PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

("Sl. glasnik RS", br. 104/2021 i 59/2022)

 

GLAVA I

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike koji, u skladu sa zakonom, poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Član 2

(1) Stanje i promjene imovine, kapitala i obaveza, prihodi i rashodi i utvrđivanje rezultata poslovanja obuhvataju se na osnovnim, trocifrenim računima koji čine Kontni okvir za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike (u daljem tekstu: Kontni okvir), u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (u daljem tekstu: MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (u daljem tekstu: MSFI).

(2) Pod MSFI, u smislu ovog pravilnika, podrazumijeva se i Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje entitete.

(3) Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje entitete predstavlja jednu od dozvoljenih osnova za pripremu i prezentaciju finansijskih izvještaja opšte namjene i konsolidovanih finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj.

(4) Propisani trocifreni računi raščlanjuju se na analitičke račune na način koji je u skladu sa ovim pravilnikom i opštim aktom privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika (u daljem tekstu: pravna lica i preduzetnici).

(5) Pravna lica i preduzetnici ne mogu da uvode i koriste druge trocifrene račune osim računa propisanih ovim pravilnikom.

(6) Kontni okvir iz stava 1. ovog člana nalazi se u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

GLAVA II

SADRŽINA GRUPA RAČUNA I POJEDINIH RAČUNA

1. Klasa 0 - Stalna sredstva

Član 3

(1) Na računima grupe 01 - Nematerijalna sredstva, iskazuju se ulaganja u određena nematerijalna sredstva bez fizičkog sadržaja, koja služe za proizvodnju ili isporuku robe ili usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili se koriste u administrativne svrhe.

(2) Nematerijalna sredstva priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 38, MRS 36, MSFI 3 i drugim relevantnim MRS i MSFI.

(3) Na računu 010 - Ulaganja u razvoj, iskazuju se ulaganja u razvoj čiji se efekti očekuju u periodu dužem od jedne godine. Pod razvojem se podrazumijeva primjena rezultata istraživanja ili drugog znanja radi proizvodnje novih, značajnije poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga prije pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju.

(4) Na računu 011 - Koncesije, patenti, licence i ostala prava, iskazuju se ulaganja u nematerijalna prava koja se priznaju u skladu sa MRS 38.

(5) Na računu 012 - Goodwill, iskazuje se, na datum sticanja, svaki višak nabavne vrijednosti u odnosu na interes sticaoca u fer vrijednosti stečenih identifikovanih sredstava i obaveza na datum transakcije razmjene po osnovu poslovnih kombinacija, u skladu sa MSFI 3. U slučaju poslovne kombinacije koja dovodi do stvaranja odnosa matično pravno lice - zavisno pravno lice, matično pravno lice priznaje i prikazuje Goodwill u svojim konsolidovanim finansijskim izvještajima. U slučaju poslovne kombinacije kada jedno pravno lice kupuje neto imovinu drugog pravnog lica (sredstva umanjena za preuzete obaveze), uključujući i Goodwill tog pravnog lica, koja dovodi do statusne promjene spajanja ili pripajanja, Goodwill se priznaje u pojedinačnom bilansu stanja pravnog lica sticaoca. Svaki višak interesa sticaoca u fer vrijednostima stečenih identifikovanih sredstava i obaveza u odnosu na nabavnu vrijednost sticanja na datum transakcije razmjene po osnovu poslovnih kombinacija, u skladu sa MSFI 3, unosi se u konsolidovane prihode perioda.

(6) Na računu 013 - Softver i slična prava, iskazuje se softver koji se pribavlja odvojeno od računara na osnovu licencnog ugovora o njegovom korišćenju u periodu dužem od godinu dana ili je interno generisan i zadovoljava definiciju za priznavanje sredstva iz MRS 38, kao i slična prava koja se priznaju u skladu sa MRS 38.

(7) Na računu 014 - Ostala nematerijalna sredstva, iskazuju se izdaci za sticanje ostalih nematerijalnih sredstava koja se priznaju u skladu sa MRS 38.

(8) Na računu 015 - Nematerijalna sredstva u pripremi, iskazuju se svi oblici nematerijalnih sredstava koji se priznaju u skladu sa MRS, odnosno MSFI od dana ulaganja do dana početka korišćenja.

(9) Na računu 016 - Avansi za nematerijalna sredstva, iskazuju se dati avansi za sticanje svih oblika nematerijalnih sredstava.

(10) Na računu 019 - Ispravka vrijednosti nematerijalnih sredstava, iskazuje se obračunata amortizacija nematerijalnih sredstava, koja se knjiži na teret računa 540 - Troškovi amortizacije i ispravka vrijednosti po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava.

(11) Pravna lica i preduzetnici dužni su da račun 019 razrade na način da se obezbijede podaci o ispravci vrijednosti po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava koja se vrednuju po modelu revalorizacije, ispravci vrijednosti po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti nematerijalnih sredstava po osnovu amortizacije.

(12) Gubitak po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava koja se vrednuju po modelu revalorizacije, u skladu sa MRS 36, MRS 38 i ostalim relevantnim MRS/ MSFI, knjiži se na analitičkim računima nabavne, odnosno ispravke vrijednosti nematerijalnih sredstava koja se vrednuju po modelu revalorizacije, a na teret računa 580 - Obezvređenje nematerijalnih sredstava, odnosno na teret raspoloživih revalorizacionih rezervi na računu 330 - Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva, ako su prethodno formirane za konkretno nematerijalno sredstvo. Eventualni naknadni dobitak po osnovu usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava knjiži se, u zavisnosti od procijenjenog preostalog korisnog vijeka upotrebe, u skladu sa MRS 38, u korist računa 680 - Dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava do visine rashoda koji su u prethodnom periodu proknjiženi na teret računa 580 - Obezvređenje nematerijalnih sredstava, odnosno u korist računa 330 - Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva, a na teret računa nabavne vrijednosti nematerijalnih sredstava, odnosno računa ispravke vrijednosti nematerijalnih sredstava.

(13) Gubitak po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti, u skladu sa MRS 36, MRS 38 i ostalim relevantnim MRS/ MSFI, knjiži se na teret računa 580 - Obezvređenje nematerijalnih sredstava. Eventualni naknadni dobitak po osnovu usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava knjiži se, u zavisnosti od procijenjenog preostalog korisnog vijeka upotrebe, u skladu sa MRS 38, u korist računa 680 - Dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava, do visine rashoda koji su u prethodnom periodu proknjiženi na teret računa 580 - Obezvređenje nematerijalnih sredstava, a na teret računa ispravke vrijednosti nematerijalnih sredstava.

Član 4

(1) Na računima grupe 02 - Nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju se zemljište, građevinski objekti, postrojenja, oprema, alat i inventar sa kalkulativnim otpisom tokom više godina i ostale nekretnine, postrojenja i oprema koji ispunjavaju uslov za priznavanje po MRS, odnosno MSFI, kao i ulaganja za pribavljanje nekretnina, postrojenja, opreme. Nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na računu 020 - Zemljište, iskazuje se zemljište po nabavnoj, odnosno fer vrijednosti u skladu sa MRS 16 i ostalim relevantnim MRS/MSFI.

(3) Na računu 021 - Građevinski objekti, iskazuju se građevinski objekti koji se priznaju u skladu sa MRS 16 i ostalim relevantnim MRS/MSFI.

(4) Na računu 022 - Postrojenja i oprema, iskazuju se postrojenja i oprema u skladu sa MRS 16 i ostalim relevantnim standardima.

(5) Na računu 023 - Ostale nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju se ostala materijalna sredstva koja ispunjavaju uslove za priznavanje po MRS 16, a nisu iskazana na drugim računima ove grupe, kao što su sredstva kulture i sl.

(6) Na računu 024 - Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi, iskazuju se ulaganja koja se vrše na tuđim sredstvima uzetim u dugoročni zakup za potrebe obavljanja djelatnosti, u skladu sa MRS 16 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(7) Na računu 025 - Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi, iskazuju se ulaganja u ove oblike sredstava od dana ulaganja do dana početka korišćenja.

(8) Na računu 026 - Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu, iskazuju se dati avansi za sticanje ovih oblika sredstava.

(9) Na računu 029 - Ispravka vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme, iskazuje se obračunata amortizacija koja se knjiži na teret računa 540 - Troškovi amortizacije i ispravka vrijednosti po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme.

(10) Pravna lica i preduzetnici dužni su da račun 029 analitički razrade na način da se obezbijede podaci o ispravci vrijednosti po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme koja se vrednuju po modelu revalorizacije, ispravci vrijednosti po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu amortizacije.

(11) Gubitak po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme koja se vrednuju po modelu revalorizacije, u skladu sa MRS 16, MRS 36 i ostalim relevantnim MRS/MSFI, knjiži se na analitičkim računima nabavne vrijednosti i ispravke vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme koja se vrednuju po modelu revalorizacije, a na teret računa 581 - Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno na teret raspoloživih revalorizacionih rezervi na računu 330 - Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva, ako su prethodno formirane za konkretno sredstvo. Eventualni naknadni dobitak po osnovu usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se, u zavisnosti od procijenjenog preostalog korisnog vijeka upotrebe, u skladu sa MRS 16, u korist računa 681 - Dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme, do visine rashoda koji su u prethodnom periodu proknjiženi na teret računa 581 - Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno u korist računa 330 - Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva, a na teret računa nabavne vrijednosti, odnosno računa ispravke vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme.

(12) Gubitak po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme koja se vode po nabavnoj vrijednosti, u skladu sa MRS 16, MRS 36 i ostalim relevantnim MRS/ MSFI, knjiži se na teret računa 581 - Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme, a u korist računa ispravke vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme. Eventualni naknadni dobitak po osnovu usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se, u zavisnosti od procijenjenog preostalog korisnog vijeka upotrebe, u skladu sa MRS 16, u korist računa 681-Dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka uslijed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme, do visine rashoda koji su u prethodnom periodu proknjiženi na teret računa 581 - Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme, a na teret računa ispravke vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme.

Član 5

(1) Na računima grupe 03 - Investicione nekretnine, iskazuju se nekretnine (zemljište ili zgrada, odnosno dio zgrade, ili oboje) koje vlasnik ili korisnik lizinga drži radi ostvarivanja prihoda od zakupa ili povećanja vrijednosti kapitala, ili oboje, a ne radi korišćenja u proizvodnji ili isporuci dobara ili usluga ili za administrativne svrhe, ili prodaje u sklopu redovnog poslovanja. Investicione nekretnine vrednuju se u skladu sa MRS 40 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na računu 030 - Vlastito zemljište, iskazuju se zemljišta koja njihov vlasnik posjeduje i drži radi namjena iz stava 1. ovog člana, bilo da su nabavljena iz vlastitih sredstava ili putem finansijskog lizinga.

(3) Na računu 031 - Zakupljeno zemljište, iskazuju se zemljišta inicijalno priznata kao sredstva uzeta u zakup, naknadno data u podzakup, a koja pravna lica i preduzetnici drže radi namjena iz stava 1. ovog člana.

(4) Na računu 032 - Vlastiti građevinski objekti, iskazuju se građevinski objekti ili dijelovi građevinskih objekata koje njihov vlasnik posjeduje i drži radi namjena iz stava 1. ovog člana, bilo da su nabavljeni iz vlastitih sredstava ili putem finansijskog lizinga.

(5) Na računu 033 - Zakupljeni građevinski objekti, iskazuju se građevinski objekti ili dijelovi građevinskih objekata inicijalno priznati kao sredstva uzeta u zakup, naknadno dati u podzakup, a koja pravna lica i preduzetnici drže radi namjena iz stava 1. ovog člana.

(6) Na računu 034 - Ostale investicione nekretnine, iskazuju se ostala sredstva koja ispunjavaju uslove priznavanja kao investicione nekretnine u skladu sa MRS 40.

(7) Na računu 035 - Investicione nekretnine u pripremi, iskazuju se ulaganja u ova sredstva od početka pribavljanja do osposobljavanja za korišćenje.

(8) Na računu 036 - Avansi za investicione nekretnine, iskazuju se dati avansi za pribavljanje ovih sredstava.

(9) Na računu 039 - Ispravka vrijednosti investicionih nekretnina, iskazuje se obračunata amortizacija investicionih nekretnina koja se knjiži na teret računa 540 - Troškovi amortizacije i ispravka vrijednosti po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina.

(10) Pravna lica i preduzetnici su dužni da račun 039 analitički razrade na način da se obezbijede podaci o ispravci vrijednosti po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koja se vrednuju po fer vrijednosti, ispravci vrijednosti po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti investicionih nekretnina po osnovu amortizacije.

(11) Dobitak, odnosno gubitak po osnovu usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina koje se vrednuju po fer vrijednosti, u skladu sa MRS 40 i ostalim relevantnim MRS/MSFI, iskazuje se u okviru računa ispravke vrijednosti investicionih nekretnina, a u korist računa 640 - Povećanje fer vrijednosti investicionih nekretnina koje se ne amortizuju ili na teret računa 642 - Smanjenje fer vrijednosti investicionih nekretnina koje se ne amortizuju.

(12) Gubitak po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vode po nabavnoj vrijednosti, u skladu sa MRS 36, MRS 40 i ostalim relevantnim MRS/MSFI, knjiži se na teret računa 582 - Obezvređenje investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti, a u korist računa ispravke vrijednosti investicionih nekretnina. Eventualni naknadni dobitak po osnovu usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina knjiži se, u zavisnosti od procijenjenog preostalog korisnog vijeka upotrebe, u skladu sa MRS 40, u korist računa 682 - Dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti, do visine rashoda koji su u prethodnom periodu proknjiženi na teret računa 582 - Obezvređenje investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti, a na teret računa ispravke vrijednosti investicionih nekretnina.

Član 6

(1) Na računima grupe 04 - Sredstva uzeta u zakup, iskazuju se zakupljene nekretnine, postrojenja i oprema, kao i nematerijalna sredstva koja se priznaju i vrednuju u skladu sa MSFI 16.

(2) Na računu 040 - Zemljište, iskazuje se zemljište uzeto u zakup.

(3) Na računu 041 - Građevinski objekti, iskazuju se građevinski objekti uzeti u zakup.

(4) Na računu 042 - Postrojenja i oprema, iskazuju se postrojenja i oprema uzeta u zakup.

(5) Na računu 043 - Nematerijalna sredstva, iskazuju se nematerijalna sredstva uzeta u zakup.

(6) Na računu 044 - Ostala sredstva uzeta u zakup, iskazuju se ostala sredstva uzeta u zakup, priznata u skladu sa MSFI 16.

(7) Na računu 049 - Ispravka vrijednosti sredstava uzetih u zakup, iskazuje se obračunata amortizacija sredstava uzetih u zakup, koja se knjiži na teret računa 540 - Troškovi amortizacije, kao i ispravka vrijednosti po osnovu obezvređenja sredstava uzetih u zakup.

Član 7

(1) Na računima grupe 05 - Biološka sredstva, iskazuju se šume, višegodišnji zasadi, osnovno stado, matično jato, kao i ulaganja za sticanje tih sredstava, u skladu sa MRS 41.

(2) Biološka sredstva se, u skladu sa MRS 41, mogu vrednovati po fer vrijednosti ili po nabavnoj vrijednosti, uz obračun amortizacije i testiranje na obezvređenje.

(3) Na računu 050 - Šume, iskazuju se šume tvrdih lišćara, šume četinara, mješovite šume i sl.

(4) Na računu 051 - Višegodišnji zasadi, iskazuju se voćnjaci, vinogradi, hmeljnaci, brzorastuće drveće i sl.

(5) Na računu 052 - Osnovno stado, iskazuju se priplodno stado, matično jato, radna stoka i sl.

(6) Na računu 053 - Ostala biološka sredstva, iskazuju se ostala biološka sredstva koja ispunjavaju uslove za priznavanje po MRS 41.

(7) Na računu 055 - Biološka sredstva u pripremi, iskazuju se ulaganja u ova sredstva od početka pribavljanja do osposobljavanja za korišćenje.

(8) Na računu 056 - Avansi za biološka sredstva, iskazuju se dati avansi za pribavljanje ovih sredstava.

(9) Na računu 059 - Ispravka vrijednosti bioloških sredstava, iskazuje se obračunata amortizacija bioloških sredstava koja se knjiži na teret računa 540 - Troškovi amortizacije i ispravka vrijednosti po osnovu obezvređenja bioloških sredstava.

(10) Pravna lica i preduzetnici su dužni da račun 059 razrade analitički na način da se obezbijede podaci o ispravci vrijednosti po osnovu obezvređenja bioloških sredstava koja se vrednuju po fer vrijednosti, ispravci vrijednosti po osnovu obezvređenja bioloških sredstava koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti bioloških sredstava po osnovu amortizacije.

(11) Dobitak, odnosno gubitak po osnovu usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava koja se vrednuju po fer vrijednosti, u skladu sa MRS 41 i ostalim relevantnim MRS/MSFI, iskazuje se na računu ispravke vrijednosti bioloških sredstava, a u korist računa 641 - Povećanje fer vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju ili na teret računa 643 - Smanjenje fer vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju.

(12) Gubitak po osnovu obezvređenja bioloških sredstava koja se vode po nabavnoj vrijednosti iskazuje se, u skladu sa MRS 36, MRS 41 i ostalim relevantnim MRS/ MSFI, na teret računa 583 - Obezvređenje bioloških sredstava koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti, a u korist računa ispravke vrijednosti bioloških sredstava. Eventualni naknadni dobitak po osnovu usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava knjiži se, u zavisnosti od procijenjenog preostalog korisnog vijeka upotrebe, u skladu sa MRS 41, u korist računa 683 - Dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstava koja se mjere po nabavnoj vrijednosti, do visine rashoda koji su u prethodnom periodu proknjiženi na teret računa 583 - Obezvređenje bioloških sredstava koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti, a na teret računa ispravke vrijednosti bioloških sredstava.

Član 8

(1) Na računima grupe 06 - Dugoročni finansijski plasmani, iskazuju se ulaganja u zavisne i pridružene subjekte, zajedničke poduhvate, finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti, potraživanja po finansijskom lizingu, a u skladu sa MRS 27, MRS 28, MSFI 9, MSFI 10, MSFI 16 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na računu 060 - Učešće u kapitalu zavisnih subjekata, iskazuju se ulaganja u vlasničke instrumente - akcije sa pravom glasa i/ili udjele u kapitalu, kojima se generalno stiče preko 50% vlasništva, te se time ostvaruje kontrola nad subjektom čije su akcije, odnosno udjeli u kapitalu stečeni. Kontrola se postiže na način da privredna društva imaju moć sudjelovanja u odlukama o finansijskim i poslovnim politikama subjekta na način da ostvari koristi od poslovanja tog subjekta.

(3) Na računu 061 - Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata, iskazuju se ulaganja u vlasničke instrumente - akcije sa pravom glasa i/ili udjele u kapitalu, kojima se generalno stiče od 20% do 50% vlasništva, te se time ostvaruje značajan uticaj na subjekat čije su akcije, odnosno udjeli u kapitalu stečeni i ulaganja u zajedničke poduhvate. Značajan uticaj se izražava u sudjelovanju u donošenju odluka o finansijskim i poslovnim politikama subjekta, ali nije ni kontrola niti zajednička kontrola nad tim politikama. Zajednički poduhvat je zajednički aranžman u kojem strane koje imaju zajedničku kontrolu nad aranžmanom imaju pravo na neto imovinu aranžmana.

(4) Na računu 062 - Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti - dugoročni krediti povezanim pravnim licima, iskazuju se dugoročni krediti i zajmovi dati povezanim pravnim licima prema nazivu ovog računa.

(5) Na računu 063 - Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti - dugoročni krediti u zemlji, iskazuju se dugoročni krediti i zajmovi dati pravnim licima u zemlji, osim povezanim pravnim licima.

(6) Na računu 064 - Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti - dugoročni krediti u inostranstvu, iskazuju se dugoročni krediti i zajmovi dati pravnim licima u inostranstvu, osim povezanim pravnim licima.

(7) Na računu 065 - Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti, iskazuju se ulaganja u ostale dugoročne finansijske instrumente (depoziti kod banaka, obveznice i sl.) koja se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti, klasifikovana u poslovni model po kojem se ovi finansijski instrumenti drže isključivo radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata, a koja nisu obuhvaćena st. 4, 5. i 6. ovog člana. Pravna lica i preduzetnici su dužni analitički razraditi ovaj trocifreni račun po vrstama finansijskih instrumenata.

(8) Na računu 066 - Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat - vlasnički instrumenti, iskazuju se ulaganja u vlasničke instrumente koji nisu namijenjeni za trgovanje - akcije sa pravom glasa i udjele u kapitalu, kojima se generalno stiče ispod 20% vlasništva, te se time ne ostvaruje značajan uticaj na subjekat čije su akcije, odnosno udjeli u kapitalu stečeni, a za koje je pri početnom priznavanju izabrana opcija mjerenja po fer vrijednosti sa naknadnim promjenama priznatim kroz ostali ukupni kapital u skladu sa MSFI 9. Pravna lica i preduzetnici su dužni analitički razraditi ovaj trocifreni račun po vrstama finansijskih instrumenata.

(9) Na računu 067 - Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat - dužnički instrumenti, iskazuju se ulaganja u dugoročne dužničke finansijske instrumente (depoziti kod banaka, dati krediti, obveznice i sl.), klasifikovana u poslovni model po kojem se ovi finansijski instrumenti drže i radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata, kao i radi njihove moguće prodaje, a u skladu sa MSFI 9. Pravna lica i preduzetnici su dužni analitički razraditi ovaj trocifreni račun po vrstama finansijskih instrumenata.

(10) Na računu 068 - Potraživanja po finansijskom lizingu, iskazuju se dugoročna potraživanja (koja dospijevaju u periodu dužem od 12 mjeseci) po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

(11) Na računu 069 - Ispravka vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana, iskazuju se:

1) ispravka vrijednosti za gubitke od učešća u kapitalu zavisnih subjekata po osnovu obezvređenja, u skladu sa MRS 36,

2) ispravka vrijednosti za gubitke od učešća u kapitalu pridruženih subjekata po osnovu obezvređenja, u skladu sa MRS 36,

3) ispravka vrijednosti za gubitke od učešća u kapitalu zajedničkih poduhvata po osnovu obezvređenja, u skladu sa MRS 36,

4) ispravka vrijednosti za utvrđene kreditne gubitke od dugoročnih finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, u skladu sa MSFI 9,

5) ispravka vrijednosti za utvrđene kreditne gubitke od dugoročnih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti, u skladu sa MSFI 9,

6) ispravka vrijednosti za utvrđene kreditne gubitke od potraživanja po finansijskom lizingu, u skladu sa MSFI 9, a na teret računa 584 - Gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava. Eventualni naknadni dobitak po osnovu umanjenja ranije priznatih gubitaka knjiži se u korist računa 684 - Dobici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava, do visine rashoda koji su u prethodnom periodu proknjiženi na teret računa 584 - Gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava.

(12) Na računu 069 iskazuje se i vrijednosno usklađivanje dugoročnih finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat po osnovu promjene fer vrijednosti, odnosno dobici ili gubici koji proizilaze iz promjene fer vrijednosti ovih sredstava nakon inicijalnog priznavanja, priznati kroz ostali ukupni rezultat, u skladu sa MSFI 9 i ostalim relevantnim MRS/ MSFI. Pravna lica i preduzetnici su dužni analitički razraditi račun 069 na način da se obezbijede podaci o ispravci vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana usljed obezvređenja, po vrstama finansijskih plasmana i podaci o ispravci vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, po vrstama finansijskih instrumenata.

Član 9

(1) Na računima grupe 07 - Ostala dugoročna potraživanja i sredstva, iskazuju se ostala dugoročna sredstva po osnovu ugovora sa kupcima (koja se odnose na kapitalizovane troškove sticanja ugovora i troškove izvršenja ugovora), kao i ostala dugoročna potraživanja i sredstva, koja nisu obuhvaćena ostalim propisanim računima unutar klase 0.

(2) Na računu 070 - Ostala dugoročna sredstva po osnovu ugovora sa kupcima - dodatni troškovi sticanja ugovora, iskazuju se kapitalizovani dodatni troškovi sticanja ugovora sa kupcima za koje pravna lica i preduzetnici očekuju da će nadoknaditi kroz realizaciju ugovora. Kao sredstva priznaju se samo oni troškovi koje pravna lica i preduzetnici naprave prilikom sticanja ugovora s kupcem, a koji ne bi nastali da ugovor nije stečen (npr. plaćene prodajne provizije). S druge strane, troškovi sticanja ugovora koji bi nastali bez obzira na to da li je ugovor stečen ili ne (npr. troškovi tendera) priznaju su kao rashod kada i nastanu.

(3) Na računu 071 - Ostala dugoročna sredstva po osnovu ugovora sa kupcima - troškovi izvršenja ugovora, iskazuju se kapitalizovani troškovi nastali prilikom izvršavanja ugovora samo ako ti troškovi ispunjavaju sljedeće kriterijume:

1) troškovi se direktno odnose na ugovor ili na očekivani ugovor, koji pravna lica i preduzetnici mogu posebno navesti ili su u pitanju troškovi pripremanja sredstva koje će se prenijeti u okviru posebnog ugovora koji još uvijek nije odobren,

2) zbog troškova se stvaraju ili poboljšavaju resursi pravnih lica i preduzetnika koji će se koristiti za ispunjavanje (ili nastavak ispunjavanja) obaveza izvršenja u budućnosti,

3) očekuje se nadoknada troškova kroz realizaciju ugovora.

(4) Troškovi iz stava 3. ovog člana koji bi ispunjavali kriterijume su:

1) direktan rad (npr. plate i naknade zaposlenih koji obećane usluge pružaju direktno kupcu),

2) direktni materijali (npr. materijal koji se koristi za pružanje obećane usluge kupcu),

3) raspodjela troškova koji se direktno odnose na ugovor ili ugovorne aktivnosti (npr. troškovi upravljanja ugovorom i nadzora, osiguranja i amortizacije alata i opreme korišćene za ispunjavanje ugovora),

4) troškovi koje prema ugovoru izričito snosi kupac,

5) ostali troškovi koji nastanu isključivo zato što su pravna lica i preduzetnici sklopili ugovor (npr. plaćanja podizvođačima).

(5) Troškovi iz stava 3. ovog člana koji ne bi ispunjavali kriterijume su:

1) opšti i administrativni troškovi (osim ako te troškove prema ugovoru izričito snosi kupac),

2) troškovi upotrijebljenog materijala, rada ili drugih resursa iskorišćenih za ispunjavanje ugovora koji nisu sadržani u cijeni ugovora,

3) troškovi koji se odnose na ispunjene obaveze izvršenja (ili djelimično ispunjene obaveze izvršenja) iz ugovora (tj. troškovi koji se odnose na prijašnje izvršenje),

4) troškovi kod kojih pravna lica i preduzetnici ne mogu utvrditi da li se odnose na neispunjene obaveze izvršenja ili ispunjene obaveze izvršenja (ili djelimično ispunjene obaveze izvršenja).

(6) Na računu 078 - Ostala dugoročna potraživanja i sredstva, iskazuju se sva ostala dugoročna potraživanja i sredstva, koji nisu obuhvaćeni prethodnim računima unutar klase 0 - Stalna sredstva.

(7) Na računu 079 - Ispravka vrijednosti ostalih dugoročnih potraživanja i sredstava, iskazuje se ispravka vrijednosti za obračunatu amortizaciju dugoročnih sredstava po osnovu ugovora sa kupcima, u skladu sa MSFI 15, te ispravka vrijednosti ostalih dugoročnih potraživanja i sredstava po osnovu obezvređenja.

Član 10

(1) Na računima grupe 08 - Dugoročna razgraničenja, iskazuju se razgraničenja za period duži od 12 mjeseci.

(2) Na računu 080 - Unaprijed plaćeni rashodi, iskazuju se iznosi unaprijed plaćenih rashoda, koji se odnose na buduće obračunske periode (za period duži od 12 mjeseci), koji će se u narednim obračunskim periodima prenositi na odgovarajući račun rashoda u periodu na koji se odnose.

(3) Na računu 088 - Ostala dugoročna razgraničenja, iskazuju se ostala dugoročna razgraničenja za period duži od 12 mjeseci.

Član 11

Na računu 090 - Odložena poreska sredstva, iskazuju se iznosi poreza na dobit koji su nadoknadivi u budućim periodima i koji se odnose se na privremene poreske razlike koje se mogu odbiti, prenesene neiskorišćene poreske gubitke, kao i prenesene neiskorišćene poreske olakšice, u skladu sa MRS 12 i relevantnom poreskom regulativom, uključujući:

1) priznavanje ili povećavanje privremenih razlika koje utiču na tekući porez na dobit, a koje su knjižene u korist računa 723 - Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava,

2) korišćenje privremenih razlika koje utiču na tekući porez na dobit ili isknjižavanje odloženih poreskih sredstava usljed njihovog isteka, na teret računa 722 - Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava,

3) priznavanje, povećavanje ili smanjenje odloženih poreskih sredstava za stavke ostalih dobitaka ili gubitaka priznatih kroz ostali ukupni rezultat.

2. Klasa 1 - Zalihe, stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

Član 12

(1) Na računima grupe 10 - Zalihe materijala, iskazuju se zalihe materijala, rezervnih dijelova, kao i alata i inventara koji se u cjelini otpisuju u obračunskom periodu, prema nazivima računa ove grupe. Priznavanje i vrednovanje zaliha vrši se u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na računu 100 - Obračun nabavke zaliha materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara, iskazuje se vrijednost po obračunu dobavljača i zavisni troškovi nabavke ako pravno lice i preduzetnik odluče da obračun nabavke zaliha vrše preko ovog računa. U korist računa 100 - Obračun nabavke zaliha materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara, knjiži se i nabavna vrijednost materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara, na teret odgovarajućih računa grupe 10.

(3) Na računu 101 - Materijal za izradu učinaka u skladištu, iskazuje se vrijednost zaliha sirovina, osnovnog i pomoćnog materijala za izradu učinaka.

(4) Na računu 102 - Rezervni dijelovi u skladištu, iskazuje se vrijednost zaliha rezervnih dijelova.

(5) Na računu 103 - Alat, inventar i HTZ oprema u skladištu, iskazuje se vrijednost zaliha alata, inventara i HTZ opreme u skladištu.

(6) Na računu 104 - Alat, inventar i HTZ oprema u upotrebi, iskazuje se vrijednost zaliha alata, inventara i HTZ opreme izdate u upotrebu koji se u cjelini otpisuje u toku godine (kao što su sitan inventar, auto-gume i ambalaža, ako se u cjelini otpisuju u obračunskom periodu).

(7) Na računu 105 - Bespovratna ambalaža u skladištu, iskazuje se vrijednost zaliha bespovratne ambalaže u skladištu.

(8) Na računu 106 - Materijal na putu, obradi i doradi, iskazuje se vrijednost materijala za koje je preneseno pravo svojine prije prijema u skladište, kao i materijal poslat na obradu i doradu.

(9) Na računu 108 - Ostali materijal u skladištu, iskazuje se vrijednost ostalih vrsta materijala koji nije naveden na posebnim računima (kao što je gorivo i sl.).

(10) Na računu 109 - Ispravka vrijednosti zaliha materijala, rezervnih dijelova, alata, inventara, HTZ opreme i bespovratne ambalaže, iskazuje se razlika između niže neto prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti zaliha materijala, u skladu sa MRS 2, koja se knjiži na teret računa 585 - Gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe, a u korist ovog računa. Neto prodajna vrijednost materijala utvrđuje se u skladu sa zahtjevima MRS 2.

(11) Ako se podaci o početnom stanju, nabavci i trošenju materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara vode na računima grupe 10 - Zalihe materijala, u okviru finansijskog knjigovodstva, na računima ove grupe knjiže se podaci o nabavci materijala na teret računa grupe 10 u korist odgovarajućeg računa grupe 43 - Obaveze iz poslovanja, a podaci o trošenju u korist računa grupe 10 i na teret odgovarajućeg računa u okviru klase 5 - Rashodi.

(12) Na računima grupe 10 - Zalihe materijala, vodi se početno stanje zaliha i promjene vrijednosti tih zaliha na datum izvještavanja, kod pravnih lica i preduzetnika koji su obavezni ili koji odluče da stanje, nabavku i trošenje materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara vode na računu 910 - Materijal, u okviru klase 9 - Obračun troškova i učinaka.

(13) Ako se podaci o stanju, nabavci i trošenju materijala vode na računu 910 - Materijal, nabavka materijala se u finansijskom knjigovodstvu knjiži na teret računa 510 - Nabavka materijala, u korist odgovarajućeg računa grupe 43 - Obaveze iz poslovanja. U tom slučaju, na osnovu izvještaja iz obračuna troškova i učinaka (pogonskog obračuna u okviru klase 9) o promjeni stanja zaliha na datum izvještavanja, u finansijskom knjigovodstvu se ova promjena knjiži na računima grupe 10 - Zalihe materijala i računu 510 - Nabavka materijala.

Član 13

(1) Na računima grupe 11 - Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga, iskazuju se početno stanje i povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha nedovršenih učinaka po cijeni koštanja, odnosno po neto prodajnoj cijeni, ako je ona niža na kraju obračunskog perioda.

(2) Priznavanje i vrednovanje zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga vrši se u skladu sa MRS 2, MRS 41, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(3) Na računu 110 - Nedovršena proizvodnja, iskazuje se početno stanje, a na kraju obračunskog perioda, povećanje ili smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje, po cijeni koštanja. Ako je neto prodajna cijena niža od cijene koštanja, razlika između niže neto prodajne cijene i više cijene koštanja iskazuje se na odgovarajućem analitičkom računu u okviru računa 119 - Ispravka vrijednosti nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(4) Povećanje vrijednosti zaliha na računu 110 knjiži se na teret tog računa u korist računa 630 - Povećanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga, a smanjenje vrijednosti zaliha na računu 110 knjiži se u korist tog računa, a na teret računa 631 - Smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga.

(5) Na računu 111 - Poluproizvodi, iskazuje se početno stanje poluproizvoda po cijeni koštanja. Ako je neto prodajna cijena niža od cijene koštanja, razlika između niže neto prodajne cijene i više cijene koštanja iskazuje se na odgovarajućem analitičkom računu u okviru računa 119 - Ispravka vrijednosti nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(6) Povećanje zaliha poluproizvoda na kraju obračunskog perioda knjiži se na teret računa 111 - Poluproizvodi, a u korist računa 630 - Povećanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga. Smanjenje zaliha poluproizvoda na kraju obračunskog perioda knjiži se na teret računa 631 - Smanjenje zaliha gotovih proizvoda, nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga, a u korist računa 111 - Poluproizvodi.

(7) Na računu 112 - Nedovršene usluge, iskazuje se početno stanje nedovršenih usluga po cijeni koštanja. Ako je neto prodajna cijena niža od cijene koštanja, razlika između niže neto prodajne cijene i više cijene koštanja iskazuje se na odgovarajućem analitičkom računu u okviru računa 119 - Ispravka vrijednosti nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga u skladu sa MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(8) Povećanje zaliha nedovršenih usluga na kraju obračunskog perioda knjiži se na teret računa 112 - Nedovršene usluge, u korist računa 630 - Povećanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga. Smanjenje zaliha nedovršenih usluga na kraju obračunskog perioda knjiži se na teret računa 631 - Smanjenje zaliha gotovih proizvoda, nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga, u korist računa 112 - Nedovršene usluge.

(9) Na računu 119 - Ispravka vrijednosti nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga, iskazuje se razlika između niže neto prodajne cijene i više stvarne cijene koštanja nedovršene proizvodnje.

Član 14

(1) Na računima grupe 12 - Zalihe gotovih proizvoda, iskazuje se početno stanje, povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda po cijeni koštanja, odnosno po neto prodajnoj cijeni, ako je ona niža, na kraju obračunskog perioda.

(2) Priznavanje i vrednovanje zaliha gotovih proizvoda vrši se u skladu sa MRS 2, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS.

(3) Na računu 120 - Gotovi proizvodi, iskazuje se početno stanje, a na kraju obračunskog perioda, povećanje ili smanjenje zaliha gotovih proizvoda po cijeni koštanja. Ako je neto prodajna cijena niža od cijene koštanja, razlika između niže neto prodajne cijene i više cijene koštanja se iskazuje na odgovarajućem analitičkom računu u okviru računa 129 - Ispravka vrijednosti gotovih proizvoda.

(4) Povećanje vrijednosti zaliha na računu 120 - Gotovi proizvodi, knjiži se na teret tog računa, u korist računa 630 - Povećanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga, a smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda knjiži se u korist tog računa, a na teret računa 631 - Smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga.

(5) Na računu 129 - Ispravka vrijednosti gotovih proizvoda, iskazuje se razlika između niže neto prodajne cijene i više stvarne cijene koštanja gotovih proizvoda.

Član 15

(1) Na računima grupe 13 - Zalihe robe, iskazuju se zalihe robe u skladištu, prodajnim objektima na veliko i prodajnim objektima na malo, roba u obradi, roba u tranzitu, roba na putu, ukalkulisani porez na dodatu vrijednost i ukalkulisana razlika u cijeni robe. Priznavanje i vrednovanje zaliha robe vrši se u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Obračun nabavke zaliha robe obuhvata nabavnu cijenu, uvozne dažbine i druge takse (osim onih koje će pravno lice i preduzetnik nadoknaditi od poreskih organa), kao i transport, manipulativne i druge troškove koji se mogu direktno pripisati pribavljanju robe. Trgovački popusti, rabati i druge slične stavke oduzimaju se pri određivanju troškova nabavke.

(3) Na računu 130 - Obračun nabavke robe, iskazuje se vrijednost po obračunu dobavljača i zavisni troškovi nabavke u skladu sa MRS/MSFI. U korist računa 130 - Obračun nabavke robe, knjiži se nabavna vrijednost robe na teret odgovarajućih računa grupe 13.

(4) Na računu 131 - Roba u skladištu, iskazuje se vrijednost zaliha robe u skladištu prije stavljanja robe u promet.

(5) Na računu 132 - Roba u veleprodajnim objektima, iskazuje se vrijednost zaliha robe u prodajnim objektima na veliko.

(6) Na računu 133 - Roba u maloprodajnim objektima, iskazuje se vrijednost zaliha robe u maloprodajnim objektima.

(7) Na računu 134 - Roba u tranzitu, iskazuje se vrijednost robe koja se neposredno isporučuje kupcu bez skladištenja.

(8) Na računu 135 - Roba na putu, iskazuje se vrijednost robe isporučene kupcu, a kada kupac potvrdi prijem, zadužuje se kupac po fakturi uz odobrenje prihoda. Istovremeno, vrši se knjiženje na teret računa 501 - Nabavna vrijednost prodate robe, u korist ovog računa.

(9) Na računu 136 - Roba u obradi i doradi, iskazuje se vrijednost robe koja je data na obradu i doradu.

(10) Na računu 137 - Roba data za komisionu i konsignacionu prodaju, iskazuje se vrijednost robe date na komisionu i konsignacionu prodaju.

(11) Na računu 139 - Ispravka vrijednosti robe, iskazuje se razlika između niže neto prodajne vrijednosti robe i knjigovodstvene vrijednosti, koja se knjiži na teret računa 585 - Gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe, u korist ovog računa.

(12) Roba u veleprodaji evidentira se po nabavnoj ili prodajnoj vrijednosti. Ako se roba na zalihama vodi po prodajnim cijenama, razlika između nabavne i prodajne cijene (ukalkulisana razlika u cijeni) knjiži se na posebnom analitičkom računu u okviru sintetičkog računa na kome se vodi roba.

(13) Na posebnim analitičkim računima u okviru računa 133 - Roba u maloprodajnim objektima, evidentiraju se iznosi ukalkulisanog poreza na dodatu vrijednost i ukalkulisane razlike u cijeni u prometu robe na malo.

(14) Ako se podaci o početnom stanju, nabavci i prodaji robe vode na računima grupe 13 - Zalihe robe, u okviru finansijskog knjigovodstva, na računima ove grupe iskazuju se i podaci o nabavci robe na teret računa grupe 13 - Zalihe robe, u korist odgovarajućeg računa grupe 43 - Obaveze iz poslovanja. Nabavna vrijednost prodate robe knjiži se u korist računa grupe 13 - Zalihe robe, na teret računa 501 - Nabavna vrijednost prodate robe.

(15) Ako pravno lice i preduzetnik odluče da stanje, nabavku i prodaju robe vode na računu 911 - Roba, u okviru klase 9 - Obračun troškova i učinaka, na računima grupe 13 - Zalihe robe, vode se samo početno stanje zaliha robe i promjene vrijednosti tih zaliha na datum izvještavanja.

(16) Ako se podaci o stanju, nabavci i prodaji robe vode na računu 911 - Roba, nabavka robe u finansijskom knjigovodstvu knjiži se na teret računa 500 - Nabavka robe, u korist odgovarajućeg računa grupe 43 - Obaveze iz poslovanja. U tom slučaju, na osnovu izvještaja iz obračuna troškova i učinaka (pogonskog obračuna u okviru klase 9) o promjeni stanja zaliha na datum izvještavanja, u finansijskom knjigovodstvu ta promjena se knjiži na teret ili u korist računa grupe 13 - Zalihe robe i obrnutim knjiženjima na računu 500 - Nabavka robe.

(17) Proizvodna pravna lica koja na računu 912 - Proizvodi i roba u prodavnici proizvođača, vode evidenciju o stanju, ulazu, nabavci i prodaji zaliha proizvoda i robe, na računima grupe 13 - Zalihe robe, vode evidenciju o početnom stanju zaliha robe i promjene vrijednosti na datum izvještavanja.

Član 16

(1) Na računima grupe 14 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja, iskazuju se nematerijalna sredstva, zemljište, građevinski objekti i druge nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva nabavljena radi prodaje, sredstva koja su na osnovu odluke o prodaji prenijeta sa računa korišćenih sredstava, kao i sredstva poslovanja koje će biti obustavljeno, u skladu sa MSFI 5.

(2) Na računu 140 - Nematerijalna sredstva namijenjena prodaji, iskazuju se nematerijalna sredstva koja su nabavljena radi prodaje, odnosno korišćena nematerijalna sredstva za koje je donijeta odluka o prodaji.

(3) Na računu 141 - Zemljište namijenjeno prodaji, iskazuje se zemljište koje je nabavljeno radi prodaje, odnosno korišćeno zemljište za koje je donijeta odluka o prodaji.

(4) Na računu 142 - Građevinski objekti namijenjeni prodaji, iskazuju se građevinski objekti nabavljeni radi prodaje, odnosno korišćeni građevinski objekti za koje je donijeta odluka o prodaji.

(5) Na računu 143 - Investicione nekretnine namijenjene prodaji, iskazuju se investicione nekretnine nabavljene radi prodaje, odnosno korišćene investicione nekretnine za koje je donijeta odluka o prodaji.

(6) Na računu 144 - Postrojenja i oprema namijenjeni prodaji, iskazuje se oprema koja je nabavljena radi prodaje, odnosno korišćena postrojenja i oprema za koju je donijeta odluka o prodaji.

(7) Na računu 145 - Biološka sredstva namijenjena prodaji, iskazuju se biološka sredstva nabavljena radi prodaje, odnosno korišćena biološka sredstva za koja je donijeta odluka o prodaji.

(8) Na računu 146 - Ostala stalna sredstva namijenjena prodaji, iskazuju se druga stalna sredstva nabavljena radi prodaje, odnosno korišćena sredstva za koja je donijeta odluka o prodaji, kao što su šume i višegodišnji zasadi.

(9) Na računu 147 - Sredstva poslovanja koje se obustavlja, iskazuju se sredstva organizacionog dijela pravnog lica i preduzetnika čije se poslovanje obustavlja, u skladu sa MSFI 5. Na analitičkim računima računa 147, sredstva se, u pogledu obezbjeđenja kontrole nad njima, iskazuju u skladu sa potrebama pravnog lica i preduzetnika.

(10) Na računu 149 - Ispravka vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja, iskazuje se razlika između neto prodajne vrijednosti tih sredstava i njihove knjigovodstvene vrijednosti, koja se knjiži na teret računa grupe 58 - Rashodi/gubici od usklađivanja vrijednosti sredstava, a u korist ovog računa.

Član 17

(1) Na računima grupe 15 - Dati avansi, iskazuju se avansi dati za nabavku zaliha materijala, robe i usluga.

(2) Na računu 150 - Dati avansi za zalihe i usluge povezanim licima, iskazuju se avansi dati za nabavku zaliha materijala, robe i usluga od povezanih lica, na teret ovog računa, u korist računa sa kojeg je izvršeno plaćanje avansa.

(3) Na računu 151 - Dati avansi za zalihe i usluge nepovezanim licima, iskazuju se avansi dati za nabavku zaliha materijala, robe i usluga od nepovezanih lica, na teret ovog računa, u korist računa sa kojeg je izvršeno plaćanje avansa.

(4) Na računu 159 - Ispravka vrijednosti datih avansa, iskazuje se razlika između knjigovodstvene vrijednosti i procijenjene vrijednosti realizacije plaćenog avansa koja se knjiži na teret računa grupe 58 - Rashodi/gubici od usklađivanja vrijednosti sredstava, u korist ovog računa.

3. Klasa 2 - Kratkoročna sredstva, izuzev zaliha i stalnih sredstava namijenjenih prodaji

Član 18

(1) Na računima grupe 20 - Potraživanja po osnovu prodaje, iskazuju se potraživanja od kupaca - povezanih strana i ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga. Potraživanja po osnovu prodaje priznaju se i vrednuju u skladu sa MSFI 9, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na računu 200 - Kupci - povezana lica, iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga kupcima - povezanim pravnim licima, koji pripadaju grupi kojoj i samo pravno lice pripada, bilo kao matično društvo ili kao član grupe, na teret ovog računa u korist odgovarajućih računa grupe 60 - Prihodi od prodaje robe, 61 - Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i 62 - Prihodi od pruženih usluga, za iznos prodajne vrijednosti i grupe računa 47 - Porez na dodatu vrijednost, za iznos obračunatog poreza na dodatu vrijednost. Na analitičkim računima je obavezno obezbijediti podatke o klasifikaciji kupaca - povezanih pravnih lica po kriterijumima navedenim u st. 3, 4, 5. i 6. ovog člana.

(3) Na računu 201 - Kupci iz Republike Srpske, iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje kupcima - nepovezanim licima koji imaju sjedište u Republici Srpskoj i poslovnim jedinicima stranih pravnih lica sa mjestom poslovanja u Republici Srpskoj, na teret ovog računa, a u korist odgovarajućih računa prihoda (grupe 60 - Prihodi od prodaje robe, 61 - Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i 62 - Prihodi od pruženih usluga) i grupe računa 47 - Porez na dodatu vrijednost, za iznos obračunatog poreza na dodatu vrijednost. Na ovom računu pravna lica i preduzetnici koji vrše komisionu prodaju iskazuju potraživanja od kupaca u korist računa 442 - Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje, posredstvom računa 499 - Ostala kratkoročna razgraničenja, ako je to potrebno zbog primjene drugih propisa.

(4) Na računu 202 - Kupci iz Federacije BiH, iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje kupcima - nepovezanim licima koji imaju sjedište u Federaciji BiH, njihovim poslovnim jedinicama koje se nalaze na teritoriji Republike Srpske i poslovnim jedinicima stranih pravnih lica sa mjestom poslovanja u Federaciji BiH, na teret ovog računa, a u korist odgovarajućih računa prihoda (grupe 60 - Prihodi od prodaje robe, 61 - Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i 62 - Prihodi od pruženih usluga) i grupe računa 47 - Porez na dodatu vrijednost, za iznos obračunatog poreza na dodatu vrijednost. Na ovom računu pravna lica i preduzetnici koji vrše komisionu prodaju iskazuju potraživanja od kupaca u korist računa 442 - Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje, posredstvom računa 499 - Ostala kratkoročna razgraničenja, ako je to potrebno zbog primjene drugih propisa.

(5) Na računu 203 - Kupci iz Brčko Distrikta BiH, iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje kupcima - nepovezanim licima koji imaju sjedište u Brčko Distriktu BiH, njihovim poslovnim jedinicama koje se nalaze na teritoriji Republike Srpske i poslovnim jedinicima stranih pravnih lica sa mjestom poslovanja u Brčko Distriktu BiH, na teret ovog računa, a u korist odgovarajućih računa prihoda (grupe 60 - Prihodi od prodaje robe, 61 - Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i 62 - Prihodi od pruženih usluga) i grupe računa 47 - Porez na dodatu vrijednost, za iznos obračunatog poreza na dodatu vrijednost. Na ovom računu pravna lica i preduzetnici koji vrše komisionu prodaju iskazuju potraživanja od kupaca u korist računa 442 - Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje, posredstvom računa 499 - Ostala kratkoročna razgraničenja, ako je to potrebno zbog primjene drugih propisa.

(6) Na računu 204 - Kupci iz inostranstva, iskazuju se potraživanja od kupaca - nepovezanih lica koji imaju sjedište u inostranstvu, po osnovu izvoza robe, proizvoda i usluga, na teret ovog računa, a u korist odgovarajućih računa prihoda (grupe 60 - Prihodi od prodaje robe, 61 - Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i 62 - Prihodi od pruženih usluga). Na ovom računu izvoznici evidentiraju i potraživanja iz inostranstva na osnovu izvoza u svoje ime za tuđi račun, u korist računa 441 - Obaveze po osnovu izvoza za tuđi račun i računa 442 - Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje.

(7) Kod potraživanja po osnovu prodaje u stranoj valuti ili sa valutnom klauzulom, kursne razlike i razlike po osnovu valutne klauzule knjiže se na sljedeći način:

1) pozitivne kursne razlike knjiže se na teret računa potraživanja u stranoj valuti, u korist računa 662 - Pozitivne kursne razlike,

2) pozitivan efekat valutne klauzule knjiži se na teret računa potraživanja sa valutnom klauzulom, u korist računa 663 - Prihodi po osnovu valutne klauzule,

3) negativne kursne razlike knjiže se na teret računa 562 - Negativne kursne razlike, u korist računa potraživanja u stranoj valuti,

4) negativni efekti valutne klauzule knjiže se na teret računa 563 - Rashodi po osnovu valutne klauzule, u korist računa potraživanja sa valutnom klauzulom.

(8) Na računu 209 - Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca, iskazuje se ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca po osnovu kreditnih gubitaka izračunatih u skladu sa MSFI 9, na teret računa 587 - Gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca.

Član 19

(1) Na računima grupe 21 - Potraživanja iz specifičnih poslova, iskazuju se potraživanja od izvoznika, po osnovu uvoza za tuđi račun, potraživanja od komisione i konsignacione prodaje, potraživanja po faktoring poslovima, derivatni finansijski instrumenti i ostala potraživanja iz specifičnih poslova. Potraživanja iz specifičnih poslova priznaju se i vrednuju u skladu sa MSFI 9, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI. Na analitičkim računima je obavezno izvršiti klasifikaciju kupaca po kriterijumima iz člana 18. ovog pravilnika.

(2) Na računu 210 - Potraživanja od izvoznika, iskazuju se potraživanja po osnovu izvoza kojeg je izvoznik izvršio u svoje ime, a za račun vlasnika izvezenih proizvoda i usluga.

(3) Na računu 211 - Potraživanja po osnovu uvoza za tuđi račun, iskazuju se potraživanja, troškovi i provizija po osnovu pojedinačnih uvoznih zaključaka. U korist ovog računa knjiži se konačan obračun uvoznih zaključaka na teret grupe računa 20 - Potraživanja po osnovu prodaje.

(4) Na računu 212 - Potraživanja po osnovu komisione i konsignacione prodaje, iskazuju se potraživanja po osnovu te prodaje, na teret ovog računa, a u korist računa grupe 60 - Prihodi od prodaje robe i 61 - Prihodi od prodaje gotovih proizvoda.

(5) Na računu 213 - Potraživanja po osnovu faktoring poslova, iskazuju se potraživanja po osnovu faktoring poslova, odnosno po osnovu kupljenih potraživanja od trećih lica.

(6) Na računu 214 - Derivatna finansijska sredstva, iskazuje se promjena fer vrijednosti derivatnih finansijskih sredstava koja se koriste kao instrument zaštite (i zaštite novčanog toka i zaštite fer vrijednosti) i ostala derivatna sredstva (ugovori u razmjeni valuta, ugovori o budućim valutnim kursevima, kamatni "fjučersi", zamjena - "swap" kamatnih stopa, zamjena valuta, kamatne opcije, valutne opcije), iskazanih na računima vanbilansne evidencije.

(7) Knjiženje promjena fer vrijednosti derivatnih finansijskih sredstava propisano je kod računa: 331 - Efekti revalorizacije proizašli iz transakcija zaštite, 577 - Gubici od derivatnih finansijskih instrumenata i 678 - Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata.

(8) Na računu 215 - Ostala potraživanja iz specifičnih poslova, iskazuju se sva ostala kratkoročna potraživanja po osnovu specifičnih poslova za koja u grupi 21 nije predviđen poseban račun, kao što su potraživanja po osnovu zajedničkih poslova i ostala potraživanja.

(9) Kod potraživanja iz specifičnih poslova u stranoj valuti ili sa valutnom klauzulom, kursne razlike i razlike po osnovu efekata valutne klauzule knjiže se na sljedeći način:

1) pozitivne kursne razlike knjiže se na teret potraživanja u stranoj valuti, u korist računa 662 - Pozitivne kursne razlike,

2) pozitivni efekti valutne klauzule knjiže se na teret potraživanja sa valutnom klauzulom, u korist računa 663 - Prihodi po osnovu valutne klauzule,

3) negativne kursne razlike knjiže se na teret računa 562 - Negativne kursne razlike, u korist potraživanja u stranoj valuti,

4) negativni efekti valutne klauzule knjiže se na teret računa 563 - Rashodi po osnovu valutne klauzule, u korist potraživanja sa valutnom klauzulom.

(10) Na računu 219 - Ispravka vrijednosti potraživanja iz specifičnih poslova, iskazuje se vrijednost indirektno otpisanih potraživanja iz specifičnih poslova, na teret računa 589 - Gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih i nefinansijskih sredstava, u korist ovog računa.

Član 20

(1) Na računima grupe 22 - Ostala kratkoročna potraživanja, iskazuju se potraživanja za kamatu i dividende, potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija, potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa i ostala kratkoročna potraživanja. Na analitičkim računima je obavezno izvršiti klasifikaciju kupaca po kriterijumima iz člana 18. ovog pravilnika.

(2) Na računu 220 - Potraživanja za dividendu, iskazuju se potraživanja za dividendu kad pravno lice i preduzetnik ima pravo na dividendu objavljenu od strane subjekta koji dividendu isplaćuje.

(3) Na računu 221 - Potraživanja za kamatu od finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti, iskazuje se potraživanje za ugovorenu kamatu od finansijskih sredstava vrednovanih po amortizovanoj vrijednosti. Pravna lica i preduzetnici su dužni da račun 221 analitički razrade po vrstama finansijskih sredstava (krediti, depoziti, obveznice i sl.).

(4) Na računu 222 - Potraživanja od zaposlenih, iskazuju se potraživanja od zaposlenih po osnovu akontacija za službena putovanja, po osnovu naknade štete koja je pričinjena pravnom licu i preduzetniku, po osnovu manjkova koji se nadoknađuju od zaposlenih i sl.

(5) Na računu 223 - Potraživanja od državnih organa i organizacija, iskazuju se potraživanja za regres, premije, stimulacije, dotacije, kompenzacije i sl.

(6) Na računu 224 - Potraživanja za više plaćen porez na dobit, iskazuju se potraživanja po osnovu više plaćenog poreza na dobit. Na kraju izvještajnog perioda stanje na ovom računu umanjuje se za iznos obaveze za tekući izvještajni period (račun 481), ukoliko je iznos obaveze manji od stanja više plaćenog poreza na kraju izvještajnog perioda.

(7) Na računu 225 - Potraživanja za preplaćene ostale poreze i doprinose, iskazuju se potraživanja za više plaćene poreze, doprinose i druge dažbine utvrđene na datum izvještavanja na računima grupe 48 - Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine.

(8) Na računu 226 - Potraživanja za zateznu kamatu, iskazuju se potraživanja za zateznu kamatu iz dužničkopovjerilačkih odnosa.

(9) Na računu 227 - Ostala kratkoročna potraživanja, iskazuju se ostala kratkoročna potraživanja koja nisu iskazana na drugim računima grupe 22.

(10) Kod drugih potraživanja u stranoj valuti ili sa valutnom klauzulom, kursne razlike i efekti valutne klauzule knjiže se na sljedeći način:

1) pozitivne kursne razlike knjiže se na teret potraživanja u stranoj valuti, u korist računa 662 - Pozitivne kursne razlike,

2) pozitivni efekti valutne klauzule knjiže se na teret potraživanja sa valutnom klauzulom, u korist računa 663 - Prihodi o osnovu valutne klauzule,

3) negativne kursne razlike knjiže se na teret računa 562 - Negativne kursne razlike, u korist računa potraživanja u stranoj valuti,

4) negativni efekti valutne klauzule knjiže se na teret računa 563 - Rashodi po osnovu valutne klauzule, u korist računa potraživanja sa valutnom klauzulom.

(11) Na računu 228 - Ispravka vrijednosti ostalih kratkoročnih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti, iskazuju se kreditni gubici od ostalih kratkoročnih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti, u skladu sa MSFI 9, na teret računa 586 - Gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (isključujući potraživanja od kupaca), u korist ovog računa.

(12) Na računu 229 - Ispravka vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja, iskazuje se vrijednost indirektno otpisanih ostalih potraživanja, na teret računa 589 - Gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih i nefinansijskih sredstava, u korist ovog računa.

Član 21

(1) Na računima grupe 23 - Kratkoročni finansijski plasmani, iskazuju se ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti, finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i potraživanja po finansijskom lizingu, a u skladu sa MSFI 9, MSFI 16 i drugim relevantnim MRS/MSFI, sa rokom dospijeća, odnosno prodaje, do godinu dana od dana nastanka, odnosno od datuma izvještavanja, uključujući i dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijevaju do godinu dana.

(2) Na računu 230 - Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti - kratkoročni krediti povezanim pravnim licima, iskazuju se krediti i zajmovi, sa rokom dospijeća do godinu dana, dati povezanim pravnim licima.

(3) Na računu 231 - Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti - kratkoročni krediti u zemlji, iskazuju se kratkoročni robni, potrošački i ostali krediti i zajmovi, sa rokom dospijeća do godinu dana, dati pravnim i fizičkim licima u zemlji.

(4) Na računu 232 - Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti - kratkoročni krediti u inostranstvu, iskazuju se kratkoročni robni, potrošački i ostali krediti i zajmovi, sa rokom dospijeća do godinu dana, dati pravnim i fizičkim licima u inostranstvu u skladu sa propisima o deviznom i spoljnotrgovinskom poslovanju.

(5) Na računu 233 - Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti, iskazuju se ulaganja u kratkoročne finansijske instrumente (depoziti kod banaka, obveznice i sl.) koja se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti, klasifikovana u poslovni model pravnih lica i preduzetnika po kojem se ovi finansijski instrumenti drže isključivo radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata, a koja nisu obuhvaćena st. 2, 3. i 4. ovog člana. Pravna lica i preduzetnici su dužni da račun 233 analitički razrade po vrstama finansijskih instrumenata.

(6) Na računu 234 - Potraživanja po finansijskom lizingu, iskazuju se kratkoročna potraživanja (koja dospijevaju unutar perioda od 12 mjeseci) po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

(7) Na računu 235 - Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, iskazuju se ulaganja u vlasničke instrumente koji su namijenjeni za trgovanje - akcije sa pravom glasa, udjele u kapitalu i ostale hartije od vrijednosti kojima se trguje, koji se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, kao i vlasničke instrumente za koje je izabrano da se ne mjere po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat.

(8) Na računu 236 - Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, iskazuju se finansijska sredstva koja su, u skladu sa MSFI 9, od strane uprave označena kao finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, osim finansijskih sredstava iz stava 7. ovog člana.

(9) Na računu 238 - Ispravka vrijednosti finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti, iskazuje se ispravka vrijednosti po osnovu kreditnih gubitaka od kratkoročnih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti u skladu sa MSFI 9, na teret računa 586 - Gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (isključujući potraživanja od kupaca). Ako je stanje procijenjenih ispravki vrijednosti povećano, razlika se knjiži na teret računa 586 - Gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (isključujući potraživanja od kupaca), u korist ovog računa. Ako je stanje smanjeno, razlika se knjiži na teret ovog računa, u korist računa 686 - Dobici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (isključujući potraživanja od kupaca).

(10) Na računu 239 - Ispravka vrijednosti potraživanja po finansijskom lizingu, iskazuje se ispravka vrijednosti po osnovu kreditnih gubitaka od potraživanja po finansijskom lizingu u skladu sa MSFI 9, na teret računa 589 - Gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih i nefinansijskih sredstava. Ako je stanje procijenjenih ispravki vrijednosti povećano, razlika se knjiži na teret računa 589 - Gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih i nefinansijskih sredstava, u korist ovog računa. Ako je stanje smanjeno, razlika se knjiži na teret ovog računa, u korist računa 689 - Dobici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih i nefinansijskih sredstava.

(11) Na računima kratkoročnih finansijskih plasmana u stranoj valuti i kratkoročnih finansijskih plasmana sa valutnom klauzulom, kursne razlike i efekti valutne klauzule knjiže se na sljedeći način:

1) pozitivne kursne razlike knjiže se na teret računa kratkoročnih plasmana u stranoj valuti, u korist računa 662 - Pozitivne kursne razlike,

2) pozitivni efekti valutne klauzule knjiže se na teret računa kratkoročnih plasmana sa valutnom klauzulom, u korist računa 663 - Prihodi po osnovu valutne klauzule,

3) negativne kursne razlike knjiže se na teret računa 562 - Negativne kursne razlike, u korist računa kratkoročnih plasmana u stranoj valuti,

4) negativni efekti valutne klauzule knjiže se na teret računa 563 - Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule, u korist računa kratkoročnih plasmana sa valutnom klauzulom.

Član 22

(1) Na računima grupe 24 - Gotovinski ekvivalenti i gotovina, iskazuju se neposredno unovčive hartije od vrijednosti, depoziti po viđenju, gotovina, plemeniti metali i predmeti od plemenitih metala.

(2) Na računu 240 - Gotovinski ekvivalenti, iskazuju se neposredno unovčive hartije od vrijednosti, uz beznačajni rizik smanjenja vrijednosti.

(3) Na računu 241 - Račun kod ovlašćene organizacije za platni promet - domaća valuta, a u okviru posebnih analitičkih računa, iskazuju se novčana sredstva na računima kod ovlašćene organizacije za platni promet, kao i iskorišćeni okvirni krediti. Potražni saldo na računu kod ovlašćene organizacije za platni promet, na datum izvještavanja, iskazuje se na računu 424 - Prekoračenja po bankovnim računima.

(4) Na računu 242 - Račun kod ovlašćene organizacije za platni promet - strana valuta, a u okviru posebnih analitičkih računa, iskazuju se sredstva u stranoj valuti na računu kod ovlašćenih organizacija za platni promet.

(5) Na računu 243 - Izdvojena novčana sredstva, iskazuju se sredstva izdvojena na posebnim računima kod ovlašćene organizacije za platni promet, koji su otvoreni za definisane specifične namjene.

(6) Na računu 244 - Akreditivi - domaća valuta, iskazuju se otvoreni akreditivi kod ovlašćenih organizacija za platni promet za plaćanja u zemlji.

(7) Na računu 245 - Akreditivi - strana valuta, iskazuju se otvoreni akreditivi kod ovlašćene organizacije za platni promet za plaćanja u inostranstvu.

(8) Na računu 246 - Blagajna - domaća valuta, iskazuju se uplate i isplate gotovog novca u domaćoj valuti.

(9) Na računu 247 - Blagajna - strana valuta, iskazuju se uplate i isplate efektivnog stranog novca.

(10) Na računu 248 - Ostala novčana sredstva, iskazuju se novčana sredstva koja nisu iskazana na ostalim računima novčanih sredstava u okviru računa grupe 24.

(11) Na računu 249 - Ispravka vrijednosti gotovinskih ekvivalenata i gotovine po osnovu obezvređenja, iskazuje se ispravka vrijednosti gotovinskih ekvivalenata i gotovine po osnovu kreditnih gubitaka izračunatih u skladu sa MSFI 9.

(12) Na računima grupe 24 - Gotovinski ekvivalenti i gotovina, kursne razlike se knjiže na sljedeći način:

1) pozitivne kursne razlike na teret računa u stranoj valuti, u korist računa 662 - Pozitivne kursne razlike,

2) negativne kursne razlike na teret računa 562 - Negativne kursne razlike, u korist računa u stranoj valuti.

Član 23

(1) Na računima grupe 27 - Porez na dodatu vrijednost, iskazuju se porez na dodatu vrijednost u primljenim fakturama, porez na dodatu vrijednost plaćen pri uvozu, porez na dodatu vrijednost u datim avansima, porez na dodatu vrijednost obračunat na usluge stranog lica, paušalni iznosi poreza na dodatu vrijednost isplaćeni poljoprivrednim proizvođačima, drugi iznosi akontacionog poreza na dodatu vrijednost i potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog poreza na dodatu vrijednost.

(2) Na računu 270 - Porez na dodatu vrijednost u primljenim fakturama, iskazuje se porez na dodatu vrijednost u korist računa na kojem se iskazuje obaveza prema isporučiocu.

(3) Na računu 271 - Porez na dodatu vrijednost plaćen pri uvozu, iskazuje se porez na dodatu vrijednost koji se plaća pri uvozu u korist računa 484 - Obaveze za porez na dodatu vrijednost plaćen pri uvozu.

(4) Na računu 272 - Porez na dodatu vrijednost u datim avansima, iskazuje se porez na dodatu vrijednost obračunat u primljenim avansnim fakturama.

(5) Na računu 273 - Porez na dodatu vrijednost obračunat na usluge inostranih lica, iskazuje se porez na dodatu vrijednost na usluge stranih lica.

(6) Na računu 274 - Paušalni iznosi poreza na dodatu vrijednost isplaćeni poljoprivrednim proizvođačima, iskazuje se porez na dodatu vrijednost isplaćen poljoprivrednim proizvođačima prilikom otkupa poljoprivrednih proizvoda u paušalnom iznosu.

(7) Na računu 275 - Drugi iznosi akontacionog poreza na dodatu vrijednost, iskazuju se ostali iznosi akontacionog (ulaznog) poreza na dodatu vrijednost, za koje nije propisan poseban račun u okviru grupe 27.

(8) Na računu 279 - Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog poreza na dodatu vrijednost, iskazuje se pozitivna razlika između dugovnog prometa računa grupe 27, osim računa 279 i potražnog prometa računa grupe 47 - Porez na dodatu vrijednost, osim računa 479 - Obaveze za porez na dodatu vrijednost po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog poreza na dodatu vrijednost, utvrđena na nivou perioda u kom se, u skladu sa relevantnim poreskim propisima, vrši obračun poreza na dodatu vrijednost.

Član 24

(1) Na računima grupe 28 - Kratkoročna razgraničenja, iskazuju se razgraničeni rashodi i prihodi.

(2) Na računu 280 - Unaprijed plaćeni rashodi, iskazuju se rashodi koji su plaćeni unaprijed za period do 12 mjeseci.

(3) Na računu 281 - Potraživanja za obračunate, nefakturisane prihode, iskazuju se prihodi tekućeg perioda, obračunati na kraju izvještajnog perioda, a koji nisu mogli biti fakturisani u momentu obračuna.

(4) Na računu 289 - Ostala kratkoročna razgraničenja, iskazuju se ostala kratkoročna razgraničenja koja nisu iskazana na drugim računima grupe 28.

Član 25

(brisano)

4. Klasa 3 - Kapital

Član 26

(1) Na računima grupe 30 - Osnovni kapital, iskazuju se akcijski kapital, udjeli društva sa ograničenom odgovornošću, ulozi, državni kapital, zadružni i ostali kapital, prema nazivima računa ove grupe. Osnovni i ostali kapital na računima ove grupe iskazuje se u nominalnoj vrijednosti.

(2) Vrijednost akcijskog kapitala predstavlja proizvod broja emitovanih akcija i nominalne vrijednosti akcija.

(3) Na računu 300 - Akcijski kapital, iskazuju se obične i prioritetne akcije s pravom učešća u upravljanju, pravom na učešće u dobitku akcionarskog društva i pravom na dio likvidacione mase u skladu s aktom o osnivanju, odnosno odlukom o emisiji akcija.

(4) Na računu 302 - Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću, iskazuju se udjeli svakog člana društva koji čine osnovni kapital u skladu sa aktom o osnivanju.

(5) Na računu 304 - Ulozi, iskazuju se ulozi članova ortačkog i komanditnog društva u skladu sa ugovorom o osnivanju, koji čine osnovni kapital.

(6) Na računu 305 - Državni kapital, iskazuje se kapital u svojini Republike Srpske u preduzećima koja do datuma izvještavanja nisu privatizovana.

(7) Na računu 309 - Ostali osnovni kapital, iskazuju se ostali oblici osnovnog kapitala koji nisu iskazani na posebnim računima u okviru grupe računa 30.

Član 27

(1) Na računima grupe 31 - Otkupljene sopstvene akcije i upisani neuplaćeni kapital, iskazuju se sopstvene akcije otkupljene od strane akcionarskih društava i iznos upisanog neuplaćenog kapitala, prema nazivima računa ove grupe

(2) Na računu 310 - Otkupljene sopstvene akcije i udjeli, iskazuju se sopstvene akcije otkupljene od strane akcionarskih društava i otkupljeni sopstveni udjeli od strane društava sa ograničenom odgovornošću.

(3) Na računu 311 - Upisani neuplaćeni kapital, iskazuje se iznos upisanih neuplaćenih akcija, odnosno udjela, koji se utvrđuje na osnovu odluke skupštine akcionarskog društva o izdavanju akcija, odnosno ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, u nominalnom iznosu, odnosno u domaćoj valuti kao potivvrijednost strane valute na dan upisa, na teret ovog računa, u korist odgovarajućeg računa grupe 30 - Osnovni kapital.

(4) Uplata upisanih akcija, odnosno udjela knjiži se na teret računa 241 - Račun kod ovlašćene organizacije za platni promet - domaća valuta, u korist računa 311 - Upisani neuplaćeni kapital, za nominalnu vrijednost upisanih akcija, odnosno udjela.

(5) Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna upisanog neuplaćenog kapitala u stranoj valuti knjiže se na teret računa 311 - Upisani neuplaćeni kapital, u korist odgovarajućeg računa grupe 30 - Osnovni kapital. U slučaju da su kursne razlike negativne, knjiženje se vrši u korist računa 311 - Upisani neuplaćeni kapital, na teret odgovarajućeg računa grupe 30 - Osnovni kapital.

Član 28

(1) Na računima grupe 32 - Rezerve, iskazuju se emisiona premija, emisioni gubitak (kapitalne rezerve) i rezerve iz dobitka (zakonske, statutarne i druge).

(2) Na računu 320 - Emisiona premija, iskazuje se pozitivna razlika između vrijednosti ostvarene prilikom emisije akcija i njihove nominalne vrijednosti.

(3) Na računu 321 - Emisioni gubitak, iskazuje se negativna razlika između vrijednosti ostvarene prilikom emisije akcija i njihove nominalne vrijednosti.

(4) Na računu 322 - Zakonske rezerve, iskazuju se obavezne rezerve koje se formiraju u skladu sa zakonom.

(5) Na računu 323 - Statutarne rezerve, iskazuju se rezerve koje se formiraju u skladu sa statutom ili drugim odgovarajućim aktom pravnog lica i preduzetnika.

(6) Na računu 329 - Ostale rezerve, iskazuju se rezerve koje nisu obuhvaćene na drugim računima grupe 32 - Rezerve, uključujući doprinos vlasnika kapitala, u skladu sa osnivačkim aktom društva.

--------------

NAPOMENA: Ovaj dokument nije objavljen u cijelosti.

Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex