RJEŠENjE O EVIDENCIJAMA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOJE SE VODE U SVRHU IZDAVANjA DIGITALNIH KOVID CERTIFIKATA ZA VRIJEME PANDEMIJE VIRUSA SARS-COV-2 I OBOLjENjA UZROKOVANOG OVIM VIRUSOM - COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)

1. Ovim rješenjem ovlašćuje se Javna zdravstvena ustanova Institut za javno zdravstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Institut) da vodi evidencije iz oblasti zdravstvene zaštite koje se vode u svrhu izdavanja digitalnih kovid certifikata za vrijeme trajanja pandemije virusa SARS-CoV-2 i oboljenja uzrokovanog ovim virusom - COVID-19 (u daljem tekstu: Evidencije), u skladu sa preuzetim obavezama iz međunarodnih konvencija i sporazuma.

2. Evidencije Instituta iz tačke 1. ovog rješenja sadrže podatke o vakcinaciji protiv COVID-19, rezultatima testiranja na prisustvo virusa SARS-CoV-2 i potvrdama o prebolovanoj bolesti COVID-19 u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj.

3. Evidencije Instituta iz tačke 1. ovog rješenja formiraju se u skladu sa preporukama Evropske komisije.

4. Evidencija o vakcinaciji iz tačke 2. ovog rješenja obavezno minimalno sadrži:

- prezime i ime,

- datum rođenja,

- bolest ili agens na koji se cilja, bilo da je to COVID-19 ili SARS-CoV-2 bilo koja od njegovih varijanti,

- vakcina/profilaksa,

- naziv lijeka,

- nosilac odobrenja za stavljanje vakcine u promet ili proizvođač vakcine,

- broj primljenih vakcina/doza u odnosu na potreban broj,

- datum vakcinacije, uz naznaku datuma posljednje primljene doze,

- naziv zdravstvene ustanove u kojoj je izvršena vakcinacija.

5. Evidencija o prebolovanoj bolesti iz tačke 2. ovog rješenja obavezno minimalno sadrži:

- prezime i ime,

- datum rođenja,

- bolest ili agens koje je građanin prebolio, bilo da je to COVID-19 ili SARS-CoV-2 bilo koja od njegovih varijanti,

- datum prvog pozitivnog rezultata NAAT testa,

- naziv zdravstvene ustanove u kojoj je završeno liječenje.

6. Evidencija o rezultatima testiranja iz tačke 2. ovog rješenja obavezno minimalno sadrži:

- prezime i ime,

- datum rođenja,

- bolest ili agens na koji se cilja, bilo da je to COVID-19 ili SARS-CoV-2 bilo koja od njegovih varijanti,

- vrsta testa,

- naziv testa (nije obavezno za NAAT test),

- proizvođač testa (nije obavezno za NAAT test),

- datum i vrijeme uzimanja uzorka,

- datum i vrijeme rezultata testa (nije obavezno za brzi antigenski test),

- rezultat testa,

- naziv zdravstvene ustanove u kojoj je izvršeno testiranje (nije obavezno za brzi antigenski test).

7. Zadužuju se zdravstvene ustanove koje sprovode imunizaciju, vrše testiranje na prisustvo virusa SARS CoV-2 ili liječe pacijente od COVID-19 da dostavljaju Institutu izvještaje sa podacima iz t. 4, 5. i 6. ovog rješenja.

8. Zdravstvene ustanove iz tačke 7. ovog rješenja obavezne su da dostavljaju izvještaje u elektronskom formatu na dnevnom nivou.

9. Institut na osnovu Evidencija izdaje potvrdu o vakcinaciji protiv COVID-19, prebolovanoj bolesti COVID-19 i rezultatima testiranja na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u skladu sa preporukama Evropske komisije za EU digitalni kovid sertifikat.

10. Potvrda iz tačke 9. ovog rješenja (digitalni kovid sertifikat) sadrži jedinstveni identifikator potvrde, podatke o izdavaocu, podatke iz Evidencija i podatke o certifikatu (minimalno datum izdavanja i datum do kada vrijedi).

11. Za sprovođenje ovog rješenja zadužuju se Institut, nadležni domovi zdravlja i ambulante porodične medicine.

12. Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".