PRAVILNIK O LISTI PROFESIONALNIH BOLESTI

("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista profesionalnih bolesti, koja sadrži profesionalne bolesti, poslove na kojima se te bolesti pojavljuju i uslove pod kojima se te bolesti smatraju profesionalnim.

Član 2

Profesionalne bolesti u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju određene su bolesti nastale u toku osiguranja, prouzrokovane dužim neposrednim uticajem procesa rada i uslova rada na radnim mjestima, odnosno poslovima koje je osiguranik obavljao, kao i bolesti za koje je poznato da mogu biti posljedica djelovanja štetnosti koje su u vezi sa procesom rada ili radnom sredinom, a intenzitet štetnosti i dužina trajanja izloženosti toj štetnosti je na nivou za koji je poznato da uzrokuje oštećenje zdravlja.

Član 3

Poslovima na kojima se javljaju profesionalne bolesti smatraju se poslovi na kojima su radnici izloženi hemijskim, fizičkim i biološkim štetnostima i naprezanjima navedenim u listi profesionalnih bolesti.

Član 4

(1) Profesionalne bolesti iz člana 2. ovoga pravilnika dokazuju se u referentnoj ustanovi medicine rada pomoću prihvaćenih programa obrade (algoritama), a dijagnostički postupak obuhvata:

1) radnu anamnezu i dokazivanje povezanosti bolesti sa izloženošću štetnim uticajima na radu,

2) kliničku sliku sa pojavom oštećenja funkcije i/ili morfologije organa i organskih sistema za koje je poznato da je određena štetnost iz radnog procesa može uzrokovati,

3) pozitivne nalaze dijagnostičkih metoda koje mogu objektivno dokazati to oštećenje.

(2) Prisutnost štetnosti iz stava 1. tačka 1) ovog člana utvrđuje se:

1) procjenom rizika iz akta o procjeni rizika ili na drugi način koji omogućava da se sa sigurnošću utvrdi prisutnost štetnosti,

2) određivanjem intenziteta (mjerenjem, neposrednim uvidom u uslove rada ili na drugi način koji omogućava da se sa sigurnošću utvrdi intenzitet štetnosti) i trajanja izloženosti toj štetnosti.

Član 5

Profesionalne bolesti šifriraju se sa dvije šifre: prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti X, revizija, i prema Listi profesionalnih bolesti.

Član 6

(1) Lista profesionalnih bolesti nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Lista profesionalnih bolesti inovira se svakih pet godina.

Član 7

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Listi profesionalnih bolesti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 116/12).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje