ODLUKA O UVOĐENjU INFORMACIONOG SISTEMA EVIDENCIJE DOLASKA VAKCINA, EVIDENCIJA VAKCINISANjA I IZDAVANjA POTVRDA O VAKCINAMA UNSKO-SANSKOG KANTONA (DIGITALNA PLATFORMA ECOVID.VAKCINA)

("Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 24/2021)

I

Na području Unsko-sanskog kantona uvodi se informacioni sistem dolaska vakcina, evidencija vakcinisanja i izdavanja potvrda o vakcinama Unsko-sanskog kantona (digitalna platforma: eCoVID.Vakcina)

Potvrde koje će se izdavati iz gore navedenog informacionog sistema moraju biti na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine, engleskom i njemačkom jeziku.

Sadržajno-potvrde o vakcinisanju moraju sadržavati sve podatke definirane "Uredbom EU 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14.juna 2021. godine o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o vakcinisanju, testiranju i preboljenju bolesti COVID - 19 (EU digitalna COVID potvrda), radi olakšavanja slobodnog kretanja tokom pandemije bolesti COVID - 19", sa pripadajućim aktima o tehničkoj strukturi s ciljem da građani Unsko-sanskog kantona, potvrde/QR kod/ mogu lako koristiti kao dokaz vakcinisanja, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama Evropske unije i drugim zemljama.

II

Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, zadužuje se za:

• provođenje nabavke informacionog sistema opisanog u tački I ove Odluke;

• omogućavanje integracije s postojećim programom Zavoda -HCFIS u dijelu razmjene podataka o osiguranicima Zavoda.

Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona će putem preraspodjele unutar koda predviđenog za informatizaciju i održavanje informacionog sistema, obezbijediti realizaciju obaveza iz ove Odluke.

III

Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona, zadužuje se za unos podataka u informacioni sistem iz tačke I ove odluke, kako slijedi:

• vođenje šifarnika vakcina,

• unos podataka o svim pristiglim vakcinama obavezno sadrži: komercijalno ime, generičko ime, proizvođač, serijski broj, rok važenja i pakovanju (drugi podaci prema p.),

• povlačenje ili promjena podataka o nekoj pristigloj vakcini,

• unos podataka o izdavanju vakcina zdravstvenim ustanovama,

• unos podataka o vakcinisanju i izdavanju potvrda o vakcinisanju (ukoliko su provodili vakcinisanje).

IV

Zadužuju se sve zdravstvene ustanove na upis podataka o dobivenim vakcinama i podataka o vakcinisanju građana u informacioni sistem opisan u tački I ove Odluke, od početka rada navedenog informacionog sistema, te za izdavanje potvrde o vakcinisanju iz informacionog sistema.

Sva vakcinisanja provedena do uspostave informacionog sistema iz tačke I ove Odluke, potrebno je retroaktivno upisati u informacioni sistem.

V

Za koordinaciju i nadzor nad provođenjem ove Odluke zadužuje se Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike, koje je dužno redovno izvještavati Vladu Unsko-sanskog kantona o napretku provođenja ove Odluke.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".