UREDBA O DODJELI SREDSTAVA ZA SANIRANjE POSLjEDICA PANDEMIJE VIRUSA KORONA ZA MART 2021. GODINE

("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)

Član 1

Ovom uredbom uređuju se korisnici sredstava za pružanje direktne podrške Kompenzacionog fonda Republike Srpske, uslovi za dodjelu sredstava, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za saniranje posljedica pandemije virusa korona za mart 2021. godine.

Član 2

Pojmovi korišćeni u ovoj uredbi imaju sljedeće značenje:

1) poslovni subjekt je privredno društvo ili drugo pravno lice,

2) preduzetnik je fizičko lice koje je, u skladu sa propisima o registraciji poslovanja samostalnih preduzetnika, upisano u registar kod nadležnog organa, kao i lice koje ostvaruje prihod po osnovu samostalnog zanimanja, u skladu sa propisom kojim se uređuje porez na dohodak,

3) radnik je fizičko lice koje je po osnovu radnog odnosa, u skladu sa Zakonom o radu, zaposleno kod poslovnog subjekta ili preduzetnika na puno radno vrijeme, kao i samostalni preduzetnik registrovan u vidu osnovnog zanimanja, ako je obveznik doprinosa u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i koji su registrovani na dan 31. mart 2021. godine u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (u daljem tekstu: Jedinstveni sistem),

4) puno radno vrijeme podrazumijeva da je radnik prijavljen u Jedinstveni sistem 40 časova sedmično,

5) sredstva za pružanje direktne podrške Kompenzacionog fonda Republike Srpske (u daljem tekstu: sredstva) su novčana sredstva koja se dodjeljuju poslovnim subjektima i preduzetnicima radi saniranja posljedica pandemije virusa korona za mart 2021. godine.

Član 3

(1) Pravo na dodjelu sredstava ima poslovni subjekt ili preduzetnik koji ispunjava sljedeće uslove:

1) ima registrovano sjedište u Republici Srpskoj,

2) obavlja djelatnost koja je zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije bila zabranjena u periodu dužem od pet dana, počevši od 4. marta 2021. godine.

(2) Pored uslova iz stava 1. ovog člana, poslovni subjekt ili preduzetnik koji posluje u okviru trgovačkog centra obavezan je da ispunjava i dodatni uslov koji podrazumijeva da u periodu od 26. marta do 29. marta 2021. godine nije imao evidentiran promet putem fiskalne kase.

Član 4

(1) U smislu člana 3. stav 1. tačka 2) ove uredbe, pravo na dodjelu sredstava ima poslovni subjekt ili preduzetnik koji je u martu 2021. godine, kao pretežnu ili jednu od ostalih djelatnosti, obavljao:

1) ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima za ishranu i piće, uključujući i objekte koji posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojim se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice i slično),

2) djelatnost subjekta koji posluje u okviru trgovačkog centra (izuzev apoteka, subjekata čija je pretežna djelatnosti trgovina prehrambenim proizvodima i subjekata koji posluju u poslovnim prostorima koji imaju poseban ulaz u odnosu na ulaz trgovačkog centra, bez obzira na vrstu djelatnosti koju obavljaju),

3) djelatnost za njegu i održavanje tijela, kao i usluge frizera i tretmana za uljepšavanje,

4) djelatnosti u fitnes centrima (fitnes klubovi, bodi-bilding klubovi i slični objekti) i skijaškim centrima (skijališta),

5) djelatnost velnes i spa centara, uključujući i bazene, ukoliko to obavljaju kao pretežnu djelatnost,

6) djelatnost igara na sreću, kao i djelatnost organizacije klasične tombole (izuzev priređivanja internet igara i ostalih lutrijskih igara na sreću),

7) izvođačku djelatnost, prikazivačku djelatnost, muzejsku djelatnost i djelatnost kulturno-umjetničkih društava.

(2) Pravo na dodjelu sredstava nemaju pravna lica organizovana kao javne ustanove koje obavljaju djelatnosti iz stava 1. ovog člana Uredbe.

Član 5

(1) Sredstva se odobravaju poslovnom subjektu ili preduzetniku za svakog radnika koji je na dan 31. mart 2021. godine registrovan u Jedinstveni sistem na puno radno vrijeme, u skladu sa podnesenom poreskom prijavom poreza na dohodak od ličnih primanja i doprinosa (obrazac 1002) za mart 2021. godine.

(2) Sredstva po radniku odobravaju se u iznosu koji predstavlja zbir prijavljenog poreza i doprinosa na lična primanja radnika za mart 2021. godine, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, za poslovne subjekte i preduzetnike koji su po osnovu zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije u potpunosti imali zabranu obavljanja djelatnosti u periodu dužem od 15 dana u kontinuitetu, počevši od 4. marta 2021. godine, sredstva po radniku odobravaju se u iznosu koji predstavlja zbir njegove prijavljene plate, poreza i doprinosa koji se plaćaju na tu platu za mart 2021. godine.

(4) Izuzetno od stava 1. ovog člana, poslovnom subjektu ili preduzetniku koji je djelatnost iz člana 4. ove uredbe obavljao u okviru drugih objekata (benzinska pumpna stanica i slično) sredstva se odobravaju isključivo za radnike koji su bili raspoređeni na poslovima koji se nisu mogli obavljati, odnosno na poslovima koji su se obavljali u ograničenom obimu u okviru djelatnosti iz člana 4. ove uredbe.

Član 6

Postupak dodjele sredstava sprovodi ministarstvo u čijem djelokrugu poslova su djelatnosti poslovnog subjekta ili preduzetnika iz člana 4. ove uredbe (u daljem tekstu: nadležno ministarstvo).

Član 7

(1) Poslovni subjekt ili preduzetnik dužan je da nadležnom ministarstvu podnese zahtjev za dodjelu sredstava (u daljem tekstu: zahtjev), najkasnije do 31. maja 2021. godine.

(2) Zahtjev se može dostaviti na sljedeći način:

1) u elektronskom obliku putem elektronske pošte ili

2) u pisanom obliku putem pošte ili neposredno predajom Zahtjeva na protokol nadležnog ministarstva.

(3) U slučaju dostavljanja Zahtjeva u elektronskom obliku, dan dostavljanja elektronske pošte smatra se danom dostavljanja Zahtjeva.

(4) Ako se Zahtjev dostavi u elektronskom obliku, poslovni subjekt ili preduzetnik obavezan je dostaviti Zahtjev i u pisanom obliku, poštom ili neposredno na protokol nadležnog ministarstva.

(5) U slučaju dostavljanja u elektronskom obliku, Zahtjev je potpun kada se izvrši njegovo dostavljanje i u pisanom obliku.

(6) U Zahtjevu, poslovni subjekt ili preduzetnik dužan je da navede tačne podatke u vezi sa brojem radnika koji su u martu 2021. godine bili raspoređeni na poslovima koje su obavljali u ograničenom obimu ili na poslovima koji se nisu mogli obavljati zbog zabrane obavljanja djelatnosti uzrokovane pandemijom virusa korona.

(7) Sastavni dio Zahtjeva je Izjava kojom ovlašćeno lice poslovnog subjekta ili preduzetnika, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, garantuje za tačnost podataka, kao i spisak zaposlenih za koje se traži uplata sredstava.

(8) Poslovni subjekt registrovan kao privredno društvo ili drugo pravno lice koji kao pretežnu (osnovnu) djelatnost ne obavlja jednu od djelatnosti iz člana 4. ove uredbe dužan je da uz Zahtjev dostavi i kopiju izvoda iz sudskog registra ne stariju od šest mjeseci, računajući od dana stupanja na snagu ove uredbe.

(9) Pretežna (osnovna) djelatnost podrazumijeva razred jedne djelatnosti iz Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, koja je upisana u Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima, izdato od Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (u daljem tekstu: APIF), odnosno koja je upisana u elektronskom Registru poslovnih subjekata (RPS), koji je dostupan na internet stranici APIF-a.

(10) Nadležna ministarstva izrađuju obrasce Zahtjeva, koje postavljaju na svoje internet stranice.

Član 8

(1) Nadležno ministarstvo ispituje:

1) blagovremenost, a to podrazumijeva provjeru da li je Zahtjev dostavljen u roku iz člana 7. stav 1. ove uredbe,

2) potpunost, a to podrazumijeva provjeru da li su u Zahtjevu navedeni svi potrebni podaci ili dokumenti koji su neophodni za odlučivanje o Zahtjevu,

3) dopuštenost, a to podrazumijeva da je Zahtjev podnio poslovni subjekt ili preduzetnik koji ima pravo na dodjelu sredstava iz ove uredbe.

(2) Ako je Zahtjev nepotpun, nadležno ministarstvo upućuje poziv poslovnom subjektu ili preduzetniku da u roku od osam dana od dana dostavljanja poziva dopuni Zahtjev sa potrebnim podacima ili dokumentima.

(3) U slučaju da je Zahtjev neblagovremen, nedopušten ili ako poslovni subjekt, odnosno preduzetnik ni poslije poziva u skladu sa stavom 2. ovog člana ne dopuni Zahtjev, Zahtjev se odbacuje zaključkom.

Član 9

(1) Ako je Zahtjev blagovremen i potpun, nadležno ministarstvo po službenoj dužnosti provjerava ispunjenost uslova iz člana 3. ove uredbe, na sljedeći način:

1) uvidom u Registar poslovnih subjekata ili uvidom u izvod iz sudskog registra u slučaju iz člana 7. stav 8. ove uredbe,

2) uvidom u zaključke Republičkog štaba za vanredne situacije, koji se odnose na zabranu obavljanja djelatnosti u martu 2021. godine,

3) uvidom u evidenciju prometa putem fiskalne kase za poslovnog subjekta ili preduzetnika iz člana 3. stav 2. ove uredbe.

(2) Pored provjera iz stava 1. ovog člana, nadležno ministarstvo može pribaviti podatke od APIF-a, inspekcijskih i drugih nadležnih organa, odnosno zatražiti od poslovnog subjekta ili preduzetnika pojašnjenja, izjave i druge dokumente od značaja za pravilno rješavanje po Zahtjevu.

Član 10

(1) Poreska uprava Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava), a na zahtjev nadležnog ministarstva, u elektronskom obliku dostavlja podatke o:

1) broju registrovanih radnika poslovnog subjekta ili preduzetnika u Jedinstvenom sistemu na dan 31. mart 2021. godine,

2) iznosu poreza na dohodak i doprinosa pojedinačno po radniku i zbirno za sve radnike poslovnog subjekta ili preduzetnika za mart 2021. godine, kao i iznos prijavljene plate radnika za mart 2021. godine za poslovne subjekte i preduzetnike koji su imali potpunu zabranu obavljanja djelatnosti dužu od 15 dana, počevši od 4. marta 2021. godine,

3) prometu putem fiskalne kase za poslovnog subjekta ili preduzetnika iz člana 3. stav 2. ove uredbe.

(2) U slučaju nesaglasnosti podataka o radnicima iz Zahtjeva u odnosu na podatke Poreske uprave, za konačno odlučivanje mjerodavni su podaci Poreske uprave.

Član 11

(1) Ukoliko su ispunjeni uslovi za dodjelu sredstava i ukoliko je radnik koji je naveden u Zahtjevu registrovan u Jedinstvenom sistemu, nadležni ministar donosi rješenje o dodjeli sredstava u roku određenom propisima iz oblasti upravnog postupka.

(2) U rješenju iz stava 1. ovog člana obavezno se navodi broj radnika za koje poslovni subjekt ili preduzetnik ostvaruje pravo na sredstva i ukupan iznos sredstava.

(3) Nadležni ministar u roku određenom propisima iz oblasti upravnog postupka donosi rješenje o odbijanju Zahtjeva ukoliko se utvrdi:

1) da poslovni subjekt ili preduzetnik ne ispunjava uslove za dodjelu sredstava iz ove uredbe,

2) da je kod poslovnog subjekta ili preduzetnika iz člana 3. stav 2. ove uredbe evidentiran promet putem fiskalne kase ili se na drugi način utvrdi da je poslovni subjekt ili preduzetnik prekršio zabranu obavljanja djelatnosti u martu 2021. godine.

Član 12

(1) Odobrena sredstva iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske u korist poslovnog subjekta ili preduzetnika na račune javnih prihoda, u skladu sa Naredbom o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 5/20 i 13/20), na osnovu rješenja iz člana 11. stav 1. ove uredbe.

(2) Odobrena sredstva iz člana 5. stav 3. ove uredbe po osnovu plate radnika za mart 2021. godine isplaćuju se iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske na tekući račun radnika, na osnovu rješenja iz člana 11. stav 1. ove uredbe, a odobrena sredstva iz člana 5. stav 3. ove uredbe po osnovu poreza i doprinosa za mart 2021. godine isplaćuju se iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske u korist poslovnog subjekta ili preduzetnika na račune javnih prihoda, u skladu sa Naredbom o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova.

(3) Iz uplaćenih sredstava po osnovu poreza i doprinosa iz st. 1. i 2. ovog člana namiriće se obaveze u skladu sa Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske.

Član 13

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ove uredbe vrše Republička uprava za inspekcijske poslove i posebne organizacione jedinice za obavljanje inspekcijskih poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi jedinica lokalne samouprave posredstvom nadležnog inspektora, u čijem djelokrugu poslova su djelatnosti poslovnog subjekta ili preduzetnika iz člana 4. ove uredbe.

Član 14

(1) Novčanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazniće se za prekršaj poslovni subjekt ako u Zahtjevu navede netačne i neistinite podatke u vezi sa brojem radnika (član 7. stav 6. ove uredbe).

(2) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

(3) Za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana kazniće se odgovorno lice u poslovnom subjektu novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

Član 15

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".