ODLUKA O USVAJANJU REBALANSA PLANA POSLOVANJA MJEŠOVITOG HOLDINGA "ELEKTOPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZA 2016. GODINU

I

Usvaja se Rebalans Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "Elektoprivreda Republike Srpske" za 2016. godinu.

Usvojeni Rebalans Plana poslovanjz-iz stava 1. ove tačke, čini sastavni dio ove odluke.

II

Sva preduzeća u sastavu Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" dužna su donijeti svoje Rebalanse Planova poslovanja za 2016. godinu, usklađene sa Rebalansom Plana poslovanja iz tačke 1 ove odluke.

III

Zadužuju se predstavnici kapitala Matičnog preduzeća u skupštinama akcionarz zavisnih preduzeća u sastavu Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" da na skupštinama akcionara glasaju za usvajanje Rebalansa Plana poslovanja zavisnih preduzeća za 2016. godinu, prema prijedlogu usklađenim sa Rebalansom Plana poslovanja iz tačke I ove odluke.

IV

Zadužuju se sva preduzeća u sastavu Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" da naročitu pažnju posvete kretanju broja zaposlenih, a u skladu sa Zaključkom Vlade broj 04/1-012-2-825/15 od 23.04.2015. godine.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, upisuje se u Knjigu odluka Matičnog preduzeća i objaviće se u "Službenom biltenu Elektroprivrede Republike Srpske".