PRAVILNIK O RADNIM MJESTIMA NA KOJIMA RADNICI NEPOSREDNO UČESTVUJU U VRŠENjU ŽELjEZNIČKOG SAOBRAĆAJA (645) REPUBLIKE SRPSKE

("Sl. glasnik RS" br. 104/2017)

 

GLAVA I
OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se radna mjesta i opisi poslova radnih mjesta na kojima radnici neposredno učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja na željeznicama Republike Srpske.

Član 2

Radnici koji neposredno učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja obavljaju poslove u sljedećim djelatnostima:

1) saobraćajno-transportna djelatnost,

2) djelatnost vuče vozova i tehničko-kolska djelatnost,

3) građevinska djelatnost i

4) elektrotehnička djelatnost.

GLAVA II
SAOBRAĆAJNO-TRANSPORTNA DJELATNOST

Član 3

Radnik koji neposredno učestvuje u vršenju željezničkog saobraćaja, u smislu ovog pravilnika, jeste radnik koji obavlja poslove u saobraćajno-transportnoj djelatnosti i može biti raspoređen na sljedeća radna mjesta:

1) manevrista,

2) skretničar,

3) odjavničar,

4) magacioner,

5) vozovođa,

6) kondukter,

7) saobraćajno-transportni otpremnik,

8) otpravnik vozova,

9) telegrafista,

10) vozni dispečer,

11) saobraćajni dispečer.

Član 4

(1) Manevrista je zajednički naziv za sljedeća radna mjesta: manevrista, vozni manevrista, rukovalac manevre i vođa manevre.

(2) Manevrista obavlja sljedeće poslove: zakvačuje i otkvačuje vučna vozila i vagone, prati manevarski sastav, zaustavlja vozilo pri manevrisanju, obezbjeđuje vozila od samopokretanja, sporazumijeva se i daje signalne znakove pri manevrisanju, vrši skraćenu probu kočnica, obezbjeđuje putne prelaze pri manevrisanju, učestvuje u obezbjeđenju manevarskog puta vožnje, organizuje, vrši nadzor i koordiniše radom manevarskog odreda radi pravilnog sastava voza.

Član 5

(1) Skretničar je zajednički naziv za sljedeća radna mjesta: skretničar i nadzorni skretničar.

(2) Skretničar obavlja sljedeće poslove: na licu mjesta ili sa centralnog mjesta neposredno rukuje dodijeljenim skretnicama u cilju postavljanja puteva vožnje vozovima ili manevarskim vožnjama, vrši pregled skretnica postavljenih u pravilan i ispravan položaj za vožnju vozova i čuva ključeve zaključanih skretnica.

Član 6

Odjavničar obavlja sljedeće poslove: na odjavnici reguliše saobraćaj uzastopnih vozova.

Član 7

Magacioner obavlja sljedeće poslove: bira odgovarajuća teretna kola za prevoz pošiljaka, vrši nadzor nad pravilnim tovarenjem kola i vrši prijem, smještaj i izdavanje pošiljaka.

Član 8

(1) Vozovođa je zajednički naziv za sljedeća radna mjesta: vozovođa i popisni vozovođa.

(2) Vozovođa obavlja sljedeće poslove: brine o urednoj pripremi i bezbjednom kretanju i radu voza na pruzi i u službenim mjestima, a u slučajevima kada se to posebno odredi, vrši potrebne organizacione pripreme voza za njegovu urednu i bezbjednu otpremu.

Član 9

Kondukter obavlja sljedeće poslove: obezbjeđuje siguran ulazak i izlazak putnika prije davanja signalnog znaka “spremno za polazak", obavlja transportne poslove u vozu za prevoz putnika, učestvuje u otpremi voza, a vrši i poslove manevriste, odnosno voznog manevriste kod svog voza ako takvih radnika nema u vozu, odnosno u stanici.

Član 10

Saobraćajno-transportni otpremnik obavlja sljedeće poslove: vrši saobraćajnu službu u saobraćajnom otpremništvu i vrši poslove transportne službe u saobraćajno-transportnom otpremništvu.

Član 11

Otpravnik vozova obavlja sljedeće poslove: neposredno reguliše i osigurava bezbjedan ulaz, izlaz i prolaz vozova u stanici i njihovo bezbjedno kretanje u odnosnim međustaničnim odsjecima pruge.

Član 12

Telegrafista obavlja sljedeće poslove: vrši telegrafsko-telefonsku službu.

Član 13

(1) Vozni dispečer je zajednički naziv za sljedeća radna mjesta: vozni dispečer i TK dispečer.

(2) Vozni dispečer obavlja sljedeće poslove: sa jednog centralnog mjesta neposredno reguliše i rukovodi kretanjem vozova na određenom dijelu pruge, odnosno na određenim prugama, u okviru date nadležnosti, i reguliše saobraćaj vozova na TK pruzi daljinski pomoću uređaja telekomande (TK uređaja).

Član 14

Saobraćajni dispečer obavlja sljedeće poslove: na prugama koje nisu opremljene uređajima telekomande, sa centralnog mjesta vrši nadzor nad hodom vozova i daje blagovremeno stanicama potrebne informacije za urednu otpremu bruta i uredan saobraćaj vozova i vodi stvarni grafikon saobraćaja vozova.

GLAVA III
DJELATNOST VUČE VOZOVA I TEHNIČKO-KOLSKA DJELATNOST

Član 15

Radnik koji neposredno učestvuje u vršenju željezničkog saobraćaja, u smislu ovog pravilnika, jeste radnik koji obavlja poslove u djelatnosti vuče vozova i tehničko-kolskoj djelatnosti, a može biti raspoređen na sljedeća radna mjesta:

1) pomoćnik mašinovođe,

2) mašinovođa na manevri,

3) mašinovođa,

4) pregledač kola.

Član 16

Pomoćnik mašinovođe obavlja sljedeće poslove: zakvačuje i otkvačuje vučna vozila i vagone u stanicama bez staničnog osoblja, vrši probu kočnica u službenim mjestima bez preglednog radnika i kod vozova bez vozopratnog osoblja, obezbjeđuje vozila od samopokretanja, prenosi obavještenja mašinovođi o signalizaciji za vožnju voza, učestvuje pri pregledu vučnog vozila i učestvuje u davanju signalnih znakova pri manevrisanju.

Član 17

Mašinovođa na manevri obavlja sljedeće poslove: upravlja vučnim vozilom u stanicama ili u krugu radne jedinice (u daljem tekstu: RJ), postupa po signalnim znakovima pri manevrisanju, sporazumijeva se pri manevrisanju, obavlja poslove pomoćnika mašinovođe, vrši pregled, namirivanje i čišćenje vučnog vozila.

Član 18

(1) Mašinovođa je zajednički naziv za sljedeća radna mjesta: mašinovođa, mašinovođa nadzornik lokomotiva, mašinovođa kontrolni prijemni organ (KPO) i mašinski dispečer.

(2) Mašinovođa obavlja sljedeće poslove: upravlja vučnim vozilom, pregleda izvještaje o sastavu i kočenju voza, posmatra put vožnje, vrši poslove manevrisanja vučnim vozilom, vrši probu kočnica, pregleda vučna vozila, obezbjeđuje vozila od samopokretanja, sporazumijeva se pri manevrisanju, otklanja nepravilnosti na vozilu i vozu, vrši pregled i prijem vučnih vozila nakon izvršene popravke, prati tehnološki proces i osigurava voz zaustavljen na otvorenoj pruzi.

Član 19

Pregledač kola obavlja sljedeće poslove: pregleda tehničku ispravnost željezničkih vozila, pregleda pravilnost tovara na teretnim vagonima, pregleda pravilnost sastava voza, prati naročite pošiljke i vrši probu kočnica.

GLAVA IV
GRAĐEVINSKA DJELATNOST

Član 20

Radnik koji neposredno učestvuje u vršenju željezničkog saobraćaja, u smislu ovog pravilnika, jeste radnik koji obavlja poslove u građevinskoj djelatnosti, a može biti raspoređen na sljedeća radna mjesta:

1) radnik na održavanju pruge, objekata i opreme pruge,

2) poslovođa pružnih radova,

3) čuvar,

4) vozač pružnih vozila,

5) vođa pružnog vozila,

6) rukovalac mašinom za pružne radove.

Član 21

Radnik na održavanju pruge, objekata i opreme pruge obavlja sljedeće poslove: pregleda prugu i kontroliše radove na pruzi, vodi tehničku dokumentaciju i evidenciju o laganim vožnjama, vanrednim događajima, zatvaranjima pruge, radu mehanizacije, tehničkim podacima o industrijskim kolosijecima i drugim podacima, učestvuje u izradi grafikona rasporeda čuvara pruge – ophodara, vrši kontrolu i vodi evidenciju o svim elementima gornjeg i donjeg stroja pruge, a u odsutnosti šefa RJ vodi sve poslove šefa RJ.

Član 22

Poslovođa pružnih radova obavlja sljedeće poslove: dnevno organizuje izvođenje radova na pruzi, postrojenjima i objektima, odgovara za sigurnost radnika i bezbjednost željezničkog saobraćaja pri izvođenju radova i odgovara za izvršenje planiranih radova i bezbjednost saobraćaja na području pružne dionice.

Član 23

(1) Čuvar je zajednički naziv za sljedeća radna mjesta: ophodar i čuvar putnog prelaza.

(2) Čuvar obavlja sljedeće poslove: pregleda ispravnost pruge i njenih sastavnih dijelova, obezbjeđuje putne prelaze, obezbjeđuje pružne (radne) odrede na pruzi, obezbjeđuje vozove i objekte na pruzi i preduzima mjere sigurnosti nakon uočenih nepravilnosti na vozu.

Član 24

Vozač pružnih vozila obavlja sljedeće poslove: rukuje motornim pružnim vozilom i vrši nadzor nad pravilnim i ispravnim radom motornog pružnog vozila, utvrđuje spremnost motornog pružnog vozila za vožnju i snabdjevenost vozila sa svim potrebnim priborom, opremom i signalnim sredstvima u skladu sa uputstvima koja uređuju tu oblast.

Član 25

Vođa pružnog vozila obavlja sljedeće poslove: pregleda motorna pružna vozila za posebne namjene, pregleda vozila koja motorno pružno vozilo vuče ili gura, obezbjeđuje željeznička vozila od samopokretanja, zakvačuje i otkvačuje vozila sa pomoćnim kvačilom, sporazumijeva se pri manevrisanju, otklanja neispravnosti na vozilima, obezbjeđuje motorno pružno vozilo na otvorenoj pruzi i upravlja motornim vozilima za posebne željezničke namjene svih vrsta, uključujući priključna vozila.

Član 26

Rukovalac mašinom za pružne radove obavlja sljedeće poslove: rukuje mašinom za pružne radove i vrši nadzor nad pravilnim i ispravnim radom mašine za pružne radove prema pravilima za održavanje pruga, utvrđuje spremnost motornog pružnog vozila za vožnju i provjerava snabdjevenost vozila svim potrebnim priborom, opremom i signalnim sredstvima u skladu sa uputstvima koja uređuju ovu oblast, upravlja motornim vozilima za posebne željezničke namjene svih vrsta, uključujući priključna vozila i sporazumijeva se pri manevrisanju.

GLAVA V
ELEKTROTEHNIČKA DJELATNOST

Član 27

Radnik koji neposredno učestvuje u vršenju željezničkog saobraćaja, u smislu ovog pravilnika, jeste radnik koji obavlja poslove u elektrotehničkoj djelatnosti, a može biti raspoređen na sljedeća radna mjesta:

1) radnik na održavanju signalno sigurnosnih uređaja,

2) radnik na održavanju telekomunikacionih mreža,

3) radnik na održavanju stabilnih postrojenja električne vuče,

4) elektromehaničar,

5) elektrotehničar,

6) kabl monter,

7) dispečer stabilnih postrojenja električne vuče.

Član 28

Radnik na održavanju signalno-sigurnosnih uređaja obavlja sljedeće poslove: izvodi, koordiniše i vrši neposredni nadzor pri preventivnom, interventnom i investicionom održavanju signalno-sigurnosnih (u daljem tekstu: SS) postrojenja i stalno održava SS uređaje u pravilnom i ispravnom stanju.

Član 29

Radnik na održavanju telekomunikacionih mreža obavlja sljedeće poslove: izvodi, koordiniše i vrši neposredni nadzor pri preventivnom, interventnom i investicionom održavanju telekomunikacionih mreža i opreme, utvrđuje da su po okončanju radova telekomunikaciona mreža i oprema u stanju koje obezbjeđuje siguran željeznički saobraćaj.

Član 30

Radnik na održavanju stabilnih postrojenja električne vuče obavlja sljedeće poslove: izvodi, koordiniše i vrši neposredni nadzor pri preventivnom, interventnom i investicionom održavanju postrojenja kontaktne mreže (u daljem tekstu: KM), elektroenergetskih postrojenja (u daljem tekstu: EEP), postrojenja jake struje (u daljem tekstu: JS) i daljinskog upravljanja (u daljem tekstu: DU) i stalno održava uređaja KM, EEP, JS i DU u pravilnom i ispravnom stanju.

Član 31

(1) Elektromehaničar je zajednički naziv za sljedeća radna mjesta: elektromehaničar SS postrojenja, elektromehaničar telekomunikacija i elektromehaničar energetike.

(2) Elektromehaničar obavlja sljedeće poslove: vrši radne zadatke iz radnog naloga na preventivnom i investicionom održavanju SS postrojenja, stalno održava SS uređaje u pravilnom i ispravnom stanju i izvodi radove u toku saobraćaja.

Član 32

(1) Elektrotehničar je zajednički naziv za sljedeća radna mjesta: elektrotehničar SS postrojenja, elektrotehničar telekomunikacija i elektrotehničar energetike.

(2) Elektrotehničar obavlja sljedeće poslove: vrši radne zadatke iz radnog naloga na preventivnom i investicionom održavanju SS postrojenja, stalno održava SS uređaje u pravilnom i ispravnom stanju i izvodi radove u toku saobraćaja.

Član 33

Kabl monter obavlja sljedeće poslove: vrši radne zadatke iz radnog naloga na preventivnom i investicionom održavanju SS postrojenja, stalno održava SS uređaje u pravilnom i ispravnom stanju i izvodi radove u toku saobraćaja.

Član 34

Dispečer stabilnih postrojenja električne vuče obavlja sljedeće poslove: vrši nadzor nad postrojenjima i upravlja stabilnim postrojenjima električne vuče, obezbjeđuje redovnu distribuciju električne energije i obezbjeđuje rad ekipa KM, EEP i DU na terenu manipulacijama iz centra za daljinsko upravljanje.

GLAVA VI
OBAVEZE POSLODAVCA

Član 35

Poslodavac može za obavljanje poslova više različitih radnih mjesta rasporediti jednog radnika koji neposredno učestvuje u vršenju željezničkog saobraćaja ako radnik ispunjava uslove propisane za ta radna mjesta i o tome izdati pisani dokaz (rješenje).

Član 36

(1) Za radnike koji neposredno učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja poslodavac uspostavlja i održava bazu podataka (evidenciju), iz koje se može utvrditi da zaposleni ispunjava sve uslove utvrđene propisima kojima se uređuje ova oblast.

(2) Poslodavac je dužan da prije isteka propisanog roka uputi radnika, koji neposredno učestvuje u vršenju željezničkog saobraćaja, na periodičnu provjeru stručne osposobljenosti i ispunjavanja zdravstvenih uslova na način utvrđen propisima kojima je uređena oblast željezničkog saobraćaja.

(3) Poslodavac je dužan da svojim opštim aktima odredi radna mjesta na kojima se obavljaju poslovi radnika koji neposredno učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja.

GLAVA VII
PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 37

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da se primjenjuje Pravilnik (645) o utvrđivanju radnih mjesta na kojima radnici neposredno učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja (Zajednica jugoslovenskih željeznica, broj: 280/30-94).

Član 38

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske".