PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU DODJELE OVLAŠĆENjA ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA MJERA I UPISA U REGISTAR OVLAŠĆENIH VETERINARSKIH ORGANIZACIJA

("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se način dobijanja ovlašćenja za obavljanje poslova iz Godišnjeg programa mjera zdravstvene zaštite životinja (u daljem tekstu: Programa mjera) na epizootiološkoj jedinici, način utvrđivanja ovlašćenja za teritorijalnu nadležnost veterinarskih organizacija koja se odnosi na sprovođenje poslova iz Programa mjera, način kontrolisanja ispunjenosti uslova za obavljanje poslova iz Programa mjera na jednoj epizootiološkoj jedinici ili jednom epizootiološkom području, kriterijumi za dodjelu poslova, obaveze veterinarskih organizacija i rokovi za sprovođenje poslova.

Član 2

(1) Program mjera je planski dokument koji se donosi radi sprečavanja pojave, ranog otkrivanja, širenja, praćenja, suzbijanja ili iskorjenjivanja zaraznih bolesti i obezbjeđivanja sistema obilježavanja, registracije i sljedivosti životinja.

(2) Program mjera donosi Vlada Republike Srpske na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) najkasnije do kraja januara tekuće godine za koju se donosi, a njime se utvrđuju mjere, rokovi, način sprovođenja tih mjera, subjekti koji ih sprovode, izvori i način finansiranja, kao i način kontrole sprovođenja mjera.

Član 3

(1) Epizootiološka jedinica je područje koje obuhvata teritoriju jedinice lokalne samouprave ili njen dio na kojem se sprovode mjere.

(2) Epizootiološko područje je područje koje obuhvata veći broj epizootioloških jedinica na kojem se sprovode mjere.

Član 4

(1) Registrovana veterinarska organizacija može Ministarstvu podnijeti zahtjev za dobijanje ovlašćenja za obavljanje poslova iz Programa mjera (u daljem tekstu: zahtjev) ako ispunjava sljedeće uslove:

1) posjeduje rješenje Ministarstva o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova veterinarske djelatnosti,

2) ima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme zaposlena najmanje dva doktora veterinarske medicine za veterinarske organizacije,

3) redovno izmiruje obaveze prema Ministarstvu, Veterinarskoj komori Republike Srpske (u daljem tekstu: Komora) i budžetu Republike Srpske,

4) nije joj izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti,

5) zaposlenom veterinaru u toj veterinarskoj organizaciji u disciplinskom postupku pred Komorom nije izrečena mjera oduzimanja licence.

Član 5

(1) Ministarstvo obavještava Komoru o slobodnim epizootiološkim jedinicama za koje se daje ovlašćenje za obavljanje poslova iz Programa mjera, a koja je dužna da o tome obavijesti veterinarske organizacije u roku od 15 dana od dana dobijanja ovlašćenja.

(2) Obavještenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) podatke o epizootiološkoj jedinici za koje se daje ovlašćenje,

2) rok u kojem se podnosi zahtjev,

3) uslove koje su veterinarske organizacije obavezne da ispunjavaju,

4) dokumentaciju koja se podnosi u prilogu zahtjeva.

(3) Zainteresovane veterinarske organizacije podnose Ministarstvu zahtjev, u pisanoj formi, sa propisanom dokumentacijom i u roku koji je naveden u obavještenju.

Član 6

(1) Uz zahtjev, veterinarska organizacija dostavlja sljedeću dokumentaciju:

1) rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova veterinarske djelatnosti za određeni organizacioni oblik (neovjerena kopija),

2) spisak zaposlenih veterinarskih radnika, koji je ovjeren od veterinarske organizacije, i potvrdu iz Poreske uprave Republike Srpske, koja sadrži datum zaposlenja u veterinarskoj organizaciji za svakog radnika,

3) kopije diploma i licenci za doktore veterinarske medicine i svjedočanstava za veterinarske tehničare i bolničare,

4) kopije uvjerenja o položenom stručnom ispitu za doktore veterinarske medicine i veterinarske tehničare,

5) geografsku kartu epizootiološkog područja opštine ili grada sa označenim naseljenim mjestima (sela i mjesne zajednice) traženog područja,

6) listu naseljenih mjesta (sela i mjesnih zajednica) traženog područja,

7) broj domaćinstava i stočnog fonda po vrsti životinja u naseljenim mjestima (sela i mjesne zajednice) traženog područja, u elektronskoj formi, popunjen na Obrascu 1, a izgled obrasca naveden je u prilogu ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio (Napomena: Veterinarske organizacije koje su tek osnovane ne moraju dostavljati ovaj obrazac.),

8) ovjerenu kopiju ugovora o sprovođenju poslova iz Programa mjera i ovjerenu kopiju rješenja o registraciji farme kod nadležnog privrednog suda,

9) potvrdu Komore da protiv zaposlenih veterinara ili veterinara koji je jedini zaposlen u toj veterinarskoj organizaciji u disciplinskom postupku pred Komorom nije izrečena mjera oduzimanja licence.

(2) Jedna veterinarska organizacija može da podnese zahtjev za jednu ili više epizootioloških jedinica opštine ili grada na kojima ima registrovanu djelatnost.

(3) Ako veterinarska stanica ima registrovanu područnu veterinarsku ambulantu na teritoriji druge opštine ili grada, ta veterinarska ambulanta može podnijeti zahtjev ako ispunjava uslove navedene u članu 4. ovog pravilnika.

(4) Zahtjev veterinarske organizacije koja nije dostavila dokumentaciju iz stava 1. ovog člana odbacuje se kao nepotpun.

Član 7

U slučaju da za istu epizootiološku jedinicu zahtjev podnese više veterinarskih organizacija, Ministarstvo, na osnovu izvršenog bodovanja, rješenjem daje ovlašćenje veterinarskoj organizaciji za obavljanje poslova iz Programa mjera.

Član 8

(1) Ako na epizootiološkoj jedinici opštine ili grada ne postoji veterinarska organizacija koja ispunjava kadrovske uslove, odnosno ne ispunjava uslove iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika, zahtjev na toj epizootiološkoj jedinici Ministarstvu može podnijeti registrovana veterinarska organizacija sa područja te epizootiološke jedinice.

(2) Ako na epizootiološkoj jedinici opštine ili grada ne postoji registrovana veterinarska organizacija, Ministarstvo može, na osnovu podnesenog zahtjeva, te poslove dodijeliti zainteresovanim veterinarskim organizacijama u susjednim ili drugim epizootiološkim jedinicama, nakon čega sa tom veterinarskom organizacijom zaključuje ugovor o obavljanju poslova.

(3) Ako na epizootiološkoj jedinici opštine ili grada ne postoji veterinarska organizacija zainteresovana za obavljanje poslova iz Programa mjera, veterinarsku organizaciju za obavljanje poslova iz Programa mjera određuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar).

(4) Veterinarske organizacije koje ispunjavaju uslove navedene u članu 4. ovog pravilnika mogu potpisati ugovor o obavljanju poslova iz Programa mjera, na određenoj epizootiološkoj jedinici, sa farmama koje su organizovane u pravnoj formi privrednog društva sa sjedištem u toj opštini.

(5) Ugovor iz stava 4. ovog člana ne odnosi se na kooperante sa kojima farme imaju potpisan ugovor.

(6) O raskidu ugovora ili potpisivanju novog ugovora iz stava 4. ovog člana veterinarska organizacija obavještava Ministarstvo u roku od pet dana.

(7) U slučaju raskida ugovora iz stava 4. ovog člana, obavljanje poslova iz Programa mjera preuzima nadležna veterinarska organizacija na čijoj epizootiološkoj jedinici se nalazi navedena farma.

Član 9

(1) Ministar donosi rješenje o davanju ovlašćenja veterinarskoj organizaciji za sprovođenje poslova iz Programa mjera na određenoj epizootiološkoj jedinici.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana, pored sadržaja utvrđenog propisom kojim se uređuje opšti upravni postupak, sadrži i nabrojana sela i mjesne zajednice epizootiološke jedinice opštine ili grada.

(3) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

Član 10

(1) Rješenje iz člana 9. stav 1. ovog pravilnika donosi se na period od pet godina, nakon toga Ministarstvo sa veterinarskom organizacijom zaključuje ugovor o obavljanju poslova iz Programa mjera.

(2) U slučajevima navedenim u članu 8. st. 1, 2. i 3. ovog pravilnika rješenje iz člana 9. stav 1. ovog pravilnika donosi se na period od jedne godine, a nakon toga Ministarstvo sa veterinarskom organizacijom zaključuje ugovor o obavljanju poslova iz Programa mjera.

Član 11

Kriterijumi za bodovanje veterinarskih organizacija koje podnose zahtjev su:

1) broj radnika i stručna sprema radnika i

2) oblik organizovanja veterinarske organizacije.

Član 12

(1) Bodovanje stručnih kvalifikacija radnika veterinarskih organizacija vrši se na sljedeći način:

1) za doktora veterinarskih nauka sa položenim stručnim ispitom i licencom dodjeljuje se 200 bodova,

2) za magistra veterinarskih nauka sa položenim stručnim ispitom i licencom dodjeljuje se 180 bodova,

3) za doktora veterinarske medicine ili diplomiranog veterinara specijalistu sa položenim stručnim ispitom i licencom dodjeljuje se 160 bodova,

4) za doktora veterinarske medicine ili diplomiranog veterinara sa položenim stručnim ispitom i licencom dodjeljuje se 140 bodova,

5) za doktora veterinarske medicine ili diplomiranog veterinara bez položenog stručnog ispita (pripravnik) dodjeljuje se 120 bodova,

6) za veterinarskog tehničara sa položenim stručnim ispitom dodjeljuje se 60 bodova,

7) za veterinarskog tehničara bez položenog stručnog ispita (pripravnik) i veterinarskog bolničara dodjeljuje se 30 bodova.

(2) Bodovanje po osnovu oblika organizovanja veterinarske organizacije vrši se na sljedeći način:

1) veterinarskoj ambulanti dodjeljuje se 400 bodova,

2) veterinarskoj stanici dodjeljuje se 600 bodova,

3) veterinarskoj klinici dodjeljuje se 800 bodova.

Član 13

Bodovanje se ne vrši za:

1) doktora veterinarske medicine ili diplomiranog veterinara i veterinarskih tehničara koji nemaju status pripravnika, a nisu položili stručni ispit,

2) doktora veterinarske medicine ili diplomiranog veterinara koji ne posjeduju licencu izdatu od nadležnog organa Komore,

3) doktora veterinarske medicine ili diplomiranog veterinara kojima je u disciplinskom postupku pred Komorom izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti ili novčana kazna za težu povredu pravila struke,

4) lica sa kojima nije zaključen ugovor o radu na puno radno vrijeme, kao i lica angažovana po osnovu ugovora o obavljanju povremenih i privremenih poslova, ugovora o djelu i slično.

Član 14

Nakon izvršenog bodovanja, Ministarstvo posebno vrednuje kvalitet terena na kome se poslovi dodjeljuju kao bitan parametar u pravičnoj dodjeli posla, kao i broj dostavljenih ugovora potpisanih u skladu sa članom 8. stav 4. ovog pravilnika.

Član 15

(1) Kvalitet terena vrednuje se prema razvijenosti stočarstva i kvalitetu komunikacija.

(2) Ministarstvo naseljena mjesta dijeli prema kriterijumima iz stava 1. ovog člana na tri kategorije:

1) područje prve kategorije (poželjno) je područje sa razvijenim stočarstvom i razvijenim komunikacijama,

2) područje druge kategorije (prihvatljivo) je područje sa razvijenim stočarstvom i lošim komunikacijama,

3) područje treće kategorije (nužno prihvatljivo) je područje sa slabo razvijenim stočarstvom i lošim komunikacijama.

(3) Ministarstvo svakom podnosiocu zahtjeva dodjeljuje poslove iz Programa mjera na adekvatnom dijelu terena, vodeći računa o ravnomjernoj podjeli svih imenovanih kategorija terena.

Član 16

(1) Ovlašćene veterinarske organizacije sprovode Program mjera na cijeloj epizootiološkoj jedinici u roku za sprovođenje pojedine mjere propisane zakonom i Programom mjera.

(2) Ovlašćene veterinarske organizacije dužne su:

1) vlasnicima domaćih životinja na kompletnoj epizootiološkoj jedinici pružiti stručnu uslugu i poslove navedene u Programu mjera u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, u roku koji je propisan za pojedine mjere,

2) izvještavati Ministarstvo o svim izvršenim poslovima iz Programa mjera ili razlozima za neizvršavanje poslova,

3) voditi evidencije o izvršenim poslovima u pisanoj i elektronskoj formi na propisanim obrascima.

(3) U slučaju odbijanja vlasnika ili držaoca životinja da životinje podvrgne naloženim mjerama, veterinarska organizacija tu okolnost prijavljuje, u pisanoj formi, nadležnom veterinarskom inspektoru, koji preduzima zakonom propisane mjere.

Član 17

(1) Ministar rješenjem formira Komisiju za kontrolu veterinarskih organizacija (u daljem tekstu: Komisija), koju čine najmanje dva predstavnika Ministarstva i jedan veterinarski inspektor.

(2) Komisija vrši kontrolu veterinarskih organizacija kojima je dodijeljeno ovlašćenje za obavljanje poslova iz Programa mjera, kao i ocjenu obavljanja poslova iz Programa mjera na dodijeljenoj epizootiološkoj jedinici.

(3) Nakon izvršene kontrole, Komisija sačinjava zapisnik o kontroli veterinarskih organizacija i vrši ocjenu veterinarskih organizacija na sljedeći način:

1) veterinarske organizacije kod kojih se utvrdi da nisu sprovele poslove iz Programa mjera ocjenjuju se kao nezadovoljavajuće,

2) veterinarske organizacije kod kojih se utvrdi da su sprovele poslove iz Programa mjera ocjenjuju se kao zadovoljavajuće.

(4) Komisija dostavlja Ministarstvu zapisnik iz stava 3. ovog člana, sa ocjenom veterinarske organizacije, u roku od tri dana od dana izvršene kontrole.

(5) Veterinarskim organizacijama koje su ocijenjene kao nezadovoljavajuće Ministarstvo ukida ovlašćenje za obavljanje poslova iz Programa mjera.

Član 18

(1) Veterinarske organizacije koje posjeduju rješenje o ovlašćenju za sprovođenje Programa mjera dužne su dao svakoj kadrovskoj promjeni obavijeste Ministarstvo, pismenim putem, u roku od 15 dana od dana izvršene promjene.

(2) U slučaju smanjenja stručnog kadra, veterinarska organizacija je dužna da u roku od dva mjeseca od nastale promjene obezbijedi kadrovsku strukturu u skladu sa podnesenim zahtjevom i dodijeljenom epizootiološkom jedinicom.

(3) U slučaju da veterinarska organizacija ne ispuni uslov iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo vrši reviziju postojećeg rješenja o ovlašćenju, u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 19

Veterinarske organizacije se u svom radu pridržavaju utvrđenih cijena usluga od strane Komore i Ministarstva.

Član 20

Veterinarska organizacija Ministarstvu dostavlja izvještaje o izvršenom poslu iz Programa mjera jednom mjesečno na način opisan u Programu mjera za tekuću godinu.

Član 21

(1) Veterinarske organizacije izdaju uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja na epizootiološkoj jedinici koja im je dodijeljena.

