Zastava Srbije

USTAV ŽUPANIJE POSAVSKE

("Nar. novine Županije Posavske", br. 1/1996, 3/1996 - Amandman I, 7/1999 - Amandman II, 3/2000 - Amandman III, 5/2000 - Amandman IV, 7/2004 - Amandmani V-XII i 18/2021 - Amandmani XIII-XXXIII)

 

I. USPOSTAVA ŽUPANIJE

Članak 1

Županija Posavska (u daljnjem tekstu: Županija) je Federalna jedinica Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstvu: Federacija).

Članak 2

Hrvati, Bošnjaci i Srbi, kao konstitutivni narodi u Federaciji Bosne i Hercegovine, zajedno s ostalima i građanima Županije Posavske, ravnopravno ostvaruju svoja ustavna prava sukladno ovome Ustavu, Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavu Bosne i Hercegovine.

______________________
pogledati Amandman XIII

Članak 3

Sastav svih tijela vlasti u Županiji i općinama Županije mora odražavati nacionalnu strukturu pučanstva Županije, odnosno općine, ukoliko Ustavom Federacije nije drugačije utvrđeno.

Članak 4

Službeno ime Županije je: ŽUPANIJA POSAVSKA.

Članak 5

Sjedište Županije je: Orašje.

Članak 6

Teritorij Županije obuhvaća područja općina:

1. Domaljevac-Šamac

2. Odžak

3. Orašje

______________________
pogledati Amandman XIV

Članak 7

Županija ima grb, zastavu i pečat, kao i druga znamenja o kojima odluči Skupština Županije.

Znamenja Županije iz stavka 1. ovog članka upotrebljavat će se uz znamenje Federacije, sukladno zakonima Federacije i Županije.

Članak 8

Grb Županije Posavske je u obliku stiliziranog štita oivičenog zlatnom crtom, podijeljenog na tri polja različite veličine s dvije paralelne zlatne crte usmjerene koso od donje lijeve ka gornjoj desnoj strani polja.

Gornji dio polja podijeljen je na crveno-bijela polja - kvadrate, tako da je prvo polje u lijevom gornjem kutu crvene boje.

Srednje polje grba je bijele boje s dva ravnomjerno raspoređena ljiljana zlatne boje.

Donje polje grba je plave boje, s četiri simetrično raspoređene vijugave bijele crte.

______________________
pogledati Amandman III

Članak 9

Zastava Županije Posavske sastoji se od tri boje: crvene, bijele i zelene, s grbom Županije Posavske u sredini.

Omjer širine i duljine zastave je 1:2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: crvena, bijela i zelena. Crvena i bijela boja čine po 42 posto, a zelena boja 16 posto zastave.

Grb Županije Posavske je smješten u sredinu zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje

______________________
pogledati Amandman III

Članak 10

Službeni jezici Županije su: hrvatski jezik, bosanski jezik i srpski jezik.

Službena pisma su latinica i ćirilica.

Ostali jezici mogu se koristiti kao sredstvo komunikacije i nastave.

______________________
pogledati Amandman XXXIII

Članak 11

Županija može, zajedno s drugim županijama s hrvatskim većinskim pučanstvom, osnovati Vijeće Županija u cilju uskladbe politike i djelatnosti u pitanjima od zajedničkog interesa za te Županije.

Radi efikasnijeg obavljanja poslova iz djelokruga Županije, Županija može osnovati, zajedno sa drugim Županijama, zajedničko tijelo sukladno posebnom sporazumu.

II. LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODE

Članak 12

U ostvarivanju svojih ovlasti, Županija:

a) Poduzima sve potrebite mjere zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih u Ustavu Federacije i predviđenih u instrumentima u Aneksu Ustava Federacije i djeluje sukladno s Ustavom Federacije i ovim Ustavom;

b) Izvršava svoje ovlasti vodeći računa o nacionalnoj strukturi pučanstva u svakoj općini.

Članak 13

Županija posebice poduzima mjere za ostvarivanje prava svih izbjeglih i prognanika na slobodan povratak domovima svog podrijetla i obitavanja, iz kojih su prognani, na povrat sve imovine oduzete u tijeku etničkog progona, kao i nadoknadu sve imovine koja im ne može biti vraćena.

Prava iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se sukladno federalnim i županijskim propisima.

Članak 14

Županija će osigurati suradnju svih tijela vlasti Županije i općina u njenom sastavu.

III. OVLASTI ŽUPANIJSKE VLASTI

Članak 15

Županija ima ovlasti koje nisu Ustavom Federacije izričito povjerene federalnoj vlasti, a poglavito za:

a) donošenje odluka, u okviru utvrđene ekonomske politike, za posticanje gospodarskog i društvenog razvoja,

b) financiranje djelatnosti županijske vlasti ili djelatnosti pod njenim pokroviteljstvom, oporezivanjem, posudbom ili drugim sredstvima,

c) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga koje imaju jedinstvene federalne uniforme sa oznakama Županije,

d) utvrđivanje naobrazbene politike, uključujući donošenje propira o naobrazbi, te osiguranje naobrazbe,

e) utvrđivanje i provedbu kulturne politike,

f) utvrđivanje stambene politike, uključujući donošenje propisa koji se odnose na uređivanje i izgradnju stambenih objekata,

g) utvrđivanje politike u svezi sa reguliranjem i osiguranjem javnih službei,

h) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući zoniranje,

i) donošenje propisa o lokalnim poslovima i karitativnim djelatnostima i njohovo unapređivanje,

j) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti,

k) utvrđivanje politike u svezi sa osiguranjem radio i TV postaja, uključujući donošenja propisa o osiguranju njihovog djelovanja, te osiguranje njihovog rada,

l) provedbu socijalne politike i uspostavu službi socijalne zaštite,

m) stvaranje i provedbu politike županijskog turizma, razboj turističkih resursa.

Članak 16

Ovlasti iz članka III.2. Ustava Federacije mogu biti ostvarene zajednički ili odvojeno, ili od strane Županije uz koordinaciju sa Federalnom vlašću, sukladno odredbama Ustava Federacija i zakona.

Članak 17

Županija može, sukladno Ustavu Federacije, zakonom prenijeti dio svojih ovlasti na općine na svom teritoriju ili na federalnu vlast.

IV. USTROJ ŽUPANIJSKE VLASTI

 

A. ZAKONODAVNA VLAST ŽUPANIJE

Članak 18

Zakonodavnu vlast Županije obavlja Skupština.

Skupština Županije je jednodomna.

Članak 19

Skupština Županije (u daljnjem tekstu: Skupština) sastoji se od 21 zastupnika.

______________________
pogledati Amandman IV i Amandman XV

Članak 20

Zastupnici u Skupštini biraju se na razdoblje od 4 (četiri) godine.

______________________
pogledati Amandman XVI

Članak 21

Zastupnike u Skupštini biraju glasači na demokratskim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na cijeloj teritoriji Županije, sukladno Ustavu Federacije i zakonu. Svaki glasač može dati jedan tajni glas bilo kojoj od registriranih stranaka.

Svaka registrirana stranka dužna je, prije izbora, objaviti popis svojih kandidata.

Izabrani zastupnici Skupštine iz svake strane su osobe sa vrha liste te stranke, prema broju dobivenih glasova.

Zamjene za zastupnike vrši se od osoba koje slijede na vrhu ostatka liste.

Svaki građanin s pravom glasa može biti biran za zastupnika u Skupštini.

Skupština će biti sazvana prvi put najkasnije 10 dana nakon objavljivanja rezultata izbora.

Članak 22

Skupština ima predsjednika i dva dopredsjednika koji se biraju iz reda različitih konstitutivnih naroda.

U Skupštini se formira klub zastupnika konstitutivnog naroda uz uvjet da u Skupštini postoji najmanje jedan zastupnik tog konstitutivnog naroda.

Svaki klub konstitutivnog naroda predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjednika ili dopredsjednika Skupštine kojeg potvrđuje Skupština u skladu sa svojim poslovnikom.

Ako jedan konstitutivni narod nije zastupljen u Skupštini, mjesto dopredsjednika iz tog konstitutivnog naroda ostaje upražnjeno.

Postupak izbora predsjednika i dopredsjednika Skupštine preciznije će se regulirati poslovnikom o radu Skupštine.

______________________
pogledati Amandman XVII

Članak 23

Skupština donosi Poslovnik o svom radu.

Članak 24

Skupština zasjeda javno, osim u izuzetnim okolnostima predviđenim poslovnikom Skupštine i objavljuje izvješća o zasjedanjima i odlukama.

Članak 25

Zastupnici u Skupštini neće biti krivično gonjeni ni odgovorni u građanskom postupku za djela u vršenju svoje dužnosti.

Nijedan zastupnik neće biti pritvoren ili uhićen od strane bilo kojeg tijela federalne ili županijske vlasti bez odobrenja Skupštine.

Članak 26

Skupština:

a) priprema i usvaja Ustav Županije

b) donosi zakone i ostale propise neophodne za izvršenje ovlasti Županije

c) usvaja proračun Županije i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebito financiranje

d) odobrava zaključivanje međunarodnih sporazuma s državama i međunarodnim organizacijama u skladu s Ustavom Federacije i ovim Ustavom

e) donosi poslovnik o radu Skupštine

f) bira predsjednika i dopredsjednike Skupštine te ostale dužnosnike sukladno Ustavu i zakonima

g) potvrđuje Vladu Županije

h) bira izaslanike Županije u Dom naroda Parlamenta Federacije iz reda zastupnika Skupštine sukladno Ustavu Federacije

i) provodi istrage i u tu svrhu može zahtijevati pribavljanje dokaza u vidu isprava i iskaza svjedoka, ne ulazeći u nadležnost sudbene vlasti

j) daje autentično tumačenje Ustava, zakona i drugih propisa koje donosi

k) vrši i druge poslove iz svog djelokruga.

______________________
pogledati Amandman XVIII

Članak 26a

Pitanje izjašnjavanja građana putem referenduma uredit će se posebnim zakonom.

______________________
pogledati Amandman XIX

Članak 27

Skupština dvotrećinskom većinom:

a) priprema i usvaja ustav županije,

b) donosi zakon o prenošenju ovlasti Županije na općinsku ili federalnu vlast,

c) (brisano)

______________________
pogledati Amandman XX

Članak 28

Ostale odluke iz svog djelokruga Skupština donosi natpolovičnom većinom glasova zastupnika u Skupštini.

Članak 29

Županijski zakoni stupaju na snagu kao što je u njima određeno, ali ne prije nego što budu objavljeni u službenom glasilu Županije.

Ostali propisi Županije mogu stupiti na snagu kao što je u njima određeno, a najranije danom donošenja.

______________________
pogledati Amandman XXI

B. IZVRŠNA VLAST ŽUPANIJE

Čl. 30-37

(brisani)

______________________
pogledati Amandman XXII

Članak 38

Kandidata za mjesto predsjednika Vlade imenuje predsjednik Skupštine u konzultaciji s dopredsjednicima Skupštine.

Kandidat za mjesto predsjednika Vlade predlaže ministre.

Vladu čine predsjednik Vlade i ministri.

Vlada ima zamjenike predsjednika Vlade koji se biraju iz reda ministara.

Vladu potvrđuje Skupština većinom glasova od ukupnog broja zastupnika.

Vlada preuzima dužnost nakon potvrđivanja u Skupštini.

Sastav Vlade odražava nacionalni sastav pučanstva Županije.

______________________
pogledati Amandman XXIII

Članak 39

Vladi prestaje mandat ako joj u bilo koje vrijeme Skupština izglasa nepovjerenje.

______________________
pogledati Amandman XXIII

Članak 40

Ustroj Vlade uređuje se posebnim zakonom sukladno Ustavu.

Članak 41

Vlada je odgovorna za:

a) provedbu županijske politike, predlaganje i izvršavanje županijskih zakona i drugih propisa,

b) pripremu prijedloga proračuna Županije,

c) osiguranje suradnje s ombudsmanima,

d) nadzor nad istrgom i krivičnim gonjenjem u svezi s kršenjem županijskih zakona, kao i nadzor nad županijskom policijom,

e) osiguranje nacionalne strukture policije, tako da ona odražava nacionalnu strukturu pučanstva Županije, s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu pučanstva te općine,

f) vršenje drugih nadležnosti utvrđenih ovim Ustavom i drugim propisima.

Članak 42

Vlada je ovlaštena donositi uredbe sa zakonskom snagom u izvanrednim okolnostima i kad Skupština nije u stanju djelovati.

Propis donesen sukladno stavku 1. ovog članka prestaje važiti čim prestanu uvjeti zbog kojih Skupština nije bila u mogućnosti djelovati, a najkasnije 60 dana od njegovog objavljivanja u službenom glasilu Županije.

Članak 43

Predsjednik Vlade, zamjenici predsjednika Vlade i ministri neće biti građanski odgovorni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti.

______________________
pogledati Amandman XXIV

C. SUDBENA VLAST ŽUPANIJE

Članak 44

Sudsku funkciju u Županiji vrše Županijski/Kantonalni sud i Općinski sud.

______________________
pogledati Amandman XXV

Članak 45

Sudbena vlast u Županiji je samostalne i neovisna i vrši se na temelju Ustava i zakona Federacije i Županije.

Članak 46

Sudovi u Županiji osiguravaju jednak položaj svim stranama u sudskim postupcima.

Članak 47

Svi sudski postupci su javni ukoliko za određene izuzetne situacije nije drugačije određeno.

Sve presude se javno objavljuju.

Članak 48

Sudovi se osnivaju zakonom.

______________________
pogledati Amandman XXVI

Članak 49

Županijski/Kantonalni sud ima žalbenu nadležnost u odnosu na općinske sudove u Županiji i prvostupanjsku nadležnost u stvarima koje ne spadaju u nadležnost općinskih sudova te druge nadležnosti utvrđene zakonom.

______________________
pogledati Amandman XXVI

Članak 50

Odluke Županijskog suda, donesene po žalbama na odluke općinskih sudova, su konačne i obvezujuće.

Članak 51

Suce Županijskog/Kantonalnog suda, uključujući i predsjednika Županijskog/Kantonalnog suda, bira, imenuje, provodi stegovni postupak i smjenjuje Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće) sukladno zakonu.

______________________
pogledati Amandman XXVII

Članak 52

Suci Županijskog/ Kantonalnog suda, osim pričuvnih sudaca, imenuju se doživotno, osim ako ne podnesu ostavku, ne odu u mirovinu ili ako ih s razlogom ne smijeni Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće sukladno zakonu.

Starosna dob propisana za obvezni odlazak u mirovinu sudaca Županijskog/Kantonalnog suda utvrđuje se zakonom.

Uvjeti za obnašanje dužnosti uključujući i imunitet za suce Županijskog/Kantonalnog suda utvrđuju se zakonom.

Plaće i druge nadoknade sucima Županijskog/Kantonalnog suda ne mogu biti umanjene za vrijeme obnašanja sudačke dužnosti, osim kao posljedica stegovnog postupka sukladno zakonu.

______________________
pogledati Amandman XXVII

Članak 53

(brisano)

______________________
pogledati Amandman XXVIII

D) MEHANIZAM ZAŠTITE VITALNOG NACIONALNOG INTERESA

Članak 54

Svi suci Županijskog i općinskih sudova bit će ugledni pravnici najviših moralnih osobina.

Suci Županijskog i općinskih sudova neće biti krivično gonjeni niti odgovorni u građanskom postupku za bilo koju radnju učinjenu u vršenju svoje funkcije.

Članak 54a

Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda se odnose na:

- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim tijelima vlasti,

- identitet jednog konstitutivnog naroda,

- ustavne amandmane,

- organizaciju tijela javne vlasti,

- prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka,

- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturnog naslijeđa,

- teritorijalnu organizaciju,

- sustav javnog informiranja i

- druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova zastupnika konstitutivnih naroda u Skupštini.

Članak 54b

Ako najmanje dvoje, od predsjednika i dopredsjednika Skupštine, tvrde da neki zakon potpada u listu vitalnih nacionalnih interesa utvrđenih u prethodnom članku, za usvajanje takvog zakona potrebna je većina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini.

Predsjednik i dopredsjednici Skupštine dužni su u roku od sedam dana odlučiti potpada li neki od zakona, propisa ili akata pod listu iz članka 54.a ovog Ustava.

Ako samo predsjednik ili samo jedan od dopredsjednika tvrdi da zakon, propis ili akt potpada pod listu vitalnih nacionalnih interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda Skupštine može proglasiti da je riječ o pitanju s liste vitalnih nacionalnih interesa.

Članak 54c

U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u Skupštini odluči da se neki zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta, potrebna je većina glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini.

Ako se većina iz stavka 1. ovog članka ne može postići, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije koji donosi konačnu odluku o tome odnosi li se dati zakon, propis ili akt na vitalni interes konstitutivnog naroda.

Ako Ustavni sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra neusvojenim te se dokument vraća predlagaču koji treba pokrenuti novu proceduru. U tom slučaju predlagač ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa ili akta.

U slučaju da Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra usvojenim odnosno usvaja se jednostavnom većinom glasova.

______________________
pogledati Amandman XXIX

V. OPĆINSKE VLASTI

 

1. OPĆE ODREDBE

Članak 55

U ostvarivanju svojih nadležnosti,  svaka općina:

a) poduzima sve potrebite mjere zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih u Ustavu Federacije, i predviđenih u instrumentima u aneksu Ustava Federacije i djeluje sukladno Ustavu Federacije, ovim Ustavom u statutom općine,

b) izvršava svoje nadležnosti vodeći računa o nacionalnoj strukturi pučanstga u toj općini.

Članak 56

U općini se ostvaruje lokalna samouprava i vrše poslovi predviđeni ovim Ustavom i oni koje na njih prenese Županija ili Federacija.

Lokalna samouprava ostvaruje se vršenjem nadležnosti utvrđenih ovim Ustavom, županijskim zakonom i statutom općine.

U općini se posebice:

a) ostvaruju i razvijaju materijalni i drugi uvjeti za život i rad i zadovoljenje materijalnih i zajedničkih potreba, u skladu sa utvrđenom politikom i propisima Županije i Federacije,

b) izgrađuju i održavaju putevi, vodovod i ostala infrastuktura lokalnog značaja,

c) poduzimaju mjere za osiguranje higijene i zdravlja,

d) upravlja javnim dobrima u javnoj uporabi lokalnog značaja,

e) donose propisi o oporezivanju i na druge načine osigurava potrebito financiranje koje nije osigurala županijska ili federalna vlast,

f) donose propisi za izvršavanje općinskih nadležnosti,

g) osiguravaju opći uvjeti za snabdijevanje građana i vršenje uslužnih djelatnosti.

Članak 57

Općina ima Statut.

Statut i drugi propisi općine moraju biti sukladni Ustavu Federacije, ovom Ustavu i Županijskom zakonodavstvu.

Članak 58

Svaka općina ima općinsko vijeće.

Članak 59

Broj članova Općinskog vijeća utvrđuje se Statutom općine.

_________________________
pogledati Amandmane I, II i V

Članak 60

1. Općina ima Općinsko vijeće i općinskog načelnika.

2. Mandat članova Općinskog vijeća i općinskog načelnika traje četiri godine.

______________________
pogledati Amandman VI

Članak 61

Općinske vijećnike i općinskog načelnika biraju demokratskim putem birači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području općine na način utvrđen zakonom.

Svaki birač, u skladu sa zakonom, može biti biran za općinskog vijećnika ili za općinskog načelnika.

______________________
pogledati Amandman VII

Članak 62

Općinsko vijeće odgovorno je za:

a) pripremanje i donošenje Statuta općine, koji se usvaja dvotrećinskom većinom vijećnika općinskog vijeća,

b) organiziranje izbora predsjednika općinskog vijeća,

c) (brisano)

d) usvajanje općinskog proračuna i donošenje propisa o oporezivanju i osiguravanje na druge načine potrebnog financiranja koje nije osigurala županijska ili federalna vlast,

e) donošenje poslovnika o svom radu,

f) donošenje drugih propisa u izvršavanju općinskih ovlasti.

______________________
pogledati Amandman VIII

Članak 63

Općinsko vijeće zasijeda javno, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim Poslovnikom, i vodi zapisnike o raspravama i donesenim odlukama.

Članak 64

Općinski propisi stupaju na snagu kao što je u njima propisano, ali ne prije nego što budu objevljeni u službenom glasilu općine.

Članak 65

Statutom općine utvrđuje se postupak izbora predsjednika (predsjedatelja) Općinskog vijeća i postupak opoziva općinskog načelnika sukladno Zakonu o izravnom izboru općinskog načelnika u F BiH.

______________________
pogledati Amandman IX

3. Općinski načelnik

Članak 66

Svaka općina ima općinskog načelnika.

Članak 67

Općinski načelnik i predsjednik (predsjedatelj) Općinskog vijeća u općinama ili općinskim vijećima višenacionalnog sastava ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda ostalih, izuzev u onim općinama u kojima jedan konstitutivni narod čini više od 80% stanovnika, prema posljednjem popisu stanovništva u BiH.

______________________
pogledati Amandman X

Članak 68

Nespojive su funkcije općinskog načelnika i općinskog vijeća.

Članak 69

Općinski načelnik odgovoran je za:

a) imenovanje i smjenjivanje općinskih dužnosnika,

b) provođenje općinske politike, izvršavanje općinskih propisa i prenesenih nadležnosti općini od županijske ili federalne vlasti,

c) osiguranje suradnje općinskih dužnosnika sa ombudsmanima,

d) podnošenje izvješća općinskom vijeću i javnosti o provođenju općinske politike i svojim aktivnostima,

e) (brisano)

f) pripremanje prijedloga koje razmatra općinsko vijeće, i

g) za obavljanje drugih ovlasti utvrđenih zakonom i Statutom općine.

______________________
pogledati Amandman XI

4. Općinski sudovi

Članak 70

Općinski sudovi osnivaju se zakonom Županije.

Financiranje općinskih sudova se vrši iz proračuna Županije.

Članak 71

Općinski sud se osniva za područje općine.

Za dvije ili više općina može se osnovati jedan općinski sud.

Članak 72

Općinski sudovi imaju izvornu nadležnost za sve građanske i krivične stvari, osim ako Ustavom Federacije,  ovim  Ustavom,  zakonom  Federacije ili zakonom Županije dio izvorne nadležnosti nije prenešen na neki drugi sud.

Članak 73

Suce općinskih sudova, uključujući i predsjednike sudova, odabire, imenuje, provodi stegovni postupak i smjenjuje Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće sukladno zakonu.

______________________
pogledati Amandman XXX

Članak 74

Suci općinskih sudova osim pričuvnih sudaca, imenuju se doživotno osim ako ne podnesu ostavku, ne odu u mirovinu ili ako ih s razlogom ne smijeni Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće sukladno zakonu.

Starosna dob propisana za obvezni odlazak u mirovinu sudaca općinskih sudova utvrđuje se zakonom.

Uvjeti za obnašanje dužnosti, uključujući i imunitet za suce općinskih sudova utvrđuju se zakonom.

Plaće i druge nadoknade sucima općinskih sudova ne mogu biti umanjene za vrijeme obnašanja sudačke dužnosti, osim kao posljedica stegovnog postupka, sukladno zakonu.

______________________
pogledati Amandman XXX

Članak 75

Amandmane na Ustav Županije može predlagati predsjednik Skupštine, Vlada, većina zastupnika u Skupštini i klubovi konstitutivnih naroda.

Predloženi amandman na Ustav Županije neće se konačno razmatrati u Skupštini prije isteka roka od 2 tjedna nakon što je prvi put podnesen.

Predloženi amandman usvaja se dvotrećinskom većinom glasova zastupnika u Skupštini.

______________________
pogledati Amandman XXX

Članak 76

Nijednim amandmanom na Ustav Županije ne mogu se ukinuti niti umanjiti nijedno od prava i sloboda utvrđenih u Ustavu Federacije i instrumentima predviđenim u Aneksu Ustava Federacie.

VII. USVAJANJE I STUPANJE NA SNAGU USTAVA ŽUPANIJE

 

I PRIJELAZNA RJEŠENJA

Članak 77

Ustav Županije usvojit će i proglasiti Skupština u prijelaznom razdoblju, koja se sastoji od po 5 odbornika iz svake općinske skupštine, koje između sebe biraju odbornici u svakoj općinskoj skupštini, izabrani na izborima 1990. godine i s još važećim mandatom.

Ustav se usvaja dvotrećinskom većinom glasova zastupnika u Skupštini i stupa na snagu u ponoć onog dana kada ga Skupština usvoji, a objavit će se u "Narodnim novinama Županije Posavske".

______________________
pogledati Amandman XXXI

Čl. 78-83

(brisani)

______________________
pogledati Amandman XXXII

Članak 84

Nijedna osoba osuđena za ratne zločine ili protiv koje je pokrenut sudski prostupak zbog počinjenih ratnih zločina ne može biti izabrana ni na jednu javnu funkciju u Županiji.

Članak 85

Objavljeni rezultati popisa pučanstva iz 1991. godine koristit će se u proračunima koji zahtijevaju podatke o pučanstvu.

Članak 86

Amandmani na Ustav Županije Posavske stupaju na snagu u ponoć onog dana kada ih Skupština usvoji, a objavit će se u "Narodnim novinama Županije Posavske.

______________________
pogledati Amandman XII

 

Amandman I
na Ustav Županije Posavske

("Nar. novine Županije Posavske", br. 3/1996)

Članak 1

U Ustavu Županije Posavske ("Narodne novine Županije Posavske" broj 1/96), članak 59. mijenja se i glasi:

"Općinsko vijeće sastoji se od 15 do 30 članova, a točan broj utvrđuje se Statutom općine".

Članak 2

Ovaj Amandman stupa na snagu nakon objavljivanja u "Narodnim novinama Županije Posavske".

 

Amandman II
na Ustav Županije Posavske

("Nar. novine Županije Posavske", br. 7/1999)

Članak 1

U Ustavu Županije Posavske ("Narodne novine Županije Posavske" broj 1/96 i 3/96), članak 59. mijenja se i glasi:

"Broj članova Općinskog vijeća utvrđuje se Statutom općine, s tim da:

- općima s brojem registriranih birača manjim od osam tisuća (8.000) ima između jedanaest (11) i sedamnaest (17) članova,

- općima s brojem registriranih briača između osam tisuća (8.000) i dvadeset tisuća (20.000) ima između sedamnaest (17) i dvadesetpet (25) članova.

 

Amandman III
na Ustav Županije Posavske

("Nar. novine Županije Posavske", br. 3/2000)

Članak 1

U Ustavu Županije Posavske, članak 8. mijenja se i glasi:

"Grb Županije Posavske je u obliku stiliziranog štita oivičenog zlatnom crtom, podijeljenog na tri polja različite veličine s dvije paralelne zlatne crte usmjerene koso od donje lijeve ka gornjoj desnoj strani polja.

Gornji dio polja podijeljen je na crveno-bijela polja - kvadrate, tako da je prvo polje u lijevom gornjem kutu crvene boje.

Srednje polje grba je bijele boje s dva ravnomjerno raspoređena ljiljana zlatne boje.

Donje polje grba je plave boje, s četiri simetrično raspoređene vijugave bijele crte."

Članak 2

U Ustavu županije posavske članka 9. mijenja se i glasi:

"Zastava Županije Posavske sastoji se od tri boje: crvene, bijele i zelene, s grbom Županije Posavske u sredini.

Omjer širine i duljine zastave je 1:2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: crvena, bijela i zelena. Crvena i bijela boja čine po 42 posto, a zelena boja 16 posto zastave.

Grb Županije Posavske je smješten u sredinu zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave."

 

Amandman IV
na Ustav Županije Posavske

("Nar. novine Županije Posavske", br. 5/2000)

Članak 1

U Ustavu Županije Posavske, članak 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Skupština Županije (u daljnjem tekstu: Skupština) sastoji se od 21 zastupnika".

 

Amandmani V - XII
na Ustav Županije Posavske

("Nar. novine Županije Posavske", br. 7/2004)

AMANDMAN V

Članka 59. mijenja se i glasi:

"Broj članova Općinskog vijeća utvrđuje se Statutom općine."

AMANDMAN VI

Članak 60. mijenja se i glasi:

1. "Općina ima Općinsko vijeće i općinskog načelnika.

2. Mandat članova Općinskog vijeća i općinskog načelnika traje četiri godine."

AMANDMAN VII

Članak 61. mijenja se i glasi:

"Općinske vijećnike i općinskog načelnika biraju demokratskim putem birači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području općine na način utvrđen zakonom.

Svaki birač, u skladu sa zakonom, može biti biran za općinskog vijećnika ili za općinskog načelnika."

AMANDMAN VIII

U članku 62. točka c se briše.

AMANDMAN IX

Članak 65. mijenja se i glasi:

"Statutom općine utvrđuje se postupak izbora predsjednika (predsjedatelja) Općinskog vijeća i postupak opoziva općinskog načelnika sukladno Zakonu o izravnom izboru općinskog načelnika u F BiH."

AMANDMAN X

Članak 67. mijenja se i glasi:

"Općinski načelnik i predsjednik (predsjedatelj) Općinskog vijeća u općinama ili općinskim vijećima višenacionalnog sastava ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda ostalih, izuzev u onim općinama u kojima jedan konstitutivni narod čini više od 80% stanovnika, prema posljednjem popisu stanovništva u BiH."

AMANDMAN XI

U članku 69. točka e se briše.

AMANDMAN XII

Članak 86. mijenja se i glasi:

"Amandmani na Ustav Županije Posavske stupaju na snagu u ponoć onog dana kada ih Skupština usvoji, a objavit će se u "Narodnim novinama Županije Posavske".

Amandmani XIII - XXXIII
na Ustav Županije Posavske

("Nar. novine Županije Posavske", br. 18/2021)

Amandman XIII

Članak 2. mijenja se i glasi:

Hrvati, Bošnjaci i Srbi, kao konstitutivni narodi u Federaciji Bosne i Hercegovine, zajedno s ostalima i građanima Županije Posavske, ravnopravno ostvaruju svoja ustavna prava sukladno ovome Ustavu, Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavu Bosne i Hercegovine.

Amandman XIV

Članak 6. mijenja se i glasi:

Teritorij Županije obuhvaća područja općina:

1. Domaljevac-Šamac

2. Odžak

3. Orašje

Amandman XV

Članak 19. stavak 2. briše se.

Amandman XVI

Članak 20. mijenja se i glasi:

Zastupnici u Skupštini biraju se na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Amandman XVII

Članak 22. mijenja se i glasi:

Skupština ima predsjednika i dva dopredsjednika koji se biraju iz reda različitih konstitutivnih naroda.

U Skupštini se formira klub zastupnika konstitutivnog naroda uz uvjet da u Skupštini postoji najmanje jedan zastupnik tog konstitutivnog naroda.

Svaki klub konstitutivnog naroda predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjednika ili dopredsjednika Skupštine kojeg potvrđuje Skupština u skladu sa svojim poslovnikom.

Ako jedan konstitutivni narod nije zastupljen u Skupštini, mjesto dopredsjednika iz tog konstitutivnog naroda ostaje upražnjeno.

Postupak izbora predsjednika i dopredsjednika Skupštine preciznije će se regulirati poslovnikom o radu Skupštine.

Amandman XVIII

Članak 26. mijenja se i glasi:

Skupština:

a) priprema i usvaja Ustav Županije

b) donosi zakone i ostale propise neophodne za izvršenje ovlasti Županije

c) usvaja proračun Županije i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebito financiranje

d) odobrava zaključivanje međunarodnih sporazuma s državama i međunarodnim organizacijama u skladu s Ustavom Federacije i ovim Ustavom

e) donosi poslovnik o radu Skupštine

f) bira predsjednika i dopredsjednike Skupštine te ostale dužnosnike sukladno Ustavu i zakonima

g) potvrđuje Vladu Županije

h) bira izaslanike Županije u Dom naroda Parlamenta Federacije iz reda zastupnika Skupštine sukladno Ustavu Federacije

i) provodi istrage i u tu svrhu može zahtijevati pribavljanje dokaza u vidu isprava i iskaza svjedoka, ne ulazeći u nadležnost sudbene vlasti

j) daje autentično tumačenje Ustava, zakona i drugih propisa koje donosi

k) vrši i druge poslove iz svog djelokruga.

Amandman XIX

Iza članka 26. dodaje se novi članak 26.a koji glasi:

Članak 26a

Pitanje izjašnjavanja građana putem referenduma uredit će se posebnim zakonom.

Amandman XX

U članku 27. stavku 1. točka c briše se.

Amandman XXI

Članak 29. mijenja se i glasi:

Županijski zakoni stupaju na snagu kao što je u njima određeno, ali ne prije nego što budu objavljeni u službenom glasilu Županije.

Ostali propisi Županije mogu stupiti na snagu kao što je u njima određeno, a najranije danom donošenja.

Amandman XXII

Članci 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. i 37. brišu se.

Amandman XXIII

Članci 38. i 39. mijenjaju se i glase:

Članak 38

Kandidata za mjesto predsjednika Vlade imenuje predsjednik Skupštine u konzultaciji s dopredsjednicima Skupštine.

Kandidat za mjesto predsjednika Vlade predlaže ministre.

Vladu čine predsjednik Vlade i ministri.

Vlada ima zamjenike predsjednika Vlade koji se biraju iz reda ministara.

Vladu potvrđuje Skupština većinom glasova od ukupnog broja zastupnika.

Vlada preuzima dužnost nakon potvrđivanja u Skupštini.

Sastav Vlade odražava nacionalni sastav pučanstva Županije.

Članak 39

Vladi prestaje mandat ako joj u bilo koje vrijeme Skupština izglasa nepovjerenje.

Amandman XXIV

Članak 43. mijenja se i glasi:

Predsjednik Vlade, zamjenici predsjednika Vlade i ministri neće biti građanski odgovorni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti.

Amandman XXV

Članak 44. mijenja se i glasi:

Sudsku funkciju u Županiji vrše Županijski/Kantonalni sud i Općinski sud.

Amandman XXVI

Članci 48. i 49. mijenjaju se i glase:

Članak 48

Sudovi se osnivaju zakonom.

Članak 49

Županijski/Kantonalni sud ima žalbenu nadležnost u odnosu na općinske sudove u Županiji i prvostupanjsku nadležnost u stvarima koje ne spadaju u nadležnost općinskih sudova te druge nadležnosti utvrđene zakonom.

Amandman XXVII

Članci 51. i 52. mijenjaju se i glase:

Članak 51

Suce Županijskog/Kantonalnog suda, uključujući i predsjednika Županijskog/Kantonalnog suda, bira, imenuje, provodi stegovni postupak i smjenjuje Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće) sukladno zakonu.

Članak 52

Suci Županijskog/ Kantonalnog suda, osim pričuvnih sudaca, imenuju se doživotno, osim ako ne podnesu ostavku, ne odu u mirovinu ili ako ih s razlogom ne smijeni Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće sukladno zakonu.

Starosna dob propisana za obvezni odlazak u mirovinu sudaca Županijskog/Kantonalnog suda utvrđuje se zakonom.

Uvjeti za obnašanje dužnosti uključujući i imunitet za suce Županijskog/Kantonalnog suda utvrđuju se zakonom.

Plaće i druge nadoknade sucima Županijskog/Kantonalnog suda ne mogu biti umanjene za vrijeme obnašanja sudačke dužnosti, osim kao posljedica stegovnog postupka sukladno zakonu.

Amandman XXVIII

Članak 53. briše se.

Amandman XXIX

Iza članka 54. Poglavlja IV dodaje se novi naslov:

"D) MEHANIZAM ZAŠTITE VITALNOG NACIONALNOG INTERESA" i novi članci 54.a, 54.b i 54.c koji glase:

Članak 54a

Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda se odnose na:

- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim tijelima vlasti,

- identitet jednog konstitutivnog naroda,

- ustavne amandmane,

- organizaciju tijela javne vlasti,

- prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka,

- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturnog naslijeđa,

- teritorijalnu organizaciju,

- sustav javnog informiranja i

- druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova zastupnika konstitutivnih naroda u Skupštini.

Članak 54b

Ako najmanje dvoje, od predsjednika i dopredsjednika Skupštine, tvrde da neki zakon potpada u listu vitalnih nacionalnih interesa utvrđenih u prethodnom članku, za usvajanje takvog zakona potrebna je većina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini.

Predsjednik i dopredsjednici Skupštine dužni su u roku od sedam dana odlučiti potpada li neki od zakona, propisa ili akata pod listu iz članka 54.a ovog Ustava.

Ako samo predsjednik ili samo jedan od dopredsjednika tvrdi da zakon, propis ili akt potpada pod listu vitalnih nacionalnih interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda Skupštine može proglasiti da je riječ o pitanju s liste vitalnih nacionalnih interesa.

Članak 54c

U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u Skupštini odluči da se neki zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta, potrebna je većina glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini.

Ako se većina iz stavka 1. ovog članka ne može postići, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije koji donosi konačnu odluku o tome odnosi li se dati zakon, propis ili akt na vitalni interes konstitutivnog naroda.

Ako Ustavni sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra neusvojenim te se dokument vraća predlagaču koji treba pokrenuti novu proceduru. U tom slučaju predlagač ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa ili akta.

U slučaju da Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra usvojenim odnosno usvaja se jednostavnom većinom glasova.

Amandman XXX

Članci 73., 74. i 75. mijenjaju se i glase:

Članak 73

Suce općinskih sudova, uključujući i predsjednike sudova, odabire, imenuje, provodi stegovni postupak i smjenjuje Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće sukladno zakonu.

Članak 74

Suci općinskih sudova osim pričuvnih sudaca, imenuju se doživotno osim ako ne podnesu ostavku, ne odu u mirovinu ili ako ih s razlogom ne smijeni Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće sukladno zakonu.

Starosna dob propisana za obvezni odlazak u mirovinu sudaca općinskih sudova utvrđuje se zakonom.

Uvjeti za obnašanje dužnosti, uključujući i imunitet za suce općinskih sudova utvrđuju se zakonom.

Plaće i druge nadoknade sucima općinskih sudova ne mogu biti umanjene za vrijeme obnašanja sudačke dužnosti, osim kao posljedica stegovnog postupka, sukladno zakonu.

Članak 75

Amandmane na Ustav Županije može predlagati predsjednik Skupštine, Vlada, većina zastupnika u Skupštini i klubovi konstitutivnih naroda.

Predloženi amandman na Ustav Županije neće se konačno razmatrati u Skupštini prije isteka roka od 2 tjedna nakon što je prvi put podnesen.

Predloženi amandman usvaja se dvotrećinskom većinom glasova zastupnika u Skupštini.

Amandman XXXI

Članak 77. stavak 2. mijenja se i glasi:

Ustav se usvaja dvotrećinskom većinom glasova zastupnika u Skupštini i stupa na snagu u ponoć onog dana kada ga Skupština usvoji, a objavit će se u "Narodnim novinama Županije Posavske".

Amandman XXXII

Članci 78., 79., 80., 81., 82. i 83. brišu se.

Amandman XXXIII

Članak 10. mijenja se i glasi: Službeni jezici Županije su: hrvatski jezik, bosanski jezik i srpski jezik.

Službena pisma su latinica i ćirilica.

Ostali jezici mogu se koristiti kao sredstvo komunikacije i nastave.

 

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772