Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKON O UTVRĐIVANjU I NAČINU IZMIRENjA UNUTRAŠNjEG DUGA KANTONA SARAJEVO


("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 31/2004)

 

I. OPĆE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom utvrđuje se unutrašnji dug Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) i način izmirenja unutrašnjeg duga.

Član 2

Unutrašnji dug Kantona iznosi 1.590.780 KM.

Izmirenje unutrašnjeg duga vrši se na način koji osigurava i podržava makroekonomsku stabilnost i fiskalnu održivost Kantona.

II. KATEGORIJA UNUTRAŠNJEG DUGA

Član 3

Unutrašnji dug Kantona u iznosu od 1.590.780 KM proizilazi iz neizmirenih obaveza prema Federalnom ministarstvu pravde za troškove Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo nastale izvršenjem mjera pritvora i troškova izvršenja kazni zatvora, izvršenih od sudova Kantona Sarajevo u 2002. godini.

Član 4

Kanton će izmiriti unutrašnji dug iz člana 3. ovog zakona iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2005. godinu - iz finansiranja izdataka, a u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2005. godinu.

U slučaju da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine unutrašnji dug iz člana 3. ovog zakona, kao i dugove drugih kantona, otpiše, sredstva rezervisana u Budžetu Kantona Sarajevo za 2005. godinu preusmjeriće se u druge namjene u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2005. godinu.

Član 5

Unutrašnji dug Kantona je dug evidentiran godišnjim popisom sredstava, potraživanja i obaveza i jedini je neizmireni dug Kantona nastao u periodu od 01. aprila 1996. godine do 31. decembra 2002. godine.

III - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 6

U provođenju ovog zakona Vlada Kantona Sarajevo će po potrebi donijeti posebne podzakonske akte.

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivaće se od 01.01.2005. godine.

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772