PRAVILNIK O OBRASCIMA UGOVORA O RADU

("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci ugovora o radu kojima se zasniva i uređuje radni odnos između radnika i poslodavca.

Član 2

(1) Obrazac Ugovora o radu na neodređeno vrijeme, Ugovora o radu na određeno vrijeme i Ugovora o probnom radu sadrže obavezne podatke utvrđene Zakonom o radu (u daljem tekstu: Zakon).

(2) Obrazac Ugovora o radu na neodređeno vrijeme nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Obrazac Ugovora o radu na određeno vrijeme nalazi se u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Obrazac Ugovora o probnom radu nalazi se u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(5) U obrasce ugovora o radu iz stava 1. ovog člana ugovorne strane, u skladu sa Zakonom, mogu unijeti i druge odredbe kojima se uređuju druga međusobna prava i obaveze po osnovu rada.

Član 3

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascima ugovora o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/18).

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

PRILOG 1.

Na osnovu člana 33. Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/16, 66/18, 91/21 - Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21), poslodavac (naziv / ime i prezime poslodavca) (u daljem tekstu: poslodavac) i radnik (ime i prezime radnika) iz (adresa radnika: grad, ulica i broj), sa završenom školom/fakultetom (naziv škole/fakulteta) i stručnim/naučnim nazivom (akademsko / stručno zvanje / zanimanje (u daljem tekstu: radnik), zaključuju

UGOVOR O RADU
NA NEODREĐENO VRIJEME

1. Ovim ugovorom zasniva se radni odnos između poslodavca i radnika na neodređeno vrijeme. Radnik stupa u radni odnos (datum) i raspoređuje se na radno mjesto, odnosno poslove (naziv radnog mjesta).

2. Radno vrijeme radnika iznosi (broj časova) časova u radnoj sedmici i raspoređuje se u (petodnevnoj/šestodnevnoj) radnoj sedmici, sa (jednokratnim/dvokratnim/smjenskim) rasporedom radnog vremena.

3. * Za redovan rad i prosječno ostvarene rezultate rada radnik ostvaruje bruto platu u iznosu (iznos bruto plate) konvertibilnih maraka mjesečno.

4. Osnovna plata radnika, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, uvećava se:

- (procenat uvećanja, najmanje 0,3%) za svaku godinu radnog staža radnika,

- (procenat uvećanja, %) po osnovu prekovremenog rada,

- (procenat uvećanja, %) po osnovu rada na dan republičkog praznika, odnosno drugog dana kada se po Zakonu ne radi,

- (procenat uvećanja, %) po osnovu noćnog rada,

- (procenat uvećanja, %) po osnovu pripravnosti,

- (procenat uvećanja, %) po osnovu rada na radnom mjestu sa otežanim uslovima rada,

- (procenat uvećanja, %) po osnovu radnog učinka,

- (procenat uvećanja, %) po osnovu (osnov uvećanja).

5. Poslodavac će radniku platu isplaćivati (sedmično, svake dvije sedmice / mjesečno), a najkasnije do (dana) u mjesecu, odnosno kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, ukoliko platu isplaćuje mjesečno.

6. Radniku ili njegovoj porodici pripada pomoć u slučaju:

- smrti radnika (iznos) konvertibilnih maraka,

- smrti člana porodice (iznos) konvertibilnih maraka,

- nastupanja teške invalidnosti ili dugotrajne bolesti radnika (iznos) konvertibilnih maraka,

- u (slučaju) (iznos) konvertibilnih maraka.

7. Pravo na odmore, odsustva, zaštitu na radu, zaštitu prava iz radnog odnosa i sva druga prava po osnovu rada koja nisu posebno uređena ovim ugovorom radnik ostvaruje u skladu sa odredbama Zakona o radu, drugih propisa, kolektivnih ugovora i opštih akata poslodavca (naziv opštih akata poslodavca), sa kojima je radnik upoznat prilikom zaključivanja ovog ugovora.

8. Poslodavac će, u skladu sa Zakonom, radnika prijaviti na obavezne vidove osiguranja u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i radniku uručiti kopiju prijave.

9. Poslodavac može radniku otkazati ovaj ugovor:

- ako ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi,

- ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo na radu ili u vezi sa radom,

- ako usljed tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promjena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla, a poslodavac ne može radniku obezbijediti drugi posao,

- ako radnik odbije zaključenje aneksa ugovora u smislu člana 170. stav 1. t. 1) do 4) Zakona o radu,

- ako se ne vrati na rad kod poslodavca u roku od pet dana od dana isteka roka mirovanja radnog odnosa iz člana 94. Zakona o radu, odnosno neplaćenog odsustva iz člana 93. Zakona o radu,

- ako radnik svojom krivicom učini težu povredu radne obaveze ili discipline utvrđenu Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom.

U slučajevima iz alineja 1, 3. i 4. ove tačke radnik ima prava na otkazni rok u trajanju od (broj dana, najmanje 30) dana i otpremninu, u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorom.

10. Radnik može poslodavcu otkazati ovaj ugovor bez obaveze navođenja razloga. Otkaz Ugovora o radu radnik dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najkasnije 15 dana prije dana koji je radnik naveo kao dan prestanka radnog odnosa. Radnik može otkazati ovaj ugovor zbog povrede obaveza od strane poslodavca, koje proizlaze iz Zakona o radu, drugih propisa, opštih akata i ovog ugovora. U tom slučaju, otkaz se poslodavcu može dostaviti najkasnije jedan dan prije dana koji je radnik naveo kao dan prestanka radnog odnosa.

11. Poslodavac može radniku ponuditi izmjenu sadržaja ovog ugovora (aneks ugovora) u slučajevima propisanim Zakonom o radu.

12. U slučaju da se nakon zaključenja ovog ugovora zaključi kolektivni ugovor kod poslodavca, odnosno njegove izmjene i dopune, ili se na poslodavca proširi primjena Opšteg ili posebnog kolektivnog ugovora, kojima su propisana povoljnija prava po osnovu rada ili njihov obim u odnosu na odredbe ovog ugovora, na međusobna prava i obaveze radnika i poslodavca primjenjivaće se odredbe koje su povoljnije za radnika.

13. Ovaj ugovor je zaključen (datum) godine u (mjesto zaključenja Ugovora).

14. Jedan primjerak Ugovora uručen je radniku prije stupanja radnika na rad.

 

Ugovorne strane

 

Radnik
_________________

 

Za poslodavca

* Pored podataka iz t. 3. do 6, u Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme mogu se navesti odredbe odgovarajućih zakona i opšteg akta, kojima su ta pitanja uređena u vrijeme zaključenja ovog ugovora.

 

PRILOG 2.

Na osnovu člana 39. Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/16, 66/18, 91/21 - Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21), poslodavac (naziv / ime i prezime poslodavca) (u daljem tekstu: poslodavac) i radnik (ime i prezime radnika) iz (adresa radnika: grad, ulica i broj), sa završenom školom/fakultetom (naziv škole/fakulteta) i stručnim/naučnim nazivom (akademsko / stručno zvanje / zanimanje) (u daljem tekstu: radnik), zaključuju

--------------

NAPOMENA: Ovaj dokument nije objavljen u cijelosti.

Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex