačka 3) ove uredbe provjeravaju se iz dostavljenih kopija prijava poreza na dodatu vrijednost.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, ako privredni subjekt nije obveznik poreza na dodatu vrijednost, ministarstvo iz člana 4. stav 2. ove uredbe, po službenoj dužnosti, kod Poreske uprave Republike Srpske provjerava podatke o ostvarenom prometu iz člana 5. stav 1. tačka 3) ove uredbe.

(5) Osim provjera iz st. 2. do 4. ovog člana, ministarstvo iz člana 4. stav 2. ove uredbe može pribaviti podatke od inspekcijskih i drugih nadležnih organa, odnosno zatražiti od privrednog subjekta pojašnjenja, izjave i druge dokumente od značaja za pravilno rješavanje po zahtjevu.

Član 9

(1) Ukoliko su ispunjeni uslovi za dodjelu sredstava, ministar trgovine i turizma, odnosno ministar prosvjete i kulture donosi rješenje o odobravanju sredstava u roku koji je definisan propisima iz oblasti upravnog postupka.

(2) Ukoliko se utvrdi da privredni subjekt ne ispunjava neki od uslova iz člana 4. stav 1. i člana 5. ove uredbe, postupak se okončava u skladu sa pravilima upravnog postupka.

Član 10

(1) Ukoliko je privredni subjekt u momentu donošenja rješenja iz člana 9. ove uredbe već uplatio poreze i doprinose za period oktobar-decembar 2020. godine, ta će se uplata smatrati kao pretplata za naredni poreski period.

(2) Odobrena sredstva isplaćuju se iz sredstava Fonda u korist privrednog subjekta na račune javnih prihoda u skladu sa Naredbom o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 5/20 i 13/20), na osnovu rješenja iz člana 9. ove uredbe.

Član 11

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 120/20).

Član 12

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".