(2) Obrazac uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja izdaje, distribuira i ovjerava Ministarstvo u skladu sa propisom kojim se uređuje ta oblast.

Član 22

Veterinarska organizacija prestaje sa obavljanjem poslova utvrđenih Programom mjera u sljedećim slučajevima:

1) ako prestane sa radom ili otvaranjem postupka likvidacije i stečaja,

2) izricanjem mjere zabrane obavljanja djelatnosti od strane nadležnog organa,

3) ako odustane od daljeg izvršenja posla,

4) ukidanjem ovlašćenja od strane Ministarstva.

Član 23

(1) Veterinarska organizacija o činjenicama iz člana 22. t. 1), 2) i 3) ovog pravilnika obavještava Ministarstvo, u pisanoj formi, u roku od tri dana od dana nastanka ovih činjenica.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, ministar donosi rješenje kojim sprovođenje Programa mjera povjerava drugoj veterinarskoj organizaciji u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 24

Veterinarska organizacija može odustati od izvršenja poslova koji su joj rješenjem povjereni, o čemu pismenim putem obavještava Ministarstvo.

Član 25

Veterinarska organizacija koja je prestala sa obavljanjem poslova u skladu sa članom 22. ovog pravilnika Ministarstvu predaje svu dokumentaciju koja se odnosi na do tada preduzete radnje u postupku sprovođenja Programa mjera.

Član 26

Ministar može donijeti rješenje kojim se ukida rješenje kojim se daje ovlašćenje za sprovođenje poslova iz Programa mjera veterinarskoj organizaciji i prije isteka roka na koje je ono dodijeljeno ako utvrdi da veterinarska organizacija:

1) nije sprovela poslove iz Programa mjera na cijeloj dodijeljenoj epizootiološkoj jedinici,

2) ne obavlja poslove u skladu sa pravilima struke,

3) ne pridržava se odredaba rješenja o ovlašćenju za sprovođenje poslova iz Programa mjera,

4) ne pridržava se jedinstvene cijene usluga,

5) ne dostavlja nadležnom inspektoru podatke o vlasnicima i držaocima životinja koji onemogućavaju ili odbijaju sprovođenje mjera,

6) ne prijavi kadrovsku promjenu u skladu sa članom 18. stav 1. ovog pravilnika,

7) obavlja poslove na epizootiološkoj jedinici koja joj nije rješenjem dodijeljena,

8) prestane da ispunjava uslove za obavljanje posla koji su bili utvrđeni u postupku dodjele ovlašćenja (nedovoljna kadrovska osposobljenost i slično),

9) na drugi način postupa suprotno odredbama zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje obavljanje poslova iz Programa mjera i suprotno odredbama ovog pravilnika.

Član 27

(1) Prije donošenja rješenja kojim se ukida rješenje o davanju ovlašćenja za sprovođenje poslova iz Programa mjera, Ministarstvo traži izjašnjenje veterinarske organizacije.

(2) Rješenje kojim se ukida rješenje o davanju ovlašćenja za sprovođenje poslova iz Programa mjera Ministarstvo donosi kad nesumnjivo utvrdi postojanje nepravilnosti iz člana 26. ovog pravilnika, usljed kojih bi dalje obavljanje posla od strane te veterinarske organizacije bilo nemoguće ili sa štetnim posljedicama za javni interes.

(3) Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Član 28

(1) Nakon dobijanja rješenja o ovlašćenju za sprovođenje poslova iz Programa mjera, veterinarske organizacije se upisuju u Registar ovlašćenih veterinarskih organizacija, koji vodi Ministarstvo.

(2) Ovlašćena veterinarska organizacija briše se iz Registra ako prestane sa obavljanjem poslova iz Programa mjera u skladu sa članom 22. ovog pravilnika.

Član 29

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku dodjele ovlašćenja za sprovođenje obaveznih veterinarskih mjera i postupku upisa u Registar ovlašćenih veterinarskih organizacija (“Službeni glasnik Republike Srpske", broj 87/12).

Član 30

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje