Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko/ Propisi Kantona Sarajevo / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

PRAVILNIK O LISTI PROFESIONALNIH BOLESTI

("Sl. glasnik RS", br. 116/2012)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se profesionalne bolesti, poslovi na kojima se te bolesti pojavljuju i uslovi pod kojima se te bolesti smatraju profesionalnim u skladu sa propisima koji regulišu penzijsko i invalidsko osiguranje.

Član 2

Profesionalne bolesti u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju su određene bolesti nastale u toku osiguranja, prouzrokovane dužim neposrednim uticajem procesa rada i uslova rada na radnim mjestima, odnosno poslovima koje je osiguranik obavljao, kao i bolesti za koje je poznato da mogu biti posljedica djelovanja štetnosti koje su u vezi sa procesom rada ili radnom sredinom, a intenzitet štetnosti i dužina trajanja izloženosti toj štetnosti je na nivou za koji je poznato da uzrokuje oštećenje zdravlja.

Član 3

Poslovima na kojima se javljaju profesionalne bolesti smatraju se poslovi na kojima su radnici izloženi hemijskim, fizičkim i biološkim štetnostima i naprezanjima navedenim u Listi profesionalnih bolesti.

Član 4

(1) Profesionalne bolesti iz člana 2. ovoga pravilnika dokazuju se u referentnoj ustanovi medicine rada pomoću prihvaćenih programa obrade (algoritama), a dijagnostički postupak obuhvata:

a) radnu anamnezu i dokazivanje povezanosti bolesti sa izloženošću štetnim uticajima na radu,

b) kliničku sliku sa pojavom oštećenja funkcije i/ili morfologije organa i organskih sistema za koje je poznato da je određena štetnost iz radnog procesa može uzrokovati i

v) pozitivne nalaze dijagnostičkih metoda koje mogu objektivno dokazati to oštećenje.

(2) Prisutnost štetnosti iz stava 1. tačka a) ovog člana utvrđuje se:

a) procjenom rizika iz akta o procjeni rizika ili na drugi način koji omogućava da se sa sigurnošću utvrdi prisutnost štetnosti,

b) određivanjem intenziteta (mjerenjem, neposrednim uvidom u uslove rada ili na drugi način koji omogućava da se sa sigurnošću utvrdi intenzitet štetnosti) i trajanja izloženosti toj štetnosti.

Član 5

Profesionalne bolesti šifriraju se sa dvije šifre: prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti X, revizija, i prema Listi profesionalnih bolesti.

Član 6

(1) Lista profesionalnih bolesti nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Lista profesionalnih bolesti biće inovirana svakih pet godina.

Član 7

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o listi profesionalnih bolesti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/94).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Prilog dokumenta u PDF formatu možete pogledati ovdje


  • Radno vrijeme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30

  • Kontaktirajte nas:


  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155

  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-912
  • +387 64 4600-915

  • SARAJEVO
  • +387 33 873 770
  • +387 33 873 771
  • +387 33 873 772