PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI GRAĐANA ZA UČEŠĆE U ZAŠTITI I SPASAVANjU

("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se način i postupak utvrđivanja zdravstvene sposobnosti građana za učešće u zaštiti i spasavanju.

Član 2

Muškarci od 18 do 60 godina, odnosno žene od 18 do 55 godina (u daljem tekstu: građani) dužni su da učestvuju u izvršavanju zadataka zaštite i spasavanja.

Član 3

(1) Građanin koji smatra da zbog bolesti ili drugih zdravstvenih razloga nije zdravstveno sposoban za učešće u zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama ima pravo da podnese pismeni zahtjev za ocjenu zdravstvene sposobnosti.

(2) Zahtjev iz stava 1. ovog člana podnosi se jedinici civilne zaštite u jedinici lokalne samouprave u kojoj je građanin raspoređen za učešće u zaštiti i spasavanju.

Član 4

(1) Jedinica civilne zaštite opštine/grada upućuje podnosioca zahtjeva na ocjenu zdravstvene sposobnosti u javnoj zdravstvenoj ustanovi - domu zdravlja prema mjestu prebivališta, odnosno mjestu gdje se nalazi izabrani doktor medicine - specijalista porodične medicine podnosioca zahtjeva.

(2) Ocjenu zdravstvene sposobnosti građana za učešće u zaštiti i spasavanju utvrđuje doktor medicine - specijalista porodične medicine kod kojeg se podnosilac zahtjeva liječi.

Član 5

(1) Doktor medicine - specijalista porodične medicine ocjenu zdravstvene sposobnosti za učešće u zaštiti i spasavanju donosi na osnovu:

1) anamnestičkih podataka,

2) fizikalnog pregleda i

3) postojeće medicinske dokumentacije u zdravstvenom kartonu.

(2) U cilju donošenja ispravne ocjene zdravstvene sposobnosti za učešće u zaštiti i spasavanju doktor medicine - specijalista porodične medicine može da zatraži dodatne specijalističke preglede i dijagnostičke procedure.

Član 6

(1) Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda doktor medicine - specijalista porodične medicine izdaje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti građaninu za učešće u zaštiti i spasavanju.

(2) Uvjerenje sadrži ocjenu zdravstvene sposobnosti građanina za učešće u zaštiti i spasavanju, i to:

1) sposoban,

2) privremeno nesposoban ili

3) nesposoban.

Član 7

(1) Podnosilac zahtjeva za ocjenu zdravstvene sposobnosti može izjaviti žalbu u roku od tri dana od dana izdavanja uvjerenja iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika.

(2) Žalba se podnosi jedinici civilne zaštite opštine/grada u kojoj je građanin raspoređen za učešće u zaštiti i spasavanju.

Član 8

Nadležna jedinica civilne zaštite podnosioca žalbe upućuje drugostepenom organu za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti građana za učešće u zaštiti i spasavanju.

Član 9

(1) Drugostepeni organ za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti građana za učešće u zaštiti i spasavanju je Javna zdravstvena ustanova Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske, sa svojim centrima (u daljem tekstu: Zavod).

(2) Drugostepenu ocjenu zdravstvene sposobnosti za učešće u zaštiti i spasavanju donosi stručni tim za svaki pojedinačni slučaj.

(3) Direktor Zavoda imenuje stručni tim iz stava 2. ovog člana, koji ima tri člana.

(4) Sastav stručnog tima obavezno čine: specijalista medicine rada i psihijatar, a treći član stručnog tima imenuje se u skladu sa oboljenjem ili povredom podnosioca žalbe zbog koje se on smatra nesposobnim.

Član 10

Ocjena drugostepenog organa o zdravstvenoj sposobnosti građana za učešće u zaštiti i spasavanju je konačna.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske".