PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM I PSIHOFIZIČKIM USLOVIMA KOJE ISPUNjAVAJU VATROGASCI-SPASIOCI

("Sl. glasnik RS", br. 108/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se zdravstveni i psihofizički uslovi koje mora ispunjavati vatrogasac-spasilac za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine, organizovanje i obavljanje određenih zdravstvenih pregleda i metodologija pregleda za ocjenu zdravstvene sposobnosti za vatrogasca-spasioca za rad u vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

Član 2

(1) Zdravstveni pregledi za ocjenu zdravstvene sposobnosti za vatrogasca-spasioca za rad u vatrogasno-spasilačkoj jedinici podrazumijevaju:

1) prethodni pregled,

2) periodični, odnosno redovni pregled i

3) vanredni, odnosno nadzorni pregled.

(2) Prethodni zdravstveni pregled se obavlja prije prijema lica koje aplicira na radno mjesto vatrogascaspasioca.

(3) Periodični, odnosno redovni zdravstveni pregled se obavlja svakih godinu dana radi praćenja i ocjenjivanja zdravstvenog stanja, radne sposobnosti i utvrđivanja da li je došlo do oštećenja zdravlja izazvanih profesionalnim rizicima i da li je došlo do oboljenja koja su kontraindikovana za rad u vatrogasnoj jedinici.

(4) Vanredni, odnosno nadzorni zdravstveni pregled se obavlja:

1) nakon težih povreda na radu,

2) privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede koja traje duže od tri mjeseca,

3) poslije povreda i bolesti koje nisu u vezi sa radom, a sumnja se da su dovele do promjene ili smanjenja radne sposobnosti, na zahtjev poslodavca kada zaključi da radnik nije sposoban za obavljanje posla,

4) na lični zahtjev vatrogasca-spasioca kada osjeti da nije zdravstveno sposoban da obavlja poslove vatrogasca-spasioca i ukoliko ne zadovolji na testovima fizičke pripreme,

5) u slučaju sumnje na zloupotrebu i neopravdanu privremenu spriječenost za rad zbog bolesti ili povrede,

6) na zahtjev vatrogasca-spasioca, a na prijedlog doktora medicine - specijaliste porodične medicine,

7) na osnovu drugih indikacija.

Član 3

Prethodni zdravstveni pregledi, periodični, odnosno redovni zdravstveni pregled i vanredni, odnosno nadzorni zdravstveni pregled za ocjenu zdravstvene sposobnosti vatrogasca-spasioca vrši zdravstvena ustanova u oblasti medicine rada i zdravstvena ustanova u oblasti medicine rada i sporta (u daljem tekstu: zdravstvena ustanova) u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast zdravstvene zaštite.

Član 4

(1) Lice koje aplicira na radno mjesto vatrogasca-spasioca dostavlja zahtjev zdravstvenoj ustanovi za obavljanje prethodnog zdravstvenog pregleda prije prijema u radni odnos.

(2) Vatrogasno-spasilačka jedinica dostavlja zahtjev zdravstvenoj ustanovi iz člana 3. ovog pravilnika za obavljanje periodičnog, odnosno redovnog i vanrednog, odnosno nadzornog zdravstvenog pregleda.

(3) Sadržaj zahtjeva iz st. 1. i 2. ovog člana nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Vatrogasno-spasilačka jedinica prilikom upućivanja na pregled vatrogasca-spasioca dostavlja zdravstvenoj ustanovi: lične podatke o vatrogascu-spasiocu, podatke o vrsti pregleda koji se traži, a za vanredne, odnosno nadzorne zdravstvene preglede i razloge upućivanja na taj zdravstveni pregled.

Član 5

(1) Lice koje aplicira na radno mjesto vatrogasca-spasioca, kao i vatrogasac-spasilac, na zdravstveni pregled donosi i daje na uvid zdravstvenu dokumentaciju o liječenju koju posjeduje i zdravstveni karton od doktora medicine specijaliste porodične medicine.

(2) Lice koje aplicira na radno mjesto vatrogasca-spasioca, kao i vatrogasac-spasilac, prije pregleda ispunjava obrazac izjave sa podacima o ličnoj i porodičnoj anamnezi, koja se nalazi u Prilogu 2. i čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 6

(1) Za zdravstvene preglede vatrogasca-spasioca zdravstvena ustanova formira stručni tim koji vrši timsku obradu podataka prikupljenih na osnovu obavljenih pregleda (u daljem tekstu: stručni tim).

(2) Stručni tim iz stava 1. ovog člana čine diplomirani psiholog i doktori medicine specijalisti iz oblasti:

1) medicine rada,

2) interne medicine,

3) psihijatrije/neuropsihijatrije,

4) oftalmologije,

5) otorinolaringologije, ortopedije ili fizikalne medicine,

6) ginekologije.

Član 7

(1) Zdravstvena sposobnost vatrogasca-spasioca utvrđuje se u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast zdravstvene zaštite na osnovu nalaza i mišljenja stručnog tima iz člana 6. stav 2. ovog pravilnika i:

1) laboratorijskih nalaza - kompletna krvna slika (SE, E, Hb, L, KS, ŠUK), ukupni i direktni bilirubin, AST, ALT, urea, kreatinin, urin, test na psihoaktivne supstance,

2) RTG snimka pluća i srca (na prethodnom zdravstvenom pregledu obavezno, a na ostalim preventivnim pregledima u skladu sa odlukom doktora medicine).

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, stručni tim iz člana 6. stav 2. ovog pravilnika u pojedinim slučajevima može uputiti vatrogasca-spasioca na dodatne zdravstvene preglede, kao i zatražiti dodatne nalaze drugih doktora medicine specijalista, ako se za to ukaže potreba.

Član 8

(1) Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda vatrogascaspasioca, svaki član stručnog tima daje nalaz i mišljenje o pregledu na obrascu koji se nalazi u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Nalaz i mišljenje iz stava 1. ovog člana daje se u skladu sa standardnim metodama u zdravstvenoj djelatnosti za svaku specijalnost, a prema kriterijumima ocjene psihofizičkih sposobnosti vatrogasca-spasioca, koji se nalaze u Prilogu 4. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio, i prema pregledu bolesti i stanja koja predstavljaju kontraindikaciju za vatrogasca-spasioca, koji se nalazi u Prilogu 5. ovog pravilnika, a koji čine sastavni dio ovog pravilnika.

Član 9

(1) Ocjenu zdravstvene sposobnosti vatrogasca-spasioca potpisuje i ovjerava svojim faksimilom doktor medicine specijalista medicine rada u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast zdravstvene zaštite.

(2) Zdravstvena sposobnost vatrogasca-spasioca ocjenjuje se na sljedeći način:

1) ocjenom "sposoban" ocjenjuje se vatrogasac-spasilac koji ispunjava uslove za obavljanje poslova u vatrogasnospasilačkoj jedinici,

2) ocjenom "privremeno nesposoban do okončanja liječenja" ocjenjuje se vatrogasac-spasilac koji je privremeno nesposoban da ispunjava uslove za obavljanje poslova u vatrogasno-spasilačkoj jedinici,

3) ocjenom "nesposoban" ocjenjuje se vatrogasac-spasilac koji ne ispunjava uslove za obavljanje poslova u vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

(3) Vatrogasac-spasilac sa ocjenom "nesposoban" i "privremeno nesposoban do okončanja liječenja" ne može se rasporediti na poslove u vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

(4) Lice koje aplicira na radno mjesto vatrogasca-spasioca i vatrogasac-spasilac podnosi prigovor na ocjenu iz stava 1. ovog člana posredstvom vatrogasno-spasilačke jedinice, koja prigovor prosljeđuje direktoru zdravstvene ustanove u roku od tri dana.

(5) Prema utvrđenoj ocjeni iz stava 1. ovog člana, zdravstvena ustanova izdaje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, koje se nalazi u Prilogu 6. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 10

(1) Izvještaj o promjeni zdravstvenog stanja koje utiče na zdravstvenu sposobnost vatrogasca-spasioca zdravstvena ustanova dostavlja vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, i svako lice koje ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja koje utiče na zdravstvenu sposobnost vatrogasca-spasioca odmah po saznanju za takvu promjenu obavještava vatrogasno-spasilačku jedinicu.

(3) Ukoliko se u postupku obavljanja zdravstvenog pregleda utvrdi pogoršanje zdravstvenog stanja vatrogasca-spasioca, o tome se obavještava podnosilac zahtjeva i doktor medicine specijalista porodične medicine, u skladu sa propisima kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

(4) Obrazac izvještaja iz stava 1. ovog člana nalazi se u Prilogu 7. i čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 11

Zdravstvena ustanova i vatrogasno-spasilačka jedinica vodi zdravstvenu dokumentaciju i evidencije u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast zdravstvene dokumentacije i evidencije u oblasti zdravstva.

Član 12

(1) Radna mjesta u vatrogasno-spasilačkim jedinicama propisana su aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

(2) U zavisnosti od poslova koje obavljaju i zdravstvenih uslova koje je potrebno ispuniti za obavljanje poslova, vatrogasci-spasioci dijele se u dvije kategorije:

1) kategorija A - profesionalni vatrogasci-spasioci,

2) kategorija B - starješina profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice i zamjenik starješine profesionalno vatrogasno-spasilačke jedinice.

Član 13

Prema kategorijama sistematizovanih radnih mjesta iz člana 12. ovog pravilnika, utvrđuju se rokovi za obavljanje periodičnog, odnosno redovnog zdravstvenog pregleda za radna mjesta iz kategorije:

1) A - svake godine,

2) B - svake dvije godine.

Član 14

Ukoliko se kod vatrogasca-spasioca prilikom prethodnog, periodičnog, odnosno redovnog i/ili vanrednog, odnosno nadzornog pregleda utvrdi da ne ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove propisane ovim pravilnikom i ako vatrogasac-spasilac odbije da pristupi nekom od navedenih zdravstvenih pregleda, smatraće se zdravstveno nesposobnim za obavljanje poslova određene kategorije vatrogasca-spasioca za koje se obavljaju pregledi.

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje