BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

PRAVILNIK O POSTUPKU OVLAŠĆIVANjA TIJELA ZA VERIFIKACIJU MJERILA

("Sl. glasnik RS", br. 129/2020)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi i postupak ovlašćivanja tijela za verifikaciju mjerila, način vođenja evidencije o verifikaciji mjerila, vođenje registra ovlašćenih tijela, kao i druga pitanja koja se odnose na rad ovlašćenih tijela.

Član 2

Privredni subjekt koji podnosi zahtjev za ovlašćivanje (u daljem tekstu: zahtjev) za obavljanje poslova verifikacije mjerila dužan je posjedovati akt o akreditaciji kojim potvrđuje da je akreditovan za inspekciju, odnosno kontrolisanje mjerila po standardu BAS EN ISO / IEC 17020.

Član 3

(1) Privredni subjekt dužan je da na poslovima verifikacije mjerila ima zaposlena minimalno dva radnika na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom i sa najmanje završenom srednjom školom.

(2) Privredni subjekt dužan je imenovati lice, odnosno rukovodioca ovlašćenog tijela iz stava 1. ovog člana koje će zadužiti republičke žigove i biti za njih odgovoran.

Član 4

U prostorijama za verifikaciju mjerila ne mogu se obavljati drugi poslovi u vezi sa proizvodnjom, prometom, stavljanjem u upotrebu, održavanjem i popravkom mjerila koja su predmet verifikacije.

Član 5

(1) Verifikacija mjerila obavlja se isključivo mjernom opremom koja ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom, kao i uslove u skladu sa propisom kojim su uređeni način i uslovi verifikacije mjerila koje je predmet verifikacije.

(2) Ako mjerna oprema bitno utiče na rezultate kontrolisanja mjerila, obavezno je njeno redovno kalibrisanje/ etaloniranje.

(3) Za verifikaciju mjerila obavezno se upotrebljavaju certifikovani referentni materijali.

Član 6

Ako se mjerna oprema iz člana 5. ovog pravilnika koristi izvan prostorija za verifikaciju mjerila, privredni subjekt dužan je obezbijediti dopunska uputstva i postupke za njen adekvatan transport i korišćenje.

Član 7

Privredni subjekt obezbjeđuje da su zaposleni radnici, koji obavljaju poslove verifikacije mjerila, nezavisni i nepristrasni u odnosu na lica koja učestvuju u projektovanju, proizvodnji, prometu, stavljanju u upotrebu, održavanju i popravci mjerila koja su predmet verifikacije.

Član 8

(1) Privredni subjekt dužan je omogućiti pravo na prigovor korisnicima usluga verifikacije mjerila.

(2) Privredni subjekt obavezan je posjedovati odgovarajući akt kojim se uređuju procedure odlučivanja po prigovorima na verifikaciju mjerila i donesene odluke.

(3) Privredni subjekt vodi evidenciju o uloženim prigovorima, kao i evidenciju o odlukama koje su donesene po prigovorima.

Član 9

(1) Uslov u pogledu povjerljivosti i čuvanja poslovne tajne podrazumijeva da privredni subjekt obaveže sve zaposlene da kao poslovnu tajnu čuvaju sve informacije koje dobiju prilikom obavljanja poslova verifikacije mjerila.

(2) Privredni subjekt uređuje način čuvanja poslovne tajne.

Član 10

Privredni subjekt dužan je sa društvom za osiguranje zaključiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima u vezi sa poslovima verifikacije mjerila.

Član 11

(1) Privredni subjekt podnošenjem zahtjeva Republičkom zavodu za standardizaciju i metrologiju (u daljem tekstu: Zavod) inicira pokretanje postupka za sticanje statusa tijela ovlašćenog za verifikaciju mjerila.

(2) Zahtjev sadrži sljedeće podatke:

1) poslovno ime, sjedište podnosioca zahtjeva,

2) vrstu mjerila za čiju verifikaciju se traži ovlašćenje,

3) podatke o rukovodiocu tijela, sa stručnom spremom, odgovornog za rad ovlašćenog tijela,

4) spisak radnika sa stručnom spremom,

5) spisak podugovarača sa informacijama o podugovaranju.

(3) Uz zahtjev se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:

1) izvod iz registra nadležnog organa kojim privredni subjekt dokazuje da je registrovan za obavljanje djelatnosti,

2) akt o akreditaciji sa dodatkom,

3) radna uputstva za verifikaciju mjerila za koje se traži ovlašćenje,

4) izjava podnosioca zahtjeva da će verifikaciju mjerila za koje traži ovlašćenje vršiti prema propisima koji važe u Republici Srpskoj,

5) spisak etalona sa planom kalibracije,

6) certifikati o sljedivosti za etalone ili referentne materijale,

7) dokaz od Poreske uprave Republike Srpske da su zaposleni radnici prijavljeni sa punim radnim vremenom kod podnosioca zahtjeva,

8) dokaz o stručnoj spremi radnika koji će vršiti verifikaciju mjerila,

9) ugovori o radu zaposlenih radnika,

10) polisa osiguranja od odgovornosti za štetu,

11) dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi, u skladu sa zakonom.

(4) Obrazac zahtjeva nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 12

(1) Direktor Zavoda imenuje komisiju radi provjere ispunjenosti uslova za obavljanje poslova verifikacije mjerila.

(2) Komisija, bez odgađanja, provjerava da li je zahtjev uredan.

(3) U slučaju da komisija utvrdi da zahtjev nije uredan, Zavod upućuje podnesak podnosiocu zahtjeva, u kojem se traži otklanjanje nedostataka u roku od osam dana od dana dostavljanja podneska.

(4) Ako je zahtjev uredan, komisija u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva obavlja neposrednu provjeru u prostorijama podnosioca zahtjeva.

(5) Ukoliko iz opravdanih razloga komisija nije u mogućnosti obaviti neposrednu provjeru u prostorijama podnosioca zahtjeva, provjera dostavljene dokumentacije može se izvršiti u prostorijama Zavoda.

(6) Tokom provjere iz st. 4 ili 5. ovog člana komisija sačinjava zapisnik o utvrđenom stanju i izrađuje izvještaj o ocjenjivanju sa prijedlogom, koji dostavlja direktoru Zavoda.

Član 13

(1) Ako privredni subjekt ispunjava uslove propisane Zakonom o metrologiji u Republici Srpskoj i ovim pravilnikom, direktor Zavoda donosi rješenje o ovlašćivanju tijela za verifikaciju mjerila, čiji je period važenja tri godine.

(2) Rješenje o ovlašćivanju iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži:

1) poslovno ime i sjedište ovlašćenog tijela,

2) vrste mjerila za čiju verifikaciju se daje ovlašćenje i njihove nazivne opsege,

3) registarski broj ovlašćenog tijela,

4) datum isteka važenja rješenja.

Član 14

(1) Ako privredni subjekt ne postupi na način i u roku iz člana 12. stav 3. ovog pravilnika, direktor Zavoda zaključkom odbacuje zahtjev.

(2) U slučaju da privredni subjekt ne ispunjava uslove propisane Zakonom o metrologiji u Republici Srpskoj i ovim pravilnikom, direktor Zavoda rješenjem odbija zahtjev.

(3) Protiv akata iz st. 1. i 2. ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Član 15

(1) Zavod vodi registar ovlašćenih tijela (u daljem tekstu: registar).

(2) Registar se vodi kao javna knjiga u pisanom i elektronskom obliku i objavljuje se na internet stranici Zavoda.

(3) Podaci o ovlašćenom tijelu koji se upisuju u registar su:

1) poslovno ime i sjedište ovlašćenog tijela sa kontakt podacima (telefon, adresa elektronske pošte),

2) broj i datum rješenja o ovlašćivanju,

3) registarski broj ovlašćenog tijela,

4) vrsta mjerila za čiju verifikaciju je dato ovlašćenje,

5) rok važenja.

(4) Podaci o ovlašćenom tijelu upisuju se u registar danom donošenja rješenja o ovlašćivanju.

Član 16

(1) Registarski broj iz člana 15. stav 3. tačka 3) ovog pravilnika je jedinstveni broj koji Zavod dodjeljuje ovlašćenom tijelu prilikom njegovog prvog upisa u registar.

(2) Registarski broj ovlašćenog tijela utvrđuje se u obliku nekoliko slova i brojeva - OT HHH, a značenje dijelova registarskog broja je sljedeće:

1) OT označava skraćenicu za "ovlašćeno tijelo",

2) HHH označava redni broj ovlašćenog tijela u registru i vodi se u neprekidnom nizu brojeva, počevši od broja 001.

Član 17

(1) Promjene podataka iz člana 15. ovog pravilnika upisuju se u registar.

(2) Podaci iz registra ažuriraju se danom prestanka važenja rješenja o ovlašćivanju, danom dostavljanja rješenja o ukidanju, odnosno suspenziji rješenja o ovlašćivanju, odnosno brisanjem ovlašćenog tijela iz registra nadležnog organa.

(3) Sve promjene podataka iz registra čuvaju se u pisanom i elektronskom obliku, neograničeno.

(4) Jednom dodijeljeni registarski brojevi iz člana 16. ovog pravilnika neće se ponovo dodjeljivati drugim tijelima.

Član 18

(1) Ovlašćeno tijelo obavlja poslove verifikacije mjerila samo za mjerila koja su obuhvaćena rješenjem o ovlašćivanju.

(2) Ovlašćeno tijelo dužno je obezbijediti dovoljno kapaciteta u pogledu zaposlenih i potrebne opreme za verifikaciju mjerila, odnosno pregled i žigosanje mjerila po svim zahtjevima koji budu podneseni u skladu sa rješenjem o ovlašćivanju.

(3) Ovlašćeno tijelo dužno je obezbijediti ispunjenost uslova propisanih ovim pravilnikom u periodu važenja rješenja o ovlašćivanju, kao i da obavijesti Zavod o svim promjenama koje bi mogle uticati na njihovu ispunjenost.

Član 19

(1) Ovlašćeno tijelo dužno je, u pisanom i elektronskom obliku, voditi evidenciju o obavljenim verifikacijama mjerila.

(2) Evidencija iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži:

1) broj i datum pod kojim je zahtjev evidentiran u ovlašćenom tijelu, sa podatkom o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi na zahtjev,

2) podatke o podnosiocu zahtjeva,

3) adresu podnosioca zahtjeva,

4) podatke o vlasniku, odnosno korisniku mjerila,

5) adresu na kojoj se vrši verifikacija mjerila,

6) podatke o šifri mjerila,

7) podatke o mjerilu (naziv mjerila, proizvođač mjerila, tip, serijski broj mjerila, službena oznaka),

8) podatak o vrsti verifikacije mjerila (prva, periodična i vanredna),

9) podatke o izvršenoj verifikaciji mjerila (datumu verifikacije, ime lica koje je izvršilo verifikaciju, godini isteka žiga, serijskom broju republičkog žiga),

10) broj i datum izdavanja uvjerenja o verifikaciji mjerila, sa dokazom o uplati republičke administrativne takse za uvjerenje o verifikaciji mjerila.

(3) Obrazac na kojem se vodi evidencija o obavljenim verifikacijama mjerila (Obrazac evidencije verifikacije: OEV) nalazi se u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Na zahtjev Zavoda, ovlašćeno tijelo dužno je dostaviti plan verifikacije mjerila.

Član 20

(1) Ovlašćeno tijelo dužno je dostaviti Zavodu elektronsku evidenciju verifikovanih mjerila do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Na zahtjev Zavoda, ovlašćeno tijelo dužno je dostaviti Zavodu evidenciju verifikovanih mjerila u pisanom obliku.

(3) Zavod vodi evidenciju svih prikupljenih podataka iz obrazaca evidencije u elektronskoj bazi podataka.

Član 21

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i postupku davanja ovlašćenja za obavljanje poslova verifikacije mjerila ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 61/14).

Član 22

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje