INSTRUKCIJA O ORGANIZOVANjU RADA TOKOM PANDEMIJE NOVOG VIRUSA KORONA (COVID 19)

("Sl. glasnik RS", br. 26/2021)

1. Ovom instrukcijom uređuju se organizovanje procesa rada u republičkim organima uprave Republike Srpske, način organizovanja rada od kuće i korišćenje pauze tokom pandemija novog virusa korona (COVID 19).

2. Tokom pandemije novog virusa korona (COVID 19) republički organi uprave organizovaće rad od kuće za poslove za koje je to moguće u skladu sa preporukama Republičkog štaba za vanredne situacije.

3. Prilikom organizovanja procesa rada, a naročito u pogledu organizacije i upućivanja radnika na rad od kuće, vodiće se računa o zaštiti naročito osjetljivih kategorija radnika, kao što su: trudnica i majka koja doji, radnik kod kojeg je utvrđena smanjena radna sposobnost ili postoji rizik od nastanka invalidnosti, lice oboljelo od profesionalne bolesti, starija lica i lica sa hroničnim oboljenjima (uključujući hipertenziju, pulmološka i srčana oboljenja, dijabetes, karcinogena oboljenja, korišćenje imunosupresiva, itd.), lice sa invaliditetom, lice sa porodičnim obavezama (briga o djeci ili drugim članovima uže porodice) i druga lica čije je zdravlje naročito ugroženo.

4. U skladu sa kriterijumima iz tačke 3. ove instrukcije, rukovodilac organa organizuje raspored rada u organu.

5. Zaposleni koji radi od kuće dužan je da se odazove pozivu neposrednog rukovodioca u skladu sa potrebom obavljanja posla.

6. Zaposleni koji radi od kuće dužan je da sedmični izvještaj o obavljanju poslova dostavlja neposrednom rukovodiocu u elektronskom obliku.

7. S ciljem sprečavanja širenja bolesti izazvane virusom korona (COVID 19), rukovodilac organa može utvrditi drugačiji raspored korišćenja pauze u toku radnog dana.

8. Zaposleni za vrijeme organizacije rada u skladu sa ovom instrukcijom imaju pravo korišćenja godišnjeg odmora u skladu sa zakonom i Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u organima uprave.

9. Ova instrukcija primjenjuje se dok su na snazi mjere Republičkog štaba za vanredne situacije.

10. Ova instrukcija stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".