PRAVILNIK O SADRŽAJU I POSTUPKU VRŠENjA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA RADNIKA NA POSLOVIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM U RADU SA OTROVIMA

("Sl. glasnik RS", br. 15/2008)

Član 1

(1) Ovim pravilnikom regulišu se način, postupak i sadržaj u vršenju zdravstvenih pregleda radnika zaposlenih na mjestima sa povećanim rizikom u radu sa otrovima.

(2) Zdravstveni pregledi su prethodni, periodični i vanredni.

Član 2

Pravno lice koje se bavi proizvodnjom ili prometom otrova dužno je da utvrdi poslove sa posebnim uslovima rada sa povećanim rizikom za zdravlje radnika koji rade sa otrovima.

Član 3

Zdravstvene preglede zaposlenih na radnim mjestima sa povećanim rizikom koji rade sa otrovima obavlja služba medicine rada koja je opremljena i koju ovlasti Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 4

Prethodni zdravstveni pregled radnika obavlja se:

a) prilikom zasnivanja radnog odnosa,

b) ponovnog raspoređivanja na isto radno mjesto ukoliko je zaposleni imao prekid obavljanja poslova na tom radnom mjestu duže od 12 mjeseci,

v) raspoređivanja na drugo radno mjesto sa povećanim rizikom na kojem se rukuje otrovima,

g) upućivanja na stručno usavršavanje (prekvalifikaciju) za obavljanje drugih poslova sa povećanim rizikom na kojima se rukuje otrovima ako su na tim poslovima drugačiji zdravstveni zahtjevi od prethodnog radnog mjesta,

d) pri angažovanju lica po bilo kom osnovu na radno mjesto sa povećanim rizikom na kojima s rukuje otrovima i

đ) pri promjeni tehnologije na radnom mjestu zaposlenog.

Član 5

(1) Pregledima se utvrđuje da li zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti radnika odgovaraju uslovima i zahtjevima radnog mjesta utvrđenim opštim aktom poslodavca.

(2) Uvjerenje o radnoj sposobnosti za obavljanje poslova na radnim mjestima sa povećanim rizikom na kojima se rukuje otrovima, po obavljenom ljekarskom pregledu, izdaje ovlašćena zdravstvena ustanova medicine rada.

Član 6

(1) Prilikom izdavanja uvjerenja o radnoj sposobnosti iz člana 5. ovog pravilnika, ukoliko služba medicine rada pri procjenjivanju ispunjenosti posebnih zdravstvenih uslova za rad na određenom radnom mjestu zaključi da joj je neophodna prethodna medicinska dokumentacija ispitanika, zatražiće pismenu saglasnost ispitanika za uvid u njegovu prethodnu medicinsku dokumentaciju (zdravstveni karton i raspoloživa medicinska dokumentacija).

(2) Doktor porodične medicine dužan je da traženu dokumentaciju na pisani zahtjev dostavi na uvid službi medicine rada u roku od tri dana od dobijanja zahtjeva.

(3) Služba medicine rada dužna je da nakon uvida u traženu dokumentaciju istu vrati doktoru porodične medicine u roku od jednog dana nakon prijema dokumentacije.

Član 7

(1) Periodičnim zdravstvenim pregledima na radnim mjestima sa povećanim rizikom na kojima se rukuje otrovima prati se i vrši provjera zdravstvenog stanja i psihofizič kih sposobnosti radnika radi utvrđivanja da li je kod radnika nastala promjena zdravstvenog stanja koja predstavlja kontraindikaciju za dalji rad na mjestu na koje je raspoređen u odnosu na uslove i zahtjeve rada i da li je ta promjena uzročno-posljedično povezana sa rizikom kojem je izložen radnik na tom radnom mjestu.

(2) Poslodavac zaposlenog upućuje na periodični zdravstveni pregled ovlašćenoj službi medicine rada na osnovu dokumenta o procjeni rizika na tom radnom mjestu.

(3) Izvještaj o obavljenim periodičnim zdravstvenim pregledima izdaje specijalista medicine rada ovlašćene zdravstvene ustanove medicine rada.

Član 8

(1) Izuzetno, poslodavac upućuje zaposlenog na periodič ni zdravstveni pregledi:

a) nakon sumnje da zaposleni ne ispunjava zdravstvene uslove za rad na tom radnom mjestu,

b) nakon bolesti ili povrede van posla ako je liječenje duže trajalo i ako postoji sumnja na umanjenje radne sposobnosti,

v) nakon sumnje na bolesti zavisnosti,

g) ako je zaposleni u toku jedne godine pet ili više puta bio na bolovanju zbog bolesti ili povrede i

d) radi trajnog prekida izloženosti mutagenim, teratogenim i kancerogenim materijama, kao i drugim materijama sa kumulativnim kasnim ili trajnim posljedicama u roku od godinu dana od prekida izloženosti.

(2) Izvještaj o obavljenom vanrednom zdravstvenom pregledu izdaje specijalista medicine rada ovlašćene zdravstvene ustanove.

Član 9

Poslodavac organizuje vanredne zdravstvene preglede radnika na osnovu uvida u zdravstveno stanje cijelog kolektiva ili pojedinih grupa radnika u slučajevima:

a) ako se pojavi veći broj oboljenja sa jednakim simptomima ili ako postoji opasnost - sumnja od trovanja,

b) ako novine u tehnologiji rada sadrže povećanu opasnost za zdravlje radnika, odnosno ako su promijenjeni uslovi rada,

v) ako je došlo do povrede, sumnje na profesionalno oštećenje ili oboljenja koje umanjuje radnu sposobnost radnika,

g) na lični zahtjev radnika kada on osjeti da nije zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje je raspoređen,

d) na zahtjev radnika sa posebnim ovlašćenjem i odgovornostima ako primijeti da je kod radnika nastalo bučestalo povređivanje, alkoholizam ili druga zavisnost, neefikasnost u radu, povećanje grešaka u obavljanju posla, učestalo izostajanje s posla i slično.

Član 10

Zdravstveni pregledi iz čl. 4, 7. i 8. ovog pravilnika vrše se prema sadržaju i rokovima koji su utvrđeni prema Tabelarnom pregledu (specifični dio programa prethodnih i periodičnih pregleda zaposlenih na radnim mjestima sa povećanim rizikom za rad sa otrovima), koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 11

(1) Prilikom upućivanja radnika na zdravstveni pregled poslodavac je dužan da popuni obrazac Uputnica za prethodni, periodični - vanredni zdravstveni pregled radnika na radnom mjestu sa povećanim rizikom od otrova, koji se nalazi u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Obrazac se popunjava u dva primjerka. Jedan primjerak se dostavlja zdravstvenoj ustanovi koja vrši preglede radnika, a drugi primjerak se ostavlja u lični dosije radnika.

Član 12

(1) Zdravstvena ustanova poslije obavljenog zdravstvenog pregleda radnika izdaje ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti radnika za rad sa otrovima na obrascu

Ljekarsko uvjerenje, koji se nalazi u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Zdravstvena ustanova poslije obavljenog periodič nog i vanrednog zdravstvenog pregleda radnika u roku od 15 dana dostavlja poslodavcu Ljekarski izvještaj o periodičnom - vanrednom pregledu radnika na radnom mjestu sa povećanim rizikom od otrova, koji se nalazi u Prilogu 4. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Obrazac iz stava 2. ovog člana popunjava se u tri primjerka, jedan primjerak zadržava zdravstvena ustanova, a ostala dva dostavljaju se poslodavcu. Jedan primjerak obrasca o posljednjem periodičnom pregledu dostavlja poslodavac zajedno sa istim obrascem zdravstvenoj ustanovi prilikom upućivanja radnika na naredni periodični pregled, a koji ostaje u dosijeu radnika kod poslodavca.

Član 13

Ukoliko je periodični - vanredni pregled obavljen za pet i više radnika jednog poslodavca ili jedne tehnološke cjeline, ovlašćena zdravstvena ustanova koja je izvršila pregled dužna je da u roku od 60 dana dostavi poslodavcu izvještaj i analizu o pokazateljima

zdravstvenog stanja i prijedlogom preventivnih mjera za bezbjednost i zaštitu zdravlja radnika.

Član 14

Prethodni zdravstveni pregled radnika na radnom mjestu sa povećanim rizikom na kojima se rukuje otrovima sadrži:

a) anamnestičke podatke (radna anamneza, glavne tegobe, sadašnja bolest, lična anamneza, porodična anamneza, socijalno epidemiološki podaci);

b) ljekarski pregled sa osnovnom antropometrijom (tjelesna masa, tjelesna visina, izračunavanje indeksa tjelesne mase - BMI);

v) osnovne laboratorijske analize:

1) krvi (brzina sedimentacije eritrocita, broj leukocita, eritrocita, hematokrit, kreatinin u krvi i koncentracija glukoze),

2) urina (prisustvo bjelančevina, šećera, bilirubina, urobilinogen i sediment urina);

g) ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu

i daljinu, kolorni vid, dubinski vid;

d) tonalnu liminarnu audiometriju po odluci doktora,

đ) spirometriju sa krivom protok volumen,

e) elektrokardiogram (12 odvoda),

ž) popunjavanje upitnika o prethodnim bolestima, navikama, alergijama,

z) radiografiju grudnog koša (PA) - po odluci doktora i

i) specifične preglede i / ili ispitivanja u zavisnosti od utvrđenih štetnosti i opasnosti kojima je eksponiran, odnosno posebnih zdravstvenih uslova neophodnih za obavljanje određenih poslova na radnom mjestu prema procjeni rizika koji utvrđuje doktor.

Član 15

Periodični pregled obuhvata:

a) anamnestičke podatke (radna anamneza, glavne tegobe, sadašnja bolest, lična anamneza, porodična anamneza, socijalnoepidemiološki podaci);

b) ljekarski pregled sa osnovnom antropometrijom (tjelesna masa, tjelesna visina, izračunavanje indeksa tjelesne mase - BMI);

v) osnovne laboratorijske analize:

- krvi (brzina sedimentacije eritrocita, broj leukocita, eritrocita, hematokrit, koncentracija glukoze),

- urina (prisustvo bjelančevina, šećera, bilirubina, urobilinogena i sediment urina);

g) elektrokardiogram (12 odvoda);

d) spirometriju sa krivom protok volumen,

đ) radiografiju grudnog koša (PA) - po odluci doktora;

e) specifične preglede i / ili ispitivanja u zavisnosti od utvrđenih štetnosti i opasnosti kojima je eksponiran, odnosno posebnih zdravstvenih uslova neophodnih za obavljanje određenih poslova na radnom mjestu, u skladu sa aktom o procjeni rizika;

ž) ocjenu da li postoje znaci profesionalnog oštećenja zdravlja;

z) ocjenu radne soposobnosti prema utvrđenom zdravstvenom stanju i psihofizičkim sposobnostima u odnosu na uslove i zahtjeve rada i

i) prijedlog preventivnih mjera za bezbjednost i zaštitu zdravlja radnika.

Član 16

(1) Zdravstvene ljekarske preglede obavlja specijalista medicine rada uz saradnju sa doktorima drugih specijalnosti, psihologom, tehnologom, inženjerom zaštite na radu i drugim stručnjacima po potrebi.

(2) Sadržaje zdravstvenih pregleda, izbor ciljanih laboratorijskih i dijagnostičkih nalaza, kao i učešće drugih stručnjaka pri pregledu utvrđuje specijalista medicine rada za svakog pojedinca koji rukuje sa otrovima prema vrsti posla i ekspoziciji vrstama otrova.

Član 17

Na radnim mjestima sa povećanim rizikom rada na kojima se rukuje otrovima ne mogu raditi radnici mlađi od 18 godina, trudnice i majke dojilje. Ostale kontraindikacije za rad utvrđuje specijalista medicine rada prema vrsti posla, vrsti otrova i stepenu ekspozicije radnika.

Član 18

Periodični zdravstveni pregled utvrđuje specijalista medicine rada za svaki pojedini slučaj u odnosu na ekspoziciju otrova prema stepenu otrovnosti, i to:

a) za I stepen - 12 mjeseci,

b) za II stepen - 24 mjeseca i

v) za III stepen - 36 mjeseci.

Član 19

Specifični dio programa iz čl. 14. i 15. ovog pravilnika, zdravstvenih pregleda zaposlenih na radnim mjestima sa povećanim rizikom na kojima se rukuje otrovima obuhvata prethodni, periodični pregled, vremenske intervale i napomene koje se utvrđuju u tabelarnom pregledu iz člana 10. ovog pravilnika.

Član 20

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Prilog u PDF formatu možete pogledati ovdje