BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA O OBAVEZNOJ KONTROLI LICA KOJIMA JE ODREĐENA KUĆNA IZOLACIJA ZBOG NOVOG VIRUSA KORONA (COVID-19) U REPUBLICI SRPSKOJ

("Sl. glasnik RS", br. 24/2020)

1. Ovom naredbom, s ciljem suzbijanja pojave i širenja virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj i s ciljem kontrole lica kojima je određena kućna izolacija, nalaže se sprovođenje sljedećih mjera:

1) sve jedinice lokalne samouprave dužne su obezbijediti da komunalna policija vrši kontrolu lica kojima je određena kućna izolacija,

2) komunalna policija prilikom kontrole utvrđuje da li se lica iz podtačke 1) ove naredbe nalaze na lokaciji na kojoj je određeno da budu u izolaciji,

3) o izvršenoj kontroli komunalni policajac sačinjava zapisnik,

4) za lice za koje komunalni policajac utvrdi da se ne nalazi na lokaciji određenoj u rješenju nadležnog zdravstvenog inspektora preduzima mjere i radnje za koje je ovlašćen Zakonom o komunalnoj policiji.

2. Za sprovođenje ove naredbe odgovoran je gradonačelnik, odnosno načelnik jedinice lokalne samouprave.

3. Ova naredba objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 16. marta 2020. godine.